Програма навчальної дисципліни господарське процесуальне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
Сторінка5/6
Дата конвертації22.01.2017
Розмір0,71 Mb.
1   2   3   4   5   6

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯТеми рефератів:
1. Історія становлення господарських судів та господарського судочинства в Україні.

2. Право на звернення в господарський суд.

3. Поняття господарського процесу, його форма, предмет та стадії.

4. Поняття та види господарсько-процесуальних відносин.

5. Предмет та метод господарського процесуального права.

6. Принципи господарського судочинства.

7. Джерела господарського процесуального права.

8. Поняття та класифікація учасників господарського процесу.

9. Процесуальне представництво.

10. Поняття та правові засади судових витрат.

11. Поняття та правові засади господарських процесуальних строків.

12. Поняття доказування. Співвідношення доказів та доказування.

13. Поняття та правові засади запобіжних заходів. Підстави застосування запобіжних заходів.

14. Поняття досудового порядку врегулювання господарських спорів, історія його виникнення та сучасна практика застосування.15. Позов в господарському процесі, умови та передумови його пред’явлення. Поняття і елементи позову.

16. Порядок порушення провадження у справі у господарському суді.

17. Право апеляційного оскарження. Апеляційна скарга та її зміст.

18. Поняття банкрутства за діючим законодавством.

19. Особливості банкрутства окремих видів суб’єктів господарювання.

20. Загальна характеристика та правова природа інституту виконання судових рішень.21. Наказ господарського суду і порядок його виконання.

22. Поняття та правові засади діяльності третейських судів.

23. Міжнародний комерційний арбітраж, Міжнародна морська арбітражна комісія та Регламент.

8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ


  • лекції;

  • семінарські заняття;

  • самостійна робота;

  • індивідуальні та групові консультації.9. ФОРМИ КОНТРОЛЮ


Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. При поточному контролі оцінці підлягають: рівень теоретичних знань та вміння працювати з науковою літературою, знання законодавства про працю, продемонстровані у виконаних (як правило, письмово) індивідуальних завданнях; обґрунтованість висновків, а також самостійність та повнота вирішення практичних завдань та аналізу матеріалів; активність та систематичність роботи на заняттях; результати виконання домашніх завдань, тестів, експрес-опитувань тощо.

Форми проведення поточного контролю: усне опитування студентів, вирішення практичних завдань, тестові завдання, складання типових документів тощо (для зацікавленості у навчанні, розвитку здібностей студента може бути передбачено виконання інших, індивідуальних для кожного студента завдань).Проміжний контроль проводиться після вивчення відповідних тем або блоку тем з метою з’ясування ступеню засвоюваності студентами відповідного об’єму опрацьованого та вивченого матеріалу та подальшої оцінки рівня отриманих знань.

Форми проведення проміжного контролю: контрольна робота, колоквіум.Семестровий контроль проводиться у формі семестрового заліку та семестрового екзамену.

На залік виносяться питання, які дають можливість оцінити рівень та повноту знань студента з навчальної дисципліни «Господарське процесуальне право».

Питання до екзамену

1. Правовий статус господарських судів в Україні, їх роль в умовах формування ринкових відносин

2. Історія виникнення й становлення господарських судів в Україні

3. Система й структура господарських судів

4. Завдання й функції господарських судів

5. Право на звернення до господарського суду

6. Поняття господарського процесуального права й господарського процесу

7. Стадії господарського процесу, їх характеристика й значення

8. Предмет господарського процесуального права, його система й джерела.

9. Поняття принципів господарського процесуального права, їх значення в

правозастосовній діяльності господарських судів

10. Місце й значення принципу законності в діяльності господарських судів

11. Організаційні принципи діяльності господарських судів, їх характеристика

12. Функціональні принципи діяльності господарських судів, їх характеристика

13. Правова природа досудового (претензійного) порядку врегулювання господарських спорів. Практика його застосування на сучасному етапі

14. Порядок пред'явлення й розгляду претензій.

15. Порядок досудового врегулювання розбіжностей, пов'язаних з укладенням, зміною й розірванням господарських договорів

16. Особливості пред'явлення претензій по спорах, пов'язаних з перевезенням окремими видами транспорту

17. Розмежування підвідомчості справ між адміністративними й господарськими судами.

18. Підвідомчість справ господарським судам, поняття підвідомчості і її значення.

19. Розмежування компетенції між загальними судами й господарськими судами.

20. Категорії справ, віднесених до компетенції господарських судів.

21. Підсудність. Загальні правила визначення підсудності справ господарськими судами.

22. Види підсудності справ господарським судам, їх характеристика.

23. Виключна підсудність справ господарським судам, її особливості

24. Територіальна підсудність справ господарським судам, загальні правила її визначення.

25. Загальна характеристика учасників господарського судового процесу

26. Правове становище судді (суду) у господарському судочинстві.

27. Підстави й порядок відводу судді господарського суду.

28. Сторони в господарському процесі, їх правова характеристика

29. Треті особи в господарському процесі, їх права й обов'язки

30. Участь прокурора в господарському процесі

31. Участь у господарському процесі державних та інших органів.

32. Поняття доказів у господарському процесі, їх види та характеристика

33. Особливості доказування в господарському процесі

34. Письмові й речові докази, особливості їх представлення сторонами та витребування судом

35. Призначення господарським судом судової експертизи, значення її висновку при прийнятті судом рішення в справі

36. Мирова угода в господарському процесі та порядок її затвердження. Відмежування від визнання позову та відмови від позову.

37. Поняття й види судових витрат у господарському судочинстві.

38. Судовий збір, підстави, розмір і порядок його сплати

39. Порядок розподілу судових витрат між сторонами. Повернення державного мита: порядок і підстави.

40. Процесуальні строки в господарському процесі: їх види й характеристика

41. Порядок обчислення строків. Зупинення, відновлення, продовження й переривання процесуальних строків. Правові наслідки пропуску процесуальних строків.

42. Умови й порядок пред'явлення позову в господарському процесі, наслідки їх порушення

43. Позовна заява, її форма й зміст

44. Порядок виправлення недоліків оформлення позовної заяви. Підстави повернення судом позовної заяви

45. Підстави відмови господарського суду у прийнятті позовної заяви. Правові наслідки відмови судом у прийнятті позову

46. Порядок порушення господарським судом провадження у справі. Дії судді (суду) по підготовці справи до розгляду

47.Забезпечення позову, заходи господарського суду по його забезпеченню

48.Строк розгляду справи господарським судом, підстави й порядок його продовження

49. Підстави відкладання господарським судом розгляду справи

50. Призупинення господарським судом провадження по справі та порядок його поновлення

51. Припинення господарським судом провадження по справі і його правові наслідки

52. Порядок, підстави й правові наслідки залишення господарським судом позову без розгляду

53. Поняття й види судових актів господарських судів

54. Рішення господарського суду, порядок його прийняття, сутність і зміст

55. Ухвали господарського суду, їх види, можливість оскарження.

56. Окремі ухвали й повідомлення господарського суду, їх роль в усуненні порушень господарського законодавства.

57. Порядок виправлення господарськими судами недоліків у прийнятих ними рішеннях і ухвалах

58. Права господарського суду при вирішенні справи по суті й ухваленню рішення

59. Види проваджень в господарському процесуальному праві по перегляду рішень господарських судів, їх характеристика й особливості

60. Право апеляційного оскарження рішень і ухвал місцевого господарського суду, його суб'єкти

61.Об'єкти апеляційного оскарження: форма й зміст апеляційної скарги, строки її подачі

62. Підстави повернення апеляційної скарги і його правові наслідки

63. Повноваження апеляційної інстанції. Підстави для скасування або зміни рішень місцевого господарського суду

64. Постанова апеляційного суду, її зміст

65. Порядок оскарження ухвал місцевого господарського суду

66. Право касаційного оскарження, його суб'єкти й об'єкти

67. Зміст касаційної скарги, строки й порядок її подачі

68. Повноваження суду касаційної інстанції. Підстави скасування й зміни рішень місцевих і постанов апеляційних господарських судів

69. Процесуальні дії сторін, пов'язані з подачею касаційної скарги. Межі перегляду справи в суді касаційної інстанції

70. Перегляд господарськими судами рішень, ухвал і постанов по за нововиявленими обставинами.

71. Виконавче провадження - завершальна стадія господарського судового процесу. Закон "Про виконавче провадження": загальна характеристика.

72. Наказ господарського суду, його зміст, порядок і строки пред'явлення до виконання

73. Дублікат наказу господарського суду, порядок і підстави його видачі

74. Загальні умови виконання наказу господарського суду, відповідальність за його невиконання

75. Відстрочка, розстрочка, зміна способу виконання рішення господарського суду. Поворот виконання судового акту господарського суду.

76. Третейські суди, що розглядають господарські спори: порядок їх створення, мета й завдання.

77. Види третейських судів, що розглядають господарські спори, прийняття ними рішень і порядок їх виконання.

78.Перегляд постанов Вищого господарського суду України Верховним судом України

79.Порядок подачі касаційної скарги на постанову Вищого господарського суду України у Верховний суд України

80.Повноваження Судової палати з господарських справ Верховного суду України по перегляду постанов Вищого господарського суду України

81.Постанова Судової палати з господарських справа Верховного суду України, обов'язковість її вказівок.

82.Порядок розгляду господарськими судами справ за участю іноземних підприємств і організацій.

83.Особливості розгляду й вирішення господарськими судами справ про банкрутство

84.Стадії провадження по справах про банкрутство.

85. Учасники провадження по справах про банкрутство.

86.Особливості розгляду й вирішення господарськими судами корпоративних спорів.

87.Правові підстави співробітництва господарських (арбітражних економічних) судів країн-учасників СНД; укладені ними угоди з правових питань, що визначають порядок розгляду та вирішення господарських спорів.

88. Регламент міжнародного комерційного арбітражного суду.

89. Порядок оскарження рішень третейських судів та видача виконавчого документу.

90. Загальна характеристика проекту Господарського процесуального кодексу та його новел.


Питання до заліку

1. Правовий статус господарських судів в Україні, їх роль в умовах формування ринкових відносин

2. Історія виникнення й становлення господарських судів в Україні

3. Система й структура господарських судів

4. Завдання й функції господарських судів

5. Право на звернення до господарського суду

6. Поняття господарського процесуального права й господарського процесу

7. Стадії господарського процесу, їх характеристика й значення

8. Предмет господарського процесуального права, його система й джерела.

9. Поняття принципів господарського процесуального права, їх значення в

правозастосовній діяльності господарських судів

10. Місце й значення принципу законності в діяльності господарських судів

11. Організаційні принципи діяльності господарських судів, їх характеристика

12. Функціональні принципи діяльності господарських судів, їх характеристика

13. Правова природа досудового (претензійного) порядку врегулювання господарських спорів. Практика його застосування на сучасному етапі

14. Порядок пред'явлення й розгляду претензій.

15. Порядок досудового врегулювання розбіжностей, пов'язаних з укладенням, зміною й розірванням господарських договорів

16. Особливості пред'явлення претензій по спорах, пов'язаних з перевезенням окремими видами транспорту

17. Розмежування підвідомчості справ між адміністративними й господарськими судами.

18. Підвідомчість справ господарським судам, поняття підвідомчості і її значення.

19. Розмежування компетенції між загальними судами й господарськими судами.

20. Категорії справ, віднесених до компетенції господарських судів.

21. Підсудність. Загальні правила визначення підсудності справ господарськими судами.

22. Види підсудності справ господарським судам, їх характеристика.

23. Виключна підсудність справ господарським судам, її особливості

24.Територіальна підсудність справ господарським судам, загальні правила її визначення.

25. Загальна характеристика учасників господарського судового процесу

26. Правове становище судді (суду) у господарському судочинстві.

27. Підстави й порядок відводу судді господарського суду.

28. Сторони в господарському процесі, їх правова характеристика

29. Треті особи в господарському процесі, їх права й обов'язки

30. Участь прокурора в господарському процесі

31. Участь у господарському процесі державних та інших органів.

32. Поняття доказів у господарському процесі, їх види та характеристика

33. Особливості доказування в господарському процесі

34. Письмові й речові докази, особливості їх представлення сторонами та витребування судом

35. Призначення господарським судом судової експертизи, значення її висновку при прийнятті судом рішення в справі

36. Поняття й види судових витрат у господарському судочинстві.

37. Судовий збір, підстави, розмір і порядок його сплати

38. Повернення судового збору: порядок і підстави.

39. Порядок розподілу судових витрат між сторонами

40. Процесуальні строки в господарському процесі: їх види й характеристика

41. Порядок обчислення строків. Зупинення, відновлення, продовження й переривання процесуальних строків.

42. Особливості розгляду й вирішення господарськими судами корпоративних спорів.

43. Регламент міжнародного комерційного арбітражного суду при ТПП.

44. Порядок оскарження рішень третейських судів.

45. Загальна характеристика Господарського процесуального кодексу та його новел.

1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка