Програма гуртка космічного макетування та моделюванняСкачати 489.07 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації10.06.2018
Розмір489.07 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3
ПРОГРАМА

гуртка космічного макетування та моделювання
О с н о в н и й р і в е н ь

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Усі визначні досягнення в галузі астрономії та космонавтики здійснені вченими, більшість із яких своїм успіхам завдячують дитячим захопленням небом і зірками.

    • наш час розвиток аерокосмічних гуртків набуває великого значення.

  • цих гуртках учні розширюють і поглиблюють знання з астрономії, кос-монавтики, ракетної техніки.

Метою програми є формування компетентностей особистості у проце-сі макетування та моделювання космічної техніки.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

пізнавальної: оволодіння основними поняттями космонавтики та аеродинаміки, технічного конструювання й моделювання, технологічними основами ракетно-космічного макетування та моделювання, а також вив-чення історії космонавтики і ракетної техніки;
практичної: закріплення та поглиблення вмінь і навичок користу-вання різноманітними матеріалами та інструментами; удосконалення умінь і навичок практичної роботи, у т. ч. з модельними двигунами й стар-товим обладнанням;
творчої: проектування моделей власних конструкцій; розвиток конструкторсько-технологічних здібностей, пізнавальної активності, стій-кого інтересу до ракетомоделювання та ракетомодельного спорту; оволо-діння основами наукової організації праці;
соціальної: виховання культури праці, свідомої дисципліни, точ-ності і акуратності; розвиток сили, витривалості, швидкості, спритності; виховання патріотизму, любові до України, гордості за її досягнення.
Програма розрахована на роботу гуртків основного рівня.


    • ній враховано наступність щодо засвоєння й розвитку знань і вмінь

учнів.

    • програмі значне місце відводиться виготовленню моделей існуючих космічних апаратів і макетів учнівських науково-фантастичних ідей. Для цього у практичній роботі пропонується широко використовувати нетра-диційні матеріали, застосовувати деталі з предметів побутового вжитку та дитячих іграшок.

Для ознайомлення учнів з вимогами до працівників космічної сфери діяльності до програми включено характеристику єдиної системи аерокос-мічної освіти країни.

Реалізація даної програми сприятиме формуванню та розвитку у гур-тківців активної творчої думки, здібностей і потреб до самостійного оці-нювання різних ситуацій, аналітичного підходу до вирішення проблем, практичній підготовці до творчої роботи в машинобудівних галузях госпо-дарства, вихованню в учнів гордості за свою Вітчизну.


242


Діапазон основних напрямів роботи гуртка надзвичайно широкий: розробка та виготовлення макетів зразків вітчизняної, радянської та зару-біжної ракетно-космічної техніки; пошук, вивчення й відтворення історич-них зразків вітчизняної, радянської та зарубіжної ракетно-космічної техні-ки; моделювання фізичних процесів, які є в ракетно-космічній техніці; про-ведення різноманітних експериментів і моделювання їх за допомогою елек-тронно-обчислювальної техніки; ознайомлення та робота з відповідним комп’ютерним обладнанням і програмним забезпеченням.
Програмою даного гуртка передбачено використання в навчальному процесі комп’ютерів для моделювання та макетування ракетно- космічної техніки за відповідними комп’ютерними програмами, які слід вивчити. При наявності відповідного комп’ютерного обладнання роботу гур-тківців на комп’ютерах слід проводити по черзі і при необхідності. При відсутності такого обладнання в гуртку слід узгодити можливість роботи на комп’ютерах у школі, навчальному обчислювальному центрі, організа-ції тощо.
У роботі гуртків використовується метод проектів, який дає змогу ефективно реалізовувати принцип особистісно-орієнтованої освіти, фор-мувати навички пошуку, аналізу та опрацювання інформації, вироблення здатності до самоосвіти, закріплення навчального матеріалу й оволодіння новими знаннями. Теми індивідуальних творчих проектів готуються керів-ником гуртка та з його допомогою, виходячи з вікових особливостей учнів, рівня матеріально-технічного й інформаційного забезпечення, цілей і задач колективу юних техніків. Робота над проектом складається з таких етапів: вибір теми проекту; доведення необхідності майбутнього проекту; аналіз можливостей виконання проекту; збір інформації; планування тех-нології виготовлення; виконання роботи та захист виконаного проекту.
Підсумкові творчі проекти гуртківців (колективні й індивідуальні) подаються для участі в конкурсах, виставках, зльотах, науково-теоретич-них конференціях у районах, областях, країні, які проводять федерації, об’єднання, молодіжні журнали тощо.

Гурток першого року навчання комплектується з учнів 5–6 класів. На заняттях керівник розкриває початкові поняття реактивного руху та ра-кетно-космічної техніки, ознайомлює з історією вітчизняної й світової кос-монавтики. Велику увагу слід приділити формуванню в учнів практичних навичок роботи із сучасними матеріалами, приладами, інструментом, комп’ютером. У ході занять організовуються показові запуски моделей ра-кет, відвідування виставок, музеїв, зустрічі зі знаменитими людьми в даній галузі, вечори науково-технічної фантастики.


Гурток другого року навчання комплектується з учнів 7–8 класів. Програма визначає поглиблене вивчення фізичних основ космонавтики, перспектив розвитку ракетно-космічної техніки й техніки макетування. Продовжується розвиток технічного моделювання, поглиблена робота над проектом, розпочатим на першому році навчання; ознайомлення з комп’ютерними програмами АutoСАD, RССаd, FMS-02, комп’ютерними графічними програмами та Internet. Гуртківці розробляють і виготовля-ють необхідні для роботи наочні посібники.
Гурток третього та наступних років навчання комплектуються з уч-нів 9–11 класів, які вже займалися в гуртках космічного моделювання та макетування. Програма передбачає елементи професійної підготовки.

243


Учні ознайомлюються зі спеціальностями, які є в ракетно-космічній промисловості, з елементами системи автоматизованого проектування виробів, детальніше вивчають і працюють із комп’ютерними програма-ми АutoСАD, RССаd, FMS-02, комп’ютерними графічними програмами та Internet.
За даною програмою можуть проводитися заняття в групах індивіду-ального навчання, які організовуються відповідно до «Положення про по-рядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних нав-чальних закладах».

Перевірка та оцінювання знань і вмінь учнів здійснюється під час ви-конання ними практичних робіт, участі у конкурсах, виставках, а також на підсумкових заняттях.Програма є орієнтовною. Керівник гуртка може вносити зміни й до-повнення у зміст програми та розподіл годин за темами, враховуючи інте-реси гуртківців, стан матеріально-технічної бази закладу.

О с н о в н и й р і в е н ь , п е р ш и й р і к н а в ч а н н я
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНКількість годин


Розділ, тема
усього
теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

2
1

1

2

З історії космонавтики та ракетної техніки

16
4

12

3

Основні поняття про реактивний рух та

16
4

12аеродинаміку

4

Ознайомлення з ракетно-космічною тех-

34
10

24нікою

5

Основні поняття технічного конструю-

12
4

8вання

6

З історії ракетно-космічного моделюван-

4
2

2ня та макетування

7

Технологічні основи ракетно-космічного

4
2

2моделювання та макетування

8

Наукова фантастика та науково-техніч-

4
2

2ний прогрес

9

Екологічні основи космонавтики

2
1

1

10

Виконання творчих проектів

36
8

28

11

Екскурсії, виставки, конкурси

12


12

12

Підсумкове заняття

2
2


Разом

144
40

104

244


ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. Вступне заняття (2 год)
Мета і завдання гуртка. Ознайомлення з планом роботи гуртка та йо-го обговорення. Ознайомлення учнів із матеріально-технічною базою гур-тка, правилами поведінки, режимом роботи, правилами безпеки праці.

Науково-технічні й науково-популярні журнали: вітчизняні та зарубі-жні. Основи роботи з технічною літературою. Ознайомлення з джерелами науково-технічної та науково-популярної інформації.Практична робота. Пошук інформації в мережі Інтернет.
2. З історії космонавтики і ракетної техніки (16 год)
Міфи та легенди Стародавнього Світу. Винахід димного пороху, поро-хові ракети. Роботи А.Д. Засядька, К.І. Костянтинова, Ю.В. Кондратюка. Історія винайдення бездимного пороху. Роль робіт К.Е. Ціолковського в розвитку ракетобудування та космонавтики. Організація ГДЛ, ГІДР, РНДІ та їхній вклад у розвиток техніки ракетного польоту. С.П. Коро-льов — основоположник практичної космонавтики. Розробка балістичних ракет дальньої дії. Запуск перших штучних супутників Землі. Програми пі-лотованих польотів. Супутники серії «Космос». Дослідження міжпланет-ного простору й планет Сонячної системи. Програма міжнародної спів-праці в космосі. Вітчизняна ракета-носій «Зеніт» і «Циклон». Міжнародна програма «Морський старт».
Практична робота. Робота з «Конструкторами» на космічні теми. Складання моделі космічного корабля і космічного корабля багаторазово-го використання.
3. Основні поняття про реактивний рух та аеродинаміку (16 год)
Основні поняття й визначення. Реактивний рух у природі та техніці. Поняття про закон Ньютона. Реактивна сила, її залежність від різних фак-торів. Способи створення реактивної сили. Ракетні двигуни. Основні еле-менти конструкції ракетних рушійних установок.

Практична робота. Демонстрація гідравлічних, парових і газових реактивних апаратів та іграшок. Виготовлення моделі з паперу. Запуск гід-ропневматичних, пневматичних і порохових моделей ракет.
4. Ознайомлення з ракетно-космічною технікою (34 год)
Вивчення конструкцій перших ракет. Конструкція ракети-носія космічно-го корабля «Восток». Космічні кораблі «Восток», «Союз», «Аполлон». Перші довготермінові космічні станції «Салют», «Мир» «Скайлеб». Космічні кораб-лі багаторазового використання. Орбітальна міжнародна космічна станція.

Конструкція автоматичних літальних апаратів для дослідження планет Сонячної системи.Практична робота. Робота з «Конструкторами». Виготовлення ма-кету космічних станцій «Салют», МКС та космічних кораблів «Челен-джер», «Союз» із паперу.
5. Основні поняття технічного макетування й конструювання (12 год)
Мета та засоби технічного конструювання. Основні етапи розробки технічних пристроїв. Поняття про Єдину систему конструкторської доку-ментації. Основи машинобудівного креслення. Поняття про основи взає-

245


мозаміни, системи допусків і посадок. Поняття про компромісні рішення. Поняття про способи та типи з’єднань деталей і складальних одиниць у технічних пристроях. Ознайомлення гуртківців із комп’ютерною програ-мою RCCad. Читання креслень за допомогою програм CAD Viewer, Fas-tCAD 32, AutoCAD 2000.
Практична робота. Роботи з вимірювальним інструментом. Виго-товлення найпростіших ескізів і робочих креслень різних космічних апара-тів на ПК за допомогою програм CAD Viewer, FastCAD 32, AutoCAD 2000.
6. З історії ракетно-космічного макетування та моделювання (4 год)
Спортивний ракетно-космічний моделізм, його історія та основні на-прями розвитку. Космічне макетування й моделювання у програмах аеро-космічного навчання.

Практична робота. Вивчення конструкцій моделей і макетів за ма-теріалами вітчизняних, зарубіжних першоджерел. Перегляд нових моделей

  • макетів у мережі Internet.


7. Технологічні основи ракетно-космічного макетування та моделювання

(4 год)
Основи технології обробки металів, пластмас та інших матеріалів. Па-яння і зварювання елементів конструкцій. Клеї й клейові з’єднання. Лако-фарбові покриття та методи їх нанесення.

Практична робота. Виготовлення головних обтічників для моде-лей ракет із пінопласту різноманітними способами. Вивчення механічних характеристик клейових з’єднань. Освоєння техніки нанесення лакофарбо-вого покриття.
8. Наукова фантастика та науково-технічний прогрес (4 год)
Питання космонавтики й ракетно-космічної техніки у творах письмен-ників-фантастів. Роль фантазії у процесі пізнання. Казки, міфи, легенди. Наукова фантастика та науково-технічне прогнозування. Перегляд й ана-ліз комп’ютерних ігор на космічну тематику.

Практична робота. Розробка та можливе технічне рішення казко-вих, міфічних проектів минувшини.
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка