Програма навчальної дисципліни освітньо-наукового рівня «Магістр» Галузь знань 06 «Журналістика»
Скачати 150,09 Kb.
Дата конвертації07.09.2018
Розмір150,09 Kb.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Факультет журналістики

Кафедра радіомовлення і телебачення
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної роботи проф. Гарасим Я.І.

“______”_______________2016 р.
ЕФІРНЕ МОВЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ ЗАСАД РИТОРИКИ

ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

освітньо-наукового рівня «Магістр»

Галузь знань 06 «Журналістика»

спеціальність 061 «Журналістика»
(Шифр за ОПП 1.4.04.03)

Львів – 2016


РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: кафедра радіомовлення і телебачення

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: Олександра Антонівна Сербенська, доктор філологічних наук, професор кафедри радіомовлення і телебачення

Обговорено та схвалено Вченою радою факультету журналістики
Протокол № 1 від 31 серпня 2016 року

Голова вченої ради,

декан факультету журналістики доц. Присяжний М.П.
1.РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ ТА ЗНАНЬ

Шифр умінь та змістових модулів

Зміст умінь, що забезпечується


Студент повинен знати

 • особливості живого слова національної мови;

 • окремі факти з історії ставлення до живого слова;

 • про ефірне мовлення як важливий сегмент звукового простору Держави;

 • механізм ефірного виступу;

 • риторичні закони;

 • психо-фізіологічні основи сприймання ефірного мовлення;

 • „розсіювальні” тенденції теле- та радіомовлення.


Студент повинен уміти

 • характеризувати своє мовлення;

 • ставити свій голос, володіти темпом, силою, діапазоном, виробляти гнучкість, тривалість, повнозвучність;

 • правильно визначати логіку виступу;

 • усувати антикомунікативні елементи;

 • вільно поводитися з мікрофоном, знати його можливості для поліпшення голосу;

 • користуватися законами риторики;

 • правильно вибудовувати аргументацію усного виступу.

 1. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Лекційний курс

Шифр змістового

модуля

Назва змістового модуля


Кількість аудиторних годин

Змістовий модуль 1.

УСНИЙ ПУБЛІЧНИЙ ТЕКСТ. З ІСТОРІЇ ЙОГО ВИВЧЕННЯ.


16


ТЕМА 1.

Історія становлення і формування новИх науковИХ напрямІВ

2

ТЕМА 2.


Аргумент у публічному тЕКСТі

2

ТЕМА 3.

Дискусії та її різновиди

2

ТЕМА 4.

ЖАНРИ РИТОРИКИ


2

ТЕМА 5.

ТРАДИЦІЇ РИТОРИКИ В УКРАЇНІ: ПРАКТИКА І ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ

4

ТЕМА 6.

ЛІНГВОКРЕАТИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ В СУЧАСНИХ МЕДІЯХ


4  1. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

1.

Історія становлення і формування нових наукових напрямів

2

2.

Аргумент у публічному тексті

2

3.

Дискусії та її різновиди

2

4.

Жанри риторики


2

5.

Традиції риторики в Україні: практика і теоретичні засади

4

6.

Лінгвокреативні тенденції в сучасних медіях


4

Разом
16

2.5. Самостійна робота студента:


1.

Історія становлення і формування нових наукових напрямів

9

2.

Аргумент у публічному тексті

9

3.

Дискусії та її різновиди

9

4.

Жанри риторики


9

5.

Традиції риторики в Україні: практика і теоретичні засади

11

6.

Лінгвокреативні тенденції в сучасних медіях


11

Разом
58
 1. Діалог як метод пошуку істини у філософському творі «На склоні віку» Івана Франка.

 2. Неориторика як елемент культури.

 3. П’ять канонів класичної риторики.

 4. проаналізуйте з погляду таких засад, як правильність, логічність, доцільність, точність, виразність, ясність, етичність, естетичність три записи радіопрограм (див. листок).

ПЕРЕЛІК ЗВУКОВИХ ДОДАТКІВ

1. Новели-оповідки, ліричні етюди Олександра Токаря (Дніпропетровськ)

2. Радіожурнал „Слово” (Київ)

3. „Прикарпатські новини” Івано-Франківського обласного радіо

4. Львівські новини радіо „Люкс-ГМ”

5. Радіопередача „Є в істині чудова простота” Валентини Орлової (Дніпропетровськ)

6. Інформаційний радіожурнал „Виднокола” (Полтава)

7. Радіопрограма „Майдан” Дніпропетровського обласного радіо

8. Радіопрограма „Думка-шумка” Наталії Старюк (Дніпропетровськ)

9. Радіопередача „Стежка-мережка” Таїсії Ковальчук (Дніпропетровськ)

10. Хронікальне радіоповідомлення

11. Розгорнуте радіоповідомлення

12. Радіоповідомлення-відгук

13. Радіоповідомлення-пропозиція

14. Радіоповідомлення-подяка

15. Критичне радіоповідомлення

16. Полемічне радіоповідомлення

17. Короткий хронікальний радіозвіт

18. Інтерв’ю-полілог „Поміркуємо разом” Людмили Островської (Тернопіль)

19. Радіорепортажі „І буде правда на землі” та „Ой, не ріж косу, бо хорошая!” Галини Рокецької (Львів)

20. Радіорепортаж „Зустрічі на лемківській ватрі” Наталії Асатурян (Івано-Франківськ)

21. Матеріали Тараса Марусика на радіо „Свобода”

22. Авторська радіопрограма „Двадцять хвилин з Володимиром Яворівським”

23. Радіобесіда „Мова рідна, слово рідне” Світлани Коваленко (Запоріжжя)

24. „Вечірні розмови” Світлани Барабаш (Кіровоград)

25. Радіопрограма „Полярне коло” Алли Толстової (Мурманськ)

26. Радіонарис „Слова із книги бою” Ганни Стоцької (Львів)

27. Радіонарис „Від Роксолани — до Руслани” Галини Добош (Івано-Франківськ)

28. Радіозарисовка „Життя заради світлини” Руслани Оренчук (Чернівці)

29. Радіокомпозиція „Україна: роки перетворень” В’ячеслава Козака (Київ)

30. Радіофільм „Замовлена правда” Людмили Кузьменко (Донецьк)

31. Драматичні радіомініатюри Іллі Хоменка та Володимира Фоменка (Київ)


 1. Нижче подаю апробовані в літературі поради для удосконалення індивідуального мовлення. Які з них Ви реалізуєте на практиці? Що ще варто, на Вашу думку, додати?
  • розробити програму розвитку своєї мовної особистості (мовне навчання і спілкування, мовне виховання і мовна поведінка);

  • постійно збагачувати свій інтелект, вдосконалювати мислення, не лінуватися думати: немає думки – немає мови;

  • вважати одноманітність мовлення неестетичною рисою, а бідьність словника – ознакою поганого тону, тобто неетичним ставленням до співрозмовників, байдужістю;

  • постійно збагачуватись новими мовними засобами зі сфери свого професійного мовлення і близьких фахів: мова – це засіб досягнення професійної досконалості і майстерності; професіограма журналіста;

  • виробити увагу до чужого гарного мовлення, намагатися аналізувати, чим воно гарне: багатством словника, інтонацій, особливостями тембру, різноманітністю синтаксичних структур, вмінням будувати фрази і текст, індивідуальною образністю, порівняннями, епітетами, метафорами;

  • постійно бути уважним до своєї мови і мови найближчих осіб, колег, не розслаблятися, дбати про автоматизм гарного мовлення;

  • розширювати сферу спілкування, але уникати бездумної балакучості;

  • бути уважним до життя, до розмаїття його форм, барв, явищ, процесів як у природі, так і в суспільстві, бо все це спонукає людину до мовотворчості;

  • сприймати мову як свою людську сутність, як картину власного світу, як порадника й помічника в суспільному житті;

  • своє мовне вдосконалення трактувати як реалізацію почуття національної гідності, поваги до співбесідника, до теле-, радіоаудиторії.

 1. Чому притчу про сіяння Слова Божого називають архіпритчею (Джон Пітерс)? Проаналізуйте цю притчу. Яке її відношення до відомої тези про „розсіювальні тенденції” ефірного мовлення?

 2. У чому суть „риторичних стратегій мови”? риторичних „механізмів”

 3. Які засоби риторики використовує поет Борис Олійник у радіовиступі про Олеся Бердника? (текст додати)

 4. Які риторичні способи організації тексту „Сухий пень” Івана Франка? (текст)

 5. Проаналізуйте висловлювання відомих діячів культури про усне публічне мовлення. З довідкової літератури випишіть 10 висловів.


 1. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, МЕТОДИЧНИХ ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ


Базова

Абрамович С.Д., Чікарьова М.Ю. Риторика: навч. посібник / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарьова. – Львів, 2001.

2. Агарян П.Ц. Новая риторика Х.Перельмана (критический анализ) / П. Ц. Агарян // Философские проблемы аргументации. – Ереван, 1986.

3. Бабич Н. Основи риторики. Практикум / Н. Бабич. – Чернівці, 1991.

4. Безменова Н.А. Неориторика: Проблемы и перспективы / Н.А. Безменова // Семантика. Коммуникация. Стиль. – М., 1983.

5. Галятовський І. Наука короткая албо способ зложеня казаня / І. Галятовський // Ключ разумения. – К., 1859.

6. Гетьман М.А. Основи риторики / М. А. Гетьман. – К., 1988.

7. Горбач О. Рукописна церковнослов’янська „Риторика” з 2-гої половини 18 в. Монастирської бібліотеки в Нямц у Румунії / О. Горбач // Історія граматики на Україні. Риторика. Зібрані статті. – Мюнхен, 1992.

8. Гурвич С.С., Погорілко В.Ф., Герман М.А. Основи риторики / С.С. Гурвич, В.Ф. Погорілко, М. А. Герман. – К., 1988.

9. Єрушевич Г.Д., Мельник Я.Г. Вступ до риторики / Г. Д. Єрушевич. – Івано-Франківськ, 2002.

10. Ивин А.А. Риторика: Уч. Пособие / А.А. Ивин. – М., 2002.

11. Корнилова Е.Н. Риторика. Искусство убеждать. Своеобразие публицистики античной епохи / Е.Н. Корнилова. – М., 1998.

12. Кропивко І.В. Риторика: Навч. посібник / І. В. Кропивко. – Дніпропетровськ, 2003.

13. Культура дискусій. – К., 1990.

14. Куньч З. Українська риторика: історія становлення і розвитку. Навчальний посібник / З. Куньч. – Львів, 2011.

15. Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика / Л. І. Мацько, О. М. Мацько. – К., 2003.

16. Мейзерский В. Философия и неориторика / В. Мейзерский. – Одеса, 1995.

17. Неориторика: генезис, проблемы и перспективы. – М., 1987.

18. Пелешенко Ю.В. Розвиток української ораторської та агіографічної прози кінця XIV–XVI ст. / Ю. В. Пелешенко. – К., 1990.

19. Святовець В.Ф. Словник тропів і стилістичних фігур / В. Ф. Святовець. – К., 2011.Допоміжна

18. Прокопович Ф. Філософські твори / Ф. Прокопович / Пер. В.П.Маслюка та І.І.Андрійчука. – Т.1. Про риторичне мистецтво. – К., 1979.

19. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування / Я. Радевич-Винницький. –Львів, 2001.

20. Сагач Г.М. Риторика / Г.М. Сагач. – К., 2000.

21. Słownik terminologii medialnej / red. Walery Pisarek. – Kraków, 2006.

22. Франко І. Bel parlar gentile [Вишукане красномовство] / І. Франко // Іван Франко. Зібр. творів у 50-х томах. – Т. 37.

23. Хижняк 3.1. Києво-Могилянська академія / З. Хижняк. – К., 1970.

24. Чепіга І.П. Ораторське мистецтво на Україні в XIV–XVII ст. / І. М. Чепіга // Укр. мова і література в школі. 1989. – № 10.

25. Чибісова Н.Г., Тарасова О.І. Риторика / Н. Г. Чибісова, О. І. Тарасова. – К., 2003.


 1. КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ

Навчальний модуль оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Він складається з 1 змістовного модуля. Оцінка формується за результатами накопичування балів на лекційних та практичних заняттях.


Оцінка “відмінно” (90 – 100 балів) виставляється студентові за такі теоретичні знання та практичні навики:

 • ґрунтовне пояснення будь-якої теми з дисципліни “Ефірне мовлення в контексті засад риторики”;

 • повне виконання навчально-дослідних завдань:

а) грамотне написання контрольних робіт;

б) опрацювання рекомендованої літератури (тезисний виклад основних положень в конспекті першоджерел;

в) ведення конспекту першоджерел, словника-довідника, термінологічного словника;

г) повний лінгвістичний аналіз усних публічних текстів;

д) написання есею на тему “ Риторичні фігури в публічному мовленні теле- та радіожурналістів ”.

е) характеристика особистості журналіста (на вибір студента), на тему “Мовна особистість (теле-) радіожурналіста і шляхи її формування” у письмовій формі.

є) дослідження проблем культури ефірного мовлення на сторінках сучасної періодики у формі реферату.

Допускається певні неточності у викладі матеріалу, які не впливають в цілому і не спростовують отриманий високий результат.


Оцінка дуже добре”, “добре”, (70 – 89 балів) виставляється студентові за такі теоретичні знання і практичні вміння:

 • добре пояснення будь-якої теми з дисципліни “Ефірне мовлення в контексті засад риторики”;

 • правильне з’ясування основного змісту теоретичного матеріалу;

 • часткове виконання навчально-дослідних завдань:

а) написання контрольних робіт (дозволено 1-2 помилки);

б) опрацювання рекомендованої літератури (тезисний виклад основних положень в конспекті першоджерел;

в) ведення конспекту першоджерел, словника-довідника, термінологічного словника;

г) лінгвістичний аналіз усних публічних текстів;

д) написання есею на тему “ Риторичні фігури в публічному мовленні теле- та радіожурналістів ”.

е) характеристика особистості журналіста (на вибір студента), на тему “Мовна особистість (теле-) радіожурналіста і шляхи її формування” у письмовій формі.

є) дослідження проблем культури ефірного мовлення на сторінках сучасної періодики у формі реферату.

Допускаються певні неточності у викладі матеріалу, які не впливають на загалом хороший рівень виконаного завдання.


Оцінка “задовільно” (51 – 69 балів) виставляється студентові за таких умов:

 • посереднє розуміння будь-якої теми з дисципліни “Ефірне мовлення в контексті засад риторики”;

 • непослідовне застосування понятійного матеріалу;

 • поверхово застосовані теоретичні знання для розв’язання практичної проблеми;

 • часткове виконання навчально-дослідних робіт;

 • аналіз поверховий і не ґрунтовний.

Оцінка “незадовільно” (50 балів) виставляється, якщо: • основні теми з дисципліни “Ефірне мовлення в контексті засад риторики” не розкрито;

 • не виконані навчально-дослідні завдання;

 • не опрацьована рекомендована література.

 • понятійний матеріал використаний не належним чином;

 • аналіз не виконаний. 1. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ


Питання для контролю

1.Основні комунікативні моделі.

2. Антропоценричні засади медіатекстів.

3. Теоретичні основи ідеальної комунікації.

4. Теоантропоцентричні аспекти медіакомунікації.

5. Мовний код в комунікації.

6. Концепт як головна категорія мовної картини світу.

7. Емоції в різних культурах.

8. Основні емоції в комунікативному акті.

9. Технологія публічного виступу.

10. Стратегії в комунікативному процесі.

11. Успішні алгоритми бесіди.

12. Людина як канал інформації.

13. Позиція автора в медіатексті.

14. Медіатекст як лінгвосеміотичне явище.

15. Модуси авторського тексту.

16. Вияви інтертекстуальності в медіадискурсі.

17. Теорія мовленнєвих жанрів.

18. Анкета мовленнєвого жанру.

19. Психологічна культура спілкування.

20. Комунікативні навики і вміння журналіста.

21. Маніпулятивний вплив і методи протидії.

22. Прийоми мовного впливу.

23. Софізми в медіадискурсі.

24. Тактичні прийоми впливу.

25. Невербальні засоби комунікації.Автор _____________________/Сербенська О.А./

(підпис) (прізвище та ініціали)


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка