Програма навчальної дисципліни історія української культури підготовки молодший спеціаліст
Скачати 127,99 Kb.
Дата конвертації30.01.2017
Розмір127,99 Kb.


Міністерство освіти і науки України


Львівський національний університет імені Івана франка

Правничий коледж


Програма


навчальної дисципліни

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

підготовки _молодший спеціаліст ________

галузь знань 08 право
спеціальність 081 право

(Шифр за ОПП________)

2016 рік

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Правничим коледжем Львівського національного університету імені Івана Франка

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: викладач Правничого коледжу Равлінко З.П.

Обговорено та рекомендовано до затвердження на Педагогічній раді Правничого коледжу

галузь знань 08 право, спеціальність 081 право
“_______” __________________ 20___ року, протокол №__

Вступ
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “__Історія української культури___” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста, галуззю знань 08 - право, спеціальністю 081 - право.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є культура як система цінностей, їх зміст та призначення, основні концепції в їх історичному розвитку.

У кожному модулі подано матеріали до семінарських занять по змістовним модулям (темам), що містять проблемно-пошукові питання, тематику рефератів, додаткову літературу.

Він містить методичні рекомендації для самостійної роботи над змістовними модулями (темами), де коротко роз’яснюються найбільш важливі питання окремих тем, указуються посилання на літературу, питання для самоперевірки знань, список літератури.

Основними формами навчального процесу, які забезпечують вивчення студентами історії української культури, є навчальні та проблемні лекції, семінарські заняття, семінари-дискусії, презентації, рольові ігри, індивідуальна та самостійна робота, співбесіди з викладачами тощо. На вивчення курсу відводиться 132 години, з яких передбачено 17 годин - на лекції, 68 годин - на семінарські заняття, 16 годин - на консультації, 31 годину- на іспит.


Міждисциплінарні зв’язки:

Для засвоєння дисципліни студенти мають знати визначальні тенденції світової історії та історії України, категорії логіки, філософської науки, соціології та політології, культурології та теорії держави і права. Таким чином «Історія української культури» тісно пов’язана з іншими суспільно-гуманітарними дисциплінами, передусім з «Історією України», «Філософією» (тема: «Українська філософія»), «Україною в Європі та світі».


Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовний модуль 1. Культура України від найдавніших часів до початку XIV століття

Змістовний модуль 2. Культура України кінця XIV - початку ХХІ століття

1. Мета та завдання навчальної дисципліни


1.1. Мета викладання навчальної дисципліни

Вивчення дисципліни «Історія української культури» спрямовано на реалізацію сучасної концепції освіти студентів вищих навчальних закладів України, основою якої є ґрунтовна історико-філософська підготовка у поєднанні з орієнтацією на світоглядно-філософські проблеми сьогодення.

Метою курсу є ознайомлення з історією та сучасним станом української культури, як інтегральної культурологічної дисципліни, досягти якої можливо з огляду на те, що складові частини курсу органічно поєднують в собі як історичні аспекти української культури, так і окремі її специфічні галузі та напрямки, зокрема, мистецтво, науку, освіту, релігію тощо.

1.2.Основні завданнями вивчення дисципліниТеоретичні:

Виклад курсу «Історія української культури» спрямований на вивчення здобутків української матеріальної та духовної культури від її витоків до сьогодення, можливостей запозичення культурних цінностей інших народів, порівняльного аналізу ролі і місця вітчизняної культури у контексті світових та європейських культуротворчих процесів.Практичні:

Специфічною особливістю курсу історії української культури є його значний виховний потенціал, що дає можливість реалізувати у навчально-виховному процесі низку важливих завдань, зокрема таких, як виховання національної свідомості, громадянських якостей української молоді, становлення професійного мислення.

Важливим завданням курсу є також формування та розвитку високої внутрішньої культури його слухачів на основі вивчення досягнень і закономірностей розвитку української національної культури.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :


 • основні підходи до розуміння історії української культури, зміст яких відображає характер історичного розвитку української культури;

 • характерні риси української культури;

 • особливості культурних епох української культури, їх духовні цінності та пріоритети;

 • художні стилі та шедеври української культури;

 • історичні епохи становлення та розвитку української культури;

 • найбільш важливі факти історії української культури;

 • досягнення українського народу на кожному історичному етапі з часів трипільської культури і до наших днів;

 • специфіку української культури як складової частини світового культурного процесу;

 • побутові складові української культури;

 • ознаки культурної ідентифікації українського народу.


вміти :

 • аналізувати тенденції розвитку культури України в різні історичні епохи;

 • вільно орієнтуватися в процесах розвитку української культури;

 • кваліфіковано використовувати цінності української культури у професійній діяльності;

 • пояснювати значення історії культури України в процесі гармонійного розвитку особистості та суспільства України.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться __72_____ години/__2___ кредитів ECTS.


2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовний модуль 1. Культура України від найдавніших часів до початку XIV століття

Тема 1. Культура найдавнішого населення на території України

Поняття культури, його історико - філософський зміст. Розуміння культури у різні епохи й у різних культурних традиціях. Світова та національна культура, історична та регіональна типологія культури. Поняття «української культури». Розуміння української культури у минулі історичні епохи. Витоки культури України. Геополітичне положення й природнокліматичні особливості України та її вплив на культурний розвиток населення. Палеоліт та мезоліт на території України. Трипільська культура. Вплив скіфської культури на слов’янську культуру. Контакти землеробів середнього Подніпров’я з грецькими містами Північного Причорномор’я. Сарматський елемент слов’янської культури. Контакти слов’ян з Римською та Візантійською імперіями у період черняхівської культури. Формування основ слов’янської міфології. Проблема Велесової книги, її зміст. Мистецтво кіммерійців та скіфів. Мистецтво східних слов’ян (народна архітектура, ужиткове мистецтво)Тема 2. Культура Київської Русі

Витоки і формування культури Київської Русі (ІХ - Х ст.).Розвиток державності і культури Київської Русі та його відображення в усній народній творчості. Прийняття християнства та його значення для розвитку культури. Київська Русь, Візантія, Болгарія: культурні взаємини. Писемність, освіта, перекладна

література. Мистецтво (архітектура: традиції містобудування, житлове будівництво, сакральна архітектура; образотворче мистецтво: живопис, скульптура, іконопис). Мистецтво Київської Русі періоду феодальної роздробленості. «Слово о полку Ігоревім», «Житіє Феодосія Печерського», «Києво - Печерський патерик».

Тема 3. Культура Г алицько - Волинського князівства

Історико - культурне значення утворення Галицько - Волинської держави. Розвиток сільського господарства, солеварних промислів, торгівлі. Фортифікаційна і будівельна діяльність князів. Роль ДанилаГалицького в культурному піднесенні князівства.

Церконі установи в культурному житті Галицько - Волинської землі. Літописання та книгописні майстерні в Галицькій землі. Галицько - Волинський літопис.

Галицька архітектурна школа. Кам?яна сакральна архітектура Галича. Іконописні традиції Галицько - Волинської землі.

Синтез в культурі Галицько - Волинської доби словянської спадщини і культурних зв’язків з Візантією, Західною і Центральної Європи та країн Сходу.
Змістовний модуль 2. Культура України кінця XIV - початку ХХІ

століття

Тема 4. Культура України кінця XIV - першої половини XVII століття

Історичні умови розвитку культури України у литовсько - польський період: традиції Київської Русі та іноземний вплив. Входження українських князівств до складу Великого Князівства і Королівства Польського. Переорієнтація української культури на Захід. Політичні і церковні унії та їх наслідки для розвитку культури України. Литовсько - Руські літописи. Перекладна література.

Культура Ренесансу та Реформації в Україні. Українські студенти і професори у європейських університетах. Латиномовні письменники України XV - XVI ст.(Юрій Дрогобич, Павло Русин, Микола Гусовський, Себастьян Кленович). Люблінська унія 1569 року й розквіт культури України в останній третині XVI ст. Православне відродження: Максим Грек, Андрій Курбський, Константин - Василь Острозький. Острозька академія. Братства. Полемічна література України останньої третини XVI століття. Герасим Смотрицький, Христофор Філарет, Стефан Зизаній, Клірик Острозький, Іпатій Потій, Іван Вишенський.

Тема 5. Культура України другої половини XVII - XVIII століття)

Козацтво та його роль в культурі України. Освіта й інтелектуальне життя в Україні в другій половині XVII століття. Петро Могила і могилянство. Кторична, полемічна, морально - дидактична література XVII століття. Густинський літопис. Мелетій Смотрицький, Захарія Копистянський. Мистецтво України: поєднання ренесансного й барокового стилів: початок формування українського різновиду бароко. Вплив на розвиток культури України освітніх центрів: Острозької та Києво - Могилянської академії. Феномен українського козацького бароко. Роль братств у розвитку та утвердженні української культури. Книгодрукування: витоки та становлення.

Історіографія Гетьманської України. Вертеп. Бароко і рококо в архітектурі та в мистецтві. Церковне і світське будівництво. Дерев’яне зодчество, іконопис.

Тема 6. Українське національно - культурне відродження (кінець ХУІІІ - початок ХХ століття)

Класицизм в культурі України першої половини ХІХ століття.

І.Котляревський, П. Гулак - Артемовський, Г.Квітка - Основ'яненко, Є.Гребінка. Кирило - Мефодіївське братство. Творчість Т.Шевченка. Архітектура: будівництво й реконструкція міст (Київ, Одеса,

Полтава), садибно - паркове мистецтво (маєток Галаганів у Сокиринцях, парк Олександрія у Білій Церкві, парк Софіївка в Умані), скульптура (М.Козловський, І.Мартос), живопис і графіка (В.Боровиковський, В.Тропінін).

Культура Західної України в умовах феодально - кріпосницької системи Австрійської імперії. Галицько - карпатська школа українського романтизму. М.Шашкевич, І.Вагилевич, Я.Головацький.

Розвиток української музики: С.Гулак - Артемовський,

М.Лисенко, К.Стеценко, М.Леонтович. Скульптура: Л.Позен,

Ф.Балавенський. Живопис і графіка: К.Трутовський, М.Пимоненко, С.Васильківський, А.Куїнджі, Л.Жемчужников. Розвиток історико - культурних досліджень: А.Кримський, М.Грушевський.Тема 7. Культура України ХХ - початку ХХІ століття

Культура України періоду Національної революції (1917 - 1921). Гетьманат, його культурна політика. Книговидавництво. Преса.

В.Вернадський. Сутність «українізації» (1922 - 1932). Література: М.Рильський, В.Еллан - Блакитний, В.Сосюра, Драматургія і театр 20 -30-х рр.(Л.Курбас, Микитенко, П.Куліш). Новаторство «Мистецького об’єднання Березіль». Драматургія В.Винниченка та М.Куліша. Український кінематограф: О.Довженко.

Культура України в умовах тоталітаризму, Другої Світової війни і повоєнного розвитку. Освіта і наука, преса, публіцистика, література. Шістдесятники.

Культура України періоду розвитку радянського суспільства. «Відлига» і десталінізація. Дисидентський рух: Ліна Костенко, Василь Симоненко, Микола Вінграновський, Іван Драч, Василь Стус, Ігор Калинець. Театр. Образотворче мистецтво. Утвердження «соцреалізму».

Українська культура в зарубіжжі. Культура України в умовах кризи радянського суспільства і становлення української державності. Громадсько - культурні і суспільно - політичні організації,угруповання і рухи, їх значення в культурному житті українців. Образотворче мистецтво, кіномистецтво і театр.

3. Рекомендована література

 1. Академічне релігієзнавство : Підручник для вузів / за ред. А. М. Колодного. – К. : Світ знань, 2000. – 862 с.

 2. Александрович В. Мистецтво Галицько–Волинської держави /
  В. Александрович. – Львів : НАНУ, 1999. – 132 с.

 3. Бокань В. Історія культури України: Навч. посібник / В. Бокань,
  Л. Польовий. – К. : МАУП, 2002. – 256 с.

 4. Висоцький О. Ю. Історія української культури : Навч. посібник /
  О. Ю. Висоцький. – Дніпропетровськ : НМетАУ, 2009. – 130 с.

 5. Горський В. С. Історія української філософії: Курс лекцій /
  В. С. Горський. – К. : Наукова думка, 1996. – 286 с.

 6. Грицак Я. Нариси історії України. Формування модерної української нації / Я. Грицак. – К. : Генеза, 2000. – 360 с.

 7. Історія релігії в Україні : Навч. посібник / за ред. А. М. Колодного,
  П. Л. Яроцького. – К. : Т-во «Знання», 1999. – 735 с.

 8. Історія світової та української культури : Підручник / В. А. Гречко,
  І. В. Чорний, В. А. Кушнерук, В. А. Режко. – К. : Літера, 2002. – 463 с.

 9. Історія української культури / За загал. ред. І. Крип’якевича. – К. : Либідь, 2002. – 656 с.

 10. Історія української культури / За ред. О. Павлова. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 368 с.

 11. Історія української та зарубіжної культури / за ред. С. М. Клапчука,
  В. Ф. Остафійчука. − К. : Знання, 2002. – 351 c.

 12. Історія української культури у 5-ти т. Т. 1. Історія культури давнього населення України / Ю. С. Асєєв, В. Д. Баран, І. А. Баранов. – К. : Наукова думка, 2001. – 1134 с.

 13. Історія української культури у 5-ти т. Т. 2. Українська культура ХІІІ – першої половини XVIІ ст. / В. С. Александрович, В. Г. Балушок,
  М. Б. Боянівська. – К. : Наукова думка, 2001. – 846 с.

 14. Історія української культури у 5-ти т. Т. 3. Українська культура другої половини ХVІІ – XVIІI ст. / В. С. Александрович, В. Й. Борисенко,
  Т. М. Виврот. – К. : Наукова думка, 2003. – 1246 с.

 15. Історія української культури у 5-ти т. Т. 4. Кн. 1. Українська культура ХІХ ст. / А. Ф. Артюх, В. Г. Балушок, Г. Б. Бондаренко. – К. : Наукова думка, 2008. – 1008 с.

 16. Історія української культури у 5-ти т. Т. 4. Кн. 2. Українська культура ХІХ ст. / А. Ф. Артюх, В. Г. Балушок, Г. Б. Бондаренко. – К. : Наукова думка, 2005. – 1294 с.

 17. Кордон М. В. Українська та зарубіжна культура : Підручник /
  М. В. Кордон. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 584 с.

 18. Культура і побут населення України: Навч. посібник / за ред. В. І. Наулко,
  Л. Ф. Артюх. – К. : Либідь, 1993. – 288 с.

 19. Культурологія : Навч. посібник / за ред. Т. Б. Гриценко, С. П. Гриценко,
  А. Ю. Кондратюк. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 392 c.

 20. Культурологія : теорія та історія культури : Навч. посібник / за ред.
  І. І. Тюрменко, О. Д. Горбула. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 368 с.

 21. Культурологія : українська та зарубіжна культура. Навч. посібник / І. Зязюн, В. Семашко та ін. ; Ред. М. М. Закович. – К. : Знання, 2007. – 567 c.

 22. Лекції з історії світової та вітчизняної культури : Навч. посібник / За ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. – Львів : Світ, 2005. – 568 с.

 23. Мистецтво України: Біографічний довідник / За ред.
  А. В. Кудрицького. – К. : Укр. енцикл., 1997. – 700 с.

 24. Попович М. Нарис історії культури України / М. Попович. – К. : «АтрЕк», 1998. – 728 с.

 25. Українська і зарубіжна культура. Навч. посібник / Під. заг. ред.
  К. В. Заблоцької. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2001. – 372 с.

 26. Українська культура : Історія і сучасність : Навч. посібник /
  С. О. Черепанова, В. Г. Скотний, І. В. Бичко та ін. – Львів : Світ, 1994. – 455 с.

 27. Українська культура в європейському контексті / Ю. П. Богуцький. – К. : Знання, 2007. – 680 с.

 28. Шевченко І. Україна між Сходом і Заходом. Нариси з історії культури до початку XVIII століття / І. Шевченко. – Львів : Інститут Історії Церкви Львівської Богословської Академії 2001. – 250 с.

 29. Шейко В. М. Історія української культури : Навч. посібник /
  В. М. Шейко, Л. Г. Тишевська. – К. : Кондор, 2006. – 264 с. 1. Форма підсумкового контролю успішності навчання


Використовуються такі методи контролю (усного, письмового), які мають сприяти підвищенню мотивації студентів до навчально-пізнавальної діяльності. З метою об’єктивної перевірки знань на семінарських заняттях застосовуються усне опитування, письмові контрольні роботи, тестовий контроль. Самостійна робота перевіряється шляхом написання рефератів, тестів, а також усного опитування.

Навчальна дисципліна Історія української культури оцінюється за модульно-рейтинговою системою, яка з 1 модуля на 11 тижнів І семестру .


Оцінювання відбуваєтьсяза такими формами контролю:

Поточний контроль, модульний контроль, іспит.
 1. Засоби діагностики успішності навчання

Форми участі студентів у навчальному процесі, які підлягають поточному контролю:

- Виступ з основного питання.

- Усна наукова доповідь.

- Доповнення, запитання до виступаючого, рецензія на виступ.

- Участь у дискусіях.

- Участь у інтерактивних формах організації заняття.

- Аналіз джерельної і монографічної літератури.

- Письмові завдання (тестові, контрольні, творчі роботи тощо).- Реферат, есе (письмові роботи, оформлені відповідно до вимог).
Контрольні заходи модульного контролю з «Історії української культури» проводяться під час семінарських занять в академічній групі відповідно до розкладу занять. Контрольні заходи модульного контролю проводяться у комбінованій формі: у вигляді тестування та письмових контрольних робіт. В окремих випадках можна застосовувати й інші форми модульного контролю: письмові завдання, усні колоквіуми та ін. Вид контрольного заходу та методика урахування складових модульного контролю при визначенні оцінки за ЗМ розробляється викладачем і затверджується кафедроюБаза даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка