Програма навчальної дисципліни гендерна політика Ступінь магістра Галузь знань 05 Cоціальні та поведінкові наукиСкачати 376.69 Kb.
Дата конвертації04.09.2018
Розмір376.69 Kb.
ТипПрограма
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Кафедра політології

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор із науково-педагогічної роботи ____________ Н. І. Василькова

28 серпня 2017 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Гендерна політика

Ступінь магістра

Галузь знань 05 Cоціальні та поведінкові науки

052 Політологія

Код та найменування спеціальності

Навчально-науковий інститут історії, політології та права

2017-2018 навчальний рік

Робоча програма навчальної дисципліни «Гендерна політика» для студентів спеціальності 052 «Політологія», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»
Розробник: Ворчакова Ірина Євгенівна, доцент кафедри політології, кандидат політичних наук, доцент ___________(Ворчакова І. Є.)

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри політології

Протокол № 1 від « 28 » серпня 2017 р.

Завідувач кафедри ___________ (Ніколаєнко Н. О.)

« 28 » серпня 2017 р.

 1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань:

05 «Соціальні та поведінкові науки»Нормативна


Спеціальність (професійне

спрямування):

052 «Політологія»


Рік підготовки:

2

2

Індивідуальне науково-дослідне завдання – есе, мультимедійна презентація творче завдання, індивідуальне завдання, наукові конференції, конспект першоджерел, творче завдання, захист реферату, дослідницька робота.

Семестр

Загальна кількість годин – 90

3

3

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання: 2

аудиторних – 20

самостійної роботи студента – 70


Ступінь магістра

8

8

Практичні, семінарські

12

12

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

70

70

Вид контролю: залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить: для денної та заочної форми навчання – 90 год.: 20 год. – аудиторні заняття, 70 год. – самостійна робота (1%/3%).2.Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу:

Ознайомити студентів з формуванням гендерної політики в Україні, сформувати уявлення про сучасні гендерні проблеми в українському суспільстві та шляхи їх вирішення; сприяти розвитку гендерної чутливості; вплинути на становлення гендерної свідомостіЗавдання курсу:

Академічне: обговорення гендеру як політичної, соціологічної та політологічної категорії.

Практичне: проведення гендерного аналізу діяльності політичних інститутів і змісту політичних процесів.

Прикладне: проведення гендерної експертизи політичних рішень і документів.

Інноваційне: розпізнавання і пропозиції шляхів вирішення гендерних конфліктів у політичній і суспільній сферах.

Компаративістське: проведення порівняльного аналізу гендерної політики в Україні, країнах Європейського Союзу, інших регіонах світу.

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями:

І. Загальнопредметні:

 • володіння вітчизняною та світовою культурною спадщиною, культурою міжособистісних стосунків, дотримання принципів толерантності;

 • аналізувати та оцінювати досягнення національної та світової культури, орієнтуватися в культурному та духовному контексті сучасного суспільства, застосовувати методи самовиховання, орієнтовані на загальнолюдські цінності;

 • виявляти естетичне ставлення до світу в різних сферах діяльності людини, оцінювати предмети і явища, їх взаємодію, що формується під час опанування різних видів мистецтва;

 • продуктивно співпрацювати з партнерами у групі та команді, виконувати різні ролі та функції у колективі;

 • застосовувати засоби й технології міжкультурної взаємодії;

 • відповідально та ефективно реалізовувати права та обов’язки з метою розвитку демократичного суспільства.

ІІ. Фахові:

 • оцінювати і прогнозувати політичні і соціальні події, явища з використанням наявних засобів інформації;

 • організація політичної діяльності;

 • вироблення державної політики, забезпечення державного регулювання соціально-політичного розвитку в певних сферах суспільного життя на загальнодержавному, територіальному і галузевому рівнях управління;

 • володіти основними концепціями і теоріями соціально-політичного знання, здійснювати їх оцінку, аналіз, порівняння та узагальнення у контексті вирішення політичних проблем сучасності;

 • вміти виділяти теоретичні і прикладні, аксіологічні і інструментальні компоненти політологічного знання, які потрібні для підготовки і обґрунтування політичних рішень та участі у громадсько-політичному житті

 • розроблення стратегій розвитку, вироблення державної політики.

3. Програма навчальної дисципліни
Кредит 1. Гендерна політика як актуальна проблема сучасних наукових досліджень

Тема 1. Гендерна політика в системі соціально-гуманітарних знань

Об’єкт, предмет та завдання курсу «Гендерна політика». Інтерпретація поняття «гендерна політика». Основні напрями гендерної політики. Співвідношення категорій «жіноча політика», «державна гендерна політика», «державна політика щодо жінок». Гендер – категорія аналізу соціально-політичного процесу. Розмежування понять «гендер» та «стать». Виникнення та розвиток «жіночих» та «гендерних» досліджень.Тема 2. Історичні засади формування жіночого руху

Філософські концепції суспільного статусу жінки в світовій культурі. Роль жінок у накопиченні наукового досвіду людства. Правове та соціально-економічне становище жінки в ХІ-ХХ ст. Внесок жінок-громадських діячів у соціально-культурний розвиток у VІІІ-ХІ ст. Становлення жіночого руху в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Ліберально-демократична та соціально-демократична течії. Жінки в Радянській Україні. Вплив жінок на побудову соціалізму в Радянській Україні. Жіночий рух, громадські організації та політичні партії жіноцтва на сучасному етапі.Тема 3. Фемінізм як джерело гендерної політики

Поняття та витоки явища фемінізму. Роль суфражизму в історичному формуванні гендерної політики. Етапи становлення гендерної рівноправності. Марксисти та «жіноче питання». Ліберально-реформістська, радикальна та феміністська течії фемінізму. С де Бовуар як засновниця неофеміністської концепції.Кредит 2. Роль державної влади в забезпеченні гендерних прав у політичній сфері

Тема 4. Гендерні аспекти державної політики.

Детермінанти політики, які зачіпають інтереси жінок і чоловіків: інституціональні, соціально-економічні, ідеологічні фактори, тип соціальної політики, характер взаємовідносин між державою та сім’єю, громадянське суспільство. Основні напрямки егалітарної політики. Умови, які забезпечують ефективність егалітарної державної політики, активна гендерна політика.Тема 5. Комплексний підхід до проблем рівності статей і його реалізація в політиці

Gender mainstreament – комплексний підхід до проблем рівності статей як методологія здійснення егалітарної державної політики. Політика «позитивних дій». Вплив гендерного квотування на формування державного апарату в розвинутих країнах світу. Поняття гендерної експертизи та гендерної статистики. Гендерний аналіз як інструмент реалізації політики гендерної рівності. Технологія, чи інструмент, комплексного підходу до проблем рівності статей. Вимір рівня гендерної рівності.Тема 6. Система політико-правової освіти жінок – запорука активізації жіноцтва у політичних процесах

Мета і завдання політико-правової освіти жінок. Актуальність політичної освіти, орієнтованої на партнерство чоловіків і жінок у політичному житті. Закордонний досвід системи жіночої освіти («уповноважена освіта»). Досвід українських жінок у використанні політико-правових знань. Проблеми реалізації декларованих рівних прав жінок у політичній сфері. Подолання стереотипів. Освіта та професійна підготовка. Готовність українських жінок до виконання депутатських повноважень на постійній або непостійній основі. Жінка як державний службовець та вища посадова особа. Жінка як представник молодої генерації політиків.Кредит 3. Паритетна демократія та перспективи розвитку гендерної політики в Україні

Тема 7. Права жінок як складова частина сучасної концепції прав людини

Історія прийняття та змістовний аналіз основних міжнародних документів з проблем гендерного розвитку. Організаційно-правові аспекти здійснення політики рівних прав міжнародними організаціями та державами. Права жінок як невід’ємна складова частина прав людини. Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації. Дискримінація по відношенню до жінок. Роль декларацій, прийнятих на Всесвітніх конференціях зі становища жінок.Тема 8. Паритетна демократія: зміст концепції, перспективи розповсюдження

Проблема паритетної рівності в західній та українській науковій літературі – порівняльний аналіз. Паритетна демократія у світовому процесі демократизації. Роль ООН у формуванні паритетної демократії. Теоретичні та практичні передумови паритетної демократії в Україні. Роль паритетної демократії у формуванні політичної еліти в сучасному українському суспільстві.Тема 9. Гендерний фактор у виборчому процесі: тенденції та перспективи

Політичні технології як механізм і мистецтво здобуття політичної влади жінками та чоловіками. Висування жінок та чоловіків до органів влади різних рівнів. Жінки та чоловіки – представники електорату як об’єкт та суб’єкт виборчого процесу. Роль та можливості неурядових жіночих організацій у підтримці жінок – політичних лідерів. Гендерний аналіз результатів виборчого процесу. Особливості політичних процесів як умов, що перешкоджають або сприяють реалізації лідерських здібностей українських жінок у політичній діяльності. Загальна характеристика та перспективи ефективності державної гендерної політики в Україні.10. Міжнародна і національна система сприяння жінкам у реалізації активного виборчого права

Політичні технології як механізм і мистецтво здобуття політичної влади жінками. Забезпечення організаційної підтримки та тренінгу жінкам, які є потенційними кандидатками. Підтримка просування жінок під час виборчих кампаній (досвід Британії, Швеції, США, Росії). Рекомендації щодо висвітлення передвиборчих програм та виступів жінок-політичних лідерів у засобах масової інформації, перед аудиторією. Висування жінок до парламенту, місцевих органів влади. Формування громадської думки на місцевому рівні, створення команди підтримки та визначення пріоритетів. Роль та можливості неурядових організацій у підтримці жінок-політичних лідерів. Можливості впливу та участь жіночих неурядових організацій на законодавчий процес. пошук та залучення коштів, створення фондів. політичний маркетинг та політичний менеджмент за участю жінок.4. Структура навчальної дисципліни

Назви кредитів і тем

Кількість годин

усього

у тому числі

л

п

ср

1

2

3

4

5

Кредит 1. Гендерна політика як актуальна проблема сучасних наукових досліджень

ТЕМА 1. Гендерна політика в системі соціально-гуманітарних знань

9

2
7

ТЕМА 2. Історичні засади формування жіночого руху

9
2

7

ТЕМА 3. Фемінізм як джерело гендерної політики

9

2
7

Всього за кредит 1

27

Кредит 2. Роль державної влади в забезпеченні гендерних прав у політичній сфері

ТЕМА 4. Гендерні аспекти державної політики

9

2
7

ТЕМА 5. Комплексний підхід до проблеми рівності статей і його реалізація в політиці

9
2

7

ТЕМА 6. Система політико-правової освіти жінок – запорука активізації жіноцтва у політичних процесах

9
2

7

Всього за кредит 2

27

Кредит 3. Паритетна демократія та перспективи розвитку гендерної політики в Україні

ТЕМА 7. Права жінок як складова частина сучасної концепції прав людини

9
2

7

ТЕМА 8. Паритетна демократія: зміст концепції, перспективи розповсюдження

9
2

7

ТЕМА 9. Гендерний фактор у виборчому процесі: тенденції та перспективи

9

2
7

ТЕМА 10. Міжнародна і національна система сприяння жінкам у реалізації активного виборчого права

9
2

7

Всього за кредит 3

36

Всього за три кредита
8

12

70

Загальна кількість годин

90

5. Теми практичних занять

з/п


Назви кредитів і тем

Кількість

Годин

Кредит 1. Гендерна політика як актуальна проблема сучасних наукових досліджень
1

Історичні засади формування жіночого руху

2
Кредит 2. Роль державної влади в забезпеченні гендерних прав у політичній сфері
2

Комплексний підхід до проблем рівності статей і його реалізація в політиці

2

3

Система політико-правової освіти жінок – запорука активізації жіноцтва у політичних процесах

2
Кредит 3. Паритетна демократія та перспективи розвитку гендерної політики в Україні
4

Права жінок як складова частина сучасної концепції прав людини

2

5

Паритетна демократія: зміст концепції, перспективи розповсюдження

2

6

Міжнародна і національна система сприяння жінкам у реалізації активного виборчого права

2

Разом годин

12

6. Самостійна робота

з/п


Назви кредитів і тем

Кількість

Годин

Кредит 1. Гендерна політика як актуальна проблема сучасних наукових досліджень

7

1

Гендерна політика в системі соціально-гуманітарних знань

7

2

Історичні засади формування жіночого руху

7

3

Фемінізм як джерело гендерної політики

7
Кредит 2. Роль державної влади в забезпеченні гендерних прав у політичній сфері

7

4

Гендерні аспекти державної політики

7

5

Комплексний підхід до проблем рівності статей і його реалізація в політиці

7

6

Система політико-правової освіти жінок – запорука активізації жіноцтва у політичних процесах

7
Кредит 3. Паритетна демократія та перспективи розвитку гендерної політики в Україні

7

7

Права жінок як складова частина сучасної концепції прав людини

7

8

Паритетна демократія: зміст концепції, перспективи розповсюдження

7

9

Гендерний фактор у виборчому процесі: тенденції та перспективи

7

10

Міжнародна і національна система сприяння жінкам у реалізації активного виборчого права

7

Разом годин

70

7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання

Індивідуальне навчально-дослідне завдання: написання: есе, мультимедійна презентація творче завдання, індивідуальне завдання, наукові конференції, конспект першоджерел, творче завдання, захист реферату, дослідницька робота.

8. Методи навчання

Основними формами проведення занять є: лекції, практичні заняття, самостійні заняття.Лекції складають основу теоретичної підготовки студентів. Вони повинні давати студентам фундаментальні знання з предмету, розкрити найбільш складні питання учбового матеріалу, сприяти розвитку мислення студентів, розумінню ними природи глобальних змін, що відбуваються сьогодні в світі та носити проблемний характер. Рівень проблемності лекції має підвищуватися на кожному наступному курсі навчання.

Практичні заняття проводяться з основних та найбільш складних тем або розділів навчальної програми.

Мета практичного заняття - поглибити та закріпити теоретичні знання, отримані на лекціях, групових заняттях та в процесі самостійної роботи над навчальною і науковою літературою, а також прищеплювати студентам навички самостійного пошуку, удосконалення, узагальнення та викладу матеріалу в усній формі. На семінари необхідно виносити основні питання теми, які потребують обґрунтування та розуміння.

У процесі проведення лекційних та практичних занять застосовуються такі методи інтерактивного навчання: • індивідуально-контрольна співбесіда.

 • логічні вправи.

 • тести контролю знань.

 • ділові ігри.

 • тренінги.

 • ситуаційні завдання.

 • друковані роздаткові матеріали.

Консультація є однією з форм керівництва роботою студентів і надання їм допомоги в самостійному вивченні навчального матеріалу.

Консультації проводяться регулярно під час самостійної роботи і носять переважно індивідуальний характер. У разі поглиблення і закріплення знань, вироблення в студентів навичок збору, аналізу та узагальнення інформаційного матеріалу, підготовки доповідей і повідомлень, придбання і вдосконалення навичок публічних виступів, ведення наукових дискусій, консультації здійснюються науковими працівниками та керівним складом кафедри.Самостійна робота є додатковим методом вивчення учбового матеріалу та служать для цілеспрямованої підготовки студентів до майбутньої практичної діяльності. Вони повинні бути спрямовані на вдосконалення знань студентів, розвивати в них здатність самостійно осмислювати вивчений матеріал, формувати навички аналізу, пошуку методів вирішення завдань, розвивати творче мислення, сприяти розвитку таких якостей, як організованість, старанність, наполегливість, цілеспрямованість.

Самостійні заняття проводяться під керівництвом викладача. Для проведення всіх видів занять з курсу розробляються лекції, плани семінарів, плани самостійних занять, методичні розробки, плани проведення занять. Методичні розробки затверджуються завідувачем кафедри.

Вивчення курсу здійснюється, крім лекційних та практичних занять, у таких формах самостійної роботи студентів: • самостійна робота з політологічною літературою, конспектування першоджерел;

 • написання есе;

 • підготовка рефератів, захист їх;

 • розв’язування логічних вправ, тестів;

 • складання словника;

 • упорядкування інформації про зарубіжних та вітчизняних українських політичних аналітиків та їх школи і напрямки;

 • проведення політологічного дослідження.

9. Методи контролю

Комплексна діагностика знань, умінь та навичок студентів з дисципліни «здійснюється на основі результатів проведення поточного, тематичного, кредитного і підсумкового оцінювання знань.

Поточне оцінювання здійснюється у процесі проведення занять. Його основним завданням є встановлення й оцінювання рівнів розуміння і первинного засвоєння окремих елементів кредиту, встановлення зв'язків між ними та засвоєним змістом попередніх занять, закріплення знань, умінь і навичок.

Формами поточного оцінювання є індивідуальне і фронтальне опитування студентів, робота на практичних заняттях, виконання студентами різних видів письмових (самостійних робіт) робіт.

Оцінюванню навчальних досягнень підлягають основні результати вивчення студентами змісту тематики кредиту, з урахуванням результатів контрольної роботи, поточної успішності, виконання нормативів, додаткової самостійної роботи (підготовка та презентація рефератів, кросвордів, інформаційних бюлетенів, виконання завдань з розвитку та ін.) та навчальної активності студентів.

10. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

МКР

Залік

Накопичувальні бали/

Сума

Кредит 1

Кредит 2

Кредит 3

80

120

300

Т -1

Т – 2

Т – 3

Т – 4

Т – 5

Т -6

Т- 7

Т - 8

Т - 9

Т - 10


10

10

10

10

10

10

10

10

10

10


Шкала оцінювання: національна та ECTS

ОЦІНКА

ЄКТС


СУМА БАЛІВ

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ

екзамен

залік

A

90-100

5 (відмінно)

5/відм./зараховано

B

80-89

4 (добре)

4/добре/ зараховано

C

65-79

D

55-64

3 (задовільно)

 


3/задов./ зараховано

 


E

50-54

FX

35-49

2 (незадовільно) 

Не зараховано11. Методичне забезпечення
1. Навчально-методичний посібник (в списку літератури №1)

2. Магістерська програма з політології.3.Навчально-методичний комплекс

12. Рекомендована література до курсу «Гендерна політика»

Базова

 1. Ворчакова І.Є. Гендерна політика: навч. пос. для студ. вузів ІІІ-ІV рівнів акредитації / І. Є. Ворчакова. – Миколаїв: Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 2014. – 244 с.

 2. Ворчакова І. Є. Жіночий рух у суспільно-політичному житті України. Монографія. – Миколаїв: вид-во МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2012. – 287 с.

 3. Ворчакова І. Є. Фемінізм як ідеологія жіночих рухів / І. Є. Ворчакова // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. – Київ; Миколаїв : МДГУ ім. П. Могили, 2004. – С. 240-247.

 4. Ворчакова І. Є. Дискримінація жінок на ринку праці – одна з соціальних проблем в Україні / І. Є. Ворчакова // Наукові праці : Науково-методичний журнал. – Т. 40. – Вип. 27. Політичні науки. – Миколаїв : МДГУ ім. П. Могили, 2006. – С. 28-32.

 5. Ворчакова І. Є. Роль Н. Кобринської у зародженні та становленні жіночого руху в Україні / І. Є. Ворчакова // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – Київ; Миколаїв : Український центр політичного менеджменту, 2008. – С. 129-136.

 6. Ворчакова І. Є. Гендерне квотування як один із механізмів паритетного представництва жінок в органах влади / І. Є. Ворчакова // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – Київ; Миколаїв : ЧДУ ім. П. Могили, 2009. – Вип. 15. – 374-383.

 7. Ворчакова І. Є. Роль жінок - політичних лідерів в сучасних державотворчих процесах України / І. Є. Ворчакова // Науковий вісник. Науки : економіка, політологія, історія. – Одеса: Одеський державний економічний університет. - 2009. - № 6 (84). – С. 42-58.

 8. Ворчакова І. Є. Рівень участі жінок в соціально-політичному житті Скандинавських країн / І. Є. Ворчакова // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – Київ; Миколаїв : Український центр політичного менеджменту, 2009. – Вип. 16. – С. 424-431.

 9. Ворчакова І. Є. Філософські концепції суспільного статусу жінки в західній політичній культурі / І. Є. Ворчакова // Гілея : науковий вісник. Збірник наукових праць – Київ: ВІР УАН, 2010.- Випуск 34. – 456 с. – С. 399-407

 10. Ворчакова І. Є. Суспільно-політична роль жінки в західних ідейно-філософських концепціях / І. Є. Ворчакова // Тези Міжнародної наукової конференції «Духовність. Культура. Людина». – Львів: Львівський національний університет імені І.Франка, 2010. – 174 с. – С. 148-179.

 11. Ворчакова І. Гендерна сегрегація на ринку праці // Аркасівські читання: матеріали І Міжнародної наукової конференції, (14-15 квітня 2011 р.). – Миколаїв: МДУ імені В. О. Сухомлинського, 2011. – 322 с.

 12. Ворчакова І. Становлення паритетної демократії в Україні // Матеріали ХVІ конференції Міжнародних слов’янознавчих читань, присвячених Дню слов’янської писемності і культури, (25-30 травня 2011 р.). – Миколаїв, 2011.

 13. Ворчакова І.Є. Проблема становлення паритетної демократії в Україні // Гуманітарно-наукове знання: становлення і парадигми: Матеріали Міжнародної наукової конференції (7-8 жовтня). – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. – 447 с. – С. 419-420.

 14. Ворчакова І. Є. Паритетна демократія в Україні: реалії та перспективи Гілея : науковий вісник. Збірник наукових праць – Київ: ВІР УАН, 2012.- Випуск 58. – 787 с. – С. 675-679.

 15. Ворчакова І. Є. Перспективи політичного розвитку жіночого руху в Україні // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ціннісний вимір політичної діяльності: проблема політичного вибору в сучасному українському суспільстві», (26-28 квітня 2012 р.). – Херсон, 2012.

 16. Ворчакова І. Гендерна політика на Миколаївщині // Гендерна політика міст: історія та сучасність. Вип.4 / Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова, Харків, 23-25 жовтня 2013 року): Наук. зб. – Х.:ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2013. – С.35 – 38.


Допоміжна

 1. Андрусенко Н. Утвердження гендерної рівності : реалії та перспективи / Н. Андрусенко // Праця і зарплата. – 2007. – лют. (№ 7). – С. 5.

 2. Аніщук Н. Права жінок в контексті принципу рівноправ’я статей / Н. Аніщук // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць. – Одеса : ПП „Фенікс”, 2005. – Вип. 24. – С. 46-31.

 3. Аніщук Н. Роль жіночого руху України в демократизації суспільних відносин / Н. Аніщук // Науковий вісник. Гуманітарні науки : історія, соціологія, політологія, психологія, мистецтвознавство. – 2005. - № 2. – С. 23-25.

 4. Анупрієнко О. Гендерна сегрегація в державному управлінні : пошук шляхів подолання / О. Анупрієнко // Вісник національної академії державного управління при Президентові України. – 2007. - № 4. – С. 216-224.

 5. Бессіс С. Штурм чоловічих бастіонів / С. Бессіс // Науковий світ . – 2005. - № 3. – С. 14-16.

 6. Бєлкіна О. Гендерно-правові засади демократичної розбудови державного управління на регіональному рівні / О. Бєлкіна // Стратегія регіонального розвитку : формування та механізм реалізації : матеріали щорічної міжнар. наук.-прак. конф., 31 жовт. 2007 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2007. – Т. 1. – С. 373-374.

 7. Бурбан В. Перша українська феміністка / В. Бурбан // Сільські вісті. – 2005. – 10 черв. – С. 3.

 8. Введение в гендерные исследования : [учеб. пособие для вузов / под общ. ред. И. Костиковой]; Моск. гос. ун-т им. М. Ломоносова. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Аспект Пресс, 2005. – 252 с.

 9. Вегнер О. Фемінізм як джерело гендерної політики / О. Вегнер // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 34. – К. : Ін-т держави і права імені В. Корецького НАН України, 2006. – С. 635-643.

 10. Ворчакова І. Роль жінок - політичних лідерів в сучасних державотворчих процесах України / І. Ворчакова // Науковий вісник. Науки : економіка, політологія, історія. – Одеса: Одеський державний економічний університет. - 2009. - № 6 (84). – С. 42-58.

 11. Ворчакова І. Рівень участі жінок в соціально-політичному житті Скандинавських країн / І. Ворчакова // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – Київ; Миколаїв : Український центр політичного менеджменту, 2009. – Вип. 16. – С. 424-431.

 12. Галанець О. Управління гендерними процесами в державній політиці / О. Галанець // Віче. – 2009. - № 6. – С. 7-9.

 13. Гендер у політиці : проблемна реальність // Віче. – 2008. - № 5-6. – С. 40-42.

 14. Гендерний розвиток у суспільстві : конспекти лекцій. – 2-е вид. – К. : Фоліант, 2005. – 351 с.

 15. Гендерні відносини в сучасному суспільстві : поняття «гендер» // Іменем закону. – 2006. – 10-16 лют. (№ 6). – С. 15-16.

 16. Георгізова І. Становище державної політики України щодо забезпечення прав жінок / І. Георгізова // Право України. – 2006. - № 10. – С.106-10.

 17. Гонюкова Л. Гендерні механізми партійного будівництва / Л. Гонюкова // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць Одеського регіонального інституту державного управління. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2007. – Вип. 2 (30) – С. 107-113.

 18. Грабовська І. Культура неподаної руки : гендерна політика крізь призму цивілізаційного розвитку / І. Грабовська // Сучасність. – 2008. - № 1 – 2. – С. 88 – 100.

 19. Грабовська І. Політичне лідерство в Україні : гендерний аспект / І. Грабовська // Сучасність. – 2007. - № 3. – С. 79 – 96.

 20. Грабовська І. Ladies first : Феномен жіночого політичного лідерства в Україні / І. Грабовська, Л. Кобелянська. – К. : К.І.С., 2007. – 144 с.

 21. Грицяк Н. Гендерний паритет у державному управлінні : визначення, мета та завдання / Н. Грицяк // Державне управління в Україні : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – К. : Вид-во НАДУ, 2005. – С. 59-64.

 22. Грицяк Н. Розвиток методології реалізації державної політики в Україні / Н. Грицяк // Жінки в Україні, Президенту України, Верховній Раді України, Уряду України, органам центральної та місцевої виконавчої влади. Аналітичні розробки, пропозиції наукових і практичних працівників : [міжвідомчий науковий збірник / гол. редактор Комарова А.]. – Київ, 2005. – Том 32. – С. 25-35.

 23. Даудова Г. Складові механізму формування гендерної політики в Україні / Г. Даудова // Ефективність державного управління : зб. наук. праць Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2007. – Вип. 12. – С. 55-60.

 24. Законотворчість : забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. – К. : „Заповіт”, 2006. – 189 с. (Програма сприяння Парламенту України університету Індіани).

 25. Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” // Відомості Верховної Ради України. – 2005. - № 52. – С. 2693-2015.

 26. Кампанія Ради Європи боротьби з насильством по відношенню до жінок включно із насильством у сім’ї / Підготовлено до парламентських слухань «Сучасний стан та актуальні завдання у сфері попередження гендерного насильства». – Верховна Рада України, 21 листопада 2006 року (неофіційний переклад). – Київ, 2006. – 94 с.

 27. Кись О. Кого оберегает берегиня, или матриархат как мужское изобретение / О. Кись // Зеркало недели. – 2005. - № 15-16. – С. 27.

 28. Климковська Н. Чи має жінка рівні можливості? : Українські феміни зазнають дискримінації в політичній, бізнесовій й освітянській сфері / Н. Климковська // Демократична Україна. – 2008. – 28 листоп. – С. 9.

 29. Конституція України : зі змінами і доп. від 8 груд. 2004 року / Верховна Рада України. – К. : Атака, 2006. – 64с.

 30. Кормич Л. Правовий статус жінки в Україні : гендерний вимір / Л. Кормич // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць. – Одеса : ПП „Фенікс”, 2005. – Вип. 24. – С. 3-24.

 31. Кремльова О. Врахування гендерних аспектів у формуванні законодавства України / О. Кремльова // Право України. – 2006. - № 7. – С. 96-99.

 32. Кулачек О. Роль жінки в державному управлінні : старі образи, нові обрії : [монографія] / О. Кулачек. – К. : Вид-во Соломії Павличко „Основи”, 2005. – 301 с.

 33. Лазар І. Гендерна асиметрія в органах державної влади / І. Лазар // Ефективність державного управління : зб. наук. праць Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2005. – Вип. 9. – С. 374-381.

 34. Лазар І. Гендерна політика : поняття, визначення, управлінські підходи : словник-довідник / І. Лазар. – Львів : Ліга-Прес, 2005. – 142 с.

 35. Лазар І. Особливості розвитку гендерних теорій і концепцій / І. Лазар // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Х. : Вид-во ХарРІНАДУ „Магістр”, 2006. - № 2 (28) – Ч.1. – С. 268-277.

 36. Лазаренко О. Жіночі громадські організації як складова українського громадянського суспільства / О. Лазаренко // Сучасність. – 2006. - № 1. – С. 46-53.

 37. Маланчук-Рибак О. Ідеологія та суспільна практика жіночого руху на західноукраїнських землях ХІХ - першої третини ХХ ст. : типологія та європейський культурно-історичний контекст / Львівський національний ун-т імені Івана Франка. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2006. – 500с.

 38. Мельник Т. Гендер у світовій і національній думці / Т. Мельник // Науковий світ. – 2005. - № 12. – С. 2-4.

 39. Мельник Т. Час обирати жінок : гендерний аналіз виборів 2006 року в Україні / Т. Мельник, Л. Кобелянська; Ліга жінок-виборців України «50/50», Український жіночий фонд. – К. : К.І.С., 2006. – 70 с.

 40. Мечетная Н. Время женщин : новым миром правят женщины : в их наманикюренных руках по меньшей мере половина министерских портфелей в Испании, Франции и Финляндии / Н. Мечетная // Корреспондент. – 2008. - № 19. – С. 54-56.

 41. Нечипорук В. Правовое регулирование выборов в Украине в контексте гендерного равенства / В. Нечипорук // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць. – Одеса : ПП „Фенікс”, 2005. – Вип. 24. – С. 82-89.

 42. Петришина Л. Гендерна політика в Україні : між деклараціями та реальністю / Л. Петришина // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць. – Одеса : ПП „Фенікс”, 2005. – Вип. 24. – С. 31-35.

 43. Пехник А. Гендерний розвиток в Україні : напрямки та перспективи / А. Пехник // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць. – Одеса : ПП „Фенікс”, 2005. – Вип. 24. – С. 39-41.

 44. Попов Г. День парадоксов : История женского дня так же причудлива, как образ советской женщины / Г. Попов // Корреспондент. - 2005. - № 8. – С. 72-75.

 45. Попов М. Механізми державного управління в сфері гендерної політики : міжнародний досвід та перспективи України / М. Попов // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць – Одеса : ПП „Фенікс”, 2005. – Вип. 24. – С. 65-77.

 46. Попов М. Пріоритети та напрямки реформування інституційних механізмів державного управління гендерною політикою / М. Попов // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Х. : Вид-во ХарРІНАДУ „Магістр”, 2006. - № 1 (27). – С. 125-133.

 47. Права людини в Україні – 2004. Доповідь правозахисних організацій / [за ред. Є. Захарова, І. Рапп, В. Яворського]. – Х. : Фоліо, 2005. – 332 с. (Українська Гельсінська спілка з прав людини).

 48. Скляренко В.  100 знаменитых женщин Украины / Скляренко В., Иовлева Т., Батий Я. – Харьков : Фолио, 2006. – 511 с.

 49. Скоблик Н. Гендер і влада / Н. Скоблик // Віче. – 2008. - № 1. – С. 61-64.

 50. Сорочинська-Кириленко Р. Жінки країни організувалися / Р. Сорочинська-Кириленко // Голос України. – 2009. – 29 квіт. – С. 2.

 51. Стрельник О. Гендерна нерівність: теоретико-методологічні підходи до інтерпретації / О. Стрельник // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2005. - № 4. – С. 147 – 154.

 52. Стрельник О. Поняття соціального потенціалу в інтерпретації проблеми гендерної нерівності / О. Стрельник // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2006. - № 4. – С. 147-160.

 53. Сулімова С. Введення квотування як шлях досягнення паритету жінок та чоловіків в українському суспільстві / С. Сулімова // Актуальні проблеми державного управління. Вип. 3 (27). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2006. – 332 с. - С. 91-97.

 54. 50/50 : сучасне гендерне мислення : словник / Т. Мельник, Л. Кобелянська. – К. : К.І.С., 2005. – 280 с.

 55. Таран А. Українські жінки – за гендерну рівність / А. Таран // Праця і зарплата. – 2005. - № 9 (берез.). – С. 3.

 56. Тельник М. Гендерна рівність як показник розвиненості суспільства / М. Тельник // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць. – Одеса : ПП „Фенікс”, 2005. – Вип. 24. – С. 90-94.

 57. Удовенко Г. Утвердження гендерної демократії – запорука сталого розвитку : від „охоронної” концепції до ідеї рівності статей / Г. Удовенко // Голос України. – 2005. – 5 берез. – С. 10.

 58. Указ Президента України «Про вдосконалення роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» // Урядовий кур’єр. – 2005. - № 140 (30 лип.). – С. 2.

 59. Феминизм в общественной мысле и литературе. – М. : Грифон, 2006. – 399 с.

 60. Фурман А. Основи гендерної рівності : навчальний посібник / А. Фурман, Т. Надвинична. - Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 168 с.

 61. Чанишева Г. Реалізація принципу гендерної рівності у трудовому законодавстві України / Г. Чанишева // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць. – Одеса : ПП „Фенікс”, 2005. – Вип. 24. – С. 25-30.

 62. Чирикова А. Женщина в российской власти: мотивация и стили лидерства / А. Чирикова, Н. Лапина // Общество и экономика. – 2009. - № 6. – С. 144-176

 63. Шахман Н. Конституційно-правові проблеми забезпечення гендерної рівності в Україні / Н. Шахман // Держава і право. – 2008. - № 42. – С. 214-217.

 64. Як досягти рівності між жінками і чоловіками // Урядовий кур’єр. – 2007. – 27 січ. – С. 8.

Інформаційне забезпечення навчальної дисципліни

В бібліотеці Навчально – наукового інституту історії та права МНУ імені В.О. Сухомлинського наявні наступні джерела: 1. Ворчакова І.Є. Гендерна політика: навч. пос. для студ. вузів ІІІ-ІV рівнів акредитації / І. Є. Ворчакова. – Миколаїв: Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 2014. – 244 с.

 2. Ворчакова І. Є. Жіночий рух у суспільно-політичному житті України. Монографія. – Миколаїв: вид-во МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2012. – 287 с.

Електронні ресурси:

 1. Грицяк Н. Правове регулювання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Україні: стан та шляхи вдосконалення. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DUTP/2005-2/txts/pol prav/05gnvssv.pd

 2. Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда-Україна». Історія Центру. – Режим доступу: http://www.lastrada.org.ua /about.cgi?Ing=ua&Iid=11

 3. Онищенко В. Жінки отримали шанс мати однакові з чоловіками права. – Режим доступу: http: // www. helsinki.org.ua / index. php? id=1105461189.

 4. Про парламентські слухання у Верховній Раді з нагоди Міжнародного дня проти насильства щодо жінок : «Сучасний стан та актуальні завдання у сфері попередження гендерного насильства» та «Рівні права та рівні можливості в Україні : реалії та перспективи» 21 листопада 2006 року. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=55510859&cat_id=34989

 5. Проблеми гендерної рівності на сучасному етапі. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://pidruchniki.ws/18210712/sotsiologiya/problemi_gendernoyi_rivnosti_suchasnomu_etapi

 6. Феминология и гендерная политика: Учебник. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.knigafund.ru/books/55410.

 7. Харковський центр гендерних досліджень // http://www.gender.univer.kharkov.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Міністерство освіти І науки україни миколаївський національний університет
2018 -> Тема дослідження традиційної культури та народної творчості українців етнологами київської
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни теорія міжнародних відносин та геополітика частина І окр
2018 -> Програма навчальної дисципліни Політична історія україни Ступінь бакалавра
2018 -> Музеєзнавство академічна характеристика дисципліни


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка