Програма навчальної дисципліни господарське процесуальне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
Сторінка4/6
Дата конвертації22.01.2017
Розмір0,71 Mb.
1   2   3   4   5   6

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


Тема № 1: Господарські суди, їх система, задачі та функції

1.Виникнення комерційних (торгових) судів у взаємозв’язку із розвитком комерційних(торговельних) відносин та торгового (комерційного) права.

2. Історія становлення господарських судів та господарського судочинства в Україні.

3. Система, склад та структура господарських судів, їх місце в судовій системі України.

4. Завдання та функції господарських судів України, джерела регулювання їх діяльності.

5. Право на звернення у господарський суд: особливі суб’єкти, підстави та наслідки.


Тема № 2: Поняття господарського процесуального права

1. Поняття господарського процесу, його форма, предмет та стадії.

2. Поняття та види господарсько-процесуальних відносин.

3. Предмет та метод господарського процесуального права.

4. Принципи господарського судочинства.

5. Джерела господарського процесуального права.

6. Загальна характеристика Господарського процесуального кодексу України.

7. Дія господарсько-правових норм у часі та просторі.

8. Зв’язок господарського процесуального права з іншими галузями права України.

9. Господарське процесуальне право як наука і навчальна дисципліна.


Тема № 3 : Підвідомчість і підсудність справ господарським судам

1. Поняття та правові засади підвідомчості. Співвідношення з поняттям „компетенція” господарського суду.

2. Відмежування підвідомчості цивільних, адміністративних та господарських справ.

3. Виключна (предметна) підвідомчість господарських справ.

4. Поняття та види підсудності справ господарському суду.

5. Порядок передачі справ з одного господарського суду до іншого.
Тема № 4: Учасники судового процессу

1. Поняття та класифікація учасників господарського процесу.

2. Правовий статус судді господарського суду та порядок його відводу.

3. Права та обов’язки сторін. Процесуальна співучасть.

4. Треті особи в господарському процесі.

5. Участь прокурора в господарському процесі.

6. Процесуальне представництво у господарському процесі, його порівняльна характеристика із представництвом у цивільному та адміністративному процесах.

7. Експерт як учасник господарського процесу.

8. Участь у процесі посадових осіб та інших працівників підприємств, установ, організацій, державних та інших органів.
Тема № 5 : Судові витрати та засоби відповідальності у господарському процесі

1. Поняття та правові засади судових витрат.

2. Види судових витрат.

3. Порядок сплати судових витрат. Звільнення від сплати судових витрат.

4. Поняття та особливості господарсько-процесуального примусу та відповідальності.

5. Форми господарсько-процесуального примусу та відповідальності.

6. Судові штрафи в господарському процесі та інші заходи відповідальності.

Тема № 6 : Поняття та види процесуальних строків

1. Поняття, значення та правові засади господарських процесуальних строків. Повноваження господарського суду при невизначенні законодавством процесуального строку.

2. Види процесуальних господарських строків. Строки господарського судочинства та строки окремих процесуальних дій.

3. Закінчення процесуальних господарських строків.

4. Продовження та поновлення процесуальних строків. Строки, що не підлягають поновленню.

5. Правові наслідки перебігу процесуальних строків та порядок їх поновлення.


Тема № 7 : Докази і доказування у господарському процесі

1. Поняття та ознаки доказів в господарському процесі.

2. Поняття доказування. Співвідношення доказів та доказування.

3. Види доказів.

4. Витребування, огляд та дослідження доказів.

5. Оцінка доказів.

6. Забезпечення доказів: поняття та порядок.

7. Експертний висновок в процесі доказування.
Тема № 8 : Запобіжні заходи та заходи до забезпечення позову у господарському процесі

1. Поняття та правові підстави застосування запобіжних заходів.

2. Види запобіжних заходів.

3. Порядок застосування запобіжних заходів господарськими судами.

4. Поняття та правові підстави застосування заходів до забезпечення позову.

5. Види заходів до забезпечення позову. Неприпустимість застосування окремих видів заходів до забезпечення позову.

6. Скасування, оскарження та виконання ухвали про вжиття заходів до забезпечення позову.
Тема № 9 : Мирове та досудове врегулювання господарських спорів

1. Загальні положення щодо порядку досудового врегулювання господарських спорів: поняття, мета, завдання та умови застосування.2. Порядок пред’явлення і розгляду претензій. Поняття та умови претензії. Права та обов’язки пред’явника та отримувача претензії. Докази щодо змісту претензії.

3. Врегулювання розбіжностей, що виникають при укладанні, зміні та розірванні господарських договорів: поняття, порядок та повноваження сторін. Протокол розбіжностей.

4. Пред’явлення претензій щодо перевезення вантажів органам транспорту: поняття, умови та строки пред’явлення.

5. Поняття, правова природа та умови мирової угоди.
Тема № 10: Пред’явлення позову та порушення справи у господарському процесі

1. Позов в господарському процесі, умови та передумови його пред’явлення.

2. Поняття і елементи позову. Форма і зміст позовної заяви.

3. Частини позову. Визначення ціни позову. Додатки до позову. Розрахунок позову.4. Відзив на позовну заяву. Відмова у прийнятті і повернення позовної заяви без її розгляду: поняття та спрямованість.

5. Об'єднання позовних вимог: поняття, підстави виникнення та мета. Відмова від позову.6. Зустрічний позов та його взаємозв’язок з первісним позовом.

7. Порядок порушення провадження у справі у господарському суді
Тема № 11 : Вирішення господарських спорів у першій інстанції

1.Порядок розгляду господарських спорів у господарському суді. Процесуальні дії суду щодо підготовки справи до розгляду.

2.Завдання та мета вирішення господарських справ у першій інстанції. Закрите судове засідання.

3.Частини провадження по справі. Протокол судового засідання. Відкладання, перерва та зупинення судового розгляду: поняття та умови.4.Зупинення провадження у справі. Припинення провадження та залишення справи без розгляду. Поняття та підстави застосування.

5. Порядок прийняття, форма, мета і зміст рішення. Частини рішення. Порядок оскарження.

6. Ухвала суду та її зміст. Додаткове рішення, ухвала: поняття, мета, порядок оскарження
Тема № 12 : Перегляд судових рішень в апеляційному порядку


 1. Право апеляційного оскарження. Поняття, мета, риси та сутність апеляції та апеляційного провадження.

 2. Передумови апеляційного оскарження. Подання апеляційної скарги. Поняття, форма та зміст апеляційної скарги та апеляційного подання. Порядок розгляду апеляційної скарги.

 3. Повернення апеляційної скарги: підстави та мета. Порядок оскарження. Підстави припинення перегляду судового рішення в апеляційному порядку.

 4. Постанова апеляційної інстанції: поняття, мета та порядок оскарження.

Додаткова постанова. Відстрочка або розстрочка виконання постанови апеляційної інстанції.
Тема № 13 : Перегляд судових рішень у касаційному порядку

 1. Право касаційного оскарження. Поняття, мета, риси та сутність касаційного провадження. Спільні риси та відмінності апеляційного та касаційного провадження.

 2. Подання касаційної скарги: поняття та порядок внесення. Підстави та умови повернення касаційної скарги. Порядок розгляду касаційної скарги

 3. Стадії розгляду касаційної скарги. Результати розгляду касаційної скарги. Постанова касаційної інстанції: поняття. зміст та порядок оскарження.

 4. Відстрочка або розстрочка виконання постанови касаційної інстанції.

 5. Зупинення виконання судового рішення.

 6. Поняття та юридична сутність нововиявлених обставин та підстави перегляду судового рішення.

 7. Порядок, мета, умови та строк подання заяви (внесення подання) про перегляд судового рішення. Особливості перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.

 8. Перегляд рішення, ухвали, постанови господарського суду за винятковими обставинами: поняття, підстави та умови застосування.


6. САМОСТІЙНА РОБОТА

6.1. Методичні рекомендації щодо здійснення самостійної роботи

6.1.1. Загальні положення.

Самостійна робота студента є однією з основних форм організації навчання, основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у віль­ний від обов'язкових аудиторних занять час.

Мета самостійної роботи - закріплення, поглиблення й узагаль­нення знань, здобутих на лекційних, семінарських і практичних занят­тях. У процесі самостійної роботи у студентів формуються індивідуаль­ні вміння та навички самостійного засвоєння навчальної та наукової літератури, нормативних джерел, використання сучасних інформацій­них засобів і технологій.

Зміст самостійної роботи визначає навчальна програма дисциплі­ни, методичні матеріали, вказівки й рекомендації викладача.

Для підвищення ефективності самостійної роботи студента доціль­но її планування. Планування та організація самостійної роботи мають ґрунтуватися на достовірній інформації згідно з такими позиціями:


 • вид роботи (наприклад, підготовка до лекції, семінарських занять);

 • трудо­місткість процесу підготовки (з урахуванням індивідуальних здібнос­тей і особистісних якостей студента);

 • форми і методи навчально-ме­тодичного та матеріально-технічного забезпечення виду самостійної роботи;

 • місце і форма виконання самостійної роботи (наприклад, у біб­ліотеці, спеціалізованому навчальному кабінеті/комп'ютерному класі, в домашніх умовах; письмово, усно тощо);

 • форми і способи контролю виконання самостійної роботи студента;

 • необхідний і достатній обсяг часу за диференційованими нормативами щодо кожного виду самостій­ної роботи.

Особливість самостійної роботи полягає в необхідності самостій­ного, творчого пошуку та аналізу інформації на відміну від порівняльно-пасивного її сприйняття па лекційних заняттях. Це дає змогу роз­ширити сукупність інформації з теми, отримати системне уявлення з конкретного питання. Під час самостійної роботи з навчальною, науко­вою та нормативною літературою студент збагачує свої знання, фактично створюючи власну систему знань за певною темою.

Для можливості здійснення контролю за самостійною роботою від студента вимагається ведення окремого зошиту для конспектування самостійно вивченого матеріалу та письмового розв’язання задач.

Самостійна робота студента складається з таких етапів:


 1. Вивчення рекомендованих джерел, а також самостійний підбір та вивчення навчальної та наукової літератури, нормативно-правових та індивідуальних актів, матеріалів юридичної практики за окремими темами курсу. Складення бібліографічного опису джерел у зошиті для самостійної роботи.

 2. Конспектування основних положень теми у зошиті у стислому вигляді, зокрема: аналіз та порівняння основних теорії та підходів, що склалися стосовно спірних питань теми; схематичне викладення основних положень чинного законодавства яке вивчається у темі; аналіз матеріалів вітчизняної, іноземної та міжнародної практики (за можливості); порівняльний аналіз вітчизняного чинного законодавства та міжнародно-правових актів із складанням порівняльних таблиць; порівняльний аналіз чинного законодавства та проектів щодо змін до нього.

 3. Самостійна перевірка знання окремих положень теми за допомогою списків питань, що наводяться для кожної теми.

 4. Розв’язання задач та ситуацій, запропонованих для даної теми.

 5. Підготовка проектів юридичних документів за запропонованою фабулою.

6.1.2. Методичні вказівки для студентів щодо самостійного вивчення літератури.

Робота із літературою є важливою складовою самостійної роботи студента і має на меті первинну підготовку до лекції, оволодіння знаннями про основні категорії та проблеми, що дістають відображення у лекційному курсі; підготовку до семінарських занять, проміжних та підсумкових контрольних заходів.

Для більш повного та результативного оволодіння знаннями студент повинен орієнтуватися на перелік основної та додаткової літератури, що надається викладачем у робочій навчальній програмі та розміщується разом із іншими навчально-методичними матеріалами на електронному ресурсі кафедри в мережі Інтернет.

Обробка літературних джерел має починатися з основної літератури (в тому числі – релігійних текстів, каноніко-правових джерел, нормативно-правових актів, міжнародних договорів, судової практики). Студент використовує навчальні й навчально-методичні роботи лектора (за наявності таких – обов’язково), роботи інших авторів за власним розсудом, але при цьому повинен забезпечувати різноманіття джерельної бази, порівнювати позиції різних авторів та робити власні висновки щодо вирішення основних теоретичних та практичних проблем.

Вивчаючи підручник, навчальний посібник тощо, студент повинен розуміти, що формулювання питань та наукові категорії, сформульовані у різних джерелах можуть розходитися. Для пошуку відповіді на питання, на яке, на перший погляд, немає відповіді, студент повинен спочатку уяснити сутність питання, а потім шукати на нього відповідь. Не потрібно забувати і про те, що структура курсу та назви його основних тем можуть суттєво відрізнятися від тих, що запропоновані лектором. В цьому випадку потрібно дотримуватися тих рекомендацій, що надаються лектором щодо підбору літератури у ході кожного лекційного заняття. Крім цього, слід звертати увагу на те, що часта зміна нормативно-правових актів призводить до втрати актуальності деякими літературними джерелами (повністю або частково) і вимагає від студента постійної уваги при вивченні тієї навчальної літератури, яка заснована на нормативно-правовій базі, перевірки автентичності текстів нормативно-правових актів, згадуваних у такій літературі.

Після цього студент, що претендує на оцінку «відмінно» має переходити до вивчення додаткової літератури (монографій, наукових статей, матеріалів конференцій та «круглих столів», літератури на іноземних мовах тощо), запропонованої у робочій програмі або підібраної студентом самостійно.

При підготовці до підсумкового контролю (іспит, залік) студент, що оволодів матеріалом навчального курсу, може використовувати навчальні посібники, у яких стисло та схематично викладаються основні положення дисципліни з метою оновлення та кінцевої систематизації отриманих знань.

При відповіді на семінарських заняттях, при проміжному та підсумковому контролі студент повинен пам’ятати назви тих джерел, якими вони користувалися, а також прізвища (за можливості – ім’я та по батькові) їх авторів.

Самостійні висновки, які зроблені студентами та мають певну наукову цінність, можуть знаходити вираз у наукових доповідях, підготовлених для виступу на семінарських заняттях, студентському науковому семінарі, наукових конференціях, «круглих столах» тощо. При написанні письмових робот обов’язковими є посилання на літературні джерела, використані у процесі їх підготовки, із їх бібліографічним описом, зробленим за вимогою ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

6.1.3. Методичні рекомендації для студентів щодо підготовки до семінарських занять.

Семінарське заняття — форма навчального заняття, на якому викладач організовує дискусію за попередньо визначеними тема­ми. До заняття студенти відповідають на питання, визначені у плані семінарського заняття, готують тези виступів на підставі інди­відуально виконаних завдань (рефератів). Перелік тем семінарсь­ких занять визначається робочою навчальною програмою дисципліни. На кожному семінарському занятті викладач оцінює відповіді, підготовлені виступи, активність студентів у дискусії, уміння фо­рмулювати і відстоювати свою позицію. Підсумкові оцінки за кожне семінарське заняття викладач оголошує і вносить до журналу академічної групи та журналу обліку роботи викладача.

Семінарське заняття є однією з найважливіших форм навчального заняття у вищому навчальному закладі, яке проводиться у формі дискусії навколо попередньо визначеної теми, до якої студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаного завдання. Семінари проводяться з основних тем навчальної програми і є ефективною формою закріплення теоретичних знань, отриманих на лекціях і під час самостійної роботи з навчальною і науковою літературою.

Головна мета семінарських занять — опанування студентами навчальної дисципліни, забезпечення глибокого і всебічного аналізу та колективного обговорення основних проблем курсу, навчання їх елементам творчого застосування отриманих знань на практиці.

Основними завданнями семінарських занять є:


 • закріплення у студентів теоретичних знань;

 • оволодіння ними науковим апаратом, навичками усного і письмового викладання навчального матеріалу;

 • розвиток юридичного мислення студентів;

 • залучення їх до проведення індивідуальних та колективних наукових досліджень;

 • прищеплення їм навичок творчого мислення, самостійного формулювання та висловлювання власних думок, а також захисту висунутих наукових положень та висновків;

 • формування у них правового світогляду, здатності пов'язувати загальнотеоретичні положення з вимогами повсякденної практики право- і державотворення в країні.

Види проведення семінарських занять можуть бути різноманітними. Вони залежать від типу семінару, змісту і особливостей теми, складу студентів. Найбільш поширеними видами на семінарі є:

 • розгорнута бесіда;

 • виступи з рефератами, доповідями;

 • диспут у формі діалогу;

 • круглий стіл тощо.

При підготовці до семінару кожен студент повинен:

 • уважно ознайомитися з планом, який відображає зміст чергової теми заняття;

 • прочитати і продумати свої лекційні записи, які відносяться до теми семінару;

 • вивчити чи законспектувати рекомендовану літературу;

 • скористатися при потребі консультацією викладача;

 • скласти розгорнутий план, тези чи конспект виступу з усіх питань теми заняття.

Студентам необхідно відвідувати кожне семінарське заняття. Пропуск семінару позбавляє студента можливості усвідомити, закріпити та отримати цілісне уявлення по тій чи іншій темі. Крім того, це створює значні труднощі при підготовці до підсумкового контролю.

Під час роботи на семінарському занятті студент повинен: 1. Дотримуватися вимог щодо навчальної дисципліни;

 2. Відповідати на запитання поставлені викладачем, який проводить семінарське заняття;

 3. Виходячи виступати із відповіддю на одне з основних питань, не використовувати будь-які допоміжні матеріали (зокрема, навчальну та наукову літературу, конспект лекцій або самостійно опрацьованого матеріалу, нормативно-правові акти, технічні засоби тощо), за виключенням тих випадків, коли використання таких матеріалів погоджено із викладачем;

 4. Уважно слухати викладача та інших студентів, вміти продовжити відповідь, доповнити її або аргументовано прорецензувати;

 5. Вміти наводити приклади, працювати із нормативними матеріалами, юридичними документами;

 6. Вміти підводити підсумок власної або чужої відповіді.

6.1.4. Контроль самостійної роботи студента.

Контроль за самостійною роботою студентів може здійснюватися викладачем у таких формах:

поточний контроль засвоєння знань на основі оцінки усної відповіді на питання, повідомлення, доповіді тощо (на практичних або семінарських заняттях);

поточний контроль на основі виконання практичних завдань (написання проектів процесуальних документів, підготовки юридичного аналізу певної ситуації тощо);

вирішення ситуаційних завдань, розв’язання задач;;

перевірка конспекту, виконаного з тем, що вивчалася самостійно;

тестування, виконання письмової контрольної роботи;

підготовка статті, тез виступу та інших публікації в науковому, науково-популярному, навчальному виданні тощо за підсумками самостійної навчальної й науково-дослідної роботи.6.2. Завдання на самостійну роботу до кожної теми

Тема № 1: Господарські суди, їх система, задачі та функції

1. Система, склад та структура господарських судів, їх місце в судовій системі України. 

2. Завдання та функції господарських судів України: поняття, зміст та сутність.

3. Право на звернення в господарський суд.

Практичне завдання:

1.Підготувати схему системи господарських судів України

2. Підготувати схему судів І, ІІ та ІІІ інстанцій господарських судів.

3. Історія створення та діяльності Миколаївського окружного господарського суду.


Тема № 2: Поняття господарського процесуального права.

1. Взаємозв’язок господарського процесуального права з іншими галузями права.

2.Передумови виникнення господарського процесуального права України.

Тема №3 Підвідомчість і підсудність справ господарським судам

1. Поняття та правові засади підвідомчості.2. Критерії визнання підвідомчості.

3. Поняття та види підсудності справ господарському суду.

4. Родова та територіальна ознаки підсудності. виключна підсудність.

5. Відмежування підвідомчості цивільних, адміністративних та господарських спорів.

6. Виняткова (предметна) підвідомчість господарських справ.

Задача

Громадянин Н. звернувся із заявою до господарського суду щодо вирішення спору відносно незаконного на йогу думку виключення його із складу засновників ТОВ «Ч». суддя господарського суду відмовив в порушення справи, мотивуючи тим , що громадянин Н. не має статусу підприємця.

Надати правову оцінку ситуації з посиланням на норми Господарського процесуального кодексу.. Підготувати проект апеляційної скарги.
Тема № 4: Учасники судового процесу

1.Процесуальне представництво у господарському процесі, його порівняльна характеристика із представництвом у цивільному та адміністративному процесах.

2. Участь у процесі посадових осіб та інших працівників підприємств, установ, організацій, державних та інших органів.

Практичне завдання:

Підготувати довіреність на представництво інтересів у господарському суді.


Тема № 5 : Судові витрати та засоби відповідальності у господарському процесі

1. Розвиток законодавства , яке регламентує судові витрати.

2. Компетенція органів влади, щодо стягнення, повернення зайво сплаченого судового збору.
Тема № 6 : Поняття та види процесуальних строків

1. Види процесуальних господарських строків.2. Строки господарського судочинства та строки окремих процесуальних дій.

3. Правові наслідки перебігу процесуальних строків та порядок їх поновлення.

 

Практичне завдання:

Підготувати клопотання (заяву) про поновлення порушених строків для надання апеляційної скарги.
Тема № 7 : Докази і доказування у господарському процесі

1. Оцінка доказів.

2. Забезпечення доказів: поняття та порядок.

3. Експертний висновок в процесі доказування.

4. Відмінності копії, витягу з документу та оригіналу.
Тема № 8 : Запобіжні заходи та заходи до забезпечення позову у господарському процесі

1. Поняття та правові підстави застосування заходів до забезпечення позову.

2. Види заходів до забезпечення позову. Неприпустимість застосування окремих видів заходів до забезпечення позову.

3. Скасування, оскарження та виконання ухвали про вжиття заходів до забезпечення позову.Практичне завдання:

Підготувати клопотання (заяву) про застосування заходів забезпечення позову.


Тема № 9 : Мирове та досудове врегулювання господарських спорів

1. Права та обов’язки пред’явника та отримувача претензії.

2. Докази щодо змісту претензії.

3. Поняття, правова природа та умови мирової угоди.Практичне завдання:

Підготувати претензію щодо невиконання договору поставки.Тема № 10: Пред’явлення позову та порушення справи у господарському процесі

1. Право на позов та правові наслідки відсутності такого права.

2. Порядок подання позовної заяви.

3. Зустрічний позов та його взаємозв’язок з первісним позовом.Практичне завдання:

1.Підготувати проект позовної заяви щодо невиконання умов господарського договору

2. Підготувати заперечення (відгук) на позовну заяву.

Тема № 11 : Вирішення господарських спорів у першій інстанції

1. Підготувати універсальний алгоритм дій судді господарського суду І інстанції при порушенні ним провадження по справі.

2. Підготувати скаргу на протокол судового засідання.

Тема № 12 : Перегляд судових рішень в апеляційному порядку

1. Поняття, мета, риси та сутність апеляції та апеляційного провадження.

2. Подання апеляційної скарги.

3. Порядок розгляду апеляційної скаргиПрактичне завдання:

Підготувати апеляційну скаргу на рішення окружного господарського суду.


Тема № 13 : Перегляд судових рішень у касаційному порядку

1. Право касаційного оскарження.

2. Спільні риси та відмінності апеляційного та касаційного провадження.

3. Результати розгляду касаційної скарги.Практичне завдання:

Підготувати проект касаційної скарги на рішення апеляційного суду.1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка