Програма факультативного курсу «Написання твору-роздуму»
Скачати 169,31 Kb.
Дата конвертації21.09.2018
Розмір169,31 Kb.
Додаток 1

Програма

факультативного курсу

«Написання твору-роздуму»

(у форматі ЗНО)Пояснювальна записка

Основна мета навчання української мови полягає у формуванні національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка володіє вміннями й навичками вільно, комунікативно доцільно користуватися засобами мови – її стилями, типами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), тобто забезпечує належний рівень комунікативної компетенції.

Курс мовної освіти у 10-11 класах має бути узагальнювальним, спрямованим на підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання. У системі зовнішнього незалежного оцінювання якості знань з української мови випускникам пропонується написати твір – власне висловлювання про причини якостей, ознак, подій, явищ. При цьому від учнів не вимагається докладного переказу змісту художнього твору чи повної характеристики персонажів. Проте обов’зковим є формулювання тези, наведення двох-трьох переконливих аргументів, які найкраще підтвердять міркування. Свої думки слід проілюструвати прикладами з художньої літератури, а також прикладами з історії, суспільно-політичного або власного життя. Отже, написання будь-якого типу твору, а особливо твору-міркування, - справа надзвичайно складна. Вона потребує від учня вміння спостерігати, порівнювати, аналізувати, узагальнювати, робити відповідні висновки.

Тому мета курсу «Написання твору-роздуму» - підготувати випускників до написання твору-висловлювання, розвивати мовне чуття старшокласників, формувати вміння зіставляти, порівнювати, аргументовано доводити свою точку зору або спростовувати хибні твердження, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між фактами, робити висновки.Завдання курсу:

 1. Розширити і поглибити знання учнів про стилі і типи мовлення.

 2. Дати ґрунтовні й системні знання про структуру твору-роздуму.

 3. Навчити учнів чітко формулювати тезу, аргументовано доводити думку, ілюструючи прикладами з літератури, історії чи власного життя, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між фактами, робити узагальнення, висновки.

 4. Формувати вміння і навички використовувати мовні знання на практиці, логічно і послідовно викладати свої думки, редагувати і аналізувати тексти, правильно і доречно використовувати лексичний матеріал.

 5. Формувати активну життєву позицію школярів, прищеплювати найкращі загальнолюдські цінності.

Програму побудовано за лінійним принципом, вона є суттєвим доповненням до базового курсу української мови, зокрема до мовленнєвої та соціокультурної змістової лінії.

При складанні програми найбільша кількість годин відведена саме методиці складання твору-роздуму, але оскільки у мовній практиці «чисті» роздуми, як і «чисті» описи чи розповіді, зустрічаються дуже рідко,то учні повинні володіти уміннями складати і описи, і розповіді. На це в програмі також виділені години.

У процесі реалізації програми необхідно приділити значну увагу новим підходам до організації навчання – інтерактивним технологія, що допоможе учителеві зробити процес навчання цікавим, різноманітним і ефективним.

На заняттях необхідно більше зосередити увагу на таких моментах, як структура твору-роздуму, спеціальні конструкції у висловлюванні такого типу, варіанти формулювання тези залежно від теми твору, виклад матеріалу в інших частинах роздуму, редагування висловлення.Навчальний матеріал факультативного курсу «Написання твору роздуму» не тільки забезпечить належну підготовку учнів старших класів до ЗНО, а й дасть їм зрозуміти, що уміння писати твір-роздум потрібне не лише для ЗНО, а що важливіше, життєво необхідне, - щоб упевнено, переконливо й чітко доводити власну точку зору в різних життєвих ситуаціях.

10 (11 клас)

17 годин на рікп/п

К-ть

Год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

11

Стилі мовлення, їх основні ознаки, сфера їх використання. Належність висловлювання до певного стилю: розмовного, наукового, художнього, публіцистичного, офіційно-ділового. Основні види висловлювань кожного стилю мовлення (жанри).

Учні:

Визначають стилі мовлення, сферу їх використання , називають загальні ознаки кожного стилю, їх мовні особливості; знають жанри мовлення.

2

1

Типи мовлення: розповідь, опис, роздум. Особливості побудови розповіді на основі власного досвіду, описів, роздумів (загальна характеристика)

Учні:

досліджують тексти різних типів мовлення, визначають особливості їх побудови.


3

1

Твір-розповідь, його структура, різновиди розповіді: власне розповідь, відповідь, повідомлення.

Практично: створення творів-розповідей.

Учні:

Знають структуру твору-розповіді, розрізняють різновиди розповіді: власне розповідь, відповідь, повідомлення; складають самостійно твори-розповіді, дотримуючись композиції, мовних та стильових особливостей.

4

1

Твір-опис, його структура, різновиди описів: пейзажні, портретні, інтер’єрні, екстер'єрні.

Практично: створення творів-описів.

Учні:

Досліджують твори-описи, визначають їх структуру, знають різновиди описів, складають самостійно твори-описи, використовуючи різноманітні художні засоби.

5

1

Твір-роздум, його особливості.

Учні:

Досліджують тексти-роздуми, визначають їх особливості, мовну організацію роздумів.

6

1

Види роздумів: індуктивні та дедуктивні, роздуми-твердження, роздуми-спостереження, роздуми з прямими доказами і роздуми з доказами від протилежного.

Учні:

Розрізняють види роздумів, досліджують тексти різних видів, знаходять і виправляють недоліки в змісті і побудові, в мовному оформленні.

7

1

Структура твору-роздуму: теза - аргументи – приклади з літератури чи інших видів мистецтва – приклад з історії, суспільно-політичного чи власного життя – висновок. Логічний зв'язок всіх елементів структури.

Учні:

Знають структуру твору-роздуму, встановлюють логічний зв'язок всіх елементів структури, аналізують і оцінюють тексти-роздуми з погляду його змісту, будови і задуму, досліджують твори-міркування, встановлюють їх компоненти.

8

1

Спеціальні конструкції та лексичний матеріал у висловленні твору-роздуму.

Учні:

Знають назви структурних частин роздуму й лексичний матеріал , який доцільно використовувати під час роботи з тим чи іншим фрагментом творчого завдання9

1

Формулювання тези. Варіативність формулювання тези залежно від теми твору. Способи формулювання тези: підтримка слів автора; спростування слів автора; компромісний варіант; і підтримка, і спростування, подання двох тез.


Учні:

Розуміють, що таке теза та варіативність її формулювання залежно від теми твору, усвідомлено використовують план дій для формулювання тези з використанням опорних слів, які необхідні на цьому етапі написання твору-роздуму; самостійно формулюють тезу на основі прочитаного (прослуханого) висловлювання.

10

1

Практичне заняття: формулювання тез творів на теми задані учителем.


Учні:

Вміють формулювати тези різними способами: у підтримку слів автора, спростування слів автора, пропонування компромісного варіанта.


11

1

Формулювання аргументів до твору. План дій для формулювання аргументів.

Учні:

Розуміють, що аргумент – це не приклад, а думка, яка доводить тезу, вміють за допомогою плану дій формулювати аргументи, використовуючи відповідний лексичний матеріал.

12

1

Практичне заняття: тренування по формулюванні аргументів.

Учні:

Вміють самостійно формулювати аргументи для підтвердження тези, встановлюють логічний зв'язок між тезою і аргументами, використовують відповідний лексичний матеріал.


13

1

Підбір прикладів з літератури чи інших видів мистецтва (практично)

Учні:

Вміють добирати приклади з літератури чи інших видів мистецтва, розуміють, що приклади необхідно подавати стисло: не переказувати змісту твору, не аналізувати докладно образи, використовують обов’язкові вирази, потрібні для наведення прикладів

14

1

Підбір прикладів, що є історичним фактом або прикладом із життя (практично).

Учні:

Вміють добирати приклади, що є історичним фактом або прикладом із життя, працювати з довідковою літературою, систематизувати матеріал

15

1

Формулювання висновку твору. План дій для формулювання висновку.

Учні:

Розуміють, що висновок має підтвердити правильність тези, підсумувати написане, вміють формулювати висновок, використовувати мовні вирази для оформлення закінчення твору.

16

1

Практичне заняття: написання творів-роздумів.

Учні:

Вміють складати письмові висловлювання на задану тему, добирати до твору матеріали, працювати з додатковою літературою, обирати відповідно до теми висловлювання стиль мовлення, сприймати і оцінювати твори художньої літератури та образотворчого мистецтва, використовувати факти з історії та власного життя.

17

1

Редагування створених висловлювань.


Учні :

Вміють виявляти помилки, стилістичні вади, недоліки у будові висловлення, редагувати створені висловлювання.

Особливості організації роботи на уроках

Ефективність уроків, відведених на підготовку до написання твору-роздуму, залежить від: 1) поінформованості учнів; 2) поетапного опрацювання кожної частини роздуму; 3) залучення всіх школярів до роботи. Для цього необхідно забезпечити учнів необхідним ілюстративним матеріалом (структура твору-роздуму, вимоги до його будови, перелік спеціальних конструкцій у роздумі, план дій для формулювання кожної складової частини твору тощо) й організувати роботу в парах або невеликих групах (4-6 учнів).Література

 1. Арешенков Ю.А., Білоусенко П.І., Віняр Г.В. Учіться висловлюватися. – К.: Рад. школа, 1990.

 2. Варзацька Л. Особистісно зорієнтована модель мовленнєвого розвитку особистості // Українська мова і література в школі. ̶ 2007. ̶ №2. – с.12-16.

 3. Донченко Т. Мовленнєвий розвиток як науково-методична проблема // Дивослово. ̶ 2006. – № 5. – с. 5 –8.

 4. Куриліна О.В. Українська мова та література. Довідник. Тестові завдання / О.В. Куриліна, Г.І. Земляна. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В. – 2012. – с.233-237

 5. Пентилюк М. Концептуальні засади комунікативної методики навчання української мови // Українська мова і література в школі. – 2006. ̶ №1. – с. 7–13.

 6. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова. 5-12 класи/ За ред. Л.В. Скуратівського. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. – 176 с.

 7. Сергієнко А. Роль групових технологій у формуванні комунікативних компетенцій старшокласників // Дивослово. – 2008. ̶ №10.

 8. Соснова К. Розвиток комунікативних здібностей учнів на уроках мови // Дивослово. – 2012. ̶ №7.

 9. Пономарів О. Стилістика сучасної української мови: підручник . – 3-те вид., перероб. і доповн. – Тернопіль: Навчальна книга. – Богдан, 2000.

 10. Уманська Т., Таран Н. Багатством живиться лише тіло, а душу звеселяє споріднена праця / Заняття-тренінг з учасниками проекту «Методика створення власних висловлювань». // Бібліотечка «Дивослова». ̶ 2012. ̶ № 2 .– с.15–19.

 11. Швець Г. Як писати твір-роздум // Дивослово. – 2012. ̶ №2.

 12. Методика розвитку зв’язного мовлення. /http://ua.textreferat.com/referat-13579-1.html

 13. Любов Свинарук. Розвиток зв'язного мовлення – запорука успішного навчання в школі. /library.udpu.org.ua/library_files/.../visnuk_17.pdf‎

 14. Основні типи уроків зв'язного мовлення, методика їх проведення. / www.zippo.net.ua/index.php?page_id=248


Додатки до програми факультативу

Схема №1

Структура твору-роздумуІ варіант

 1. Теза.

 2. Аргументи (мінімум два)

 3. Приклад з літератури чи інших видів мистецтва.

 4. Приклад з історії, суспільно-політичного чи власного життя.

 5. Висновок.

ІІ варіант

 1. Теза.

 2. Перший аргумент.

 3. Приклад з літератури чи інших видів мистецтва.

 4. Другий аргумент.

 5. Приклад з історії, суспільно-політичного чи власного життя.

 6. Виснов

Таблиця №7

Спеціальні слова й вирази у творі-роздумі

Теза

Я думаю, …

Я вважаю, …

Мені здається, що …

На мою думку, …

На моє переконання, …

Моя точка зору на цю проблему така: …Аргументи

Я так вважаю, тому що …

Чому я так думаю? Тому що …

Аргументом на користь моєї думки може бути те, що … До того ж …

Довести своє твердження я можу такими аргументами: по-перше, …, а по-друге, …

На користь моєї думки можу навести такі аргументи: …

Моє переконання ґрунтується на тому, що, по-перше, …, а по-друге, …

Хоч моя думка, можливо, видається дивною, спробую переконати вас такими аргументами: …


Приклади

Скарбниця світової літератури дає багато прикладів щодо порушеної проблеми. Так…

На згадку приходить герой …

У зв'язку з порушеною проблемою хочеться згадати твір …

Яскравим прикладом саме такого розуміння … особисто для мене є …

Проблема … є дуже актуальною, тому багато прикладів її розв’язання дає саме життя.

Говорячи про …, не можна не згадати …

Повертаючись до думки про …, можу навести такий приклад: …

Як я вже зазначав, … щодо цього яскравим прикладом є образ … з твору…

Тема мого роздуму порушується у творі … Там …

Найкращою ілюстрацією такого розуміння проблеми є герой … з твору …

Історія дає багато прикладів … Один із них - …

Згадаймо постать видатного … Захоплює його …

Хоча мій власний життєвий досвід ще порівняно малий, можу сказати, що …

Хочу навести приклад із власного життя …Висновок

Отже, можна дійти висновку, що …

Підсумовуючи, можна зазначити: …

Таким чином, можна зробити висновок, що …

Отже, бачимо, що …

На завершення свого роздуму підсумую …


Вирази для зв'язку думок

По-перше, по-друге, …

Повертаючись до думки про …, хочу зазначити, що …

Як я вже стверджував, …

Як уже зазначалося, …Як можна побачити, …

План дій для формулювання тези

 1. Уважно прочитати й осмислити назву твору.

 2. Вирішити, чи ви погоджуєтеся з тезою, чи спростовуєте її.

 3. Якщо це цитата і ви впевнені, що точно знаєте, хто її автор, додати невеликий коментар.

 4. Спробувати переформулювати тезу своїми словами.

 5. Не забувати про обов’язкові вирази, потрібні для вираження власної думки.

План дій для формулювання аргументів

 1. Уважно перечитати сформульовану тезу.

 2. Вирішити, які думки (мінімум дві) можуть довести істинність вашої тези.

 3. Сформулювати їх, чітко виокремивши.

 4. Перевірити, чи вони справді аргументують вашу тезу.

 5. Не забути про обов’язкові вирази, потрібні для аргументації думки.

План дій для наведення прикладів

 1. Уважно перечитати сформульовані тезу й аргументи.

 2. Вибрати приклади з літератури та з історії чи власного життя.

 3. Приклади подавати стисло: не переказувати змісту твору, не аналізувати докладно образи.

 4. Перевірити, чи приклади справді стосуються вашої тези й аргументів.

 5. Не забути про обов’язкові вирази, потрібні для наведення прикладів.

План дій для формулювання висновку

 1. Перечитати свою тезу.

 2. Переформулювати її іншими словами.

 3. Не забути про обов’язкові вирази, потрібні для висновку.

Таблиця № 8

Приклади з художньої літератури

Поняття

Літературні образи

Автор, назва твору, персонаж

Родина

Іван Нечуй-Левицький «Кайдашева сім`я»

Правда

Панас Мирний «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»; Чіпка

Багатство

Іван Карпенко-Карий «Хазяїн»; Пузир

Громадянин, патріот

Іван Франко «Перехресні стежки»; Рафалович

Духовні цінності

Леся Українка «Лісова пісня»; Мавка

Прагматизм

Леся Українка «Лісова пісня»; Мати, Килина

Людина

Ольга Кобилянська «Людина»; Олена Ляуфлер

Талант

Степан Васильченко «Талант»; Тетяна

Страждання

Улас Самчук «Марія»

Сила духу

Василь Барка «Жовтий князь»; Катранники

Мудрість

Іван Кочерга «Ярослав Мудрий»

Свобода волі

Іван Багряний «Тигролови»

Душа

Олесь Гончар «Собор»

Кохання

М. Коцюбинський «Тіні забутих предків», Ліна Костенко «Маруся Чурай»

Сродна праця, покликання

Григорій Сковорода «Бджола і Шершень»

База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка