Програма навчальної дисципліни мораль та етика вченогоСкачати 219.78 Kb.
Дата конвертації05.09.2018
Розмір219.78 Kb.
ТипПрограма
Форма № Н - 3.03

Затверджено наказом МОН УкраїниЛьвівський національний університет імені Івана Франка


Кафедра механіки
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

з науково-педагогічної роботи
___________________________

“______”_______________20___ р.ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


_____________Мораль та етика вченого_____________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

галузі знань_________11 математика та статистика ______

(шифр і назва галузі знань)

для спеціальності ____113 прикладна _математика_________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_______1. теоретична та прикладна __механіка___

(назва спеціалізації)

факультету ______________механіко-математичного_________

(назва факультету)

Форма

Навчання


Курс

Семестр

Кредитів ECTS

Загальний

обсяг

(год.)


Всього

аудит.


(год.)

у тому числі (год.):Самос-


тійна

робота


(год.)

Контрольні (модульні) роботи

(шт.)


Розрахунково-графічні роботи

(шт)


Курсові проекти (роботи), (шт.)


Залік

(сем.)

Екза-мен

(сем.)

Лекції


Лабора-торніПрак- тичні

Денна

5

10

3

90

32

3258


9Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми ГСВО підготовки магістра з галузі знань 11 математика та статистика спеціальності 113 прикладна математика спеціалізації 1. теоретична та прикладна механіка : цикл нормативних навчальних дисциплін спеціалізації теоретична та прикладна механіка._


Робочу програму склав _ проф. Сулим Г.Т.____
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри механіки механіко-математичного факультету
Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.
Завідувач кафедри механіки
_______________________ /_Сулим Г.Т._____/

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р

1. РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ ТА ЗНАНЬШифр умінь та змістових модулів

Зміст умінь, що забезпечується1

Студент повинен усвідомлено керуватися у своїй професійній діяльності вченого, наукового працівника, дослідника нормами моралі та етики здійснення наукового дослідження, організації усних виступів, оформлення наукових публікацій та наукових ділових документів. Розуміти важливість морально-етичного самоконтролю та особистої боротьби із плагіатом, проявами недобросовісності.

2

Студент повинен навчитися помічати поряд із високою наукою наукові спекуляції та квазінауковість окремих тверджень і навіть теорії. Під час аналізу прикладів прояву квазінаукових теорій виробити для себе стійке розуміння принципової різниці між науковими і квазінауковими результатами, на основі засвоєння принципів моралі та етики наукових досліджень набути імунітету від можливого захоплення квазінауковими теоріями. Стати пропагандистом методологічно справді наукового пізнання світу.

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Лекційний курс

Шифр змістового

модуля

Назва змістового модуля


Кількість аудиторних годин

1

Основні принципи морального кодексу сучасного наукового працівника та етики його діяльності у різноманітних сферах.

16

2

Наукові провокації та прояви квазінаукових теорій. Важливість особистого розуміння потреби активної боротьби із квазінаукою.

16

2.3. Самостійна робота студента:

Загальний обсяг 58 год. самостійної роботи включає 38 год. для написання реферату-виступу на вибрану із запропонованого переліку тему, а також 20 годин для ознайомлення із двома вибраними за власним бажанням рефератами своїх одногрупників та написання на них рецензій.


ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, МЕТОДИЧНИХ ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Література базова

1. Баренблатт Г.И., Монин A.C. О возможном механизме явления дискоидных образований в атмосфере // Докл. АН СССР, 1979. 246, № 4, С. 834‑837.

2. Кругляков Э. П. Что же с нами происходит? — Новосибирск: Изд-во СО РАН, 1998. — 167 с.

3. Кругляков Э. П. «Учёные» с большой дороги. — М.: Наука, 2001. — 321 с.

4. Кругляков Э. П. «Учёные» с большой дороги-2. — М.: Наука, 2005. — 336 с.

5. Кругляков Э.П. «Ученые» с большой дороги-3 / Э.П. Кругляков ; Комис. по борьбе с лженаукой и фальсификацией науч. исслед. РАН. – М. : Наука, 2009. –357 с.

6. Ольховський В. Про академічну свободу і моральний вибір // Вісн. НАН України, 1997. № 5. С. 19‑23.

7. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. Львів: Сполом, 2001, 224 с.

8. Фейнман P. Характер физических законов. М.: Наука, Изд. второе, исправленное, 1987. 164 с.

9. Шапиро В.Г. Мораль и бомба. О моральной ответственности ученых и политиков в ядерную эпоху. М.: Едиториал УРСС, ЛКИ. 2007. 192 с.

Література додаткова

1. Dobre obyczaje w nauce [1994] – Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych wydany przez Komitet Etyki w Nauce przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1994; http://www.umed.lodz.pl/pl/doc/bio/dobre_obyczaje.doc

2. Nelkin D. Forbidden Research: Limits to Inquiry in the Social Sciences / E. Erwin, S. Gendin, L. Kleinman (red.). Ethical Issues in Scientific Research. An Anthology (Series: Garland Studies in Applied Ethics, Alan Goldman Ed), Garland Publishing, New York & London 1994.

3. Schachman H.K. What is misconduct in science? / Science, 1993. 261 P. 148-9 (передрук у: D. Elliot, J.E. Stern (red.), Research Ethics. A Reader, University Press of New England, 1997.)

4. Schwalbe K.-H. Ethics in science // ESIS. Newsletter, 2012, No. 50. P. 15‑20.

5. Whitbeck C. Research Ethics, w: Encyclopedia of Applied Ethics, t. 3, red. R. Chadwick, Academic Press, San Diego 1998.

6. Wiseman R. Paranormality: Why we see what isn’t there. London: Spin Solutions Ltd, 2011. 198 p. Див. теж переклад на польську мову: Wiseman R. Paranormalność. Dlaczego widzimy to, czego nie ma. Warszawa: W-wo W.A.B., 2012. s. Див. теж Вайзман Р. Вы заметили гориллу? Минск: Попурри, 2005. 128 с. Ричард Уайзмен (Richard Wiseman).
КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою.

Для отримання заліку необхідно набрати більше 51 бала за семестр.
ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ

9 семестр Вид контролю – залік.

Семестровий контроль:

Відвідування – 15 балів+5 балів премії за відвідування всіх занять

Реферат – 40 балів

Рецензії (дві) – 2х5=10 балів

Колоквіум – 30 балів

Усього – 100 балів.
Автор _____________________/_________Сулим Г.Т._____________/

(підпис) (прізвище та ініціали)


Форма № Н - 3.04

Львівський національний університет імені Івана Франка


Кафедра механіки
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

з науково-педагогічної роботи
___________________________

“______”_______________20___ р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


_____________Мораль та етика вченого_____________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

галузі знань_________11 математика та статистика ______

(шифр і назва галузі знань)

для спеціальності ____113 прикладна _математика_________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_______1. теоретична та прикладна __механіка___

(назва спеціалізації)

факультету ______________механіко-математичного_________

(назва факультету)

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


Мораль та етика вченого. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 113 прикладна математика спеціалізації теоретична та прикладна_механіка. - Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016.

Розробники: професор Сулим Г.Т.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри механіки


Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.
Завідувач кафедри механіки
_______________________ ( Сулим Г.Т. )

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р
Схвалено методичною комісією механіко-математичного факультету
Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.
“_____”________________20__ р. Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


« » __________, 20__

« » __________, 20__

  1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

«Мораль та етика вченого»)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів, 3

Галузь знань

11 математика та статистика(шифр, назва)

цикл нормативних навчальних дисциплін

Змістових модулів – 2

Спеціальність

113 прикладна математика(шифр, назва)

Рік підготовки:

Спеціалізація (професійне спрямування)
Теоретична та прикладна механіка

5

Семестр

Загальна кількість годин – 90

10

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних 2

самостійної роботи студента – 4


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Магістр


32 год.

Лабораторні заняття

Самостійна робота

58 год.
Вид контролю: колоквіум, реферат
  1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Курс «Мораль та етика вченого» покликаний ознайомити студентів із принципами морального кодексу сучасного наукового працівника та етики його діяльності у різноманітних сферах. Прищепити переконання важливості та життєвої необхідності строгого їх дотримання, важливості активної протидії науковим провокаціям та проявам квазінаукових теорій.

Студент повинен знати історичні аспекти розвитку механіки; принципи та методи збирання, систематизації, узагальнення та використання інформації й здійснення наукових досліджень за профілем спеціальності; практичні питання редагування та підготування матеріалів до публікації; основи наукової організації праці.

Студент повинен усвідомлено керуватися у своїй професійній діяльності вченого, наукового працівника, дослідника нормами моралі та етики здійснення наукового дослідження, організації усних виступів, оформлення наукових публікацій та наукових ділових документів. Розуміти важливість морально-етичного самоконтролю та особистої боротьби із плагіатом, проявами недобросовісності.

Студент повинен навчитися помічати поряд із високою наукою наукові спекуляції та квазінауковість окремих тверджень і навіть теорії. Під час аналізу прикладів прояву квазінаукових теорій виробити для себе стійке розуміння принципової різниці між науковими і квазінауковими результатами, на основі засвоєння принципів моралі та етики наукових досліджень набути імунітету від можливого захоплення квазінауковими теоріями. Стати пропагандистом методологічно справді наукового пізнання світу.

Необхідне знання практично повного обсягу програми бакалавра механіки.  1. Програма навчальної дисципліни


X семестр

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Мораль, етика і відповідальність. Етос та етика науки.

Тема 2. «Основні гріхи та дрібніші грішки». Етичні проблеми ставлення науковця до людей та живих істот як об’єктів наукових досліджень.

Тема 3. Моральна шкідливість дріб’язкових та зайвих досліджень

Тема 4. Засушена мавпяча лапка, золота рибка та інші машини сповнення бажань.

Тема 5. Моральна відповідальність науки і вченого перед суспільством

Тема 7. Кодекси моральності чи етики поведінки. Плагіат.

Тема 8. Етичні вимоги до вченого

Змістовий модуль 2.

Тема 9. На марші до псевдонауки. Наукові провокації. Жарти і прогрес у комп’ютерних науках, які навівають на тяжкі роздуми.

Тема 10. Фальшування наукових результатів. Окремі факти

Тема 11. Причини розквіту лженауки і як з нею борються

Тема 12. Авторитет вченого або які психологічні риси сприяють скочуванню у псевдонауковість

Тема 13. Чи можна відрізнити науку від лженауки?

Тема 14. Чи треба боротися з лженаукою і як це робити.

Тема 15. І як все ж прорватися крізь жорсткі межі пануючої парадигми.
4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Усього

Л

П

Лаб

Інд

Ср

1

2

3

4

5

6

7

ІХ семестр

Змістовий модуль 1

Тема 1.

2

2

Тема 2.

2

2

Тема 3

2

2

Тема 4

2

2

Тема 5

2

2

Тема 6

2

2

Тема 7

2

2

Тема 8

2

2

зм. модуль 1
16


29

Змістовий модуль 2

Тема 9

2

2

Тема 10

4

4

Тема 11

2

2

Тема 12

2

2

Тема 13

2

2

Тема 14

2

2

Тема 15

2

2

зм. модуль 2
16


29

Разом
32


585. Самостійна робота

Загальний обсяг 58 год. самостійної роботи включає 38 год. для написання реферату-виступу на вибрану із запропонованого переліку тему, а також 20 годин для ознайомлення із двома вибраними за власним бажанням рефератами своїх одногрупників та написання на них рецензій.6. Розподіл балів, що присвоюється студентам
Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою.

Для отримання заліку необхідно набрати більше 51 бала за семестр.


8 семестр Вид контролю – залік.

Семестровий контроль:

Відвідування – 15 балів+5 балів премії за відвідування всіх занять

Реферат – 40 балів

Рецензії (дві) – 2х5=10 балів

Колоквіум – 30 балівУсього – 100 балів.

7. Рекомендована література

Література базова

1. Баренблатт Г.И., Монин A.C. О возможном механизме явления дискоидных образований в атмосфере // Докл. АН СССР, 1979. 246, № 4, С. 834‑837.

2. Кругляков Э. П. Что же с нами происходит? — Новосибирск: Изд-во СО РАН, 1998. — 167 с.

3. Кругляков Э. П. «Учёные» с большой дороги. — М.: Наука, 2001. — 321 с.

4. Кругляков Э. П. «Учёные» с большой дороги-2. — М.: Наука, 2005. — 336 с.

5. Кругляков Э.П. «Ученые» с большой дороги-3 / Э.П. Кругляков ; Комис. по борьбе с лженаукой и фальсификацией науч. исслед. РАН. – М. : Наука, 2009. –357 с.

6. Ольховський В. Про академічну свободу і моральний вибір // Вісн. НАН України, 1997. № 5. С. 19‑23.

7. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. Львів: Сполом, 2001, 224 с.

8. Фейнман P. Характер физических законов. М.: Наука, Изд. второе, исправленное, 1987. 164 с.

9. Шапиро В.Г. Мораль и бомба. О моральной ответственности ученых и политиков в ядерную эпоху. М.: Едиториал УРСС, ЛКИ. 2007. 192 с.

Література додаткова

1. Dobre obyczaje w nauce [1994] – Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych wydany przez Komitet Etyki w Nauce przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1994; http://www.umed.lodz.pl/pl/doc/bio/dobre_obyczaje.doc

2. Nelkin D. Forbidden Research: Limits to Inquiry in the Social Sciences / E. Erwin, S. Gendin, L. Kleinman (red.). Ethical Issues in Scientific Research. An Anthology (Series: Garland Studies in Applied Ethics, Alan Goldman Ed), Garland Publishing, New York & London 1994.

3. Schachman H.K. What is misconduct in science? / Science, 1993. 261 P. 148-9 (передрук у: D. Elliot, J.E. Stern (red.), Research Ethics. A Reader, University Press of New England, 1997.)

4. Schwalbe K.-H. Ethics in science // ESIS. Newsletter, 2012, No. 50. P. 15‑20.

5. Whitbeck C. Research Ethics, w: Encyclopedia of Applied Ethics, t. 3, red. R. Chadwick, Academic Press, San Diego 1998.

6. Wiseman R. Paranormality: Why we see what isn’t there. London: Spin Solutions Ltd, 2011. 198 p. Див. теж переклад на польську мову: Wiseman R. Paranormalność. Dlaczego widzimy to, czego nie ma. Warszawa: W-wo W.A.B., 2012. s. Див. теж Вайзман Р. Вы заметили гориллу? Минск: Попурри, 2005. 128 с. Ричард Уайзмен (Richard Wiseman).

Програму склав професор Сулим Г.Т.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Міністерство освіти І науки україни миколаївський національний університет
2018 -> Тема дослідження традиційної культури та народної творчості українців етнологами київської
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни теорія міжнародних відносин та геополітика частина І окр
2018 -> Програма навчальної дисципліни Політична історія україни Ступінь бакалавра
2018 -> Музеєзнавство академічна характеристика дисципліни


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка