Програма навчальної дисципліни господарське процесуальне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
Сторінка6/6
Дата конвертації22.01.2017
Розмір0,71 Mb.
1   2   3   4   5   6

10. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ


10.1 Національна шкала оцінювання знань

Оцінка «відмінно» ставиться, якщо студент має стійкі системні знання з дисциплін, уміє їх узагальнювати та продуктивно їх використовує на творчому рівні. Задача розв’язана та має пояснення до кожного етапу розв’язування. Студент вільно володіє понятійним апаратом, уміє аналізувати нестандартні ситуації, уміє самостійно знаходити джерела інформації та використовувати їх на практиці.

Оцінка «добре» ставиться, якщо студент дав відповіді на всі питання білету, має основні знання з дисциплін, аргументовано обирає шляхи розв’язування теоретичних проблем, уміє застосовувати навчальний матеріал у стандартних ситуаціях, уміє аналізувати навчальну інформацію на аналітико-синтетичному рівні, але у відповіді невраховані всі особливості теоретичних положень. Задача білету розв’язана, але нераціонально або не має пояснень.

Оцінка «задовільно» ставиться, якщо студент має репродуктивний рівень знань з дисциплін, знайомий з основними поняттями навчального матеріалу, але припустив деякі помилки. Задача розв’язана неповністю, але шляхи розв’язання обрані вірно.

Оцінка «незадовільно» ставиться, якщо студент має фрагментарні знання з дисциплін, задача не розв’язана.

10.2 Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


 • підручники та навчальні посібники, визначені у списку рекомендованої літератури;

 • наукова література (монографії, наукові статті, збірники наукових праць);

 • інформаційні ресурси з порівняльного правознавства (інтернет-сайти наукових установ; он-лайн версії наукових журналів з порівняльного правознавства; нормативні бази іноземних держав та міжнародних організацій).


12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
12.1. Нормативні джерела

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. в редакції Закону від 01 січня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. в редакції Закону від 11 березня 2007 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 18-22. – Ст. 144.

3. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.

4. Декларація про державний суверенітет України. Прийнята Верховною Радою УРСР 16.07.90 г. // Відомості Верховної Ради України. - 1990. - № 31.-Ст. 429.5. Про судовий збір: Закон України від 08.07.2011 р. // Голос України від 03.08.2011. - № 142.

6. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р. // Урядовий кур'єр вiд 12.08.2010 - № 148.

7. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02 червня 2011 р. // Голос України вiд 08.07.2011 - № 122.

8. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05 липня 2012 р. // Голос України від 14.08.2012 // №№ 148-149

9. Про виконавче провадження: Закон України від 22.04.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 24.- Ст. 207.

10. Про засади державної мовної політики: Закон України від 03.07.2012 р. // Голос України від 10.08.2012 № 146.

11. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його бункрутом: Закон України від 14 травня 1992 р. в редакції Закону України від 11 листопада 2011 р. // ВВР України. – 1992. - № 21. – Ст. 296.

12. Про доступ до судових рішень: Закон України від 22 грудня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. - № 15. - ст. 128.

13. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. - № 30, ст.260.

14. Про третейські суди: Закон України від 11 травня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2004. – 35. - ст. 412.

15. Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон України від 24 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 25. - ст. 198.16. Про ратифікацію Угоди про порядок вирішення спорів, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності: Постанова ВВР від 19 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 9.- Ст. 66.

17. Про гарантії держави щодо виконання судових рішень: Закон України від 05.06.2012 р. // Голос України від 27.06.2012 № 117.
12.2.Базова література


 1. Абрамов Н.А. Хозяйственно-процессуальное право Украины: Учебное пособие (курс лекций). Х.: Одиссей, 2002. – 256 с.

 2. Арбитражный процесс: Учебник для вузов / Под ред. проф. М. Треушникова. – М., 1993.

 3. Балобанов А., Бианко Р. Очерки по гражданскому процессуальному праву и арбитражу. – Одесса, 2001.

 4. Баранець М. Актуальні проблеми розгляду справ про банкрутство // ЗРАПВАС України. – 1997. - № 1. – С. 176-180.

 5. Барбашова Н. Проблеми мирової угоди у процедурі банкрутства // Підприємництво, господарство і право. – 2006. - № 7. – С. 102 - 106.

 6. Беляневич В. Деякі особливості розгляду арбітражними судами справ про визнання недійсними актів податкових органів // Підприємництво, господарство і право. – 2000. - № 4. – С. 30-40.

 7. Беляневич В.Е. Про види актів Вищого господарського суду України // Вісник господарського судочинства. – 2005. - № 4. – С. 143.

 8. Бірюков О. Банкрутство у сучасному міжнародному приватному праві // Право України : Юридичний журнал / МінЮст України. – 2013. – №7. – С.48-54.

 9. Боровик С.С., Джунь В.В., Мудрий С.М. Захист прав суб’єктів господарювання в арбітражних судах України. – К.: Оріяни, 2001. – 228 с.

 10. Бородін М.М., Ситнік О.М. Узагальнення судової практики з питань визначення критеріїв відмежування цивільних, адміністративних та господарських справ // Актуальні питання цивільного та господарського права. – 2007. - № 4-5 (5-6). – С. 52 – 74.

 11. Бринцев В. Д. Стандарти правової держави: втілення у національну модель організаційного забезпечення судової влади / монографія / В. Д. Бринцев. – Х. : Право, 2010. – 464с.

 12. Буга В. Процесуальні наслідки недотримання процесуальних строків // Підприємництво ,господарство і право : Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2012. – №12. – С.53-56.

 13. Булгакова І.В. Деякі питання забезпечення позову в господарському процесі // Вісник господарського судочинства. – 2005. - № 3. – С. 197-203.

 14. Валеев Д.Х., Нуриев А.Г. Арбитражный процесс. – СПб.: Питер, 2008. – 160 с.

 15. Васильев С.В. Хозяйственное судопроизводство Украины: Учебное пособие. – Х.: Эспада, 2001. – 368 с.

 16. Винокурова Л. Щодо розвитку правової доктрини третейського розгляду в Україні / Л. Винокурова // Право України : Юридичний журнал / МінЮст України. – 2014. – №12. – С. 11 – 26.

 17. Висновки Верховного Суду України, викладенні у постановах, ухвалених за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1,2 ч.1 ст. 111 ГПК України за 1 півріччя 2015р. // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – 2016. – №3. – С. 3 - 12.

 18. Воробель У. Відкликання апеляційної скарги та залишення її без розгляду: проблемні аспекти їх співвідношення / У. Воробель // Право України : Юридичний журнал / МінЮст України. – 2015. – №3. – С. 159 - 168.

 19. Гончарова І. Присяга судді: потрібні чіткі ознаки її порушення для звільнення його з посади / І. Гончарова // Право України : Юридичний журнал / МінЮст України. – 2016. – №3. – С. 224 - 252.

 20. Глущенко С. Участь вищих спеціалізованих судів у конституційному судочинстві . / С. Глущенко // Юридична Україна : Щомісячний правовий часопис. – 2015. – №3. – С. 55 - 62.

 21. Городовенко В. Реалізація принципів статусу суддів у контексті нового етапу судово-правової реформи / В. Городовенко // Право України : Юридичний журнал / МінЮст України. – 2015. – №1. – С. 131 - 142.

 22. Господарське процесуальне право : Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, Т.В. Степанова та ін. ; за ред. О.П. Подцерковного, М.Ю. Картузова. – Х. : Одісей, 2011. – 400 с.

 23. Господарське процесуальне право України: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук’янець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006. – 331 с.

 24. Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами / Уклад. В.Е. Беляневич. – К.: Юстиніан, 2002. – 544 с.

 25. Городовенко В. До питання визначення правової природи та системи принципів судового права / В. Городовенко // Право України : Юридичний журнал / МінЮст України. – 2015. – №3. – С. 42 - 52.

 26. Гуйван П. Д. Позовна давність : монографія / П. Д. Гуйван. – Х. : Право, 2012. – 448с.

 27. Гайдулін, О. Інтерпретація застосовуваного права європейськими арбітражами: розмежування базових понять / О. Гайдулін // Право України : Юридичний журнал / МінЮст України. – 2016. – №5. – С. 48 - 54.

 28. Галущенко, Г. Встановлення змісту іноземного права арбітражем / Г. Галущенко // Право України : Юридичний журнал / МінЮст України. – 2016. – №5. – С. 67 - 72.

 29. Дехтярев С.Л. Развитие конфликтной ситуации при реализации судебной власти // Арбитражный и гражданский процесс. – 2007. - № 1.

 30. Джунь В. Провадження у справах про банкрутство як частина Арбітражного процесуального кодексу України // ЗРАПВАС України. – 1995. - № 1. – С. 164-165.

 31. Жукова Є. Місце принципу процесуальної економії в системі принципів адміністративного судочинства / Є. Жукова // Юридичний вісник. – 2014. – №3. – С.376-381.

 32. Жуковский А.Г. Закон «О судоустройстве Украины»: Комментарий / Под ред. д.ю.н., проф. Е.Л. Стрельцова. – Х.: ООО „Одиссей”, 2003. – 232 с.

 33. Зобов'язальне право України /підручник за ред. Є. О. Харитонова, Н. Ю. Голубєвої. – К. : Істина, 2011. – 848с.

 34. Іванець О. М. Межі судової влади в реалізації механізму стримувань та противаг / О. М. Іванець // Університетські наукові записки : часопис Хмельницького університету управління та права. – 2014. – №4. – С. 30- 35.

 35. Кайло І. Умови допустимості висновку експерта як джерела доказів / І. Кайло // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – 2016. – №2. – С. 102 - 113.

 36. Коляденко П. Співвідношення повноти фіксування судового засідання технічними засобами з іншими засадами здійснення судочинства . / П. Коляденко // Юридична Україна : Щомісячний правовий часопис. – 2015. – №2. – С. 57 - 62.

 37. Костенко О. Наукове (доктринальне) тлумачення законів та його роль у здійсненні правосуддя // Право України. – 2000. - № 6. – С. 34-36.

 38. Короїд С. О. Господарське судочинство :історія становлення, вплив на дуалізм цивільної юрисдикції та перспективи розвитку господарсько-процесуальної форми захисту прав / С. О. Короєд // Юридична наука. – 2015. – №6. – С. 28 - 33.

 39. Кройтор В.А. Претензии и иски в практике разрешения хозяйственных споров: Науч.-практ. пособие. – Х.: Эспада, 2001. – 356 с.

 40. Лапкін А. Прокуратура в системі судової влади / А. Лапкін // Право України : Юридичний журнал / МінЮст України. – 2015. – №9. – С. 164 - 171.

 41. Львов Б. Вдосконалення національного законодавства у сфері міжнародного комерційного арбітражу і третейського розгляду спорів у процесі судової та конституційної реформ в Україні / Б. Львов // Право України : Юридичний журнал / МінЮст України. – 2016. – №5. – С. 12 - 18.

 42. Мельниченко О.І. Про практику застосування арбітражними судами конкурентного законодавства // Вісник господарського судочинства. – 2001. - № 9. – С. 38-52.

 43. Москвич Л. Судове право: крок від теорії до галузі права / Л. Москвич // Право України : Юридичний журнал / МінЮст України. – 2015. – №3. – С. 18 - 25.

 44. Назаров І. Джерела судового права / І. Назаров // Право України : Юридичний журнал / МінЮст України. – 2015. – №3. – С. 53 - 59.

 45. Науково-практичний коментар до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» / за ред.. О.І. Харитонової. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2008.

 46. Ніколенко Л. Щодо поняття джерела господарського процесуального права // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 8. – С. 17-21.

 47. Новікова, В. Деякі аспекти поняття недійсності правочину//Підприємництво,господарство і право : Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2012. – №9. – С.12-16.

 48. Осетинський А.Й. Правові позиції Вищого господарського суду України з питань застосування податкового законодавства: Навч.-практ. посібник. – К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре”, 2005. – 134 с.

 49. Петрик І.Й. Використання в якості доказів інформації, яка створена засобами електронно-обчислювальної техніки // Вісник Вищого арбітражного суду України. – 2000. - № 1. – С. 76-79.

 50. Перепелинська О. Напрями для вдосконалення процесуального законодавства України у сфері судового сприяння та контролю щодо міжнародного комерційного арбітражу / О. Перепелинська // Право України : Юридичний журнал / МінЮст України. – 2014. – №12. – С. 37 - 43.

 51. Пєршиков Є.В. Деякі питання захисту прав господарюючих суб’єктів при розгляді арбітражними судами справ щодо виконання вимог конкурентного права // ВВАС України. – 1998. - № 3. – С. 124-129.

 52. Плевако В.І. Суб’єкти права апеляційного оскарження рішень господарського суду // Вісник господарського судочинства. – 2003. - № №. – С. 201-205.

 53. Побирченко И.Г. Разрешение хозяйственных споров и защита хозяйственных прав // Хозяйственное процессуальное законодательство. – К., 1976. – С. 3-45.

 54. Подцерковний О. Правомірність задоволення банківських зобов'язань за рахунок коштів клієнтів // Право України. - 2001. -№ 3 – С. 97-100

 55. Подцерковний О.П. Щодо підвищення ефективності примусового стягнення грошових коштів у сфері господарювання // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 7. – С. 68-70

 56. Подцерковный О.П. Проблемы примирения сторон в арбитражном процессе // Підприємництво, господарство і право. - 2001. - №. 4. – С. 10-14.

 57. Подцерковний О. Питання оновлення правовідносин правосуддя в контексті конституційної реформи / О. Подцерковний // Юридичний вісник. – 2015. – №2. – С. 23 - 27.

 58. Практика розгляду судами земельних спорів. 2009 за заг. ред. С. Ф. Демченка. – К. : Юрінком, 2010. – 348с.

 59. Прилуцький С. Концептуальні підходи до реформування судової влади України / С. Прилуцький // Право України : Юридичний журнал / МінЮст України. – 2015. – №11. – С. 106 - 112.

 60. Притика Д.М. Арбітражні суди України: завдання по удосконаленню організаційної роботи // Право України. – 2000. - № 5 . – С. 14-17.

 61. Притика Д.М. Правові засади організації і діяльності органів господарської юрисдикції та шляхи їх удосконалення. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2003. – 328 с.

 62. Притика Д.М. Роль арбітражних судів у забезпеченні законності в економічних правовідносинах і протидії економічним правопорушенням // Право України. – 2001. – № 1. – С. 8-14.

 63. Притика Д.М. Сучасний стан та перспективи розвитку господарського судочинства // вісник господарського судочинства. – 2005. – № 2. – С. 7-15.

 64. Притика Д.М., Тітов М.І., Гайворонський В.М. Господарський процесуальний кодекс України: Наук.-практ. коментар. – Х.: Консум, 2003. – 320 с.

 65. Притика Д.М., Тітов М.І., Щербина В.С. та ін. Арбітражний процес: Навчальний посібник. – Харків, 1999. – 346 с.

 66. Притика Ю. Актуальні питання визначення понять визнання та виконання рішень іноземних судів [// Право України : Юридичний журнал / МінЮст України. – 2013. – №7. – С.199-207.

 67. Про деякі питання практики визначення підсудності справ та передачі справ з одного господарського суду до іншого. Інформаційний лист ВГСУ від 26.03.2002 р. // Вісник господарського судочинства. – 2002. - № 3. – С. 125-126.

 68. Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності. Рекомендації президії ВГСУ від 29.03.2005 р. // Вісник господарського судочинства. – 2005. - № 3. – С. 19-23.

 69. Про деякі питання розгляду справ за участю іноземних підприємств і організацій. Рекомендації президії ВГСУ від 31.05.2002 р. // Юридичний вісник України. – 2002. - № 30. – С. 26-30.

 70. Про деякі питання участі прокурора у розгляді справ, підвідомчих господарським судам: Роз’яснення Президії ВГСУ від 22.05.2002 р. // Вісник господарського судочинства. – 2002. - № 3. – С. 95-98.

 71. Про затвердження форм подання арбітражним керуючим інформації, необхідної для ведення єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, та Інструкції щодо заповнення цих форм: Наказ Міністерства економіки України від 20.07.2006 р. № 247 // Офіційний вісник України від 23.08.2006 р. – 2006. - № 32. – стор. 268.

 72. Про практику Верховного Суду України у справах про банкрутство. Інформаційний Лист вищого господарського суду України від 16.05 2003 р. // Бізнес: законодавство та практика. – 2003. - № 12.

 73. Про практику Верховного Суду України щодо застосування норм законодавства про підвідомчість справ господарським судам. Інформаційний лист ВГСУ від 06.09.2004 р. // Вісник господарського судочинства. – 2004. - № 4. – С. 116-127.

 74. Про практику Верховного Суду України щодо застосування норм законодавства про підвідомчість справ господарським судам. Інформаційний лист ВГСУ від 21.07.2005 р. // Вісник господарського судочинства. – 2005. - № 5. – С. 41-57.

 75. Рабінович П. Належне доказування як елемент права на справедливий судовий розгляд у судовому праві України (в світлі європейських стандартів) / П. Рабінович, Б. Ратушна // Право України : Юридичний журнал / МінЮст України. – 2015. – №3. – С. 87 – 97

 76. Радзивілюк В. Правове регулювання досудових процедур і заходів запобігання банкрутству (неспроможності) у радянському періоді / В. Радзивілюк // Підприємництво, господарство і право : Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2014. – №12. – С. 23 - 26.

 77. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Товариства з обмеженою відповідальністю „Торговий Дім „Кампус Коттон Клаб” щодо офіційного тлумачення положення частини другої статті 124 Конституції України (справа про досудове врегулювання спорів) від 09.07.2002 р.

 78. Рішення у господарських справах : постанова Верховного Суду України від 3 жовтня 2011р. (витяг) // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – 2013. – №4. – С.20-23.

 79. Романюк Я. М. Судова реформа в Україні: погляд на ефективність правосуддя через призму соціальних потреб / Я. М. Романюк // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – 2016. – №4. – С. 9 - 14.

 80. Руденко М. Арбітражний суд і прокуратура: історія становлення та сучасний стан взаємовідносин // Право України. – 2000. - № 2. – С. 58-60.

 81. Рязановский В.А. Единство процесса. – М., 2005. – 80 с.

 82. Саніахметова Н.О. Правовий захист підприємництва в Україні: Навчальний посібник. – К., 1999. .

 83. Селіванов А. О. Право на касаційне оскарження судових рішень: критерії реалізації // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – 2013. – №1. – С.40-44. .

 84. Селіванов А. Судове право як самостійна галузь сучасного українського права / А. Селіванов // Право України : Юридичний журнал / МінЮст України. – 2015. – №3. – С. 9 - 17.

 85. Сердюк В. Судовий процес як фундамент для реформування судової системи / В. Сердюк // Право України : Юридичний журнал / МінЮст України. – 2015. – №3. – С. 71 - 77.

 86. Спектор О.М. До питання необхідності праового регулювання у сфері альтернативного вирішення спорів . // Вісник господарського судочинства -2012.- № 4 – С. 157-163.

 87. Скомороха Л. Окремі питання професійних якостей судді в Україні / Л. Скомороха // Право України : Юридичний журнал / МінЮст України. – 2015. – №11. – С. 113 - 125.

 88. Степанова Т.В. Окремі питання апеляційного оскарження в господарському судочинстві (стосовно перегляду рішень у разі відновлення пропущеного строку) // Вісник господарського судочинства. – 2003. - № 3. – С. 206-209.

 89. Стефанчук М. Законодавчі новели реалізації прокуратурою України функції представництва інтересів громадянина або держави у суді у світлі нового Закону України "Про прокуратуру" / М. Стефанчук // Право України : Юридичний журнал / МінЮст України. – 2015. – №6. – С. 109 - 118.

 90. Судова практика у справах господарського судочинства. Договірні зобов'язання / За ред. І.І. Баклицького. – К.: Юрисконсульт, 2007. – 144 с. .

 91. Твердохліб Ю. Правова природа арбітражного управління підприємством у процедурі банкрутства [ // Право України : Юридичний журнал / МінЮст України. – 2013. – №1-2. – С.418-426.

 92. Тітов М. До реформи господарського судочинства // Право України. – 2001. - № 2. – С. 120-125.

 93. Філатов О. В. Щодо основних новацій конституційного етапу судової реформи / О. В. Філатов // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – 2016. – №4. – С. 14 - 15.

 94. Фединяк Л. Примірювальні процедури та медіація як способи вирішення зовнішньоекономічних спорів: правотворчий досвід України та іноземних держав // Підприємництво господарство і право. – 2006. – № 2. – С. 3-6.

 95. Фомченков Д. Господарські суди на захисті інтелектуальної власності // Право України. – 2001. - № 10. – С. 92-93.

 96. Фурса С.Я., Щербак С.В. Законодавство України про виконавче провадження: Наук.-практ. коментар. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2004. – 976 с.

 97. Хортюк, О. Судовий захист ділової репутації юридичної особи // Підприємництво,господарство і право : Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2012. – №10. – С.36-39.

 98. Хотенець П. Форми реалізації функції судового контролю в господарському судочинстві // Право України : Юридичний журнал / МінЮст України. – 2013. – №7. – С.274-282

 99. . Хотинська-Нор О. Судова реформа: закономірності й особливості реалізації / О. Хотинська-Нор // Право України : Юридичний журнал / МінЮст України. – 2015. – №10. – С. 181 - 188

 100. Черних Ю. Справа Рьорен-унд Пумпенверк Бауер ГмбХ - додатковий аргумент щодо реформування українського процесуального законодавства / Ю. Черних // Право України : Юридичний журнал / МінЮст України. – 2014. – №12. – С. 44 - 49.

 101. Шевченко, А. В. Деякі особливості дисциплінарної відповідальності суддів // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – 2013. – №1. – С.33-39.

 102. Шутенко О. Правосуддя як засіб реалізації права на судовий захист // Підприємство, господарство і право. – 2008. - № 4. – С. 96-99. .

 103. Юревич І. Судове право як гарантія єдності судової влади . / І. Юревич // Право України : Юридичний журнал / МінЮст України. – 2015. – №5. – С. 194 - 201.

 104. Ющик О.І. Господарський кодекс у правовій системі України // Вісник господарського судочинства. – 2001. - № 1. – С. 135-140.

12.3. Допоміжна література

 1. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18 березня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40-41, 42. – ст. 492.

 2. Кодекс адміністративного судочинства: Закон України від 06 липня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35-36, № 37 – ст. 446.

 3. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. №436-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 19-20. – Ст. 144.

 4. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. №435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 40. – Ст. 356.

 5. Закон України «Про прокуратуру» від 18 липня 1996 року // ВВР. – 1996. - № 28. - ст. 121.

 6. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 49. - ст. 272.

 7. Кодекс Господарського Судочинства: проект від 25.06.2008 р. № 2777 // http://www.zonazakona.com.ua

 8. Селівон М. Про деякі питання взаємодії судів із міжнародним комерційним арбітражем [ / М. Селівон // Право України : Юридичний журнал / МінЮст України. – 2014. – №12. – С. 27 - 36.

 9. Ніколенко, Л. М. Господарське процесуальне право України : підручник / Л. М. Ніколенко. – Одеса : Фенікс, 2011. – 512с.

 10. Абрамов Н.А. Обновленный Хозяйственный процесс Украины: Учебное пособие (курс лекций). – Издание 3-е, обновленное и дополненное. – Харьков: «БУРУН-КНИГА», 2012. – 192 с.

 11. Балюк І.А. Господарське процесуальне право: Навч.-метод. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 248 с.

 12. Вечірко І. Господарський суд як суб’єкт процесуальних правовідносин у провадженні у справах про банкрутство // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 6. – С. 21-24.

 13. Литвинова А.П., Ребриста С.В. Проблеми процесуальних форм вирішення господарських спорів за відсутності відповідача у судовому процесі // вісник господарського судочинства. – 2005. - № 3. – С. 29-32.

 14. Ніколенко Л. Основні матеріальн-правові джерела норм господарського процесуального права // Підприємництво, господарство і право. – 2010. - № 6. – С. 50-53.

 15. Норкус Р. Щодо електронного судочинства (господарські справи, цивільний аспект) / Р. Норкус // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – 2016. – №4. – С. 19 - 20.

 16. Кот О.В. Рішення господарського суду: проблеми викладення змісту // Вісник господарського судочинства. – 2009. - № 5. – С. 96-100.

 17. Підгородинська А. Формування визнання та виконання рішень іноземних судів і міжнародних судових установ як правового інституту: історичний аспект // Юридичний вісник. – 2015. – №2. – С. 224 - 232.

 18. Селиванов А. О. Особливості залучення до судочинства органів державної влади - третіх осіб без самостійних вимог / А. О. Селіванов // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – 2016. – №2. – С. 39 - 42.

 19. Стефанчук М. Форми та способи реалізації прокуратурою функції представництва інтересів громадянина або держави в суді // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – 2016. – №3. – С. 34 - 48.

 20. Суббот А. І. Розвиток та сучасність поняття банкрутства // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання. – 2014. – №5. – С.102 -109.

 21. Шацький І.Б. Правосуб’єктність місцевого господарського суду як органу судової влади // Вісник господарського судочинства. – 2005. - № 2. – С. 145-150.

 22. Рішення Конституційного Суду України від 12 липня 2011 р. у справі за конституційними поданнями 54 народних депутатів України та Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Кримінально-процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України* (щодо принципу інстанційності в системі судів загальної юрисдикції) // Вісник Конституційного суду України 2011 р., № 6. - стор. 107.

 23. Роз’яснення президії Вищого арбітражного суду України від 10.12.96 р. №02-5/422 «Про судове рішення»// Господарське судочинство в Україні: правові засади та судова практика.-К.:Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004.- С. 458-464.

 24. Целлер Е. Питання структурної незалежності та судового діалогу в системах конфліктуючих норм / Е. Целлер // Право України : Юридичний журнал / МінЮст України. – 2016. – №2. – С. 17 - 24.

 25. Ямпольський Г. Про деякі питання визнання недійсними виконаних господарських договорів // Підприємництво,господарство і право : Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2012. – №10. – С.113-116.

 26. Ясечко С. Проблема визначення предмета правочину / С. Ясечко // Право України : Юридичний журнал / МінЮст України. – 2015. – №1. – С. 99 - 106.

13. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ


Веб-сайти судових установ

Конституційний Суд України
http://www.ccu.gov.ua/

Верховний Суд України
http://www.scourt.gov.ua/

Вищий господарський суд України
http://vgsu.arbitr.gov.ua/

Европейський суд з прав людини
http://www.echr.coe.int/echr/

Електронні журнали

Вісник Верховного Суду України

.

http://www.scourt.gov.ua/clients/

Вісник Конституційного Суду України
http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog

Вісник господарського судочинства
http://www.nbuv.gov.ua
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка