Програма навчальної дисципліни " Основи пошуку та добування природних енергоносіїв "
Сторінка2/3
Дата конвертації09.09.2018
Розмір0,53 Mb.
1   2   3

Система менеджменту якостіРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


навчальної дисципліни

Основи пошуку та добування природних енергоносіїв”

(за кредитно-модульною системою)


Галузь знань: 0513 «Хімічна технологія та інженерія»

Напрям підготовки: 6.051301 «Хімічна технологія»


Курс – 2 Семестр – 3


Лекції – 17

Лабораторні заняття – 34 Екзамен – 3 семестр

Самостійна робота – 39

Усього (годин/кредитів ECTS) – 90/2,5


Домашнє завдання (1) – 3 семестр

Індекс Р5-6.051301-1/11-4.4СМЯ НАУ РНП 10.02.02-01-2012
Робоча навчальна програма дисципліни "Основи пошуку та добування природних енергоносіїв" розроблена на основі робочого навчального плану №РБ-5-6.051301-1/11 підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом 6.051301 "Хімічна технологія", навчальної програми цієї дисципліни, індекс Н5-6.051301-1/11-4.4, затвердженої ректором 31.05.2011р., "Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15.06.2004 №122/од, та наказу ректора від 12.04.2005 №81/од.

Робочу навчальну програму розробив

доцент кафедри хімії

і хімічної технології _____________________________Г.СокольськийРобоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри напряму 6.051301 "Хімічна технологія" (спеціальність 7/8.05130105 "Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів"), протокол №_____ від "_____"___________2012 р.
Завідувач кафедри __________________________________ С. Іванов

Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної ради Інституту екологічної безпеки, протокол №_____ від "_____"___________2012 р.


Голова НМРР ________________________________________О. Матвєєва


УЗГОДЖЕНО


Директор ІЕБ

_______________ О. Запорожець


"____"____________2012 р.
Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рікКонтрольний примірник

ЗМІСТ

стор.


Вступ ................................................................................................................

1. Пояснювальна записка ................................................................................

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

1.2. Мета викладання навчальної дисципліни .....................................................

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни ..................................................

1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни ...................

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів ........................

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни .....................................

2. Зміст навчальної дисципліни ......................................................................

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни .....................................................

2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять ...................

2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика та обсяг........................................................

2.2.2. Лабораторні заняття, їх тематика та обсяг..................................................

2.2.3. Самостійна робота студента, її зміст та обсяг…........................................

2.2.3.1. Домашнє завдання……..............................................................................

3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни .......................................

3.1. Список рекомендованих джерел …………………........................................

3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників,

методичних матеріалів до технічних засобів навчання …...........................4. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь…..

4.1 Основні терміни, поняття, означення ............................................................

4.2. Порядок рейтингового оцінювання набутих студентом знань та вмінь….

5. Форми документів Системи менеджменту якості………………………


4

4

44

4

45

6

77

8

89

10

1011

11
11

12

12

1319
ВСТУП

Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, розробленої за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за багатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.
1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Дисципліна “Основи пошуку та добування природних енергоносіїв” базується на знаннях з основних фундаментальних дисциплін першого року навчання в університеті: хімії, фізики та математики та деяких загальноосвітніх дисциплін (географія, природознавство тощо) середньої школи. Він є необхідною і важливою основою подальшого розвитку і становлення фахівців з хімічної технології у нафтогазовій галузі.1.2. Мета викладання навчальної дисципліни

Основною метою дисципліни є вивчення принципів пошуку природних енергоносіїв, тісно пов‘язаних з проблематикою хімічної технології палива та вуглецевих матеріалів; набуття практичних навичок в галузі геології, геохімії природних енергоносіїв (ПЕ), геофізичних методів розвідки.1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: • засвоєння базових ідей і понять наук про Землю: геології, геохімії та геофізики

 • вивчення проблеми походження, нафтогазогеологічної розвідки, видобутку ПЕ України та світу

 • формування спеціальних умінь і навичок для застосування базових понять циклу зазначених наук про Землю у сфері хімічної технології переробки природних енергоносіїв.

1.4. Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен:Знати:

 • проблематику генезису природних енергоносіїв;

 • будову покладів ПЕ;

 • принципи нафтогазогеологічної розвідки (НР);

 • методи НР;

 • стадії розробки родовища;

 • основні принципи видобування ПЕ, в тому числі будову і принципи роботи бурової установки при бурінні на нафту і газ;

 • проблеми експлуатації родовищ ПЕ, в тому числі методи підвищення нафтовіддачі;

 • основні нафтогазовидобувні регіони світу;

 • потенціал видобутку ПЕ в Україні.

Вміти:

 • використовувати знання з теоретичних питань курсу для пояснення властивостей ПЕ, умов подальшої переробки ПЕ у товарні продукти;

 • самостійно визначати вік гірських порід за геохронологічною шкалою;

 • самостійно визначати мінерали за їх діагностичними властивостями;

 • самостійно читати геологічні карти і розрізи;

 • якісно аналізувати результати основних методів нафтогеологічної розвідки, зокрема сейсмічних методів;

 • аналізувати за наявними геофізичними даними можливість застосування методів підвищення нафтовіддачі в процесі експлуатації родовищ на нафту і газ;

 • пов’язувати знання, одержані при вивченні курсу із знаннями, одержаними під час вивчення спеціальних дисциплін у майбутній виробничій діяльності.

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з двох класичних навчальних модулів.1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №1 “Геологія природних енергоносіїв та основи їх пошуку” студент повинен

Знати:

 • предмет наук геології, геохімії, мінералогії, геофізики;

 • основні магматичні, осадові та метаморфічні гірські породи, мінерали;

 • геохронологічні (стратиграфічні) шкали;

 • сучасні уявлення про будову земної кори;

 • проблематику генезису природних енергоносіїв;

 • будову покладів ПЕ;

 • принципи нафтогазогеологічної розвідки (НР) ;

 • методи НР;Вміти:

 • використовувати знання з теоретичних питань курсу для пояснення властивостей ПЕ, умов подальшої переробки ПЕ у товарні продукти;

 • самостійно визначати вік гірських порід за геохронологічною шкалою;

 • самостійно визначати мінерали за їх діагностичними властивостями;

 • самостійно читати геологічні карти і розрізи;

 • якісно аналізувати результати геологічної розвідки природних енергоносіїв, зокрема сейсмічних методів.

1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №2 „Основи видобутку природних енергоносіїв. Нафтогазорайонування України і світу” студент повинен

Знати:

 • стадії розробки родовища ПЕ;

 • принципи і види бурових установок на нафту і газ;

 • проблеми експлуатації родовищ ПЕ;

 • класифікацію методів підвищення нафтовіддачі;

 • основні нафтогазовидобувні регіони світу;

 • потенціал видобутку ПЕ в Україні;

Вміти:

 • самостійно аналізувати за наявними геофізичними даними можливість застосування методів підвищення нафтовіддачі в процесі експлуатації родовищ на нафту і газ;

 • пов’язувати знання, одержані при вивченні курсу із знаннями, одержаними під час вивчення спеціальних дисциплін у майбутній виробничій діяльності.

Знання та вміння, отримані студентом під час вивчення даної навчальної дисципліни, використовуються в подальшому при вивченні багатьох наступних дисциплін професійної підготовки фахівця з базовою та повною вищою освітою.

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни


.


2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Тематичний план навчальної дисципліни


пор.Назва теми

Обсяг навчальних занять

(год.)


Усього

Лекції

Лабора-торні

СРС

1

2

3

4

5

6

3 семестр

Модуль № 1 „ Геологія природних енергоносіїв та основи їх пошуку ”

1.1

Внутрішня будова літосфери. Загальні відомості про гірські породи. Елементи геохронології та мінералогії та картографії

24

2

12

10

1.2

Геологія горючих копалин (каустобіолітів): нафти, газу, вугілля, горючих сланців

6

2

2

2

1.3
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка