Програма навчальної дисципліни " Хімія і фізика нафти "
Сторінка3/4
Дата конвертації09.09.2018
Розмір0,66 Mb.
1   2   3   4
2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг
пор.


Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

Лекції

СРС

1

2

3

4

4 семестр

Модуль № 1 „Характеристики та властивості нафти. Очистка нафтопродуктів”

1.1

Гіпотези походження нафти. Історія відкриття горючих корисних копалин.

2

1

1.2

Гіпотези походження нафти. Добування паливних корисних копалин. (промислова підготовка, транспортування)

2

2

1.3

Світові запаси нафти. Паливо-енергетичний комплекс України

2

2

1.4

Системи класифікації природних енергоносіїв

2

3

1.5

Способи переробки нафти

2

2

1.6

Умови знаходження, склад і генетичні типи природних газів

2

2

1.7

Методи відбору проб нафти та газу для досліджень. Основні способи переробки нафти (первинна та вторинна переробка)

2

2

1.8

Призначення і методи очищення нафтопродуктів.

2

2

1.9

Хімічні методи очищення нафтопродуктів.

2

2

1.10

Модульна контрольна робота № 1

2

2

Усього за модулем № 1

20

20

1

2

3

4

Модуль № 2 „Хімічні та фізичні властивості нафти та нафтопродуктів”

2.1

Критичні параметри, Фактор стискаємості.

Летючість (фугітивність). Фазова рівновага.2

2

2.2

Поверхневий натяг. Оптичні властивості

2

2

2.3

Електричні властивості нафти. Температура спалаху і самоспалахування нафтопродуктів

2

2

2.4

Температура розчинення в аніліні. Низькотемпературні властивості

2

1

2.5

Теплофізичні властивості нафтопродуктів (питома теплоємність, теплота пароутворення, ентальпія)

2

2

2.6

Теплофізичні властивості нафтопродуктів (теплопровідність, теплота згорання)

2

2

2.7

Колоїдно-хімічні властивості нафт.

2

1

2.8

Модульна контрольна робота № 2

2

1

Усього за модулем № 2

16

15

Усього за 4 семестр

36

35

5 семестр

Модуль № 3 „Визначення елементного складу нафти та нафтопродуктів”

3.1

Елементний та груповий склад нафти

2

3

3.2

Алкани нафти. Рідкі алкани нафти та нафтопродуктів

2

2

3.3

Алкани нафти. Тверді алкани нафти та нафтопродуктів

2

2

3.4

Циклоалкани нафти. Номенклатура та ізомерія циклоалканів.

2

2

3.5

Циклоалкани нафти. Хімічні властивості.

2

1

3.6

Ароматичні вуглеводні. Номенклатура та ізомерія.

2

1

3.7

Ароматичні вуглеводні. Хімічні властивості

2

1

3.8

Модульна контрольна робота № 3

2

1

Усього за модулем № 3

16

13

Модуль № 4 „Гетероатомні сполуки нафти. Смолисто-асфальтенові речовини (САР). Мінеральні речовини нафти.”

4.1

Ненасичені вуглеводні нафти (алкени). Номенклатура та ізомерія.

2

1

4.2

Ненасичені вуглеводні нафти (алкени). Хімічні властивості. Одержання. Ненасичених сполук з нафти.

2

2

4.3

Гетероатомні сполуки нафти (кисневмісні, сірковмісні)

2

1

4.4

Азотовмісні

2

1

4.5

Смолисто-асфальтенові речовини, мінеральні компоненти

2

2

4.6

Автомобільні бензини.

2

1

4.7

Дизельні палива

2

2

4.8

Реактивне паливо

2

1

4.9

Модульна контрольна робота № 4

2

1

Усього за модулем № 4

18

12

Усього за 5 семестр

34

25

Усього за навчальною дисципліною

70

58
2.2.2. Лабораторні заняття, їх тематика і обсяг
пор.


Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

Лабор.

заняття


СРС

1

2

3

4

4 семестр

Модуль № 1 „Характеристики та властивості нафти. Очистка нафтопродуктів”

1.1

Відбір і підготовка проби для лабораторних досліджень.

6

1

1.2

Основні показники, що характеризують властивості і склад нафти.

6

2

1.3

Визначення густини, молекулярної маси та тиску насичених парів нафтопродуктів.

6

2

1.4

Очищення паливних фракцій. Лужна очистка паливних фракцій нафти.

6

2

1.5

Очищення паливних фракцій. Карбамідна депарафінізація дизельних фракцій нафти.

6

1

Усього за модулем № 1

30

8

Модуль № 2 „Хімічні та фізичні властивості нафти та нафтопродуктів”

2.1

Визначення кінематичної в’язкості нафтопродуктів.

6

2

2.2

Визначення тривалості індукційного періоду нафтопродуктів.

6

1

2.3

Оцінка низькотемпературних властивостей дизельного палива.

6

1

2.4

Визначення теплоти згоряння дизельного палива.

5

1

Усього за модулем № 2

23

5

Усього за 4 семестр

53

13

5 семестр

Модуль № 3 „Визначення елементного складу нафти та нафтопродуктів”

3.1

Визначення фракційного складу нафтопродуктів.

4

2

3.2

Визначення вмісту сумішей вуглеводнів за показником заломлення.

4

2

3.3

Визначення вмісту ароматичних вуглеводнів.

4

2

3.4

Визначення масової частки бензолу та сумарного вмісту ароматичних вуглеводнів.

4

2

Усього за модулем № 3

16

8

Модуль № 4 „Гетероатомні сполуки нафти. Смолисто-асфальтенові речовини (САР).Мінеральні речовини нафти”

4.1

Визначення групового складу бензинової фракції при відсутності ненасичених вуглеводнів.

4

2

4.2

Визначення групового складу бензинової фракції при наявності ненасичених вуглеводнів.

4

2

4.3

Визначення концентрації фактичних смол у рідких паливах.

4

2

4.4

Ідентифікація меркаптанів у вигляді похідних дінітрохлобензолу.

4

2

4.5

Кількісне визначення смолистих і асфальтових речовин за Маркусоном.

2
Усього за модулем № 4

18

8

Усього за 5 семестр

34

16

Усього за навчальною дисципліною

87

29

      1. Самостійна робота студента, її зміст і обсяг
пор


Зміст самостійної роботи студента

Обсяг СРС

(год.)


1

2

3

1.

Опрацювання лекційного матеріалу

53

2.

Підготовка до лабораторних робіт

29

3.

Виконання домашнього завдання

8

4.

Виконання курсової роботи

36

5.

Підготовка до модульних контрольних робіт

5

Усього за навчальною дисципліною

131


2.2.3.1. Домашнє завдання
Домашнє завдання студент виконує відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь студента з навчального матеріалу винесеного на самостійне опрацювання, і є складовою модулю №1 "Характеристики та властивості нафти. Очистка нафтопродуктів".

Виконання домашнього завдання є важливим етапом у засвоєнні навчального матеріалу, що викладається у четвертому семестрі.

Конкретна мета завдання міститься, в залежності від варіанту завдання, в аналізі вуглеводневого та невуглеводневого складу нафти, нафтових фракцій з метою подальшої їх переробки для отримання високоякісних продуктів переробки нафти.

Виконання, оформлення та захист домашнього завдання здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій.

Час, потрібний для виконання домашнього завдання, - до 8 годин самостійної роботи.
2.2.3.2. Курсова робота
Курсова робота (КР) з дисципліни виконується у п'ятому семестрі, відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння всього навчального матеріалу дисципліни в області фізики і хімії нафти та газу.

Виконання КР є важливим етапом у підготовці до виконання дипломної роботи майбутнього фахівця з хімічної технології палива та вуглецевих матеріалів.

В КР студенти повинні вирішити наступні задачі: зробити літературний огляд по тематиці завдання, провести порівняльний аналіз сировини із застосуванням існуючих класифікацій, обґрунтувати вибір нафти для її подальшої переробки з отриманням нафтопродуктів, пояснити вплив окремих класів вуглеводнів, а також гетероорганічних сполук на експлуатаційні властивості нафтопродуктів та запропонувати методи очистки нафтових фракцій та нафтопродуктів.

Для успішного виконання КР студент повинен знати фізичні і хімічні властивості нафти та газу, як вуглеводнів, так і гетероорганічних сполук, які входять до складу нафти і мають негативний вплив на експлуатаційні властивості.

Виконання, оформлення та захист КР здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій.

Час, потрібний для виконання КР, - до 36 годин самостійної роботи.


3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ

3.1. Список рекомендованих джерел

Основні рекомендовані джерела

3.1.1. Глаголева О.Ф., Капустин В.М.. Технология переработки нефти. - М.: Химия Колос С. 2007. – 400 с.

3.1.2. Мановян А.К. Технология первичной переработки нефти и природного газа. - М.: Химия. 2001. – 645 с.

3.1.3. Рябов В.Д. Химия нефти и газа. - М.: ИД ”Форум”. 2009. – 334 с.

3.1.4. Сафиева Р.З. Физикохимия нефти. - М.: Химия. 1998. – 248 с.

3.1.5. Магарил Р.З. Теоретические основы химических процессов переработки нефти. -Л.:Химия. 1985. – 280 с.

3.1.6. Химия нефти. /Под ред. З.И.Сюняева. – Л.: Химия, 1984. – 360 с.

3.1.7. Топлива, смазочные материалы, технические жидкости. Ассортимент и применение: Справочник. /Под ред. В.М.Школьникова. – М.: Техинформ, 1999. – 596 с.

3.1.8. Каминский Э.В., Хавкин В.А. Глубокая переработка нефти: технологический и экологический аспекты. – М.: Техника, 2001. – 384 с.

Додаткові рекомендовані джерела

3.1.9. Сафиева Р.З. Химия нефти и газа. Нефтяные дисперсные системы: состав и свойства. - М.: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2004. - 112 с.

3.1.10. Бойко Е.В. Химия нефти и топлив: Учебное пособие. - Ульяновск: УлГТУ, 2007. - 60 с.

3.1.11. Ахметов С.А. Технология глубокой переработки нефти и газа. Уфа: «ГИЛЕМ», 2002. – 671с.;

3.1.12. Ахметов С. А. и др. Технология и оборудование процессов переработки нефти и газа: Учебное пособие / С. А. Ахметов, Т. П. Сериков, И. Р. Кузеев, М. И. Баязитов; Под ред С. А. Ахметова. – СПб.: Недра,2006. – 868 с.

3.1.13. Капустин В. М. Основные каталитические процессы переработки нефти /В.М. Капустин, Е.А. Чернышева. – М.: Калвис, 2006. – 116 с.


3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних матеріалів до ТЗН


№ пор.

Назва

Шифр за тематичним планом

Кількість

1

Плакати

1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 3.2, 4.3, 4.4.

30 прим.

2

Методичні вказівки з виконання лабораторних робіт

1.4, 2.,1, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.4.

50 прим.

3

Методичні вказівки з виконання домашнього завдання

2.4

50 прим.

4

Методичні вказівки з виконання курсової роботи

5.1

50 прим.4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ

СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ
4.1 Основні терміни, поняття, означення

4.1.1. Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр. Складання екзамену здійснюється під час екзаменаційної сесії в комісії, яку очолює завідувач кафедри, відповідно до затвердженого в установленому порядку розкладу.

З метою забезпечення об’єктивності оцінок та прозорості контролю набутих студентами знань та вмінь, семестровий контроль здійснюються в університеті в письмовій формі або з використанням комп’ютерних інформаційних технологій. Ця норма не поширюється на дисципліни, викладення навчального матеріалу з яких потребує від студента переважно усних відповідей. Перелік дисциплін з усною або комбінованою формою семестрового контролю встановлюється окремо за кожним напрямом (спеціальністю) підготовки фахівців за погодженням з проректором з навчальної роботи.

4.1.2. Кредитно-модульна система – це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні двох складових: модульної технології навчання та кредитів (залікових одиниць) і охоплює зміст, форми та методи організації навчального процесу, контролю якості навчальної діяльності та набутих студентом знань і вмінь у процесі аудиторної та самостійної роботи. Кредитно-модульна система має за мету поставити студента перед необхідністю регулярної навчальної роботи протягом усього семестру з розрахунком на майбутній професійний успіх.

4.1.3. Навчальний модуль – це логічно завершена, відносно самостійна, цілісна частина навчального курсу, сукупність теоретичних та практичних завдань відповідного змісту та структури з розробленою системою навчально-методичного та індивідуально-технологічного забезпечення, необхідним компонентом якого є відповідні форми рейтингового контролю.

4.1.4. Кредит (залікова одиниця) – це уніфікована одиниця виміру виконаної студентом аудиторної та самостійної навчальної роботи (навчального навантаження), що відповідає 36 годинам робочого часу.

4.1.5. Рейтинг (рейтингова оцінка) – це кількісна оцінка досягнень студента за багатобальною шкалою в процесі виконання ним заздалегідь визначеної сукупності навчальних завдань.

4.1.6. Рейтингова система оцінювання це система визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного (проміжного) та семестрового (підсумкового) контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.

РСО передбачає використання поточної, контрольної, підсумкової, підсумкової семестрової модульних рейтингових оцінок, а також екзаменаційної та підсумкової семестрових рейтингових оцінок.

4.1.6.1. Поточна модульна рейтингова оцінка складається з балів, які студент отримує за певну навчальну діяльність протягом засвоєння даного

модуля – виконання та захист індивідуальних завдань (розрахунково-графічних робіт, рефератів тощо), лабораторних робіт, виступи на семінарських та практичних заняттях тощо.

4.1.6.2. Контрольна модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за результатами виконання модульної контрольної роботи з даного модуля.

4.1.6.3. Підсумкова модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) як сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок з даного модуля.

4.1.6.4. Підсумкова семестрова модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) як сума підсумкових модульних рейтингових оцінок, отриманих за засвоєння всіх модулів.

4.1.6.5. Екзаменаційна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за результатами виконання екзаменаційних завдань.

4.1.6.6. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка визначається як сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної (залікової – у випадку диференційованого заліку) рейтингових оцінок (в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS).

Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни, яка викладається протягом декількох семестрів, визначається як середньоарифметична оцінка з підсумкових семестрових рейтингових оцінок у балах (з даної дисципліни – за сьомий семестр) з наступним її переведенням у оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.

4.2. Порядок рейтингового оцінювання набутих студентом знань та вмінь
4.2.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи та набутих знань та умінь здійснюється в балах відповідно до табл. 4.1.

Таблиця 4.1

Оцінювання окремих видів навчальної роботи студента


4 семестр

Модуль №1

Модуль №2

Мах

кількість

балів


Вид

навчальної роботиМах

кількість

балів


Вид

навчальної роботиМах

кількістьбалів

Виконання та захист лабораторної роботи №1.1

6

Виконання та захист лабораторної роботи №2.1

6
Виконання та захист лабораторної роботи №1.2

6

Виконання та захист лабораторної роботи №2.2

6

Виконання та захист лабораторної роботи №1.3

6

Виконання та захист лабораторної роботи №2.3

6

Виконання та захист лабораторної роботи №1.4

6

Виконання та захист лабораторної роботи №2.4

6

Виконання та захист лабораторної роботи №1.5

6

Виконання та захист домашнього завдання

8

Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №1 студент має набрати не менше 18 балів

Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №1 студент має набрати не менше як 19 бал

Виконання модульної контрольної роботи №1

13

Виконання модульної контрольної роботи №2

13

Усього за модулем №1

43

Усього за модулем №2

45

Семестровий екзамен

12

Усього за 4 семестр

100

5 семестр

Модуль №3

Модуль №4

Модуль №5

Мах

кількість

балів


Вид

навчальної роботиМах

кількість

балів


Вид

навчальної роботиМах

кількість

балів


Мах

кількість

балів


Виконання та захист лабораторної роботи №3.1

6

Виконання та захист лабораторної роботи №4.1

6Виконання та захист лабораторної роботи №3.2

6

Виконання та захист лабораторної роботи №4.2

6

Виконання та захист лабораторної роботи №3.3

6

Виконання та захист лабораторної роботи №4.3

6

Виконання та захист лабораторної роботи №3.4

6

Виконання та захист лабораторної роботи №4.4

6Виконання та захист лабораторної роботи №4.5

6

Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №1 студент має набрати не менше 14 балів

Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №1 студент має набрати не менше 18 балів

Виконання модульної контрольної роботи №3

10

Виконання модульної контрольної роботи №4

10

Усього за модулем №3

34

Усього за модулем №4

40

Виконання та захист курсової роботи

14

Семестровий екзамен

12

Усього за 5 семестр

100

4.2.2. Виконаний вид навчальної роботи зараховується студенту, якщо він отримав за нього позитивну оцінку за національною шкалою (табл. 4.2).

Таблиця 4.2

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи

в балах оцінкам за національною шкалою


Оцінка в балах

Оцінка

за національною

шкалою


Виконання

та захист

лабораторної

роботи


Виконання

та захист

домашнього завдання


Виконання модульної

контрольної

роботи


4 семестр

5 семестр

6

7-8

12-13

9-10

Відмінно

5

6

10-11

7-8

Добре

3,5

5

8-10

6

Задовільно

менше 3,5

менше 5

менше 8

менше 6

Незадовільно


4.2.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до відомості модульного контролю.

4.2.4. Якщо студент успішно та своєчасно виконав передбачені в даному модулі всі види навчальної роботи (з позитивними за національною шкалою оцінками), то від допускається до модульного контролю з цього модуля.4.2.5. Модульний контроль за модулями №1, №2 здійснюється комісією, яку очолює завідувач кафедри, шляхом виконання студентом модульної контрольної роботи тривалістю до двох академічних годин.

4.2.6. Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок становить підсумкову модульну рейтингову оцінку, яка виражається в балах та за національною шкалою відповідно до табл. 4.3.

Таблиця 4.3

Відповідність підсумкової модульної рейтингової оцінки

в балах оцінці за національною шкалоюМодуль №1

Модуль №2

Модуль №3

Модуль №4

Оцінка за

національною шкалою38-43

40-45

31-34

36-40

Відмінно

32-37

33-39

26-30

30-35

Добре

26-31

27-32

20-25

24-29

Задовільно

менше 26

менше 27

менше 20

менше 24

Незадовільно

4.2.7. Модуль зараховується студенту, якщо він під час модульного контролю отримав позитивну (за національною шкалою) контрольну модульну рейтингову оцінку (табл. 4.2) та позитивну підсумкову модульну рейтингову оцінку (табл. 4.3).

4.2.8. У випадку відсутності студента на модульному контролі з будь-яких причин (через не допуск, хворобу тощо), проти його прізвища у колонці "Контрольна модульна рейтингова оцінка" відомості модульного контролю робиться запис "Не з'явився", а у колонці "Підсумкова модульна рейтингова оцінка" – "Не атестований".

При цьому студент вважається таким, що не має академічної заборгованості, якщо він має допуск до модульного контролю і не з’явився на нього з поважних причин, підтверджених документально. У протилежних випадках студент вважається таким, що має академічну заборгованість.

Питання подальшого проходження студентом модульного контролю у цих випадках вирішується в установленому порядку.4.2.9. У випадку отримання незадовільної контрольної модульної рейтингової оцінки студент повинен повторно пройти модульний контроль в установленому порядку.

4.2.10. При повторному проходженні модульного контролю максимальна величина контрольної модульної рейтингової оцінки в балах, яку може отримати студент, дорівнює 11 в 4 семестрі або 8 в 5 семестрі (оцінці "Добре" за національною шкалою), тобто зменшується на два бали у порівнянні з наведеною в табл. 4.2 максимальною оцінкою.

4.2.11. Повторне проходження модульного контролю при отриманій раніше позитивній контрольній модульній рейтинговій оцінці з метою підвищення підсумкової модульної рейтингової оцінки не дозволяється.

4.2.12. Оцінювання результатів виконання та захисту курсової роботи (модуль № 3) здійснюється комісією, яку очолює завідувач кафедри, відповідно до рейтингової системи, наведеної в табл. 4.4 та табл. 4.5.

Таблиця 4.4

Система оцінювання результатів виконання та захисту курсової роботи
пор.


Критерій

Мах кількість балів

1.
2.

3.
4.Відповідність змісту виконаної роботи поставленому завданню

та повнота його розкриття…………………………………….… Правильність та повнота обґрунтування прийнятих рішень.…

Відповідність оформлення пояснювальної записки вимогам

ДСТУ та інших нормативних документів……………………...

Захист курсового проекту: повнота та глибина доповіді,повнота та логічність відповідей на запитання під час захисту.

2

2


2
8

Максимальна підсумкова оцінка

14

Таблиця 4.5

Відповідність рейтингових оцінок за результати виконання та захист курсової роботи в балах оцінкам за національною шкалою
Оцінка в балах

Оцінка

за національною шкалоюЗахист

курсової роботиВиконання та захист курсової роботи

7-8

13-14

Відмінно

6

11-12

Добре

5

9-10

Задовільно

менше 5

менше 9

Незадовільно

Увага! Якщо студент має нульову оцінку за хоча б одним з критеріїв 1-3 або оцінку менше 5 балів за критерієм 4 (захист курсової роботи), наведених у табл. 4.4, то курсова робота йому не зараховується.

4.2.13. Якщо студент виконав та захистив курсову роботу поза встановлений термін з неповажних причин, то максимальна величина рейтингової оцінки в балах, яку він може отримати за результатами захисту, дорівнює 12 (оцінці "Добре" за національною шкалою), тобто зменшується на два бали у порівнянні з наведеною в табл. 4.5 максимальною оцінкою.

4.2.14. Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах за семестр становить підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінку за національною шкалою (табл. 4.6).

Таблиця 4.6 Таблиця 4.7

Відповідність підсумкової семестрової Відповідність екзаменаційної

модульної рейтингової оцінки в балах рейтингової оцінки в балах оцінці

оцінці за національною шкалою за національною шкалою

Оцінка

в балах


Оцінка

за національною шкалою


Оцінка

в балах


Оцінка

за національною шкалою79-88

Відмінно
11-12

Відмінно

66-78

Добре
9-10

Добре

53-65

Задовільно
7-8

Задовільно

менше 53

Незадовільно
менше 7

Незадовільно

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка