Програма навчальної дисципліни нотаріат України опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
Сторінка1/5
Дата конвертації17.01.2017
Розмір0,54 Mb.
  1   2   3   4   5
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Нотаріат України


  1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Форма навчання

Курс

Семестр

Лекції

Практичні

(семінарські)

Всього ауд.

годин

Курсові роботи

Контрольні

роботи

Самостійна

робота

Всього годин

Екзамени

Залік

Денна

4

8

12

8

20

16

36+

Заочна

5

10

4

2

6

30

36+


2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Дисципліна «Нотаріат Україні» за освітньо-професійною програмою має статус вибіркової.

Програма навчальної дисципліни розроблена на основі ГСВО МОН України «Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра напряму 6.030401 «Правознавство» галузі знань 0304 «Право».

У системі органів, які здійснюють правоохоронну діяльність, особливе місце належить нотаріату, основним напрямом діяльності якого є правове забезпечення захисту прав і свобод людини, законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

Забезпечуючи охорону прав і свобод людини, нотаріат своєю діяльністю сприяє утворенню правової держави, і, по-суті, гарантує правовий захист людини, що згідно з Конституцією України визнається найбільшою соціальною цінністю держави.Предметом дисципліни є позасудова охорона та захист прав і закон­них інтересів, безспірність правовідносин, щодо яких вчиняють­ся нотаріальні дії, здійснення нотаріальних дій уповноваженими на те органами та посадовими особами, а також функції но­таріату: охорони та захисту.

Метою навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з основними поняттями, характерними рисами нотаріату як правового інституту: позасудова охорона та захист прав і закон­них інтересів, безспірність правовідносин, щодо яких вчиняють­ся нотаріальні дії, здійснення нотаріальних дій уповноваженими на те органами та посадовими особами, а також функції но­таріату: охорони та захисту.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів

У своїй діяльності нотаріат керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а на території Республіки Крим, крім того, - законодавством Республіки Крим, наказами Міністра юстиції України, нормативними актами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.Завданням нотаріату України як навчальної дисципліни є набуття вмінь і навичок у використанні спеціальної літератури, обробці, систематизації, зберіганні та використанні конституційно-нормативної інформації, проведенні її порівняльно-правового аналізу та її використанні на практиці.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати:

  • поняття нотаріату України, його функції, принципи та місце в системі права;

  • суб’єктів нотаріальної діяльності, їх права та обов’язки;

  • поняття, предмет, зміст та стадії нотаріального процесу;

  • державне регулювання діяльності нотаріату;

  • поняття та класифікацію нотаріальних дій;

  • загальні вимоги для вчинення нотаріальних дій;

  • порядок вчинення окремих видів нотаріальних дій.

вміти:

- тлумачити і правильно застосовувати норми матеріального та процесуального права;

- вивчати, аналізувати й оцінювати обставини справи;

- здійснювати правильну юридичну кваліфікацію;

- відповідно до чинного законодавства виносити рішення по справі;

- здійснювати процесуально-документальне оформлення результатів розгляду юридичної справи, іншої юридичної документації;

- вести юридичну статистику, здійснювати аналіз статистичних даних.

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Лекція 1. Загальні положення про нотаріат в Україні. Нотаріальний процес України

Поняття нотаріату. Суб'єкти нотаріальної діяльності. Функції нотаріату. Нотаріальне процесуальне право. Нотаріальний процес, його зміст та стадії. Джерела нотаріального процесуального права. Принципи діяльності нотаріату в Україні.Лекція 2. Організація нотаріальної діяльності

Нотаріус. Права та обов'язки нотаріуса. Етика нотаріуса. Державне регулювання діяльності нотаріату. Порядок надання доступу до професії нотаріуса. Умови видачі та анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю. Система та компетенція нотаріальних органів і посадових осіб, на яких покладено обов'язок вчиняти нотаріальні дії в Україні.

Українська нотаріальна палата.
Лекція 3. Загальні правила вчинення нотаріальних дій
Поняття нотаріальної дії. Класифікація нотаріальних дій. Загальні правила вчинення нотаріальних дій.

Лекція 4. Посвідчення та засвідчення безспірних фактів

Посвідчення правочинів. Поняття правочину та вимоги до його дійсності. Загальні правила посвідчення правочинів. Особливості посвідчення правочинів щодо розпорядження, володіння, користування часткою нерухомого майна в спільній власності. Посвідчення договорів. Посвідчення довіреностей. Посвідчення заповітів. Посвідчення безспірних фактів. Засвідчення безспірних фактів.Лекція 5. Посвідчення безспірного права

Видача свідоцтва про право на спадщину. Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з них. Видача свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів). Видача свідоцтва про придбання майна стягувачем, якщо прилюдні торги (аукціон) не відбулися.Лекція 6. Надання документам виконавчої сили

Опротестування векселів. Вчинення виконавчих написів.Лекція 7. Охоронні нотаріальні дії

Вжиття заходів щодо охорони спадкового майна. Накладення заборони щодо відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно), що підлягає державній реєстрації. Прийняття на зберігання документів.Лекція 8. Застосування іноземного законодавства при вчиненні нотаріальних дій

Застосування законодавства іноземних держав. Оформлення нотаріусом документів, призначених для дії за кордоном. Прийняття нотаріусом документів, складених за кордоном. Міжнародні договори.  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка