Програма комплексного фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
Скачати 140,25 Kb.
Дата конвертації29.10.2018
Розмір140,25 Kb.
Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Затверджую

Ректор ___________С.В. Мельничук

«____» _______________ 2014 р.ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ФАХОВОГО ІСПИТУ
для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

(повна форма навчання)

галузь знань – 0202 «Мистецтво»

спеціальність – 8.02020401 «Музичне мистецтво»

Схвалено Вченою радою факультету

педагогіки, психології та соціальної роботи

Протокол № __ від «___» _________ 2014 р.


Голова ради Зварич І.М.

Чернівці – 2014

Програма вступного іспиту

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

галузь знань – 0202 «Мистецтво»

спеціальність – 8.02020401 «Музичне мистецтво»
1. Вимоги з музично-виконавських дисциплін:

 1. Виконати на основному музичному інструменті (фортепіано, скрипка, баян, акордеон, бандура, гітара, цимбали) два твори: один поліфонічний і один твір великої форми або концертну п’єсу з відповідними коментарями музикознавчого характеру.

 2. Виконати один вокальний твір з відповідним аналізом і коментарями щодо проблем вокальної техніки та виконавської майстерності.

 3. Продиригувати один хоровий твір з відповідним аналізом хорової партитури та коментарями щодо застосування диригентської техніки, використання засобів художньої виразності, інтерпретації та розкриття художнього образу твору.

2. Питання з музично-теоретичних дисциплін 1. Розкрийте значення музичного виховання у формуванні особистості школяра.

 2. Дайте характеристику основних вокально-хорових навичок.

 3. Яка послідовність проведення слухання музики? Покажіть це на прикладі конкретного твору для учнів молодших класів.

 4. Розкрийте основні вимоги до музично-педагогічної підготовки сучасного вчителя музики.

 5. Розкажіть про гігієну, співацький режим та охорону дитячого голосу.

 6. На прикладі конкретного твору для 1 класу розкрийте методику розучування пісенно-хорового репертуару.

 7. Дайте характеристику курсу методики музичного виховання. Прослідкуйте його зв’язок з іншими науками.

 8. Що таке діапазон дитячого голосу та примарні тони? Розкажіть про діапазон голосів учнів молодших класів.

 9. Розкрийте значення розспівування у вокально-хоровій роботі та наведіть приклади різних розспіванок для дітей молодшого шкільного віку.

 10. В чому полягає специфіка уроку музики як уроку мистецтва?

 11. Назвіть основні методи та прийоми формування в учнів молодших класів навичок співу без супроводу.

 12. Як і для чого використовується на уроці музики релятивна система? Покажіть це на конкретних прикладах.

 13. Дайте характеристику слуханню музики як одному з основних видів діяльності на уроці.

 14. Розкрийте послідовність формування у школярів навичок двоголосного співу.

 15. Опишіть методику організації та проведення декількох музично-дидактичних ігор, які використовуються на уроках музики в молодших класах.

 16. Дайте характеристику співу як одному з основних видів діяльності на уроці музики.

 17. Назвіть причини неточного інтонування у деяких учнів та методи роботи над виправленням даного недоліку.

 18. Наведіть приклади канонів та двоголосних вправ для учнів молодших класів.

 19. Дайте характеристику музично-ритмічним рухам на уроці музики.

 20. Розкрийте основні методичні положення щодо навчання молодших школярів музичної грамоти.

 21. Виберіть з програми для 3 класу один з уроків музики та сформулюйте його навчальні, розвиваючі та виховні завдання; продумайте єдину спрямованість музичної діяльності дітей на цьому занятті.

 22. Дайте характеристику гри на дитячих музичних інструментах як виду діяльності на уроці музики.

 23. Які ви знаєте музично-дидактичні ігри для закріплення вивченого на уроці матеріалу?

 24. Яким чином можна здійснювати міжпредметні зв’язки на уроках музики? Покажіть це на прикладі конкретного уроку для 4 класу.

 25. Розкрийте специфіку вивчення учнями на уроці музичної грамоти.

 26. Які дитячі музичні інструменти використовуються на уроках музики в молодших класах? Розкрийте методику навчання гри на них.

 27. Розкрийте етапи роботи над піснею-грою.

 28. Дайте характеристику принципів музичного виховання.

 29. Які особливості програм з музики для початкових класів?

 30. Розкрийте основні шляхи поєднання слухання музики з вивченням музичної грамоти. Доведіть це на конкретних прикладах.

 31. Дайте характеристику основних методів та прийомів музичного виховання та назвіть фактори, які обумовлюють їх вибір.

 32. Якими знаннями, вміннями та навичками з музичної грамоти мають оволодіти учні в молодших класах?

 33. Наведіть приклади різних розспіванок для учнів середніх та старших класів.

 34. Які основні вимоги до сучасного уроку музики?

 35. Розкрийте вікові особливості учнів молодшого та старшого підліткового віку.

 36. Наведіть приклади пояснення таких понять як сильна та слабка доля, метр, ритм, такт.

 37. Якими можуть бути типи уроків музики?

 38. Які особливості музичного сприймання та проблеми його розвитку в учнів підлітків?

 39. Наведіть приклади пояснення таких понять як розмір, пауза, лад, тональність.

 40. Від чого залежить структура уроку музики? Приведіть приклади структури уроків різних типів.

 41. Розкрийте методику виховання співацьких умінь в учнів 5-8 класів. В чому особливість вокального режиму роботи зі школярами в мутаційний період розвитку співочого голосу?

 42. Наведіть приклади пояснення таких понять як тоніка, стійкі та нестійкі ступені.

 43. Дайте характеристику існуючих шкільних програм з музики.

 44. Які основні вимоги до використання на уроці музики технічних засобів навчання?

 45. На прикладі розучування конкретної пісні для учнів 5 чи 6 класу, розкрийте шляхи реалізації принципів єдності емоційного та свідомого, художнього та технічного.

 46. У чому полягає творчий підхід вчителя музики при підготовці та проведенні уроку?

 47. Якими знаннями, вміннями та навичками з музичної грамоти мають оволодіти учні 5-8-х класів?

 48. Розкрийте значення використання різних видів мистецтва на уроках музики. Складіть план такого уроку в 5 класі.

 49. Дайте короткий огляд історії музичного виховання до початку ХХ століття.

 50. Розкрийте особливості програм з музики для 5-8 класів.

 51. Розкрийте основні методи та прийоми навчання музичної грамоти учнів 5-6 класів. На конкретних прикладах розкрийте методику вивчення з учнями різних інтервалів.

 52. Розкрийте особливості здобуття музичної освіти в різних типах навчальних закладів у VIIXIX столітті.

 53. Назвіть основні педагогічні умови та шляхи активізації музичної діяльності школярів.

 54. Наведіть приклади пояснення таких понять як синкопа, змінний розмір, одноіменні тональності.

 55. Розкажіть про видатних педагогів та музикантів, які закладали основи методики музичного виховання на Україні (Лисенко М.В., Леонтович М.Д., Стеценко К.Г., Степовий Я.С., Колесса Ф. та інші).

 56. Як ви розумієте поняття „педагогічна майстерність вчителя музики”?

 57. Опишіть методику проведення музичного диктанту на уроці музики.

 58. Розкрийте особливості становлення методики музичного виховання у першій половині ХХ століття.

 59. Дайте характеристику масових та гурткових форм позакласної музичної роботи в школі.

 60. Наведіть приклади творчих завдань для дітей молодшого шкільного віку з різних видів музичної діяльності.

 61. В чому проявилося підвищення інтересу до проблем музичного виховання у другій половині ХХ століття?

 62. Назвіть види шкільних хорових колективів та розкрийте основні методи роботи з ними.

 63. Наведіть приклади творчих завдань для учнів старших класів.

 64. Які проблеми стоять перед методикою музичного виховання на сучасному етапі?

 65. Які принципи добору репертуару для шкільних хорових колективів?

 66. Яким чином можна поєднати вивчення музичної грамоти в 7-8 класах зі слуханням музики та співом? Покажіть це на прикладах конкретних творів.

 67. Дайте характеристику музичному вихованню школярів за кордоном (на прикладі Угорщини, Болгарії і Німеччини).

 68. Яким чином здійснюється взаємозв'язок урочної та позаурочної музичної діяльності школярів?

 69. Яке значення має використання наочності на уроці музики? Наведіть конкретні приклади.

 70. Дайте характеристику музичному вихованню школярів за кордоном (на прикладі США, Англії, Японії).

 71. Яким чином здійснюється індивідуальний підхід до учнів на уроці музики?

 72. Продумайте музичний матеріал та складіть план фрагменту уроку, в завдання якого входить формування у школярів перших уявлень про сонатну форму.

 73. Дайте вікову характеристику учнів 1 та 2 класів з огляду їх готовності до музичного навчання і виховання.

 74. Яким чином найефективніше поєднати індивідуальні та колективні форми роботи на уроці музики?

 75. Наведіть приклад використання методів активізації музичного сприймання підлітків під час проведення слухання музики (в 7 чи 8 класі).

 76. Дайте загальну та музичну характеристику учнів 3-х класів.

 77. Як відбувається планування та облік урочної та позакласної роботи з музичного виховання школярів.

 78. Яким чином забезпечити на уроці зв’язок між музично-ритмічними рухами та іншими видами музичної діяльності? Наведіть конкретні приклади.

 79. Дайте загальну та музичну характеристику учнів 4-х класів.

 80. Які основні критерії щодо оцінювання знань, умінь і навичок учнів на уроках музики?

 81. Опишіть методику роботи з хором молодших класів над розвитком навичок багатоголосного співу (на прикладі конкретної пісні).

 82. Розкрийте значення гри в музично-естетичному вихованні дітей.

 83. Назвіть основні вимоги до раціонального оснащення кабінету музики в сучасній школі.

 84. Опишіть методику розучування 3-х голосного твору з хором та вокальним ансамблем (на прикладі конкретного твору).

 85. Розкрийте особливості розвитку навичок сприйняття музики у молодших школярів.

 86. Яким чином можна досягнути взаємодії сім'ї і школи у музично-естетичному вихованні дітей?

 87. Запропонуйте орієнтовний список творів для загальношкільного хору.

 88. Які основні вимоги пред’являються до репертуару для слухання музики?

 89. Дайте характеристику основної методичної та музичної літератури з питань музичного виховання школярів.

 90. Обґрунтуйте важливість існування у школі музичного лекторію та запропонуйте орієнтовний план такого лекторію для учнів старших класів.

 91. М.Лисенко: дитячі опери, музика, зміст, їх виховне значення.

 92. М.Вербицький, хорові твори, їх значення у розвитку хорового жанру в Західній Україні.

 93. Значення теоретичної праці М.Дилецького “Мусікійська граматика” для музичної культури України.

 94. Роль опери „Богдан Хмельницький” К.Данькевича в розвитку оперного жанру ХХ століття.

 95. Значення хорової творчості М.В.Лисенка ля розвитку хорового жанру на Україні.

 96. Втілення Шевченківських образів у творчості М.Лисенка „Музика до Кобзаря”.

 97. Опера „Тарас Бульба” – вершина творчості М.Лисенка в оперному жанрі.

 98. Стиль хорових обробок українських народних пісень М.Леонтовича.

 99. Значення хорової творчості С.Воробкевича для розвитку музичної культури на Буковині.

 100. Вплив хорової творчості С.Людкевича на розвиток хорового мистецтва композиторів Західної України.

 101. Симфонія-кантата „Кавказ” С.Людкевича як визначне досягнення української музичної культури.


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ,

з музично-виконавських та музично-теоретичних дисциплін комплексної програми зі спеціальності „Музичне мистецтво” освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр”
1. Згідно вимог творчого конкурсу з музичних дисциплін зі спеціальності, за виконання завдань по трьох пунктах виставляється максимальна сума балів - 100:

1. Музично-виконавська діяльність........................0 - 60 балів

2-3. Відповіді на питанняз музично-теоретичних дисциплін……..................0 - 40 балів (20+20 балів).

2. Набрані абітурієнтом за результатами іспиту бали переводяться у 200-бальну шкалу шляхом додавання 100 балів.3. До участі в конкурсі допускаються абітурієнти, які набрали не менше 124 балів.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗАВДАНЬ
1. Музично-виконавська діяльність:

60 - 45 балів - виставляється абітурієнтам, якщо вони на високому художньому рівні виконали програму, показали технічну досконалість, проявили особливу музикальність, всебічно розкрили характерні стильові ознаки музичних творів, з відповідними музикознавчими коментарями.

44 - 30 балів - виставляється абітурієнтам, якщо вони виконали програму на відповідному рівні, але допустили окремі неточності у нюансуванні, відтворенні динамічних відтінків, штрихів і в певній мірі дали характеристику виконуваним творам.

29 - 14 балів - виставляється абітурієнтам, якщо вони виконали програму, але допустили ряд помилок у відтворенні нотного тексту, темпову і ритмічну нестабільність, поверхово передали стильові особливості твору і недостатньо прокоментували їх.13 - 1 балів - виставляється абітурієнтам, якщо вони не змогли виконати програмовий матеріал на достатньому рівні і дали йому відповідну характеристику.

0 балів – виставляється абітурієнтам, які не виконали програмних вимог.


2-3. Музично-теоретичні дисципліни (2 питання по 20 балів):

20 - 17 балів – виставляється абітурієнтам, якщо вони відповіли на всі задані питанні і виявили відповідні знання;

16 - 10 балів - виставляється абітурієнтам, якщо вони відповіли на поставлені питання, але з незначними неточностями у їх відповіді;

9 - 1 балів - виставляється абітурієнтам, якщо вони відповіли на поставлене питання із суттєвими помилками;

0 балів – виставляється абітурієнтам, якщо вони не відповіли на задані та додаткові питання.


СПИСОК РекомендованОЇ літературИ

 1. Арчажникова Л.Г. Профессия – учитель музыки: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1984.

 2. Алиев Ю.Б. Пение на уроках музыки. – М.: Просвещение, 1978.

 3. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Просвещение, 1983.

 4. Бартенева Л.Г. О музыкальной грамотности школьников // Муз. воспитание в школе. – М.: Просвещение, 1982. – Вып. 15

 5. Верещагина А., Жофчак З. Методика преподавания музыки в 1 классе. – К.: Муз. Украина, 1987.

 6. Верховинець В.М. Весняночка. – К.: Муз.Україна, 1989.

 7. Гадалова І.М. Методика викладання у початкових класах. – К.: ІСДО, 1994.

 8. Дзига. Українські дитячі й молодечі народні ігри та розваги / Укл.: Семеренський В.І., Черемський П.Г. – Х.: Друк, 1999.

 9. Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Просвещение, 1989.

 10. Дмитриева Л.Г. Детское музыкальное творчество как метод воспитания // Муз.воспитание в школе. Вып.12 – М., 1977.

 11. Зеленецька І.О. Музично-дидактичні ігри. – К.:НПУ, 2000.

 12. Из истории музыкального воспитания: Хрестоматия / Сост. О.А.Апраксина. – М.: Просвещение, 1990.

 13. Кабалевський Д.Б. Про “трьох китів” та інші цікаві речі. – К., Муз. Україна, 1973.

 14. Ковалів В.Я. Методика музичного виховання на релятивній основі. - К.: Муз.Україна, 1973.

 15. Колесса Ф. Шкільний співаник. – К.: Муз.Україна, 1991.

 16. Леонтович М.Д. Практичний курс навчання співу у середніх школах України. – К.: Муз.Україна, 1989.

 17. Падалка Г.М. Учитель, музика, діти. – К.: Муз. Україна, 1982.

 18. Печерська Е.П. Уроки музики в початкових класах. – К.: Либідь, 2001.

 19. Поплавська Ю.О. Методика авчання музичної грамоти в початковій школі. – Вінниця: ВДПУ, 2000.

 20. Програми та поурочні методичні розробки для середніх загальноосвітніх шкіл: Музика 1-4 класи та Музика 5-8 класи. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000.

 21. Раввінов О. Методика хорового співу в школі. – Вид. 2-е. – К.: Муз.Україна, 1971.

 22. Ростовський О.Я. Методика викладання музики в основній школі. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000.

 23. Ростовський О.Я. Методика викладання музики у початковій школі. –Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000.

 24. Ростовський О.Я. Педагогіка музичного сприймання. – К.: ІЗМН, 1997.

 25. Сторожук А. Луна співочої душі. – Бар, 1995.

 26. Сургаутайте В.И. Использование музыкальных инструментов на уроке. // Муз. воспитание в школе. – М.: Просвещение, 1982. – Вып. 15

 27. Шамаєва К.І. Музична освіта в Україні у першій половині ХІХ ст.- К.: ІЗМН, 1996.

 28. Шафран Б.І., Шафран Л.Б. Музика в школі. Вокальні та ритмічні вправи. – Тернопіль: Навч.книга – Богдан, 2001.

 29. Буковинські композитори : навч. посібник / уклад.: А. В. Плішка. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011.

 30. Булат Т.П. Микола Лисенко. - К.: Музична Україна, 1973.

 31. Вишпінська Я.М. Музична освіта Буковини : досвід, тенденції, перспективи : навч. посібник / Я. М. Вишпінська. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011.

 32. Довженко В.Д. Нариси з історії української радянської музики. ч. І. - К.: ДВОМІМЛ УРСР, 1957, ч. ІІ. – К.: Музична Україна, 1964.

 33. Загайкевич М.П. С.П.Людкевич. - К.: ДВОМІМЛ УРСР, 1957.

 34. Кияновська Л. Українська музична культура. - Тернопіль.: СМП "Астон", 2000.

 35. Корній Л. Історія української музики. – Київ-Харків-Нью-Йорк.: Вид-во М.П.Коць, 1996.

 36. Кушніренко А.М., Залуцький О.В., Вишпінська Я.М. Історія музичної культури й освіти Буковини : навч. посібник / А. М. Кушніренко, О. В. Залуцький, Я. М. Вишпінська. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. - 376 с.

 37. Лепша І. Пісня буде поміж нас: Зірки української естради. — К. : Товариство "Україна", 1989. — 91 с.

 38. Сапожнік О. В. Сучасна популярна естрадна музика: Авторська програма для викл., студ. вищих мист. навч. закл. та вчителів серед. загальноосвіт. шк. різного типу / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв — К., 2000. — 64с.

 39. Шеффер Т.В. Л.М.Ревуцький. – К.: Музична Україна, 1982.

 40. Шреєр-Ткаченко О.Я. Історія української музики. – К.: Музична Україна. Ч.І, 1980.

 41. Шреєр-Ткаченко О.Я. Історія української музики. – К.: Музична Україна. Ч.ІІ, 1980.


Голова приймальної комісії С.В.Мельничук
Адреса електронної пошти та сайту admission@chnu.edu.ua; www.chnu.edu.ua

Контактний телефон секретаря приймальної комісії (80372) 525669; 584711


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка