Програма навчальної дисципліни аналітико-синтетична переробка інформації галузь знань 0201 Культура Напрям підготовки 020105 Документознавство та інформаційна діяльність
Скачати 206,46 Kb.
Дата конвертації01.02.2017
Розмір206,46 Kb.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


АНАЛІТИКО-СИНТЕТИЧНА ПЕРЕРОБКА ІНФОРМАЦІЇ

Галузь знань 0201 Культура


Напрям підготовки 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання


Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: формування системи теоретичних, емпіричних, методичних знань про різні види, процеси та операції аналітико-синтетичної переробки документної інформації.

Завдання: набуття практичних умінь і навичок обстеження документів, здійснення процесу згортання інформації та доведення її до користувачів шляхом подання бібліографічних записів у базах даних електронного каталогу і традиційних пошукових системах.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

- теоретичні основи бібліографічного опису;

- структуру таблиць УДК, ББК;

- основні теоретичні моменти щодо анотування та реферування різних видів документів.вміти:

- складати короткий, повний бібліографічний опис та здійснювати опис електронних документів;

- створювати УДК, ББК назв документів;

- складати анотації;

- здійснювати реферування.
Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи аналітико-синтетичної обробки документної інформації

Тема 1. Вступ до курсу.

1. Сутність АСОД та його види.

2. Поняття «бібліографічний опис документів» та його принципи.

3. Загальні вимоги та об’єкти бібліографічного опису документів.

Література: 3, 7, 14, 15, 16, 18, 21.
Тема 2. Методика складання БО.

1. Поняття загальної і спеціальної методики складання БО. Види БО.

2. Зони та елементи БО.

3. Процес складання БО.

Література: 3, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21.
Тема 3. Повний бібліографічний опис (однорівневий опис).

1. Зони та елементи повного бібліографічного опису.

2. Приклад повного бібліографічного опису.

Література: 3, 7, 14, 15, 16, 18, 21.


Змістовий модуль 2. Спеціальна (часткова) методика бібліографічного опису документів

Тема 4-5. Спеціальна (часткова) методика бібліографічного опису документа.

1. Визначення заголовка в БОД. БОД під заголовком, що містить ім’я особи.

2. БОД під заголовком, що містить назву організації (ім’я колективного автора).

3. БОД під заголовком, що містить уніфіковану назву та БОД під заголовком, що містить позначення документа (географічну назву).

4. БОД під назвою.

Література: 3, 7, 14, 15, 16, 18, 21.


Тема 6. БО багатотомних видань, серіальних видань та складової частини документа.

1. Зведений опис видання в цілому.

2. БО окремого тому видання.

3. БО серіальних видань.

4. БО складової частини документа.

Література: 3, 7, 14, 15, 16, 18, 21.


Змістовий модуль 3. Теоретичні основи та загальна методика систематизації документів

Тема 7-8. Класифікація документів. Бібліотечна бібліографічна класифікація (ББК).

 1. Поняття про класифікацію. Види класифікації.

 2. Основні типи документних класифікаційних систем.

 3. Систематичні документні класифікації. Індексація у таблицях класифікації.

 4. Бібліотечна бібліографічна класифікація (ББК).

Література: 2, 3, 7, 15, 16, 18, 21.
Тема 9. УДК.

1. Історія створення УДК.

2. Властивості УДК.

3. Структура УДК.

4. Синтаксичні засоби (знаки) УДК.

Література: 3, 7, 15, 16, 18, 19, 21.


Змістовий модуль 4. Анотування документів

Тема 10. Анотування документів.

1. Поняття про анотації, їхні функції.

2. Класифікація анотацій.

3. Методика анотування документів.

4. Складання анотацій різних типів для бібліографічних покажчиків.

Література: 3, 7, 15, 16, 18, 21.


Змістовий модуль 5. Реферування документів

Тема 11. Реферування документів.

 1. Реферат: поняття, зміст та функції.

 2. Класифікація рефератів.

 3. Методика реферування документів.

Література: 3, 5, 7, 15, 16, 18, 21.
Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи аналітико-синтетичної обробки документної інформації

Тема 1. Вступ до курсу.

4

2


2

12

12

Тема 2. Методика складання БО.

6

2

22

14

2


12

Тема 3. Повний бібліографічний опис (однорівневий опис).

8

2

42

14
212

Разом:

18

6

66

40
Модуль 2

Змістовий модуль 2. Спеціальна (часткова) методика бібліографічного опису документів

Тема 4-5. Спеціальна (часткова) методика бібліографічного опису документа.

6

2

22

26

2


24

Тема 6. БО багатотомних видань, серіальних видань та складової частини документа.

6
42

16
214

Підсумковий МК

6
24Разом:

18

2

88

42
Модуль 3

Змістовий модуль 3. Теоретичні основи та загальна методика систематизації документів

Тема 7-8. Класифікація документів. Бібліотечна бібліографічна класифікація (ББК).

17

4

49

26
224

Тема 9. УДК.

17

4

49

14

14

Разом:

34

8

818

40
Модуль 4

Змістовий модуль 4. Анотування документів

Тема 10. Анотування документів.

15

4

29

12

12

Разом:


15

4

29

12
Модуль 5

Змістовий модуль 5. Реферування документів

Тема 11. Реферування документів.

15

4

29

10

10

ІНДЗ


14

14


Підсумковий МК


21
219


Разом:


50

4

478

10Усього годин:


144

24

2892

144

4

6134


Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Методика складання БО.
2

Повний бібліографічний опис (однорівневий опис).

2

3

Спеціальна (часткова) методика бібліографічного опису документа.
4

БО багатотомних видань, серіальних видань та складової частини документа.

2

5

Класифікація документів. Бібліотечна бібліографічна класифікація (ББК).

2

6

УДК.
7

Анотування документів.
8

Реферування документів.

Самостійна робота

 1. Поняття «бібіліографічний опис документів».

 2. Еволюція бібіліографічного опису документів.

 3. Види бібліографічного опису.

 4. Державні стандарти бібліографічного опису.

 5. Методика складання бібліографічного опису.

 6. Бібліографічний опис електронних видань.

 7. Поняття про предмет і предметизацію.

 8. Мови предметних рубрик.

 9. Предметна рубрика та її функції.

 10. Словники предметних рубрик: їх призначення і структура.

 11. Основні етапи розвитку предметизації документів.

 12. Поняття про загальну і спеціальну методику предметизації.

 13. Види предметних рубрик.

 14. Складні предметні рубрики та правила їх формулювання.

 15. Структура предметних рубрик.

 16. Аналіз змісту документів природничо-наукової і технічної тематики. Спеціальні методи предметизації документів.

 17. Правила заповнення відомостей про предметні рубрики у полях електронного робочого листа ”Систематизація”.

 18. Введення даних про документи до електронного каталогу.

 19. Аналіз змісту документів.

 20. Типові категорії предметів медицини.

 21. Формулювання предметних рубрик для медичної літератури за спеціальними методиками.

 22. Поняття про анотацію: її сутність та якісні характеристики.

 23. Типи анотацій.

 24. Етапи розвитку теорії і методики анотування.

 25. Стандартизація анотування документів.

 26. Процеси анотування документів.

 27. Особливості застосування методів згортання інформації при анотування. Анотування творів художньої літератури.

 28. Анотування наукових, навчальних, довідкових, виробничих, інформаційних видань.

 29. Поняття про реферат. Структура реферату й обсяг.

 30. Класифікація рефератів у залежності від функціонального призначення.

 31. Процес реферування документів.

 32. Основні етапи реферування. Методи викладу інформації в рефераті.

 33. Методи оцінки реферування.

 34. Методика інтелектуального реферування. Методи автоматизованого реферування.

 35. Особливості реферування у залежності від тематики і жанру наукового документа.

 36. Реферування статей.

 37. Реферування книг.

 38. Реферування інших видів документів.

 39. Моделювання технологічних процесів для прийняття науково-обгрунтованих управлінням рішень АСПІ.

 40. Документне забезпечення процесів АСПІ.

 41. Проектування технологічних процесів, удосконалення та експлуатація даних.

 42. Автоматизовані процеси АСПІ: поєднання автоматизованої технології з традиційною.

 43. Поняття про норми праці, норми часу і норми виробітку.

 44. Впровадження норми часу в окремі процеси АСПІ.


Індивідуальні завдання

1. Здійснити 30 бібліографічних описів запропонованих видань.

2. Скласти на запропоноване видання довідкову, рекомендаційну та реферативну анотацію.
Методи навчання

Словесний, наочний, практичний, метод проблемного викладання, частково-пошуковий, метод індукції, метод стимулювання інтересу до навчання.


Методи контролю

Метод усного та письмового контролю, тестового контролю, метод самоконтролю.


Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

ЗМ 1

ЗМ 2

ПМК

ЗМ 3

ЗМ 4

ЗМ 5
ПМК

2*100

Т2

Т3

Т4-5

Т6

ІНДЗ

Т7-8

Т9

Т10

Т11

ІНДЗ
200

8

16

8

16

17

35

16

16

8

8

12

40


Шкала оцінювання

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в НаУОА

Оцінка за 4-и бальною шкалою

А

91–100

5 (відмінно)

В

83–90

4 (добре)

С

76–82

D

68–75

3 (задовільно)

Е

61–6720–60

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

F

0–19

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


Методичне забезпечення

 1. Конспект лекцій.

 2. Питання для самостійної роботи студентів.

 3. Варіанти модульних робіт та комплексних контрольних робіт.

 4. Варіанти теоретичних питань самостійного вивчення.

 5. Теоретичні питання для підсумкового контролю.


Рекомендована література

Базова

 1. Антонечко, І. Авторитетний контроль бібліографічних записів [Текст] / І. Антонечко // Бібліотечний вісник. – 1995. – № 4. – С. 1-4.

 2. ББК: Таблицы для публичных библиотек [Текст]. – М.: Книга, 1996. – 611 с.

 3. Бібліографічний опис документів [Текст] : навч. посіб. / упор. Н. Г. Духновська, А. С. Близнюк. – Житомир, 2006.– 60 с.

 4. Библиотечные каталоги [Текст] : учебник / под. Ред. Г. И. Чижковой. – 2-е изд. – М., 1997. – С. 24-62.

 5. Гендлина, Н. И. Методика реферирования [Текст] / Н.И Гендлина. – Кемерово, 1991. – С. 52-56.

 6. Голоднова, Н. Динаміка розвитку знання і межі змінюваності універсальних бібліотечних класифікацій [Текст] / Н. Голоднова, А. Петрова // Бібл. Вісник. – 1996. - №1. – с. 1-4.

 7. Горбаченко, Т. Г. Аналітико-синтетична переробка документної інформації [Текст]: навч. посіб. / Т. Г. Горбаченко. – К. : Університет «Україна», 2008. – 312 с.

 8. ГОСТ 7.1-84 Библиографическое описание документа: Общие требования и правила составления [Текст]. – М., 1984. – 76 с.

 9. ГОСТ 7.59-90 Индексирование документов. Общие требования к систематизации и предметизации [Текст]. – М., 1985. – 11 с.

 10. ГОСТ 7.9-95 Реферат и аннотация [Текст]. М., 1995 – 9 с.

 11. ДСТУ 2395-94. Обстеження документа, виставлення його предмета та відбір термінів індексування. Загальні вимоги [Текст]. –К., 1994. – 10 с.

 12. ДСТУ 3578-97. Формат бібліографічного запису (книги і серіальні видання) [Текст]. – К.: Держстандарт України, 1997. – 18 с.

 13. ДСТУ 3582-97. Скорочення українських слів і словосполучень у бібліографічному описі [Текст]: – К.: Держстандарт України, 1997. – 18 с.

 14. ДСТУ 7.1:2006. Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання [Текст]. – К. 2007. – 66 с.

 15. Карпенко, О. О. Аналітико-синтетична переробка документної інформації: бібліографічний опис : навч. посіб. / О. О. Карпенко. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Х. : Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2010. – 138 с.

 16. Кушнаренко, М. Н. Наукова обробка документів [Текст] : підруч. / М. Н. Кушнаренко, В. К. Удалова. – К. : Вінар, 2003. – 328 с.

 17. Правила составления библиографического описания [Текст]. – М. 1986-1996. Т. 1.; Книги и сериальные изд. 01986; Т.2: Нотные издания. -1987; Т.3 : Картографыческие издания. – 1987; Т.4: Нормативно-технические документы – 1989; Т. 6: Аудиовизуальные материалы. 1989.

 18. Рекомендації щодо складання бібліографічного опису в картках для каталогів і картотек (у зв’язку з набуттям чинності ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) / уклад. О. Б. Рудич. – К. : Книжкова палата України, 2007. – 60 с.

 19. Універсальна десяткова класифікація: у 2 кн., Кн.1, 2. – К.: Книжкова палата України, 2000 – 929 с.

 20. Швецова-Водка, Г. М. Вступ до бібліографознавства [Текст] : навч. посіб. для студентів напряму 6.020102 “Книгознавство, бібліотекознавство і бібліогр.” / Г. М. Швецова-Водка ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – 3-тє вид., випр. та допов. – Рівне, 2011. – 231 с.

 21. Шкіцька, І. Ю. Аналітико-синтетична переробка інформації [Текст] : навч.-метод. посібник / І. Ю. Шкіцька. – Тернопіль : Новий колір, 2007. – 144 с.

 22. ДСТУ ГОСТ 7.80:2007. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання [Текст]. – К. 2009. – 16 с.

Допоміжна

 1. ДКД. – 21-е изд.: В 4 т. – М.: ГПНТБ России, 2000.

 2. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання [Текст] : метод. рекомендації з впровадження / укл: О.К. Галевич, І.М. Штогрин. – Л., 2008. – 20 с.

 3. Лобанова, Э. У. Форматы UNIMARK и USMARK. Сходство и отличие // Науч. и техн. б-ки. – 1998. -№2. – С. 111-121.

 4. Чихольд, Я. Облик книги [Текст] / Я. Чихольд. – М., 2009. – 226 с.


Інформаційні ресурси

 1. http://www.udk-codes.net/part1.html

 2. http://www.ukrbook.net/UDC_n/UDC_skoroch_tabl.htm

 3. http://old.bbk.ru/

 4. http://www.slideshare.net/lib4uth/ss-2791534

 5. journ.univ.kiev.ua/HLJ/djerela-ond.doc
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка