Програма гуртка «стань творцем свого життя»
Скачати 255,52 Kb.
Дата конвертації11.11.2017
Розмір255,52 Kb.
Міністерство освіти і науки України

Науково-методичний центр середньої освітиПрограми

для творчих об’єднань позашкільних і

загальноосвітніх навчальних закладів

Соціально-реабілітаційний напрям

Суми


ТОВ Видавництво «АНТЕЙ»

2005


ПРОГРАМА ГУРТКА «СТАНЬ ТВОРЦЕМ

СВОГО ЖИТТЯ»

Пояснювальна записка

Майбутнє України – за поколінням, що нині в школі опановує уроки життя, якість якого залежить від рівня розвитку життєвої компетентності. Щоб мати можливість знайти своє місце в житті, сучасний учень повинен володіти певними якостями і уміннями: мати досвід пізнання самого себе, розуміння інших людей, механізмів і законів, що впливають і на

людські відносини, вміти ідентифікувати себе як члена суспільства, громади, групи, творчо використовувати набуті знання і вміння в оточуючій його дійсності, бути здатним генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення, творчо мислити, уміти здобувати, переробляти

інформацію, одержану з різних джерел, застосовувати її для індивідуального розвитку і самовдосконалення, бути комунікабельним, володіти навичками конструктивного спілкування, правильного розуміння бажань, очікувань і вимог інших людей, урахування їх прав, вміти конструктивно розв’язувати конфлікти, вміти долати труднощі та відстоювати свої права, бути готовим до вибору майбутньої професійної діяльності, бережливо

ставитись до свого здоров’я і здоров’я інших як найвищої цінності, вміти розробляти власний життєвий проект тощо.

У формуванні визначених якостей, становленні особистості як творця і проектувальника власного життя важливе місце займає процес вироблення в учнівської молоді різноманітних життєвих навичок, необхідних для розвитку життєвої компетентності особистості та для

успішної адаптації її в суспільстві.

4

Мета програми: сприяти формуванню життєвої компетентності особистості, становленню її як творця і проектувальника власного життя.Завдання програми:

 сприяти активізації самопізнання, диференціації Підлітком власного «Я», розвитку самоусвідомлюючого «Я» як основи самовиховання, самовизначення, самовдосконалення;

 сприяти формуванню у підлітків смислових конструкцій як ціннісних орієнтирів життєвої програми та саморозвитку особистості;

 сприяти формуванню у підлітків стратегії самореалізації, мобілізації внутрішніх ресурсів

самоконструювання позитивної «Я – концепції»;

 допомогти підліткам в оволодінні технологією життєтворчості, прийомами та техніками розробки, коригування та здійснення життєвих проектів, програм та планів.

Зміст програми складають модулі: «Мій світ і я», «Твій шлях до успішного спілкування», «Конфлікт і спілкування», «Жити в гармонії з собою і світом», «Здоровий спосіб життя – твій вибір», «Зроби крок у світ своїх прав», «Лідер XXI століття», «Твоя професійна

кар’єра», «Сім’я XXI століття», «Крок за кроком до життєвої компетентності».

Методика реалізації програми полягає в тому, що теми модулів Згруповані за принципом поступового наростання та наступності змісту, концентричної його побудови. У процесі занять здійснюється поступовий перехід від аналізу позитивних аспектів індивідуальних

учнівських диспозицій до аналізу аспектів негативних, застосування здобутих знань та досвіду в процесі безпосередньої взаємодії та спілкування з однолітками в майбутньому.Програма сприяє розвитку:

 бази знань у сфері життєтворчості особистості;

 навичок соціального спілкування, взаємодії, співробітництва;

 вміння аналізувати соціальні ситуації і виробляти оптимальні програми поведінки в них;

 досвіду і поведінки в конфліктних ситуаціях;

 здатності до соціальної творчості, готовності до зміни самого себе;

 міжособистісних стосунків вихованців;

 прагнення до самостійного самовизначення та самореалізації;

 адекватної самооцінки результатів своєї життєдіяльності;

 бажання й здатності брати участь у суспільному житті;

 здатності до емпатії, персоніфікованих взаємин з іншими людьми;

 прагнення до пошуку та реалізації особистого життєвого смислу;

 здатності адаптуватися до мінливої реальності;

 здатності до інноваційного мислення та творчості, до вироблення нових стратегій і моделей діяльності та поведінки;

 готовності виконувати різноманітні соціальні ролі, утверджуючи і зберігаючи самоцінність і самототожність свого індивідуального «Я».

Що робить ефективною програму «Стань творцем свого життя»?

1. Збалансованість цілей, змісту, методів та результатів навчання.

2. Методики навчання, що сприяють: набуттю підлітками знань та навичок, необхідних для соціальної взаємодії та соціальних контактів, реконструкції соціально-культурних та соціально-педагогічних функцій конкретного підлітка.

3. Залучення до роботи в групі значної кількості запрошених фахівців: психологів, державних службовців, працівників служби працевлаштування, правоохоронців, юристів, медичних працівників та ін.

Дидактико-методичними засадами організації є: ідеї особистісно зорієнтованого навчання, розвивально-діяльнісний, діалогічний характер роботи з навчальним матеріалом, різні форми співпраці учнів; діагностика навчальних результатів і мотивація учнів до їх

удосконалення.

Програма розрахована на 2 роки навчання учнів 7-11 класів.

Групи формуються за віком 13-14років, 15-16 років.

Перший рік навчання – 144 години /2 рази на тиждень по 2 години/.

Другий рік навчання – 144 години /2рази на тиждень по 2 години/.

При проведенні занять широко використовуються такі методи й прийоми, як робота в малих групах, робота в парах, мозковий штурм, рольові ігри, ділові ігри, дискусії, анкетування, коло ідей, рухливі ігри, розв’язування проблемних і пізнавальних завдань, тренінгові вправи, дебати, інтерв’ю, аналіз літератури, аналіз документів-джерел, аналіз ситуації, аналіз аргументів «за» і «проти».

Для створення доброзичливої, комфортної атмосфери в групі педагог має володіти активними формами навчання, навичками активного слухання, вмінням організувати дискусії, роботу в малих групах, застосувати елементи психологічного тренінгу.

Демократичний стиль відносин з підлітками, який є умовою продуктивного спілкування на занятті, виключає моралізування, критичні оцінки думок та висловлювань дітей.

Ефективному засвоєнню матеріалу сприятиме індивідуальна робота зацікавлених підлітків з

літературою.
Структура занять

На кожному занятті передбачається поступове формування комунікативних навичок (робо та в групі, в діаді, в тріаді, участь у дискусії тощо) та навичок демократичної, толерантної, доцільної поведінки; навичок аналітичного і критичного мислення (аналіз ситуації, розв’язання навчальних проблем, рефлексія); формування власної позиції, самостійного і відповідального вибору.

Заняття за темами модулів розраховані на 2 години і побудовані за орієнтовно однаковою структурою.

1. Привітання.

2. Мотивація.

Мета цього етапу – сфокусувати увагу підлітків на проблемі й викликати інтерес до обговорюваної теми.3. Представлення теми та очікуваних навчальних

результатів.

Мета – забезпечити розуміння підлітками змісту їхньої діяльності, тобто того, чого вони повинні досягти в результаті заняття і чого від них очікує педагог.4. Надання необхідної інформації.

Мета – дати підліткам достатньо інформації з проблеми.5. Інтерактивна вправа або кілька таких вправ –

центральна частина заняття.

Мета – практичне засвоєння матеріалу, досягнення поставлених цілей заняття.6. Підбиття підсумків, оцінювання результатів

заняття.

Мета – рефлексія, усвідомлення того, що було зроблено на занятті, чи досягнуто поставлених цілей, як можна застосувати отримані знання й навички в майбутньому.


7. Прощання. Це своєрідна ритуальна дія і може мати

різні форми проведення.

Позиція дорослого на заняттях має бути виключно партнерською. Слід наголосити на необхідності творчого підходу до проведення занять з підлітками, що означає:

 орієнтуватися на індивідуальні відмінності дітей;

 тонко відчувати зміну їх мотивації;

 вдаватися до імпровізації, не боячись відійти від плану, якщо цього вимагає ситуація.
Навчально-тематичний план

Перший рік навчання


Модулі

Кількість годинТеорія

Практика

Разом

1

Вступ. Мета і завдання

програми. Вироблення

правил спілкування


1

1

2

2

Модуль «Мій світ і я»

12

36

48

3

Модуль «Твій шлях до

успішного спілкування»4

6

10

4

Модуль «Конфлікт і

спілкування»3

7

10

5

Модулі, «Жити в гармонії з

собою і світом»4

6

10

6

Модуль «Зроби крок у світ

своїх прав»6

20

26

7

Модуль «Здоровий спосіб

життя – твій вибір»6

30

36

8

Підсумкове заняття

-

2

2
УСЬОГО

36

108

144


Програма

Вступ (2 год.)

Програма «Стань творцем свого життя» за змістом торкається широкого кола питань життєдіяльності підлітків. Оволодіння знаннями, вміннями та навичками у найголовніших сферах людського життя сприятиме освоєнню базових алгоритмів соціальної взаємодії та

поведінки, життєво-рольовій підготовці підлітків, збагаченню досвіду, самовизначенню.

Узагальненим наслідком цього процесу стане усвідомлення і прийняття власних життєвих перспектив і можливого місця і ролі в суспільному житті, визначення своїх покликань, оволодіння рушійною силою пристрастей і поривань, формування життєвого проекту.

Підлітковий вік – це період активного становлення особистості, активного «пошуку себе»,

експериментування й апробації себе у різних ролях з метою формування образу «Я», життєвого самовизначення відносно двох головних питань: яким бути і ким бути? Перед особистістю постає проблема правильного визначення напрямів саморозвитку. Таке

визначення потребує безпомилкової самооцінки, а значить знаним власної сутності.У модулі «Мій світ і я» (48 год.) велика увага приділяється формуванню і коригуванню базисних уявлень про власну особистість та навколишню дійсність. Підлітки опановують прийоми та методи самопізнання, самовдосконалення. Прийоми і методи, які використо- вуються на заняттях, спрямовуються передусім на максимальне залучення динамічної емоційної сфери підлітків з поступовим формуванням аналітичних та вольових здібностей у здобутті знань та суспільно прийнятих форм поведінки. На життєвих прикладах подаються уявлення про такі важливі складові особистості, як мотивація, потреби, цінності та цілі.

Особливе місце в даному модулі займає тема «Самоставлення та Я – концепція». Підлітки пізнають, що таке самооцінка, як вона формується, чим відрізняється адекватна самооцінка від завищеної та заниженої і як це відбивається на самопочутті людини, її ставленні до

оточуючих. Вводиться поняття про самоповагу і власну гідність як важливі регулятори поведінки людини. Теми модуля мають головним чином практичне спрямування –

формування у підлітків навичок самопізнання, самооцінки, самоконтролю власної поведінки,

самостійності у прийнятті рішень, прагнення до самовиховання, самовизначення, самовдосконалення.

Модуль «Мій світ і я»

Тема 1. Пізнай себе. З чого почати самопізнання? Сутність моєї особистості. Моя індивідуальність, несхожість, неповторність.

Тема 2. Паспорт темпераменту. Типи темпераменту. Роль темпераменту в навчальній діяльності. Співвіднесення стилю спілкування з темпераментом співрозмовника.

Тема 3. Характер. Фактори, що впливають на формування характеру. Риси характеру.

Тема 4. Внутрішній світ людини і система уявлення про себе. «Я – концепція». Складові «Я –

концепції».

Тема 5. Самооцінка. Образ реального «Я». Образ ідеального «Я».

Тема 6. Моє «Я». Мої плюси і мінуси. Я – не такий, як усі.

Тема 7. Яким мене бачать інші. Я в колі друзів. Я в колі сім’ї. Ролі, які виконує моє «Я».

Тема 8. Вчинки, якими я пишаюсь. За що мене люблять і поважають?

Тема 9. Мої здібності, інтереси. Мої потреби, мої мрії.

Тема 10. Мої духовні цінності.

Тема 11. Діалог різноманітностей (гендерна рівність). Хто я в цьому світі? Чим ми відрізняємось – дівчата і хлопці? Чому ми відрізняємось – дівчата і хлопці? Жіночі та чоловічі ролі.

Тема 12. Дружба та кохання в моєму житті.

Тема 13. Думаю про майбутнє. Ким я бажаю стати? На кого хочу бути схожим? Роздуми про бажані життєві досягнення. Лист у майбутнє.

Тема 14. Виховую себе сам.

Тема 15. Моя програма самовиховання.

Тема 16. Як досягти успіху в самовихованні.У модулі «Твій шлях до успішного спілкування»

(10 год.) аналізуються структура, функції та засоби спілкування, розглядаються різні стилі спілкування, аналізується їх ефективність. Підліткам пропонується цікавий практичний

матеріал щодо невербальних засобів спілкування, вони навчаються розуміти стан людини та складати враження про її особистість, спостерігаючи за поведінкою. Тема «Ділове спілкування» ознайомлює підлітків з принципами та етапами ведення ефективних ділових

переговорів; відпрацьовуються навички налагодження контакту із співрозмовником, аналізу його інтересів, пошуку влучних аргументів для переконань партнера.

На занятті «Мистецтво полеміки» підлітки ознайомлюються з найвдалішими прийомами та

закономірностями сприймання доповідача аудиторією, опановують мистецтво публічного виступу. Теоретичний і практичний матеріал модуля націлений па вироблення у підлітків навичок ефективної комунікації, конструктивного розв’язання проблем спілкування за умов інтеграційних процесів у полікультурному середовищі.
Модуль «Твій шлях до успішного спілкування»

Тема 1. Роль спілкування у житті людини і суспільства. Від чого залежить успішність спілкування людей. Чого треба навчитись, щоб спілкуватися продуктивно?

Тема 2. Різні форми спілкування людей. Мова слів, мова тіла. Правила активного слухання.

Тема 3. Вміння висловлюватись і переконувати: що це означає? Чи завжди нас розуміють інші люди? Як мені зрозуміти інших? Що означає бути переконливим? Як навчитися говорити «ні» й відповідати на критику.

Тема 4. Ділове спілкування. Культура ділового спілкування. Що розуміють під консенсусом і

компромісом. Як навчитися вести переговори.

Тема 5. Мистецтво полеміки. Види дискусій. Підготовка до дискусії. Види аргументації. Схема побудови промови.

Навч ання підлітків за модулем «Конфлікт іспілкування» (10 год.) передбачає вирішення завдань:

 ознайомлення учасників з основами конфліктології;

 набуття власного досвіду і поведінки в конфліктних ситуаціях;

 формування у підлітків демократичних цінностей, які базуються на принципах толерантності та ненасильства. При розгляді тем модуля підлітки вчаться аналізувати інтереси, потреби та почуття інших людей, які втягнуті в конфлікт, опановують навички конструктивного розв’язання конфліктів.Модуль «Конфлікт і спілкування»

Тема 1. Що таке конфлікт? Позитивні і негативні функції конфлікту. Три підходи до розв’язання проблем і конфліктів: з позиції сили, з позиції інтересів, з позиції правил.

Тема 2. Вивчаємо конфлікт. Джерела конфлікту.

Тема 3. Як поводитися в конфліктній ситуації.

Ефективне спілкування в конфлікті: «Я – висловлювання». Врегулювання конфлікту.

Тема 4. Використовуємо знання про конфлікт на практиці. Переговори і посередництво в

конфлікті. Допоможемо ровесникам помиритися.

При вивченні модуля «Жити в гармонії з собою ісвітом» (10 год.) значна роль відводиться аналізу понять «толерантність», «толерантна особистість», критеріїв толерантності, а також навчанню підлітків конкретним прийомам та методам розвитку в собі якостей толерантної особистості.

Модуль «Жити в гармонії з собою і світом»

Тема 1. Права дитини: від витоків до сьогодення.

Тема 2. Основні положення Декларації прав дитини.

Тема 3. Конвенція ООН про права дитини, її зміст.

Тема 4. Захист прав дітей в українському законодавстві.

Тема 5. Знаємо та реалізуємо свої права.

Тема 6. Від навчання – до дії.

Метою модуля «Здоровий спосіб життя – твій

вибір» (36 год.) є прищеплення підліткам почуття відповідальності за під тримання оптимально доброго для кожної особистості стану здоров’я. Значна увага в модулі

приділяється питанням профілактики тютюнопаління, алкоголізму та наркоманії в рамках превентивної освіти, спрямованої на формування в підлітків орієнтації на здоровий спосіб життя. Особлива увага приділяється вправам на формування відповідальної особистої позиції підлітків щодо вживання наркотичних речовин, оволодіння навичками обирання правильного виходу, протистояння тиску соціального оточення. За таких умов профілактика – це не просто підготовка підлітків до життя, а й вирішальна умова його збереження та

щасливого продовження.

Модуль «Здоровий спосіб життя – твій вибір»

Тема 1. Людина та її здоров’я. Складові здоров’я. Фізична складова здоров’я. Соціальна складова здоров’я. Психічна складова здоров’я. Духовна складова здоров’я.

Тема 2. Причина та наслідки вживання підлітками наркотичних речовин.

Тема 3. Визнач свою позицію: завжди можна сказати «ні».

Тема 4. Як діяти в ситуації ризику?

Тема 5. Індивідуальний здоровий спосіб життя – складова реалізації твоєї особистості.Підсумкове заняття (2 год.)

Навчально-тематичний план

Другий рік навчання

Модулі

Кількість годинТеорія

Практика

Разом

1

Вступ. Мета і завдання

програми. Особливості

програми. Вироблення

правил спілкування1

1

2

2

Модуль «Лідер XXI століття»

6

24

30

3

Модуль «Твоя професійна

кар’єра»


10

26

36

4

Модуль «Сім’я XXI століття»

14

30

44

5

Модуль «Крок за кроком до

життєвої компетентності»6

24

30

6

Підсумкове заняття.

Презентація портфоліо

творчих досягнень учнів


-

2

2
УСЬОГО

37

107

144Другий рік навчання.

Вступ (2 год.). Мета і завдання програми.

У модулі «Лідер XXI століття» (30 год.) підлітки знайомляться з визначенням понять «лідерство», «лідер», найпоширенішими концепціями лідерства. Вихованці дізнаються про те, які якості притаманні лідеру і які стилі керівництва колективом є найпоширенішими. Під час занять підлітки виконують низку практичних вправ, що

стосуються їхнього залучення до процесу прийняття рішень, розробляють та захищають проекти щодо створення молодіжних клубів, асоціацій, дитячо-юнацьких організацій.Модуль «Лідер XXI століття»

Тема 1. Лідер та лідерство. Стилі лідерства. Особистісні якості лідера.

Тема 2. Стратегічне та тактичне мислення лідера.

Тема 3. Лідер у групі. Створення команди.

Тема 4. Імідж лідера. Правила поведінки успішного лідера.

Тема 5. Я – в ролі лідера.

Тема 6. Основи волонтерського менеджменту. Хто такі волонтери? Що таке волонтерство? Загальна декларація про волонтерську діяльність.

Тема 7. Створення та керування волонтерською програмою.Модуль «Твоя професійна кар’єра» (36 год.).

Соціально-економічна ситуація, яка склалась на даний час в нашій країні, певним чином змінила особливості підготовки підлітків до вибору майбутньої трудової діяльності. На сучасному етапі така підготовка повинна розглядатися як засіб підготовки підлітків до вибору майбутньої професії і як компонент системи профорієнтації, в основі якої лежить прогнозування та розвиток кожного окремого вихованця, його потенційних можливостей і здібностей до рівня, який забезпечить конкурентоспроможність на ринку праці.

Програма модуля включає ознайомлення підлітків з існуючими можливостями працевлаштування та фахового зростання, зі специфікою підприємницької діяльності, з

технологіями створення власної справи, розвиток навичок співпрацювати в колективі, співвідносити себе з конкретними фаховими ролями та ефективно їх виконувати.

Оригінальні дидактичні елементи, зокрема такі, як розробка індивідуальних планів професійної орієнтації, захист індивідуальних фахових проектів не просто орієнтують підлітків на навчання за певним фахом, а й виробляють навички самостійної орієнтації у світі

професій, мотивації до проектування професійного життєвого шляху, до фахового зростання та фахової мобільності впродовж усього їхнього життя.Модуль «Твоя професійна кар’єра»

Тема 1. Зроби крок у світ професій.

Тема 2. Мотиви вибору професії.

Тема 3. Твої можливості і професія.

Тема 4. Формула вибору професії. Твій професійний план. Піраміда професійного росту.

Тема 5. Я відкриваю власну справу.

Тема 6. Абетка пошуку роботи. Джерела вакансій. Послуги, які надає державна служба зайнятості.

Тема 7. Як правильно скласти резюме. Рекомендаційні та супровідні листи.

Тема 8. Як успішно витримати співбесіду.

Модуль «Сім’я XXI століття» (44 год.) є важливою складовою програми, враховуючи велику питому вагу психологічних факторів утруднень, які виникають в сучасній сім’ї. Виховання поваги до протилежної статі, вміння порозумітися з представниками протилежної статі

у повсякденному спілкуванні, здатність протистояти сексуальним домаганням – ось далеко не повний перелік завдань, пов’язаних з керуванням соціалізацією учнівської молоді у сфері міжстатевих стосунків та освоєння тендерних ролей. Окрема увага приділяється темам, які

пов’язані з підготовкою юнаків та дівчат до виконання сімейних ролей і до майбутнього батьківства. Ознайомлення з цими питаннями дозволить майбутнім батькам уникнути помилок у вихованні своїх дітей.

Модуль «Сім’я XXI століття»

Тема 1. Сім’я в твоєму життя. Функції сім’ї. Тендерні особливості сучасної сім’ї.

Законодавство про шлюб та сім’ю.

Тема 2. Сім’я та шлюб очима підлітків.

Тема 3. Сім’я і діти. Вчимося розуміти та поважати один одного в сім’ї.

Тема 4. Характеристика міцної і щасливої сім’ї.

Тема 5. Моя майбутня сім’я.

Тема 6. Відповідальне батьківство. Природженим мотиваційним потягом, який є головною рушійною силою поведінки та розвитку особистості, відомий психолог В.Франкл вважає

прагнення до пошуку та реалізації людиною особистого життєвого смислу. Тому метою модуля «Крок за кроком до життєвої компетентності» (30 год.) є формування в

підлітків смислових конструктів як ціннісних орієнтирівжиттєвої програми та саморозвитку. Робота на заняттях спрямовується на ознайомлення підлітків з технікою

самопрограмування розвитку «Я» та практичнее оволодіння нею. Узагальненим наслідком цього модулю є:


  • формування та усвідомлення підлітками особистісного конструкту, який інтегрує раціоналізовану інформацію про те, якими вони хотіли б бути, до чого прагнуть у майбутньому, який напрям самовдосконалення і розпитку обирають;

 - побудова чіткої картини життєвої перспективи;

 з’ясування причин, які гальмують або перешкоджають досягненню мети та можливостей їх

усунення;

 формування навичок реконструювання картини майбутнього.

Реалізація програми дозволить крок за кроком протягом певного часу активізувати власні ресурси підлітків, забезпечити своєрідний «синдром росту» (Е. Фромм) юної особистості як основи подальшого самовизначення і життєтворчості, ввести підлітків у коло вічних питань мети і сенсу життя людини.

Модуль «Крок за кроком до життєвої компетентності»

Тема 1. Цілі, сенс, цінності, пріоритети життя особистості.

Тема 2. Життєвий вибір особистості.

Тема 3. Ролі, які виконує моє «Я».

Тема 4. Мій життєвий проект.

Тема 5. Мій алгоритм життєвого успіху.Підсумкове заняття (2 год.). Презентація портфоліо творчих досягнень учнів.

Оцінювання знань і умінь учнів

Оцінювання знань і умінь учнів на заняттях має грунтуватися на позитивному принципі, що передусім передбачає врахування рівня досягнень учня. Визначення рівня навчальних досягнень учнів є особливо важливим з огляду на те, що навчальна діяльність у кінцевому

підсумку повинна не просто дати дитині суму знань, умінь та навичок, а сформувати її компетентність як самоздатність до оптимальних дій.

Передбачається, що оцінювання проводитиметься у формі схвалювання будь-яких, щонайменших успіхів та зусиль учнів.

Як приклад прийомів оцінювання можна назвати такі: тест, експрес-опитування, написання, творів-есе, написання доповіді, реферату, упорядкування портфоліо, захист проектів, участь у конкурсах, презентаціях, конференціях, дослідженнях.

Прогнозований результат

Реалізація програми сприятиме:

 оволодінню вихованцями знаннями, вміннями, навичками, технологіями формування та розвитку життєвої компетентності у найголовніших сферах життя «Я – людина», «Я і здоров’я», «Я і природа», «Я і родина», «Я і суспільство», «Я і професія»;

 створенню сприятливих умов для повноцінної соціалізації та. активного залучення вихованців до соціально-економічного, політичного та культурного життя суспільства, подолання її соціально-політичної апатії;

 розвитку в учнівської молоді навичок рефлексії, планування, чіткої постановки мети;

 становленню особистості як активного творця власної життєвої долі;

 залученню вихованців до безпосередньої участі у створенні та реалізації програм для ровесників;

 створенню та ефективній організації роботи Ресурсного центру з проблеми.


Бібліографія.

1. Алульханова К.А. Стратегия жизни. - Н., 1991.

2. Арбенина В.Л., Волянська Є.В., Зинчина А.Б. та ін. Подросток в большом городе: факторы и механизмы социализации /Харьковский национальный университет/. - Харьков, 2000.- 206

3. Графова Л.И. Что такое победа над собой. - М., 1981.- 48с.

4. Дебати: Навч. посіб. Метод. рек. щодо ведення дебатів.- К:, А.П.H., 2001.- 102 c.

5. Кинан Е., Терри И. Участие молодежи в процессах принятия решений. - К., 2000.

6. Климчук Н., Никонов В., Писаркова Ю. Твое будущее зависит от Тебя: Методическое пособие. - Гродно, 2001.

7. Кон И.С. В поисках себя. - М., 1984.

8. Кон И.С. Открытие. «Я». - М., 1978.

9. Кон И.С. Психология юношеского возраста. - М., 1979.

10. Куликова Л.H. Воспитай себя: Книга для учащихся. - М.: Просвещение, 1991. - 143 с.

11. Купцова А., Сакович О., Кондрашевська Т. та ін. Участь дітей та молоді в процесах прийняття рішень. TOB УНГ «Арбат».- К., 2002. - 112 с.

12. Латышев Г., Орлова М., Яцишин С. и другие. Смотри по жизни вперед. Руководство по работе с подростками. - Санкт-Петербург, 2001.

13. Лидер будущего: новое видение, стратегия и практика. Методическое пособие по проведению тренинга. /И. Братусь, А.Гулевская-Черныш, Н.Доценко и др. Под общей ред. Г.Лактионовой.- К.: Наук. світ, 2001. - 122 с.

14. Лутошкін А.Н. Как вести за собой. - М.: Просвещение, 1986.- 160 с.

15. Мистецтво життєтворчості особистості. У 2-х част. Нayково-методичний посібник. - К., 1997.

16. Могилевская С.А. Ця книжка для вас, дівчатка! - К.: Веселка, 1986. - 248 с.

17. Никонович В. Лидерство. Программа занятий для молодежных групп. - Гродно, 2002.

18. Оржеховська В.М., Хілько Т.В., Кириленко C.B. Посібник з самовиховання. - К.: ІЗМН, 1996. - 192 с.

19. Павлюченко Е.М. Кем быть? Для старшего школьного возраста. - К., 1989. - 200 с.

20. Пометун 0.І., Ремех Т.О., Гейко І.М. Практичне право: Навч. посібник для 8-9 кл. середн. загальноосв. навч. закл. /За ред. Пометун О.І. - К.: Генеза, 2001. - 168 с.

21. Селиванова Э.К. Смысложизненные ориентации подростков//Социс.-2001.-№2.-С. 87-92.

22. Солдатова Г.У., Шайгерова Л.A., Шарова О.Д. Жить в мире с собой и другими: Тренинг толерантности для подростков. - М.: Генезис, 2000.-112 с.

23. Спілкуємось та діємо. /О.Безпалько, В.Гончарова, I.Авдеєва, Ж.Савич. - К.: Міленіум, 2002.- 112 с.

24. Томан І. Мистецтво говорити. - К.: Політвидав України, 1989.- 293с.

25. Томан І. Як удосконалити самого себе. - К.: Політвидав України, 1984.-240 с.

26. Формування навичок здорового способу життя в дітей і підлітків /Н.Ю. Максимова, А.Й.Капська, О.Г.Карпенко та ін. - К.: Ніка - Центр, 2001. - 264 с.

27. Школа Рівних Можливостей. Навчально-методичний посібник/Під заг. ред. Т.В.Ковалко, Л.E.Колос, Г.В.Гулевської-Черниш. - К., 2001.- 192 с.28. Шуст Н.Б. Инновационная деятельность молодежи: сущность, структура, функции. - Винница: Винницкий гос. медицинский университет им. М.И. Пирогова, 2001. - 224 с.


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка