Програма навчальної дисципліни «методи геоморфологічних досліджень»
Скачати 73,67 Kb.
Дата конвертації30.04.2017
Розмір73,67 Kb.
Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра геоморфології і палеогеографії


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи

____________________ З.І. Мамчур


“______”_______________2010 р.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«МЕТОДИ ГЕОМОРФОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

напряму підготовки 040104 Географія

спеціальності 6.040104 «Географія»

спеціалізації «Геоморфологія»

географічного факультету


Форма

навчан


ня

Курс

Семестр

Загаль-ний

обсяг

(год.)


Всього

аудит.


(год.)

у тому числі (год.):


Самос


тійна

робо


та

(год.)


Контрольні роботиЕкза


мен

(сем.)

Лекції

Лаборато


рні

Прак

тичні


Денна

3

5
54

42
12

36

2

*

Заочна
Програму склала кандидат геогр. наук, доцент Байрак Галина Ростиславівна
Програма затверджена на засіданні кафедри геоморфології і палеогеографії

Протокол № ___ від “____”________________20__ р.

Завідувач кафедри геоморфології і палеогеографії

Кравчук Я.С. /__________________/

“_____”___________________20___ р

Схвалено Вченою радою географічного факультету


Протокол № ___ від “____”________________20___ р.
Голова _______________/ _____________________/

(підпис) (прізвище та ініціали)


1.РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ ТА ЗНАНЬ

Шифр умінь та змістовних модулів

Зміст умінь, що забезпечуєтьсяЗМ1

Студенти повинні вміти: 1) виконувати камеральну підготовку до польових робіт, 2) розробляти програму досліджень і критерії прокладання маршруту, 3) відокремлювати морфологічні елементи рельєфу, 4) розрізняти їхню структурну обумовленість чи аструктурність, 5) описувати геологічні розрізи, 6) вивчати рельєфотвірні процеси.

ЗМ2

Студенти мають вміти досліджувати такі генетичні категорії рельєфу, як флювіальні, карстові, гравітаційні, вулканічні, еолові, мерзлотні, процеси на берегах морів.
  1. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Лекційний курс

Шифр змістовного

модуля

Назва змістовного модуля


Кількість аудиторних годин

ЗМ1

Спеціалізовані методи геоморфологічних досліджень

16

ЗМ2

Методи вивчення генетичних категорій рельєфу

26
    1. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Шифр змістовного

модуля

Назва змістовного модуля


Кількість аудиторних годин

ЗМ1

Спеціалізовані методи геоморфологічних досліджень

6

ЗМ2

Методи вивчення генетичних категорій рельєфу

6

2.5. Самостійна робота студента:

(денна форма навчання)

Шифр змістовного

модуля

Назва змістовного модуля


Кількість аудиторних годин

ЗМ1

Спеціалізовані методи геоморфологічних досліджень

14

ЗМ2

Методи вивчення генетичних категорій рельєфу

22
  1. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, МЕТОДИЧНИХ ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

1. Башенина Н.В., Леонтьев О.К., Пиотровский М.В., Симонов Ю.Г. Методическое руководство по геоморфологическому картированию и производству геоморфологической сьемки в масштабе 1:50000, 1:25000. М., МГУ, 1962.

2. Башенина Н.В. Геоморфологическое картографирование. М., МГУ, 1978.

3. Руководство по детальному геоморфологическому картированию / Под ред. Л.Демека. Брно. 1976.

4. Чемеков Ю.Ф., Ганешин Г.С., Соловьев В.В. Методическое руководство по геоморфологическим исследованиям. М., Недра, 1972.

5. Спиридонов А.И. Основы общей методики полевых геоморфологических исследований и геоморфологического картографирования. М., Высшая школа, 1970.

6. Справочник по инженерной геологии / Под ред. Чуринова М.В. М., Недра, 1979.

7. Золотарев Г.С. Инженерная геодинамика. М., МГУ, 1983.

8. Толстых Е.А. Методика измерения количественных параметров экзогенных геологических процессов. М., Недра, 1984.

9. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М., Агропромиздат, 1985.


  1. КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ

За результатами вивчення курсу студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як сума оцінок з двох модулів та оцінки за іспит (50 балів за поточний контроль +50 за іспит).

Студент має можливість накопичити максимальну кількість балів у межах кожного модуля, використовуючи різні способи набуття знань. Система оцінювання таких способів набуття знань подається у таблиці:


Бальна система оцінювання різних форм навчання студента

за І модуль:

№ п/п

Назви виду роботи,

способи набуття знаньБали за одне заняття або 1 реферат

Бали за всі заняття (максимальні)

1.

Виконання практичної роботи

5

5×2=10

2.

Самостійна робота (реферат)

5

5

3.

Семінарське заняття

5

10
Всього:
25


Бальна система оцінювання різних форм навчання студента

за ІІ модуль:

№ п/п

Назви виду роботи,

способи набуття знаньБали за одне заняття або 1 реферат

Бали за всі заняття (максимальні)

1.

Виконання практичної роботи

5

5×2=10

2.

Самостійна робота (реферат)

5

5

3.

Семінарське заняття

10

10
Всього:
25
  1. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ:

Комп’ютерне тестування.

Автор _____________________ / Байрак Г.Р. /


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка