Програма напрям підготовки «Право» для студентів спеціальності "Правознавство" 030401)Скачати 457,82 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації28.11.2016
Розмір457,82 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3   4
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
факультет кібернетики
Кафедра теорії та технології програмування

Укладачі: асистент Русіна Н.Г., асистент Яресько Т.В.

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

напрям підготовки «Право»

для студентів спеціальності “Правознавство” (6.030401)
Затверджено

на засіданні кафедри теорії

та технології програмування

Протокол № 10 від 25 травня 2012 р.


Завідувач кафедри

Нікітченко М.С.
Затверджено

на засіданні Вченої Ради

факультету кібернетики

Протокол № 9 від 28 травня 2012 р.

Декан факультету

Анісімов А.В.
Київ - 2012
Робоча навчальна програма з дисципліни „Сучасні інформаційні технології”.

Укладачі: ас. Русіна Наталія Геннадіївна, ас. Яресько Тарас ВіталійовичВикладачі:

асистент Русіна Наталія Геннадіївна,

асистент Яресько Тарас Віталійович.


Погоджено

з науково-методичною комісією

“___” _______________ 20__ р.

_____________________________

(Підпис голови НМК факультету кібернетики)

Вступ. Програма курсу “Сучасні інформаційні технології” розроблена на основі загальнодержавної концепції підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” (4 роки) з урахуванням довузівської підготовки студентів та існуючих навчальних планів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, згідно з якими цей курс вивчається протягом двох семестрів. Дисципліна викладається на І курсі юридичного факультету: 1 семестр в обсязі 108 годин, з них: практичні заняття – 34 год., самостійна робота – 74 год.; 2 семестр в обсязі 72 годин, з них: практичні заняття – 34 год., самостійна робота – 38 год. та форма підсумкового контролю – залік.
Предмет навчальної дисципліни “Сучасні інформаційні технології” включає в себе розгляд загальних теоретичних принципів та уявлень, які формують системно-інформаційний підхід до аналізу навколишнього світу, вивчення інформаційних процесів, методів і способів отримання, обробки, передачі і збереження інформації з використанням сучасних комп’ютерних технологій.
Завдання навчальною дисципліною полягає в отриманні навичок студентом користування комп’ютерною технікою і сучасними прикладними програмами, що в кінцевому результаті сприятиме професійній адаптації в сучасному інформаційному просторі.
Метою навчальної дисципліни є: надання теоретичних та практичних знань з використання комп’ютерної техніки, сучасного програмного забезпечення та міжнародної мережі Internet для пошуку, обробки, аналізу і обміну юридичною та правовою інформацією в світовому інформаційному просторі; ознайомлення студентів із: АРМ юриста; програмним забезпеченням спеціального призначення (правовий напрямок), системами інформаційно-правового забезпечення: «ЛІГА:ЗАКОН», «Законодавство України», «НАУ», «ІНФОДИСК» та іншими альтернативними базами, які використовуються в практичній роботі вітчизняними та іноземними фахівцями в галузі юриспруденції.
Вимоги до знань та вмінь. Для засвоєння курсу „Сучасні інформаційні технології” для студентів спеціальності «Право» необхідні знання основ інформатики та базові знання з курсу «Правознавство».
Студент повинен вміти будувати інформаційну модель предметної області, володіти елементами логіки, орієнтуватись в інформаційно-правових базах даних.
Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна „Сучасні інформаційні технології” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр права", є базовою для засвоєння низки інших курсів та спецкурсів як фахового, так і вузькоспеціалізованого спрямування.
Форми контролю оцінювання знань студентів

Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою.Критерії оцінювання: вчасність виконання, обсяг виконаної роботи, публічний захист (стосовно реферату).

Оцінювання за формами контролю:

 • поточний контроль: виконання практичних завдань, усна відповідь, виконання та оформлення індивідуальних завдань, виконання самостійних робіт, письмові контрольні роботи, написання та захист реферату;

 • підсумковий модульний контроль (змістовий модуль): комп’ютерне тестування;

 • комплексний підсумковий модульний контроль (залік): комп’ютерне тестування, виконання індивідуального завдання.

Співвідношення складових у змістовому модулі:

 • практичне завдання – 4 бали;

 • усна відповідь – 1 бал;

 • індивідуальне практичне завдання – 2 бали*;

 • індивідуальне самостійне завдання – 5 балів;

 • самостійні роботи (на семестр 2 роботи) - 3 бали;

 • письмові контрольні роботи (на семестр 1 робота) - 4 бали;

 • складання тесту - 5 балів;

 • написання та захист реферату – 4 бали*.

Кількість набраних студентом балів за два змістові модулі – мінімум 40 балів**.

Підсумковий – у формі заліку

- комплексна підсумкова робота: тесту - 10 балів;Підсумкова оцінка та кількість набраних студентом балів за кожний змістовий модуль здійснюється за накопичувальною системою.

Схематичне представлення отримання балів студентом

за два змістові модулі


Контроль

min. отриманих балів

max. отриманих балів

практичне завдання

12 х 1=12

12 х 4=48

усна відповідь

2 х 0,5=1

2 х 1=2

письмова контрольна робота

1 х 2=2

1 х 4=4

самостійна робота

2 х 1=2

2 х 3=6

Реферат

1 х 4=4
проходження тесту

3 х 1=3

3 х 5=15

індивідуальне самостійне завдання

1 х 4=4

1 х 5=5

індивідуальне практичне завдання*

6 х 2=12
Всього

40

80


* Індивідуальне практичне завдання надається у випадку відсутності студента на семінарському занятті. Студент зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття на тему, задану викладачем (але не більше половини від загальної кількості семінарських занять). Індивідуальне практичне завдання виконується самостійно за межами університету. Невідпрацьовані заняття вважаються незданими і за них не нараховується оцінка в балах. Відпрацювання приймається на протязі двох тижнів після пропущеного заняття.

** Для студентів, які не набрали мінімально достатньої кількості балів (40 балів, що відповідає мінімально отриманому на протязі семестру), щоб бути допущеними до заліку в обов’язковому порядку виконують комплексну модульну роботу.

Таблиця встановлення максимальної кількості балів

за змістові модулі та розрахунку підсумкової оцінки
Змістовий модуль 1

КМР

(інша форма контролю)Змістовий модуль 2

Комплексний підсумковий модуль (залік)

Підсумкова оцінка

Максимальна кількість балів

30

10

40

20

100

(30+10+40+20)

Таким чином, за цю дисципліну студентом може бути отримано максимально 100 балів. У підсумку, оцінені за 100-бальною системою, знання студента відображаються у заліковій книжці, за шкалою оцінювання, що наведена нижче.


Шкала оцінювання:

За шкалою університету

100-бальн. системаОцінка за національною шкалою

та шкалою університету90 – 100

відмінно

5

зараховано

75 – 89

добре

4

зараховано

60 – 74

задовільно

3

зараховано

0 – 59

не задовільно

2

не зараховано

Каталог: images -> abook file
abook file -> Актуальні проблеми цивільного процесу України” навчальна робоча програма спецкурсу для магістрів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 030401 «Правознавство»
abook file -> Робоча програма навчальної дисципліни «Договірне право: теорія та юридична практика» для студентів
abook file -> Навчально-методичний посібник «Сучасні інформаційні технології»
abook file -> Програма для студентів спеціальності освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст" Затверджено
abook file -> Дідич Тарас Олегович, Доцент кафедри теорії права та держави, кандидат юридичних наук, доцент робоча програма
abook file -> Кривошеїна Інга Валеріївна, доцент кафедри інтелектуальної власності, кандидат юридичних наук робоча програма
abook file -> Програма для студентів спеціальності 12. 00. 04 господарське право; господарсько-процесуальне право Затверджено
abook file -> Програма для студентів спеціальності 030401 "Право" освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр права" Затверджено
abook file -> Програма для студентів спеціальності 030401 "Право" освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр права" Затверджено
abook file -> Програма для студентів спеціальності 03040101 "Правознавство" освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр права" Затверджено


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка