Програма мариничівського навчально-виховного комплексуСкачати 143.9 Kb.
Сторінка1/10
Дата конвертації23.11.2018
Розмір143.9 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Мариничівського НВК «Родина»

_____________Скидан Н.М.

«______»_______________2018 р.ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Мариничівського навчально-виховного

комплексу «Родина»

на 2018/2019 навчальний рік

( І,ІІ, ІІІ ступені)

Схвалено


педагогічною радою

Мариничівського НВК «Родина»

наказ №_____ від__________________2018р.

Погоджено

радою Мариничівського НВК «Родина»

протокол №______ від ______________2018 р.Загальні засади
Мариничівський навчально-виховний комплекс «Родина» перебуває у спільній власності територіальних громад сіл Мариничі, Петраші, Бисків, Усть-Путила, Шпетки, Бісків, комунальній власності Усть-Путильської сільської ради.

Структурними підрозділами закладу є:

дошкільний навчальний заклад :2 різновікові групи, 46 вихованців;

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів:1-11 класи, 11 класів-комплектів, 180 учнів:

1кл.

2кл.

3кл.

4кл.

5кл.

6кл.

7кл.

8кл.

9кл.

10кл.

11кл.

Всього

21

16

11

16

15

25

20

17

15

22

13

191


Юридична адреса НВК «Родина»:

59112, вул. Головна, 80-А, с. Мариничі Путильського району

Чернівецької області.

Головною метою закладу є забезпечення громадян на здобуття дошкільної та повної загальної середньої освіти.Дошкільний навчальний заклад працює за програмами:

  • різновікова (ясельна, молодша), різновікова (середня, старша) – освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» (лист МОН України №1/11-16163 від 09.11.2015).

Основною формою організації навчального процесу в 1-11 класах є урок.

Навчально-виховний процес регулюється розкладом уроків та позакласних занять.

Тривалість уроку становить:


  • у 1 класі – 35 хвилин;

  • у 2-4 класах – 40 хвилин;

  • у 5-11 класах – 45 хвилин.

Початок уроків о 900 .

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 1 вересня по 28 грудня 2018 року;

ІІ семестр – з 14 січня по 24 травня 2019 року.

Мариничівський навчально-виховний комплекс «Родина» працює в режимі 5-денного навчального тижня.

У всіх класах навчальні заняття завершуються 24 травня.

Канікули для учнів проводяться:

осінні – з 29 жовтня по 4 листопада;

зимові – з 29 грудня по 13 січня;

весняні – з 25 по 31 березня;

літні – з дня закінчення навчального року по 31 серпня.

Для учнів 1 класу організовуються додаткові канікули з 18 по 24 лютого 2019 року.

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 за № 157/26602 учні 4,9,11 класів складають державну підсумкову атестацію з предметів, форму та терміни проведення яких буде затверджено Міністерством освіти і науки України.

Навчальна практика та навчальні екскурсії організовуються відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 №1/9-61 впродовж навчального року.

Свято «Останній дзвінок» проводиться 25 травня.

Вручення документів про освіту випускникам 11 класу – 22 червня, випускникам 9 класу – 8 червня.Загальні положення освітньої програми

Мариничівського навчально-виховного комплексу «Родина»

(І ступінь, 1 клас)

Освітню програму для 1 класу Мариничівського навчально-виховного комплексу «Родина» розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти, на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 21 березня 2018 року № 268.

У програмі визначено вимоги до конкретних очікуваних результатів навчання; коротко вказано відповідний зміст кожного навчального предмета чи інтегрованого курсу.

Зміст програми має потенціал для формування у здобувачів таких ключових компетентностей:

1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;

2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;

3) математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини;

4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;

5) інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади;

6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства;

7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;

8) навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;

9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;

10) культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;

11) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень.

Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

Враховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі реалізації Освітньої програми використовуються внутрішньопредметні і міжпредметні зв’язки, які сприяють цілісності результатів початкової освіти та переносу умінь у нові ситуації.

Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у програмі.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Програми інваріантного складника Базового навчального плану є обов’язковими для використання в освітньому процесі закладу.Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюються на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження їхнього індивідуального розвитку у процесі навчання.

Упродовж навчання в початковій школі здобувачі освіти опановують способи самоконтролю, саморефлексії і самооцінювання, що сприяє вихованню відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин у знаннях, уміннях, навичках та їх корекції.

Навчальні досягнення здобувачів у 1 класі підлягають вербальному, формувальному оцінюванню.

Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний розвиток дітей; вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку; діагностувати досягнення на кожному з етапів процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; аналізувати хід реалізації навчальної програми й ухвалювати рішення щодо корегування програми і методів навчання відповідно до індивідуальних потреб дитини; мотивувати прагнення здобути максимально можливі результати; виховувати ціннісні якості особистості, бажання навчатися, не боятися помилок, переконання у власних можливостях і здібностях.

Підсумкове оцінювання передбачає зіставлення навчальних досягнень здобувачів з конкретними очікуваними результатами навчання, визначеними освітньою програмою.

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1 класу, відповідно до Типового навчального плану, складає 805 годин/навчальний рік (додаток 1).

Додаток 1

до Освітньої програми

Мариничівського НВК «Родина»


Затверджую

Директор

Мариничівського НВК «Родина»

__________________Скидан Н.М.

«____»_____________2018 р.
Навчальний план

Мариничівського навчально-виховного комплексу « Родина»

для 1 класу на 2018/2019 навчальний рік

з українською мовою навчання

(Відповідно до наказу МОН України від 21.03.2018 № 268, за Типовою навчальною програмою розробленою під керівництвом Савченко О.Я., 1–2 клас)

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Всього

1


Інваріантна складова

Українська мова

7

7

Англійська мова

2

2

Математика

4

4

Я досліджую світ

3

3

Дизайн і технології

1

1

Музичне мистецтво

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

Фізична культура

3

3


Усього

19+3

22

Варіативна складоваДодаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

Українська мова

1

1

Гранично допустиме навчальне навантаження

на учня

20

20

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансуються з бюджету ( без урахування поділу класів на групи)

23

23

Додаток 2

до Освітньої програми

Мариничівського НВК «Родина»


Навчальні програми

для учнів 1 класу Мариничівського навчально-виховного комплексу «Родина»

(затверджені наказом МОН України від 21.03.2018 №268 та наказом МОН від 29.05.2015 № 584)
п/п

Назва навчальної програми

ОзнайомленіУкраїнська мова і літературне читання


Математика


Я досліджую світ


Дизайн і технології


Мистецтво


Фізична культура


Іноземна мова (англійська)
Каталог: txt
txt -> Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів
txt -> Донецьке відділення наукового товариства ім. Шевченка donetsk compartment of shevchenko scientific society донецький
txt -> Спроба структурно-семіотичного аналізу твору дж. К. Роулінг "гаррі поттер" І наративних творів-близнят у стилі фан-фікшн
txt -> №1 (73) січень-лютий 2006 Костянтин Нікітенко
txt -> Наукового товариства
txt -> Биография С. А. Лебедева Малиновский Б. Н
txt -> Наукового товариства
txt -> Lingua Sovetica як феномен тоталітарної політичної культури


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка