Програма «Кримінальна юстиція»Сторінка1/4
Дата конвертації29.12.2016
Розмір1.19 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4
Матеріали для студентів
2016-2017 навчальний рік
Методологія юриспруденції

Спеціальність 081 «Право»

Спеціалізація (освітня програма)

«Кримінальна юстиція»(V курс)
К.ю.н., доцент Сидоренко О.М.


СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ
Назва теми

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

11

Поняття та зміст методології юридичної науки

2

2

8

22

Парадигми та принципи мето­дології юридичної науки

2

2

8

33

Типи праворозуміння як на­уково-дослідні програми

2

2

8

44

Система методів юридичної науки

2

2

8

55

Конкретно-соціологічні до­слідження в праві

2

2

8

66

Аксіологічний підхід у мето­дології юридичної науки

2

2

8

77

Антропологічний підхід у методології юридичної науки

2

2

8

88

Герменевтичний підхід у ме­тодології юридичної науки

2

2

8

99

Цивілізаційний підхід у мето­дології юридичної науки

2

2

8

110

Категорії та поняття сучасної юридичної науки

2

2

8

Усього годин

20

20

80
4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Тема 1. Поняття та зміст методології юридичної науки

Наука як сфера осмислення реальності, функції науки. Істина як наукова цінність. Типи наукової раціональності. Становлення юри­дичної науки. Юридична наука та юриспруденція. Юриспруденція та її структура. Предмет та об'єкт юридичної науки. Система юри­дичних наук.

Методологія юриспруденції, методологія юриспруденції та методологія права. Методологія як змістовний центр та інструмент юридичної науки. Методологічна функція загальнотеоретичної юриспруденції. Структура методології юридичної науки. Концеп­туальний рівень методології юридичної науки: концептуальні ідеї сучасної юридичної науки; концепції, гіпотези та теорії в структурі методології юридичної науки; методологічні підходи в структурі методології юридичної науки. Інструментальний рівень методології юридичної науки: методи юридичної науки; методика наукового дослідження права та держави. Факти в структурі емпіричного знання про право та державу.
Тема 2. Парадигми та принципи методології юридичної науки

Поняття парадигми науки: парадигма як модель постановки та розв'язання наукових проблем. Парадигма юридичної науки та стиль правового мислення. Методологічний принцип як імперативна установка.

Класична парадигма юридичної науки. Принципи класичної парадигми: монізм, історизм, об'єктивність, раціональність, детермінізм та ін. Використання класичної парадигми юридичної науки.

Некласична парадигма юридичної науки. Принципи некласичної парадигми: діалогізм, поєднання раціонального та нераціонального, поєднання об'єктивного та суб'єктивного. Вплив некласичної пара­дигми на філософію права, загальнотеоретичну юриспруденцію, галузеві юридичні науки. 6

Постнекласична парадигма методології юридичної науки. Прин­ципи постнекласичної парадигми: додатковості, міждисциплінар-ності, інтерсуб'єктності, плюралізму. Постнекласична парадигма як прояв постмодерну в юридичній науці. Перспективи постнекласичної парадигми в осягненні права та держави.
Тема 3. Науково-дослідні програми як типи праворозуміння

Поняття науково-дослідної програми. Постпозитивізм в науці. Праворозуміння, розуміння права та розуміння в правовій сфері. Образ права. Конкуренція типів праворозуміння. Позитивістське праворозуміння та його ключові постулати. Види юридичного позитивізму: нормативізм, неонормативізм, етатизм. Природно-правова доктрина та її ключові ідеї. Види природно-правового праворозумін­ня: теорія природного договору, феноменологізм, теорія природних прав людини, дискурсивна теорія права. Соціологічний тип праворозуміння та його постулати. Види соціологічного праворозуміння: теорія «живого права», інституціональна теорія права, правовий реалізм. Інтегративний тип праворозуміння та його ідеї. Види інте­гративного праворозуміння: лібертарна теорія права, ціннісно-нормативна теорія права, комунікативна теорія права.

Тема 4. Система методів юридичної науки

Поняття та ознаки наукового методу. Філософські методи в юридичній науці: діалектичний, метафізичний, феноменологічний та ін. Загальнонаукові методи в юридичній науці: системний, індукції, дедукції, екстраполяції, класифікації, моделювання, аналогії. Правила використання загальнонаукових методів в юридичній науці. Окремо-наукові методи юридичної науки: догматичний, нормативний, порівняльно-правовий та ін. Спеціальні методи в юридичній науці та їх змістовна характеристика.

Поняття юридизації методів. Юридизація методів на основі міждисциплінарного підходу. Використання філософських, соціологіч­них, історичних, політологічних та ін. методів в юридичній науці.
Тема 5. Конкретно-соціологічні дослідження в праві

Соціологія права як особлива сфера знань. Предмет соціології права. Поняття та види соціально-правових досліджень. Конкретно-соціологічне дослідження: ознаки та структура. Основні напрямки конкретно-соціологічних досліджень в праві. Дослідження ефективності правових норм; юридичне прогнозування; конкретно-правові дослідження правосвідомості.

Процедура та методика конкретно-соціологічного дослідження в праві. Програма конкретно-соціологічного дослідження в праві. Визначення предмету конкретно-соціологічного дослідження в праві. Формування гіпотези конкретно-соціологічного дослідження в праві.

Методи конкретно-соціологічного дослідження в праві. Спостереження: поняття та види. Документальний метод. Опитування як метод конкретно-соціологічного дослідження в праві. Соціологіч­ний експеримент як метод дослідження права.


Тема 6. Аксіологічний підхід у методології юриспруденції

Світоглядні засади аксіологічного підходу в методології юриспруденції. Аксіологія права та правова аксіологія. Ієрархія цінностей права. Ціннісна характеристика права. Правові цінності та цінності права як зміст права. Аксіологія форми права. Інструментальна цін­ність права. Соціальна та особистісна цінність права. Ціннісна характеристика держави. Аксіологічний підхід у державознавстві. Ідеї правової держави та верховенства права як аксіологічні концепції.

Евристичний потенціал аксіологічного підходу в методології юридичної науки. Аксіологічний підхід у філософії права. Загальнотеоретичний рівень використання аксіологічного підходу. Аксіоло­гічний підхід в галузевих юридичних науках. Аксіологічний підхід у порівняльно-правовому пізнанні.
Тема 7. Антропологічний підхід у методології юриспруденції

Антропологічний поворот у методології соціальних наук. Ста­новлення юридичної антропології. Предмет юридичної антропо­логії. Право як сфера духовного життя людини. Культурні детер­мінанти права та держави. Правовий плюралізм як ідея юридичної антропології: подолання державного монополізму на право. Юри­дична етнологія та етнографія. Напрямки та засоби юридизації люд­ського життя. Ситуативність та нормативність в ракурсі антрополо­гічного підходу.

Юридична антропологія про діалог правових культур. Право­ва акультурація та декультурація. Міфи в правовому та держав­ному житті. Антропологія державної влади. Антропологія право­вої поведінки. Тендерне та ювенальне право в ракурсі юридичної антропології.

Тема 8. Герменевтичний підхід у методології юриспруденції

Герменевтика як гуманітарна методологія. Пояснення та розу­міння як напрямки наукового пізнання. Розуміння та передрозуміння. Герменевтичні канони інтерпретації. Конфлікт інтерпретацій та його методологічне значення. Герменевтичне коло та проблема по­шуку істини.

Герменевтика права та юридична герменевтика. Право як куль­турний код. Дух та буква закону як герменевтична проблема. Мета­фори в правовому та державному житті.

Юридична герменевтика в тлумаченні права. Авторська та не-авторська інтерпретація. «Вживання» та «інтенція» у застосуванні герменевтичної методології. Теорія та практика тлумачення права: тлумачення закону, тлумачення договору, тлумачення правозасто-совних актів.

Юридична герменевтика в правотворчості та правозастосуванні.

Тема 9. Цивілізаційний підхід у методології юриспруденції

Концепція цивілізації як методологічна ідея. Філософські та культурологічні основи цивілізаційного підходу в методології юри­спруденції. Типологія цивілізацій: вісьові цивілізації, локальні ци­вілізації, прикордонні цивілізації. Діалог цивілізацій (А. Тойнбі) та зіткнення цивілізацій (С. Гантінгтоії).

Цивілізація, правова культура та правова система. Правовий плюралізм як ідея цивілізаційного підходу. Концепція місцерозвит-ку права та держави. Цивілізаційна приналежність та ідентичність українського права та української держави. Апологія права та дер­жави. Цивілізаційний підхід у порівняльному правознавстві. Цивілі­заційний підхід у галузевих юридичних науках.

Тема 10. Категорії та поняття сучасної юриспруденціїМова та метамова права. Структура та функції мови права. Фор­мування категорій та понять. Юридизація понять. Поняття як пред­мет юридичної лінгвістики. Поняття у структурі мови права. Видо­ві та родові поняття. Логічні правила побудови понять. Терміни в структурі юридичної науки.

Юридичні категорії та поняття: критерії розмежування. Кате­горії юриспруденції: «правове» та «державне»; «свобода», «спра­ведливість» та «рівність»; «природне право» та «позитивне право»; «об'єктивне право» та «суб'єктивне право». «Правова система», «правова реальність» та «правове життя» як категорії юриспруденції.

Особливості категорій державознавства. «Держава» та «держав­ність» як категорії юридичної науки. «Сучасна держава» та «досучасна держава».

Категоріально-понятійний апарат. Варіанти побудови катего­ріально-понятійного апарату: ієрархічний, центрувальний, лан­цюговий.
5. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Семінар 1. Поняття та зміст методології юридичної науки

 1. Об'єкт, предмет та функції юридичної науки. Юридична наука та юриспруденція.

 2. Система юридичної науки та система юриспруденції.

 3. Поняття методології. Місце методології юридичної науки в юри­спруденції.

 4. Концептуальний рівень методології юридичної науки.

 5. Інструментальний рівень методології юридичної науки.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

 1. Правознавство та державознавство в системі юридичної науки.

 2. Система догматичної юриспруденції.

Семінар 2. Парадигми та системи принципів юридичної науки 1. Поняття наукової парадигми. Зміна наукових парадигм.

 2. Класична парадигма юридичної науки. Об'єктивність, раціональ­ність, монізм, історизм як принципи класичної парадигми методо­логії юридичної науки.

 3. Некласична парадигма юридичної науки. Поєднання об'єктивного та суб'єктивного, раціонального та ірраціонального, діалогу як принципи некласичної парадигми методології юридичної науки.

 4. Становлення постнекласичної парадигми методології юридичної науки. Принципи додатковості, міждисциплінарності, плюраліз­му, інтерсуб'єктності в постнекласичній парадигмі методології юридичної науки.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

 1. Принцип додатковості у сучасній науці

 2. Революції в юридичній науці.

Семінар 3. Типи праворозуміння як науково-дослідні програми 1. Поняття науково-дослідної програми. Конкуренція науково-дослідних програм.

 2. Праворозуміння, розуміння права та розуміння в правовій сфері.

 3. Позитивістський тип праворозуміння. Види юридичного позитивізму.

 4. Природно-правовий тип праворозуміння. Сучасні концепції природного права.

 5. Соціологічний тип праворозуміння. Види соціологічного праворозуміння.

 6. Інтегративне праворозуміння. Концепція ціннісно-нормативного праворозуміння.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

 1. Еволюційний підхід до розвитку юридичної науки.

 2. Наукова цінність інтегративного праворозуміння.

Семінар 4. Система методів юридичної науки 1. Поняття та ознаки наукового методу. Юридизація методів.

 2. Філософські методи в юридичні науці та їх використання.

 3. Загальнонаукові методи в юридичній науці.

 4. Окремо-наукові (юридичні) методи. Догматичний, нормативний та порівняльно-правовий методи.

 5. Спеціальні методи в юридичній науці. Особливості методології галузевих юридичних дисциплін.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

 1. Системний метод в юридичній науці.

 2. Міждисциплінарний підхід юридизації методів

Семінар 5. Аксіологічний підхід у методології юридичної науки

1. Правова аксіологія як сфера знань про право та державу.


 1. Власна та інструментальна цінність права як предмет аксіологічного підходу.

 2. Правові цінності як засоби правового пізнання.

 3. Аксіологічний підхід у філософсько-правовому, загальнотеоре­тичному та галузевому юридичному пізнанні.

 4. Аксіологічний підхід у порівняльному правознавстві.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

 1. Аксіосфера права та аксіосфера держави.

 2. Аксіологія форми права.

Семінар 6. Антропологічний підхід у методології юридичної науки 1. Антропологічний підхід та юридична антропологія.

 2. Предмет та структура юридичної антропології. Людина як центр правової реальності.

 3. Плюралізм правових культур у призмі юридичної антропології.

 4. Правова акультурація та декультурація.

 5. Юридична етнологія та етнографія.

 6. Практичний вимір антропологічного підходу.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

 1. Антропологія сучасної державності.

 2. Правові традиції України.

Семінар 7. Герменевтичний підхід у методології юридичної науки 1. Становлення герменевтики та її методологічні прийоми. Канони герменевтики.

 2. Герменевтика права. Право як культурний код.

 3. Юридична герменевтика про проблему духу і букви закону.

 4. Метафори у правовому та державному житті.

 5. Герменевтичний підхід у застосуванні та тлумаченні права.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

 1. Конфлікт інтерпретацій як проблема правозастосування.

 2. Наступність права в ракурсі юридичної герменевтики.Семінар 8. Конкретно-соціологічні дослідження в праві

1. Поняття та види соціально-правових досліджень.

2. Основні напрямки конкретно-соціологічних досліджень у праві.

3. Юридична герменевтика про проблему духу і букви закону.

4. формування гіпотези конкретно-соціологічного дослідження в праві.

5. Методи конкретно-соціологічного дослідження у праві.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1. Конфлікт інтерпретацій як проблема правозастосування.

2. Наступність права в ракурсі юридичної герменевтики.
Семінар 9. Цивілізаційний підхід у методології юриспруденції

1. Філософські та культурологічні основи цивілізаційного підходу в методології юриспруденції.

2. Типологія цивілізацій. Діалог цивілізацій.

3. Правовий плюралізм як ідея цивілізаційного підходу.

4. Метафори у правовому та державному житті.

5. Цивілізаційний підхід у галузевих юридичних науках.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1. Конфлікт інтерпретацій як проблема правозастосування.

2. Наступність права в ракурсі юридичної герменевтики.
Семінар 10. Категорії та поняття сучасної юриспруденції

 1. Мова та метамова права.

 2. Формування понять і категорій. Логічні правила побудови понять.

 3. Юридичні категорії та поняття. Категорії юриспруденції.

 4. Особливості категорій державознавства.

 5. Категоріально-понятійний апарат.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1.Терміни в структурі юриспруденції.

2. Варіанти побудови категоріально-понятійного апарату.


 1. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ЕО - евристичне опитування

ПР - практична робота

ВТЗ - відкрите тестове завдання

ЗТЗ - закрите тестове завдання
До теми 1

ЕО:

 1. У чому полягає відмінність науки від інших сфер осмислення ре­альності?

 2. Охарактеризуйте систему юриспруденції та складіть її схему.

 3. Обгрунтуйте різницю між методологією юридичної науки, мето­дологією юриспруденції та методологією права.

 4. Складіть ієрархічну схему концептуального рівня методології юридичної науки.

 5. Виявіть риси схожості та відмінності між методологією та методи­кою юридичної науки.

ПР:

1. Використовуючи наукову літературу підготувати огляд існуючих поглядів на систему методології юриспруденції. На основі їх по­рівняльного аналізу виявити відмінності між методологією юри­дичної науки та юриспруденції. Аргументувати свою позицію від­носно місця юридичної науки в системі науки: юридична наука є частиною гуманітарних чи соціальних наук?ВТЗ:

1. До концептуальних ідей сучасної юридичної науки відносяться:


ЗТЗ:

1. До інструментального рівня методології юридичної науки відно-


сяться: .. . . .

а) концепції, підходи та принципи;,

б) гіпотези, логічні правила, поняття;

в) методи, методики та факти;

г) усе наведене.

До теми 2


ЕО:

 1. Що таке парадигма науки? У чому суть концепції наукових рево­люцій?

 2. Як відрізнити методологічний принцип від концептуальної ідеї?

 3. У чому причини появи некласичної та постнекласичної парадигм юридичної науки?

 4. Заповніть таблицю, характеризуючи відмінності між відповідни­ми принципами в розвитку юридичної науки:Принцип

Зміст принципу

Об'єктивність
Поєднання об'єктивного та суб'єктивного
Інтерсуб' єктність
5. Як змінилися право та держава за доби постмодерну?

ПР:

1. Використовуючи юридичну літературу та матеріали лекції, прове­діть методологічний аналіз сучасного українського законодавства. Яка парадигма юридичної науки домінує в українському законо­давстві? Які прояви класичної, некласичної та постнекласичної парадигм в українському праві?ВТЗ:

1. Ідея принципу додатковості полягає у тому, що .ЗТЗ:

1. До системи принципів класичної парадигми юридичної науки від­носиться:

а) історизм;

б) інтерсуб'єктність;

в) діалогізм;

г) абстрагування від історії.


До теми 3

ЕО:

 1. Охарактеризуйте структуру науково-дослідної програми.

 2. У чому різниця між праворозумінням та розумінням права?

 3. Як змінювалися типи праворозуміння при зміні класичної, некла-сичної та постнекласичної парадигм?

 4. Якого типу праворозуміння дотримуєтеся Ви? Чому саме?

 5. Заповніть таблицю


Позитивізм

Юснатуралізм

Соціологізм

Інтегративізм

Ключова ідея

Головні представники

Різновиди

ПР:

1. Використовуючи концепцію науково-дослідних програм, охарак­теризуйте усі типи праворозуміння, виділивши їх ядро, захисний пояс, негативну та позитивну евристику. У висновку обґрунтуйте Вашу думку щодо того, чому інтегративний тип праворозуміння не користується всезагальною підтримкою.ВТЗ:

1. Відповідно до ціннісно-нормативного праворозуміння, право-це

До теми 4

ЕО:


 1. Що таке метод? У чому особливість наукового методу?

 2. Як відбувається юридизація методів?

 3. Що таке системний метод та які існують його різновиди?

 4. У чому головна ідея догматичного та нормативного методів? Як вони використовуються?

 5. Які спеціальні методи використовуються в юриспруденції? Чи ви­користовує власні методи наука кримінального права? Цивілісти-ка? Конституціоналістика? Відповідь обґрунтуйте.

ПР:

1. Орієнтуючись на тему Вашої магістерської роботи, виділіть ті ме­тоди, які в найбільшій мірі підходять для дослідження її предмету. Охарактеризуйте тактику використання кожного з них.

ВТЗ:

1. До ознак наукового методу відносяться: .ЗТЗ:

1. Для виявлення системних зв'язків, змісту та форми юридичних понять у першу чергу використовується:

а) метод аналогії;

б) діалектичний метод;

в) догматичний метод;

г) порівняльно-правовий метод.


ЗТЗ:

1. Тезу «право - це легітимована система нормативів» можна вико­ристати для характеристики:

а) концепції природних прав людини;

б) етатизму;

в) неонормативізму;

г) комунікативної теорії права.

До теми 5

ЕО:


 1. Охарактеризуйте предмет та функції соціології права.

 2. Назвіть складові програми конкретно-соціологічного дослідження в праві.

 3. Розкрийте поняття та ознаки методики конкретно-соціологічного дослідження в праві.

 4. Назвіть правила проведення опитування як методу конкретно-со­ціологічного дослідження права.

5. Що таке гіпотеза конкретно-соціологічного дослідження в праві? ПР:
1. Використовуючи тему та предмет Вашої магістерської роботи, складіть програму конкретно-соціологічного дослідження, об­ґрунтовуючи його гіпотезу, методи та правила отримання науково достовірних результатів.

ВТЗ:

1. Документальний метод конкретно-соціологічного дослідження в


праві - це .

ЗТЗ:

1. Не може бути предметом конкретно-соціологічного дослідження:

а) правосвідомість юристів;

б) злочинність;

в) ідея права;

г) суддівська діяльність.

До теми 6

ЕО:


 1. У чому полягає необхідність використання аксіологічного підходу при дослідженні права та держави?

 2. Яка різниця між правовими цінностями та цінностями права?

 3. На Вашу думку, як можна вибудувати ієрархію цінностей права?

 4. Охарактеризуйте особливості використання аксіологічного підхо­ду в державознавстві.

 5. Як співвідносяться між собою концепції верховенства права та правової держави?

ПР:

1. Використовуючи текст Конституції України проаналізуйте норма­тивно закріплену ієрархію цінностей українського права.ВТЗ:

1. Правова цінність - цеЗТЗ:

1. До системи правових цінностей відноситься:

а) людська гідність;

б) власність;

в) правосуддя;

г) свобода.

До теми 7

ЕО:


 1. Охарактеризуйте предмет та структуру юридичної антропології.

 2. Що таке правовий плюралізм та які існують його прояви?

 3. Ситуативність та нормативність як властивості права в ракурсі ан­тропологічного підходу.

 4. Що таке правовий міф? Які існують правові міфи?

 5. Які існують напрямки досліджень в юридичній антропології?

ПР:

1. Використовуючи українське законодавство та наукову літерату­ру, охарактеризуйте вплив антропологічних ідей на нормативну систему українського права. Які ідеї юридичної антропології отримали найбільш послідовне втілення в українському законо­давстві?ВТЗ:

1. Правова акультурація - це .ЗТЗ:

1. Що є предметом дослідження юридичної етнографії?

а) правовий побут архаїчних суспільств;

б) правові традиції суспільства;

в) права людини;

г) неофіційне право.ЕО:

 1. У чому полягає різниця між розумінням та передорузмінням?

 2. У чому полягає різниця між герменевтичним підходом у право­знавстві та герменевтичним методом у правознавстві?

 3. Поясніть методологічне значення герменевтичного кола для піз­нання права.

 4. Розкрийте співвідношення букви та духу закону.

 5. Як використовується герменевтика у правотворчості?

ПР:

1. Використовуючи канони інтерпретації, проаналізуйте правоін-терпретаційну діяльність Конституційного Суду України. Чи за­вжди Суд у своїй діяльності використовує їх належним чином? Відповідь обгрунтуйте прикладами.ВТЗ:

1. Тлумачення права - це .ЗТЗ:

1. Виділіть метафору в праві:

а) норма права;

б) правова держава;

в) правовий простір;

г) правова культура.

До теми 9

ЕО:


 1. Порівняйте поняття «цивілізація» та «культура». Розкрийте їх схо­жості та відмінності.

 2. До якого типу цивілізацій, на Вашу думку, належить Україна? Від­повідь обґрунтуйте.

 3. Як цивілізаційна приналежність впливає на тип та форму держави?

 4. Що таке апологія права?

 5. Розкрийте сутність концепцій діалогу цивілізацій та зіткнення ци­вілізацій.

1. Використовуючи наукову літературу та спираючись на ідеї ци-вілізаційного підходу, проаналізуйте, до якого типу правових систем належить правова система України.

ВТЗ:

1. Цивілізація - це .ЗТЗ:

1. До ключових рис права європейської цивілізації не відноситься:

а) відносна автономність права по відношенню до політики та
релігії;

б) ключова роль суду в забезпеченні функціонування правової


системи;

в) пріоритет спеціально-дозвільного типу правового регулю-


вання;

г) правова автономність особистості.

До теми 10

ЕО:


 1. Проведіть різницю між поняттями та категоріями.

 2. Опишіть структуру категоріально-понятійного апарату юридичної науки.

 3. У чому різниця між категоріями «правова система», «правова ре­альність» та «правове життя»?

 4. Який зміст вкладається у категорію «державність»? У чому різни­ця між «державою» та «державністю»?

 5. Що таке термін?

ПР:

1. Використовуючи наукову літературу та українське законодавство проаналізуйте різницю між змістом, який вкладається законодав­цем таученими у такі поняття: «юридичнаособа»; «зобов'язання»; «співучасть у злочині»; «адміністративне правопорушення».ВТЗ:

1. Категорія правознавства - це .ЗТЗ:

1. Не є категорією юридичної науки:

а) об'єктивне право;

б) свобода;

в) юридична відповідальність;

г) правова реальність.Каталог: Programy -> 2016
2016 -> Програма навчальної дисципліни Розділ методологія криміналістики тема Методологічні й наукознавчі засади криміналістики
2016 -> Програма навчальної дисципліни Розділ Загальні положення адміністративного права. Тема Предмет, метод та джерела адміністративного права. Принципи та функції адміністративного права
2016 -> Програма навчальної дисципліни Тема №1 Кримінально-виконавче право як наука, галузь права, навчальна дисципліна
2016 -> Програма навчальної дисципліни Тема №1 Кримінально-виконавче право як наука, галузь права, навчальна дисципліна
2016 -> Програма навчальної дисципліни І семестр І. Пролегомени права І держави тема «Загальнотеоретична юриспруденція» як наука І навчальна дисципліна
2016 -> Програма бакалавра «Кримінальна юстиція»
2016 -> Програма «Кримінальна юстиція»
2016 -> Програма навчальної дисципліни з темами лекцій
2016 -> Програма навчальної дисципліни Тема Корупція як суспільно небезпечне явище
2016 -> Програма «Цивільна та господарська юстиція»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка