Програма навчальної дисципліни г еолого-г еоморфологі чні туристичні об’єкти
Скачати 170,1 Kb.
Дата конвертації17.01.2017
Розмір170,1 Kb.
__Львівський національний університет імені Івана Франка__________

(повна назва вищого навчального закладу)

Кафедра _____геоморфології і палеогеографії_______
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи

____________________ З.І. Мамчур


“______”_______________2010 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


____________Геолого-геоморфологічні туристичні об’єкти_________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки____________6.020107 Туризм_______________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)________________________________________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_________________________________________________________________

(назва спеціалізації)

факультету ___________________ географічного_________________________________

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесуГеолого-геоморфологічні туристичні об’єкти. Робоча програма навчальної

(назва дисципліни)

дисципліни для студентів

за напрямом підготовки Туризм, спеціальністю _6.050400_. - ____: ________, 2010 р. - _7_с.


Розробник: Кравчук Я.С., к-т географічних наук, професор, завідувач кафедри геоморфології і палеогеографії.
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри __геоморфології і палеогеографії_______

Протокол № _11__ від. “__7__”____червня___2010 р.


Завідувач кафедрою __геоморфології і палеогеографії__ ________________ (_Кравчук Я.С._)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________ 2010 р.

Схвалено Вченою радою (за напрямом) __________ 6.020107 __Туризм__________________

(шифр, назва)

Протокол № _4_ від. “_29__”___червня_____2010 р.

“_____”________________2010 р. Голова Вченої ради _______________ (__Хомин Я.Б._)

 1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

Геолого-геоморфологічні туристичні об’єкти ”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

0201


Культура

(шифр, назва)

За вибором студента

Напрям

6.020107 Туризм(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)


2-й

2-3-ій

Загальна кількість годин - 108

3-й

4-5-ий

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента - 3


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

6.020107 Бакалавр36 год

12 год

Практичні

18 год

6 год

Самостійна робота

54 год

90 год

Вид контролю:

залік


 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Програму дисципліни «Геолого-геоморфологічні туристичні об’єкти» розроблено відповілно до навчальних планів за напрямом підготовки 6.020107 «Туризм».

Мета – набуття теоретичних і практичних знань з основ геології і геоморфології, опанування умінь для аналізу геологічних і геоморофологічних цікавих об’єктів, які в переважній більшості є або повинні бути природоохоронними. Водночас такі об’єкти неживої природи є надзвичайно цікавими при прокладанні туристичних маршрутів.

Завдання:

 1. Набуття елементарних знань з геології і геоморфології, зокрема знання геохронологіної таблиці, основних типів гірських порід, тектонічних структур, морфологічних і генетичних типів та форм рельєфу;

 2. Вивчення найбільш поширених об’єктів неживої природи, у створенні яких брали участь різні ендогенні та екзогенні чинники;

 3. Ознайомити студентів з унікальними геолого-геоморфологічними об’єктами у світі та в Україні, які найчастіше відвідуються туристами.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі.
Дисципліна «Геолого-геоморфологічні туристичні об’єкти» вивчається після вивчення дисципліни «Вступ до фізичної географії», де студенти набули певного обсягу знань з основних галузей природничої географії (геоморфології, гідрології, кліматології, біогеографії та ін).


 1. Програма навчальної дисципліни «Геолого-геоморфологічні туристичні об’єкти»

складається з таких змістових модулів:
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 1

ГЕОЛОГІЯ І ГЕОМОРФОЛОГІЯ –

СКЛАДОВІ КОМПЛЕКСУ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ.

Тема 1. Склад і основні риси будови літосфери.

Загальні відомості про Землю. Склад літосфери та її будова (хімічний склад земної кори, мінералогічний склад гірських порід, схема будови земної кори). Тектонічні елементи (платформи і геосинкліналі, щити, масиви, плити, западини). Тектонічні рухи земної кори. Геохронологічна шкала.Тема 2. Загальні відомості про рельєф.

Визначення поняття «рельєф», елементи і форми рельєфу. Морфологічна і генетична класифікація рельєфу. Форми рельєфу, які обумовлені ендогенними процесами. Поняття «морфоструктура». Форми рельєфу, які обумовлені екзогенними процесами. Поняття «морфоскульптура». Геоморфологічне картографування. Типи геоморфологічних карт.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 2

ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГІЧНІ ПАМ’ЯТКИ ПРИРОДИ,

ЇХ БУДОВА ТА ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ

ВПРОДОВЖ ДАВНІХ ПЕРІОДІВ РОЗВИТКУ ЗЕМЛІ.Тема 3. Унікальні скелі і скелясті гори.

Тши-Турне в горах Крконоше (Сілезія). Вежа диявола (Вайомінг, США). Цукрова голова в Ріо-де-Женейро (Бразилія). Ейєрс-Рок (Центральна Австралія). Скелі Кораблі, скелі Сфінкси, скелі Кішка і Крила Лебедя (Крим). Урицькі скелі, СкеліДовбуша в с. Бубнище, Скеля Писаний Камінь, Скеля Кам’яні Ворота, Скелі з «ієрогліфами» гори Бужора (Карпати).Тема 4. Знамениті долини.

Морфологічні і генетичні типи річкових долин. Великий каньйон Колорадо (США). Йосемітська долина (США). Великий каньйон Криму, Качинський каньйон (Крим), Дністерський каньйон.Тема 5. Знамениті водоспади.

Ніагарський водоспад (США-Канада). Водоспади Ігуасу (Бразилія-Аргентина). Водоспади Вікторія (Замбія-Зімбабве). Рейнський водоспад (Швейцарія). Водоспади Криму (Учан-Су, Джуг-Джур) і Карпат (Манявський, Косівський Гук, Шешорський, Лумшорський, Шипот, Фошки).Тема 6. Знамениті печери.

Поняття «карст». Умови карстоутворення. Печери Постойнська-Яма і Шкоцянська-Яма (Словенія). Голубий грот на острові Капрі (Італія). Печери Криму (Кизил-Коба, Зміїний Грот, Бузулук-Коба, Медова та ін.). Печери Поділля: Оптимістична, Криштальна (Кривчинська), Ювілейна та ін.Тема 7. Унікальні озера і болота.

Типи озер (тектонічні, льодовикові, карстові, лиманні, загатні, вулканічні та ін.). Мертве море (Ізраїль-Іорданія). Плітвіцькі озера (Хорватія). Озеро Байкал (Росія). Озера України: Шацькі (Свитязь, Пулемецьке, Пісочне та ін.), Кагул, Ялпух, Сасик, Синевір та ін.Тема 8. Незвичайні льодовики.

Умови утворення і живлення льодовиків, їх типи. Сучасні льодовики Антарктиди і Гренландії. Гірські льодовики (Альпи, Кавказ). Льодовик Фокс (Нова Зеландія), Нойтгедахт (Південна Африка). Реліктові форми льодовикового рельєфу в Україні.Тема 9. Відомі коралові рифи.

Процес формування рифів, їзх типи. Острів Герон - Великий Бар’єрний риф (Австралія). Реліктові бар’єрні рифи: Доломітові Альпи (Південні Альпи), Товтри (Поділля).Тема 10. Унікальні свідчення альпійського горотворення.

Складчасто-насувні гороутворювальні процеси. Гори Мітен (Швейцарія), Українські Карпати. Дивовижні форми рельєфу в горах альпійської складчастості.Тема 11. Відомі вулкани.

Магматизм і рельєфоутворення. Везувій і Флегрейські Поля (Італія). Кілауеа (острів Гавайї). Кратер Лакі (Ісландія). Вулкан Тейде (Канарські острови). Згаслі вулкани Європи: вулканічний ланцюг Пюі, маари Ейфеля, Вулканічне пасмо Українських Карпат.Тема 12. Знамениті гейзери.

Поствулканічні явища. Великий Гейзер (Ісландія), Йєлоустонський національний парк (США), Роторуа (Нова Зеландія), Камчатка (Росія).Тема 13. Унікальні метеоритні кратери. Знамениті копальні.

Арізонський метеоритний кратер. Метеоритні кратери в Австралії, Саудівській Аравії, Естонії, Росії. Копальня «Біг-Хоул» в Кімберлі (ПАР).Тема 14. Відомі землетруси.

Центри землетрусів на узбережжі Тихого океану: Анкорідж і Аляскінський землетрус (1964), Скид Сан-Андреас і Каліфорнійський землетрус (1906), Вальдівія і Чилійський землетрус (1960). Землетруси в Євразії.Тема 15. Відомі місця і музеї викопної фауни і флори.

Перевал Бергес (Британська Колумбія), Зольнхофен (Франконський Альб), с. Старуня (Богородчанський р-н, Івано-Франківська обл.). Американський музей природничої історії (Нью-Йорк), Санкт-Петербурзький зоологічний музей, Львівський природознавчий музей.
 1. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Форми контролю


Усього

у тому числі

л

п
ср

1

2

3

4
5

Змістовий модуль 1.

ГЕОЛОГІЯ І ГЕОМОРФОЛОГІЯ –

СКЛАДОВІ КОМПЛЕКСИ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ.


Тема 1. Склад і основні риси будови літосфери.
46
Тема 2. Загальні відомості про рельєф.
4

2
6
Змістовий модуль1 (поточний контроль)

Тестування.

Змістовий модуль 2.

ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГІЧНІ ПАМ’ЯТКИ ПРИРОДИ,

ЇХ БУДОВА ТА ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ

ВПРОДОВЖ ДАВНІХ ПЕРІОДІВ РОЗВИТКУ ЗЕМЛІ.Тема 3. Унікальні скелі і скелясті гори.
2

2
3
Тема 4. Знамениті долини.
46
Тема 5. Знамениті водоспади.
2

2
3
Тема 6. Знамениті печери.
2

2
3
Тема 7. Унікальні озера і болота.
23
Тема 8. Незвичайні льодовики.
23
Тема 9. Відомі коралові рифи.
2

2
3
Тема 10. Унікальні свідчення альпійського горотворення.
23
Тема 11. Відомі вулкани.
2

2
3
Тема 12. Знамениті гейзери.
23
Тема 13. Унікальні метеоритні кратери. Знамениті копальні.
2

2
3
Тема 14. Відомі землетруси.
23
Тема 15. Відомі місця і музеї викопної фауни і флори.
2

4
3
Змістовий модуль 2 (поточний контроль)

Перевірка виконання практичних робіт. Контрольна робота.

Усього годин


108

36

18
54 1. Теми практичних занять
з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Опис геотуристичних об’єктів.

2

2

Характеристика туристичних маршрутів з використанням об’єктів геоспадщина.

2

3

Аналіз рельєфу для активних видів туризму.

2

4

Геотуристична паспортизація (на прикладі скельних і печерних утворень України).

2

5

Комплексна геолого-геоморфологічна характеристика та туристична оцінка визначних геооб’єктів.

2

6

Аналіз пропозицій турфірм з організацій геотурів.

2

7

Контрольні опитування з тематики «Геотуристичні атракції світу»

2

8

Реферат «Геолого-геоморфологічні атракції та їх туристичне використання»

4


 1. Питання для

самостійних і контрольних робіт


 1. Унікальні скелі і скелясті гори.

 2. Доломітові Альпи.

 3. Тши-Турне в горах Крконоше.

 4. Унікальні свідчення альпійського горотворення.

 5. Вежа диявола.

 6. Українські Карпати (загальна характеристика).

 7. Цукрова голова в Ріо-де-Женейро.

 8. Природні (геоморфологічні) області Українських Карпат.

 9. Ейєрс-Рок (Центральна Австралія).

 10. Морфологічна класифікація рельєфу.

 11. Знамениті долини.

 12. Геохронологічна шкала.

 13. Великий Каньйон Колорадо.

 14. Типи геологічних структур.

 15. Озеро Мід.

 16. Генетична класифікація рельєфу.

 17. Йосемітська долина.

 18. Морфологічні типи річкових долин.

 19. Унікальна рослинність Йосемітського національного парку.

 20. Типи водоспадів.

 21. Знамениті водоспади.

 22. Типи печер.

 23. Ніагарський водоспад.

 24. Класифікація озерних улоговин за походженням.

 25. Водоспади Ігуасу.

 26. Типи льодовиків, їх поширення на земній кулі.

 27. Водоспади Вікторія.

 28. Типи морен гірських льодовиків.

 29. Рейнський водоспад біля Шафхаузена.

 30. Форми рельєфу, які створені гірськими льодовиками.

 31. Знамениті печери.

 32. Форми рельєфу, які створені покривними льодовиками.

 33. Водоспади України.

 34. Карст. Карстові форми рельєфу.

 35. Печери Шкоцьянське-Яме.

 36. Гіпсографічна крива.

 37. Голубий грот на о. Капрі.

 38. Еверглейде (Флоріда).

 39. Унікальні озера і болота.

 40. Дивовижні льодовики.

 41. Мертве море (загальна характеристика).

 42. Льодовик Фокс (Нова Зеландія).

 43. Зміна розмірів Мертвого моря у пізньому плейстоцені.

 44. Сліди давнього зледеніння на півдні Африки.

 45. Солоність Мертвого моря (причини, вміст солей).

 46. Відомі коралові рифи.

 47. Плітвіцькі озера.

 48. Острів Герон (Великий Барьєрний риф).

 49. Постойнська-Яма.

 50. Найбільші озера України.

 51. Знамениті копальні «Біг-Хол» в Кімберлі.

 52. Зони поширення землетрусів і вулканів. 1. Розподіл балів, що присвоюється студентамПоточний контроль, практичні роботиПідсумковий тест (залік)

Практичні роботи

Змістові модулі

100

1

2

3

4

5

6

7

8

модуль1

модуль2

6

6

6

6

6

6

6

18

15

25

∑ = 60

∑ = 407. Рекомендована література
Базова

 1. М. Шварцбах. Великие памятники природы (перевод з немецкого). Москва, Изд. «Мир», 1973. – 329 с.

 2. Геологічні пам’ятки України (у трьох томах). В.П. Безвинний, С.В. Білецький, О.Б. Бобров. К.: ДІА, 2006. – Т. 1. – 320 с.

 3. Я.Б. Олійник, В.В. Стецюк. Природні та етнокультурні феномени України. К.:Вид.-поліграф.центр “Київський університет»”, 2008. – 215 с.


Допоміжна

 1. Р Флинт. История Земли (перевод с английского). Москва, «Прогресс», 1978. – 355 с.

 2. Геологические памятники Украины. Киев, «Наукова думка», 1985. – 153 с.

 3. Катастрофы и история Земли (перевод с английского). Под. Ред. У. Берггрена и Дж. Ван Кауверинга. Москва, «Мир», 1986. – 465 с.
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка