Програма навчальної дисципліни " Хімія і фізика нафти "
Сторінка2/4
Дата конвертації09.09.2018
Розмір0,66 Mb.
1   2   3   4

Система менеджменту якості
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


навчальної дисципліни

Хімія і фізика нафти”

(за кредитно-модульною системою)

Галузь знань: 0513 "Хімічна технологія та інженерія"

Напрям підготовки: 6.051301 " Хімічна технологія"


Курс – 2,3 Семестр – 4,5

Лекції – 70

Лабораторні заняття – 87

Самостійна робота – 131

Усього (годин/кредитів ECTS) – 288/8 Екзамен – 4,5 семестр


Домашнє завдання (1) – 4 семестр

Курсова робота (1) – 5 семестр

Індекс Р5-6.051301-1/11-4.6
СМЯ НАУ РНП 10.02.02-01-2012

Робоча навчальна програма дисципліни «Хімія і фізика нафти» розроблена на основі навчального плану №РБ5-6.051301-1/11 від 24.12.2010 підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 6.051301 «Хімічна технологія», навчальної програми з цієї дисципліни, індекс Н5-6.051301-1/11-4.6 затвердженої ректором «__»_________ 2012р., «Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)» та «Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання», затверджених наказом ректора від 15.06.2004 №122/од, та наказу ректора від 12.04.2005 №81/од.

Робочу навчальну програму розробили:

завідувач кафедри, професор,
доктор хімічних наук _______________________ С. Іванов

асистент кафедри ________________________ О. Харченко
Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри напряму 6.051301 "Хімічна технологія", (спеціальностей 7/8.05130105 "Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів") – кафедри хімії і хімічної технології, протокол №_____ від "_____"___________2012 р.
Завідувач кафедри __________________________________ С.Іванов

Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної ради Інституту екологічної безпеки,

протокол №_____ від "_____"___________2012 р.

Голова НМРР _______________________________________О.Матвєєва

УЗГОДЖЕНО


Директор ІЕБ

_______________ О.Запорожець


"____"____________2012 р.
Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рікКонтрольний примірник

ЗМІСТ


Вступ ....................................................................................................................

1. Пояснювальна записка .................................................................................

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної

підготовки фахівця………………………………………………………..

1.2. Мета викладання навчальної дисципліни .................................................

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни ...............................................

1.4. Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни ..............

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів .....................

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни ..................................2. Зміст навчальної дисципліни .....................................................................

2.1.Тематичний план навчальної дисципліни....................................................2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять.................

2.2.1Лекційні заняття, їх тематика і обсяг.........................................................

2.2.2. Лабораторні заняття, їх тематика і обсяг………………………………

2.2.3. Самостійна робота студента, її зміст і обсяг...........................................

2.2.3.1. Домашнє завдання ……………………………………………………..

2.2.3.2. Курсова робота…………………………………………………………3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни…………………………

3.1. Список рекомендованих джерел ................................................................

3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних матеріалів до технічних засобів навчання……………………….

4. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь

4.1. Основні терміни, поняття, означення……………………………………..

4.2. Порядок рейтингового оцінювання набутих студентом знань та вмінь..

5. Форми документів Системи менеджменту якості....................................ст.

4

4


4

4

44

5

77

7

88

10

1111

11

1212
13

13

1315

21ВСТУП

Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, розробленої за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за багатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.
1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують хіміко-технологічний профіль фахівця в області технології палива і вуглецевих матеріалів.1.2. Мета викладання навчальної дисципліни

Метою викладання дисципліни є розкриття сучасних наукових концепцій в напрямку походження нафти та газу, вивчення фізичних і хімічних властивостей нафти та газу, групового складу нафтових фракцій з метою подальшого їх використання для отримання нафтопродуктів.1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: • вивчення сучасних теорій про походження нафти та газу, основних класифікацій нафти;

 • вивчення фізичних властивостей нафти та газу;

 • дослідження хімічних властивостей нафти та газу;

 • оволодіння фізичними і хімічними методами виділення компонентів нафти та газу;

 • оволодіння методами визначення елементного, фракційного та групового складу нафти та нафтопродуктів;

 • дослідження методів очистки нафтопродуктів.

1.4. Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:Знати:

 • існуючі класифікації нафти;

 • природу походження нафти і газу;

 • хімічні і фізичні властивості нафти;

 • фракційний і компонентний склад нафти і методи виділення і визначення окремих компонентів;

 • хімічні і фізичні методи очистки нафтових фракцій і нафтопродуктів.

Вміти:

- самостійно кваліфіковано оцінити кондиційність досліджуваної проби нафти та нафтопродуктів згідно стандарту;

- самостійно визначити елементний, фракційний і груповий склад нафти, нафтових фракцій;

- використовувати знання теоретичних питань для обґрунтування експлуатаційних властивостей нафти та також продуктів її переробки.1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з п'ятьох навчальних модулів. Окремим п’ятим модулем є курсова робота, яка виконується в п’ятому семестрі.1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №1 „Характеристики та властивості нафти. Очистка нафтопродуктів” студент повинен:

Знати:

 • гіпотези походження нафти, важливіші світові запаси нафти.

 • особливості паливо-енергетичного комплексу України.

 • системи класифікації природних енергоносіїв, методи відбору проб нафти для досліджень, основні способи переробки нафти

 • хімічні методи очищення нафтопродуктів

Вміти:

 • визначати походження та схему промислової підготовки нафти та нафтопродуктів

 • самостійно класифікувати нафту та визначати фізичні властивості нафти, орієнтуватись у способах первинної та вторинної переробки нафти

 • обирати метод очищення нафтопродуктів

1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №2 „Хімічні та фізичні властивості нафти та нафтопродуктів " студент повинен:

Знати:

 • критичні параметри нафтопродуктів

 • оптичні, електричні, низькотемпературні властивості нафти

 • властивості нафтових в'яжучих матеріалів

 • теплофізичні, колоїдно-хімічні властивості нафт.

Вміти:

 • визначати фактор стискаємості

 • визначати летючість, фазову рівновагу та поверхневий натяг нафтопродуктів самостійно знаходити температура спалаху, спалахування і самоспалахування нафтопродуктів,

 • знаходити температуру розчинення в аніліні

 • знаходити температуру кристалізації, помутніння, застигання.

1.5.3. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №3 „Визначення елементного складу нафти та нафтопродуктів" студент повинен:

Знати:

 • елементний та груповий склад нафти

 • хімічні методи розділення компонентів нафти і газу

 • розподіл алканів по фракціям нафти

 • хімічні та фізичні властивості алканів нафти та нафтопродуктів

 • вміст циклоалканів у нафті та розподілення циклоалканів по фракціям нафти, фізичні та хімічні властивості ароматичних вуглеводнів

Вміти:

 • самостійно проводити розділення компонентів нафти

 • визначати елементарний та груповий склад нафти і нафтопродуктів.

 • наводити реакції окислення алканів, електрофільного заміщення

 • наводити реакції дієнового синтезу, конденсації, полімеризації.

 • здійснювати термічні перетворення алкадієнів

1.5.4. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №4 „Гетероатомні сполуки нафти. Смолисто-асфальтенові речовини (САР). Мінеральні речовини нафти” студент повинен:

Знати:

 • розподіл гетероатомів по фракціям нафти.

 • кисневі, сірчисті, азоті сполуки

 • класифікацію, методи дослідження і характеристика САР

 • елементи, найбільш розповсюджені в нафтовій золі.

Вміти:

 • застосовувати методи виділення нафтенових кислот і кількісно їх визначати

 • проводити груповий аналіз сірчистих сполук

 • застосовувати методи кількісного визначення, виділення й ідентифікації азотистих сполук.

 • самостійно визначати вміст САР у нафті і нафтопродуктах

 • визначати вміст, кількісне визначення та елементний склад мінеральних речовин нафти

1.5.5. У результаті виконання модуля №5 „Курсова робота” студент повинен:

Знати:

 • вуглеводневий, невуглеводневий склад нафти;

 • фізичні властивості нафти та газу;

 • методи розділення нафти на окремі фракції з виділенням окремих груп вуглеводнів.

Вміти:

 • самостійно визначати хімічний склад, фракційний склад нафти та нафтових фракцій;

 • самостійно проводити груповий аналіз бензинових фракцій, а також структурно-груповий аналіз вищих фракцій нафти.


1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни
2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Тематичний план навчальної дисципліни


пор.Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

Усього

Лекції

Лаб.заняття

СРС

1

2

3

4

5

6

4 семестр

Модуль № 1 „Характеристики та властивості нафти. Очистка нафтопродуктів”

1.1

Гіпотези походження нафти

15

4

6

5

1.2

Паливо-енергетичний комплекс України

16

4

6

6

1.3

Системи класифікації природних енергоносіїв

15

4

6

5

1.4

Способи переробки нафти

13

2

6

5

1.5

Очистка нафтопродуктів

15

4

6

5

1.6

Модульна контрольна робота

4

2

-

2

Усього за модулем №1

78

20

30

28

Модуль № 2 „Хімічні та фізичні властивості нафти та нафтопродуктів”

2.1

Критичні параметри та оптичні властивості нафти

15

4

6

5

2.2

Електричні властивості нафти

15

4

6

5

2.3

Теплофізичні властивості нафти

24

6

11

7

2.4

Домашнє завдання

8

-

-

8

2.5

Модульна контрольна робота

3

2

-

1

Усього за модулем №2

65

16

23

26

Усього за 4 семестр

143

36

53

54

5 семестр

Модуль № 3 „Визначення елементного складу нафти та нафтопродуктів”

3.1

Елементний та груповий склад нафти

11

2

4

5

3.2

Алкани нафти

13

4

4

5

3.3

Циклоалкани нафти

13

4

4

5

3.4

Ароматичні вуглеводні

13

4

4

5

3.5

Модульна контрольна робота

3

2

-

1

Усього за модулем №3

53

16

16

21

1

2

3

4

5

6

Модуль № 4 „Гетероатомні сполуки нафти. Смолисто-асфальтенові речовини (САР). Мінеральні речовини нафти”

4.1

Ненасичені вуглеводні

12

4

4

4

4.2

Гетероорганичні сполуки нафти

13

4

4

5

4.3

Смолисто-асфальтенові речовини нафти. Мінеральні речовини нафти.

13

4

4

5

4.4

Хімічний склад і експлуатаційні властивості основних продуктів переробки нафти.

15

4

6

5

4.5

Модульна контрольна робота

3

2

-

1

Усього за модулем №4

56

18

18

20

Модуль № 5 „Курсова робота”

5.1

Вуглеводневий та не вуглеводневий склад нафти

36

-

-

36

Усього за модулем №5

36

-

-

36

Усього за 5 семестр

145

34

34

77

Усього за навчальною дисципліною

288

70

87

131

2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка