Програма навчальної дисципліни політичні ідеології та елітарні концепції (ІІ частина) окрСкачати 180.56 Kb.
Дата конвертації06.09.2018
Розмір180.56 Kb.
ТипПрограма
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Кафедра політології

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор із науково-педагогічної роботи ____________ Н. І. Василькова

28 серпня 2017 р.ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ПОЛІТИЧНІ ІДЕОЛОГІЇ ТА ЕЛІТАРНІ КОНЦЕПЦІЇ (ІІ ЧАСТИНА)

ОКР «бакалавр»

Галузь знань: 0304 Соціально-політичні науки

Напрям підготовки: 6.030101 Політологія

Навчально-науковий інститут історії, політології та права

2017-2018 навчальний рік

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: Ворчакова Ірина Євгенівна, доцент кафедри політології, кандидат політичних наук, доцент

Програму схвалено на засіданні кафедри політології

Протокол від «28» серпня 2017 року № 1

Завідувач кафедри політології ___________ (Ніколаєнко Н. О.)
Програму погоджено навчально-методичною комісією Навчально-наукового інституту історії, політології та права

Протокол від «28» серпня 2017 року № 1

Голова навчально-методичної комісії ____________ (Шитюк М. М.)
Програму погоджено навчально-методичною комісією університету

Протокол від «28» серпня 2017 року № 12

Голова навчально-методичної комісії університету_________(Василькова Н. І.)
ВСТУП

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Політичні ідеології та елітарні концепції (частина ІІ)» складена Ворчаковою І. Є. відповідно до освітньо-професійної програми підготовки ступеня бакалавра галузі знань: 0304 Соціально-політичні науки, напряму підготовки: 6.030101 Політологія.Предметом вивчення є виникнення і розвиток зарубіжних еліт та їх досвід для України, питання про сучасне лідерство в Україні та його проблеми.

Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни «Політичні ідеології та елітарні концепції (частина ІІ)» пов’язані з такими курсами:

1.Політичні режими та системи світу

2.Латентна політика

3.Прикладна політологія1.Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу:

 • формування у студентів науково обгрунтованого знання про теорії політичного лідерства та еліт і наукові підходи до лідерства в політиці як основі розуміння даного соціально-політичного феномена і явища;

 • вироблення вміння аналізувати такі основоположні соціально-політичні категорії як «вплив», «влада», «лідерство», «управління», «менеджмент», «адміністрування»;

 • формування уяви про політичних лідерів як суб'єктів управління соціумом і образних моделях віртуальної соціально-політичної реальності.

Завдання курсу: ознайомити студентів з теоріями політичного лідерства та науковими підходами до лідерства в політиці в якості основи розуміння даного соціально-політичного феномена і явища; навчити навичкам лідерського моделювання віртуальної соціально-політичної реальності і методом ідеальної типізації на основі класичних типологій лідерів і лідерства.

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями:

І. Загальнопредметні:

 • володіння вітчизняною та світовою культурною спадщиною, культурою міжособистісних стосунків, дотримання принципів толерантності;

 • аналізувати та оцінювати досягнення національної та світової культури, орієнтуватися в культурному та духовному контексті сучасного суспільства, застосовувати методи самовиховання, орієнтовані на загальнолюдські цінності;

 • виявляти естетичне ставлення до світу в різних сферах діяльності людини, оцінювати предмети і явища, їх взаємодію, що формується під час опанування різних видів мистецтва;

 • продуктивно співпрацювати з партнерами у групі та команді, виконувати різні ролі та функції у колективі;

 • застосовувати засоби й технології міжкультурної взаємодії;

 • відповідально та ефективно реалізовувати права та обов’язки з метою розвитку демократичного суспільства.

ІІ. Фахові:

 • оцінювати і прогнозувати політичні і соціальні події, явища з використанням наявних засобів інформації;

 • організація політичної діяльності;

 • вироблення державної політики, забезпечення державного регулювання соціально-політичного розвитку в певних сферах суспільного життя на загальнодержавному, територіальному і галузевому рівнях управління;

 • володіти основними концепціями і теоріями соціально-політичного знання, здійснювати їх оцінку, аналіз, порівняння та узагальнення у контексті вирішення політичних проблем сучасності;

 • вміти виділяти теоретичні і прикладні, аксіологічні і інструментальні компоненти політологічного знання, які потрібні для підготовки і обґрунтування політичних рішень та участі у громадсько-політичному житті

 • розроблення стратегій розвитку, вироблення державної політики.На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/3 кредити ECTS.
2.ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ
Кредит І. Концептуальні історичні засади політичної еліти

Тема 1. Поняття «еліта» в сучасному науковому дискурсі

Сучасні підходи до операціоналізації поняття «політична еліта». Співвідношення понять «політична еліта», «політичний клас», «владна еліта». Еліта в історії політичної думки. Становлення сучасної елітології (Основні напрямки теорії еліт). Сучасна типологія елітаристських концепцій. Методологічні засади елітизму.

Соціальна стратифікація та еліти. Альтиметричний і мерітократичний критерії виділення еліти. Аналіз процесу прийняття рішень як спосіб виявлення політичної еліти суспільства. Операціоналізація та визначення співвідношення понять «політична еліта», «політичний клас», «владна еліта».

Уявлення про еліту в давнині та епоху античності. Еліта у вченні Н. Макіавеллі. Еліта в політичній думці епохи Просвітництва. Ф. Ніцше про еліту.

Уявлення про правлячі групи в історії соціально-політичної думки. Теорія еліт Ф. Парето. Концепція правлячого класу Г. Моска. Теорії М. Міхельса, Я. Острогорского («залізний закон олігархізації політичних партій і поняття партійного кокусу). Бихевіористський напрям в елітологічних дослідженнях. Ліволіберальні теорії еліт (Р. Міллс, Ф. Хантер, У. Домхофф та ін).

Можливості типологізації елітологічних теорій. Расизм і елітологія. Фашистський варіант елітизму. Біологічні підходи в елітології. «Аристократичний» і консервативний варіанту елітизму. Ліберальний, ліворадикальний елітизм. Марксизм і елітизм.Тема 2. Елітизм і демократія.

Елітистські теорії демократії. Елитизм и плюралізм: основні теоретико-методологічні положення. Концепція демократичного елітизму (Г. Лассуелл, П. Бахрек та ін.) Модель поліархії Р. Даля. Елітний плюрализм і демократичний елітизм. Елітизм як альтернатива демократії. Еліти і маси: пошук оптимуму.

Неоелітизм.

Тема 3. Елітна інженерія як технологія формування політико-адміністративної еліти.

Поняття елітного рекрутування. Циркуляція еліт. Проблема виродження еліти, що не оновлюється. Відкритий і закритий типи елітного рекрутування. Форми і способи рекрутування еліти.

Способи інституціоналізації політичної еліти. Традиції рекрутування еліти в Україні.

Тема 4. Психологічні особливості політичних еліт

Визначення психології еліт. Діяльнісний і поведінковий підходи як методологічні основи психології політики. Три блоку психіки в політиці. Політичні установки і стереотипи. Методи вивчення еліт: довільний, репутаційний метод, метод вивчення випадків (case studies). Функціональне значення лідера в Україні в умовах кризових загострень. Інфільтрація еліт. Кокус. Група як суб'єкт політики. Особливості малих груп в політиці. Типи малих груп в політиці: політична партія, політичний рух, органи влади та місцевого самоврядування, політична еліта, НГО. Психологічні закономірності їх функціонування.

Психологічне обгрунтування. Цивілізаційний підхід. Бюрократія як органічна частина правлячої системи. Технологічний детермінізм і елітологія.

Кредит ІІ. Політична еліта України

Тема 5. Структура та механізми функціонування політичних еліт у сучасній Україні

Історія політичної еліти в Україні.

Політична еліта і номенклатура: співвідношення понять. Комуністична правляча еліта і політичні лідери радянської епохи. Особливості структури правлячого класу в СРСР. Характеристика більшовизму. Рекрутування еліти в суспільствах радянського типу. Формування комуністичної еліти. Склад комуністичної еліти. Поняття: «номенклатура», «бюрократія». Етапи еволюції комуністичної еліти. Характеристика політичних лідерів радянської епохи: В. І. Леніна, В. В. Сталіна, Н.С. Хрущова, К. І. Брежнєва, Ю. В. Андропова, К. У. Черненко, М. С. Горбачова.

Проблеми делегітимізації правлячого класу.

Інноваційні політичні процеси в СРСР і Україні в кінці 80-х – початку 90-х років ХХ століття. Структурні зміни в політичній системі України. Роль еліт в транзитивному політичному процесі. Трансформація інституційної моделі управління. Криміналізація еліт. Проблема забезпечення спадковості владних еліт.

Інституціоналізація нових українських еліт. Особливості структури і механізмів функціонування владних еліт. Політичні і бізнес-еліти: механізми взаємодії. Рекрутування еліт у сучасній Україні, вертикальна і горизонтальна мобільність.Тема 6. Регіональні еліти в політичному процесі України.

Особливості процесу децентралізації владних повноважень в Україні в 90-ті роки ХХ століття. Становлення владних еліт в українських регіонах. Проблеми взаємодії регіональних еліт і центру.

Способи рекрутування регіональних еліт в Україні. Фактори, що визначають потенціал впливу регіональних еліт. Типологія інституційних моделей управління, що реалізуються українськими регіональними елітами.

Кредит ІІІ. Політичне лідерство

Тема 7. Предмет, структура і завдання політичного лідерства

Визначення лідерства. Об'єктивна і суб'єктивна сторона лідерства. Природа політичного лідерства.

Поняття політичного лідерства. Дискусія про походження лідерства в соціально-філософській, психологічній та політичній літератури. Лідерство як соціальний і груповий феномен. Проблема співвідношення категорій «лідерство» і «керівництво». Складові частини лідерства в політиці.

Еволюція ідеї лідерства в історії політичної думки. Особливості вивчення лідерства та керівництва в працях мислителів стародавнього світу та античності. Уявлення про еліту в працях філософів середньовіччя і Нового часу. Теорія ефективного лідерства Н. Макіавеллі.

Геродот, Плутарх, Н. Макіавеллі: передісторія теорії лідерства. Волюнтаристська теорія лідерства. Т. Карлейль, Р. Емерсон. Лідерство в творчості Ф. Ніцше.

Виникнення класичних теорій політичного лідерства.

Сучасні уявлення про природу і ролі політичного лідерства.

Р. Тард та обґрунтування сучасної теорії лідерства. Вплив лідерів на суспільство в цілому, організацію і соціальну групу.

Традиції української соціологічної школи політичного лідерства.

Тема 8. Типологія політичного лідерства

Класичні визначення політичного лідерства.

Класифікація, функції і тенденції розвитку лідерства.

Критерії типології лідерства.

Психологічні риси і типи поведінки політичних лідерів.

Масова психологія, її специфічні особливості в Україні і вплив цього чинника на специфіку політичного лідерства. Політичний лідер – психологічний портрет, особливості соціалізації, особливості цілепокладання і мотивації. Типологія політичного лідерства (моделі, теорії лідерства, лідер-вождь-організатор).Тема 9. Політичне лідерство в сучасному суспільстві

Типологія політичних систем нових незалежних держав: мобілізаційний, консервативний авторитаризми та авторитаризм, що модернізується. Форсована демократизація («кольорові революції»). Етапи розвитку політичних еліт в нових незалежних державах. Домінування радянської партійно-господарської номенклатури. Особливості процесу перерозподілу державної власності та прихід у владу представників бізнес-еліт. Національні моделі балансу між групами тиску. Посилення президентської влади. Моделі зміни еліт на пострадянському просторі: операція «наступник» (Росія); династійна форма передачі влади (Азербайджан); перемога контр-еліти (Україна, Грузія, Киргизстан).Тема 10. Політичне лідерство і керівництво в українському суспільстві

Особливості і чинники формування політичного лідерства в українському суспільстві. Протолідерство радянського періодів розвитку українського суспільства. Типи керівників у правлячій еліті СРСР. Закономірності зміни політичних лідерів.

Особливості становлення традиціоналістського типу політичних лідерів. Різновиди політичних керівників і протолідеров радянського періодів розвитку українського суспільства. Зміна поколінь радянських керівників. Основні тенденції трансформації політичного лідерства на рубежі епох.

Закономірності процесу трансформації сучасного політичного лідерства. Джерела рекрутування сучасних політичних лідерів. Типи сучасних українських політичних лідерів. Політичні лідери сучасної України і управлінський процес.3. Рекомендована література

Базова

 1. Однороженко О. Українська (руська) еліта доби Cередньовіччя і раннього Модерну : структура та влада / Олег Однороженко. - К. : Темпора, 2011. - 421 с.

 2. Роткопф Дэвид. SUPER класс. Те, кто правит миром : пер. с англ. / Дэвид Роткопф . - М. : АСТ: Астрель: Полиграфиздат, 2010. - 475, [2] с.

 3. Пірен Марія Іванівна. Політико-владна еліта України (соціо-психологічна модель) : монографія / Марія Іванівна Пірен ; НАПН України ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - К. ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 135 с.

 4. Політологія : підручник / М. П. Требін [та ін.] ; за ред. М. П. Требіна. - Х. : Право, 2013. - 414 с.

 5. Політикум України : [Політичні партії та депутати Верховної Ради України] / упоряд. В. М. Ведмидський. - К. : Україна, 2006 - .Т. 1. - 2006. - 207 с.

 6. Слизовский Д. Е. Политическое лидерство в России : история, опыт, проблемы : учеб. пособие / Дмитрий Егорович Слизовский, Надежда Викторовна Шуленина. - М. : РУДН, 2006. - 644 с.

 7. Обличчя влади: російська політична еліта, 1998-2000 рр. / Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки; За ред. Й.О.Гринкевича, А.Ф.Гуцала та ін. - К. : Наук.думка, 2002. - 382,[2] с.

 8. Чирикова А. Е. Региональные элиты России : учеб. пособ. / Алла Евгеньевна Чирикова . - М. : Аспект Пресс, 2010. - 269 с.

Допоміжна

 1. Бережна І. Оновлення політичної еліти в України: несподіванка обіцяної атаки / І. Бережна // Віче. - 2010. - N 7. - С. 4-5.

 2. Бородінов В. Д. Політичне лідерство та процес становлення стану гегемонії у суспільстві 21 століття: світовий досвід та Україна / В. Д. Бородінов, О. В. Кирницький // Наука. Релігія. Суспільство. - 2012. - N 4. - С. 9-13.

 3. Бурлак Т. А. Женские политические элиты в Латинской Америке / Т. А. Бурлак // Латинская Америка. - 2014. - N 6. - С. 53-61.

 4. Войтович, Р. В. Глобальне лідерство та ефективне управління в умовах пошуку нової геополітичної ідентичності України / Р. В. Войтович // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2014. - N 4. - С. 43-48.

 5. Волков М. С. Испанская политическая элита периода правления Франко / М. С. Волков // Исторический журнал: научные исследования. - 2013. - N 2. - С. 148-157.

 6. Гладуняк І. В. Феномен політичного лідерства у процесі функціонування механізму політичного управління / І. В. Гладуняк // Держава і право. - 2007. - Вып. 37. - С. 636-644.

 7. Гончарук Н. Лідерство як якісна характеристика особистості чи інституції / Н. Гончарук, І. Сурай // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2010. - N 3. - С. 5-13.

 8. Гошовська В. Жінки в політиці - один зі шляхів до зміни еліт у державі / В. Гошовська // Вісник державної служби України. - 2012. - N 2. - С. 23-25.

 9. Грабовська І. Політичне лідерство в Україні: гендерний аспект / І. Грабовська // Сучасність. - 2007. - №3. - С. 79-96.

 10. Гриженко Л. В. Лідерство як соціальний феномен / Л. В. Гриженко // Грані. Науково-теоретичний громадсько-політичний альманах. - 2014. - N 5. - С. 48-52.

 11. Добіжа В. В. Особливості функціонування владної еліти в Україні на сучасному етапі / В. В. Добіжа, В. Г. Мазур // Держава і право. - 2012. - N 56. - С. 625-629.

 12. Добіжа В. В. Особливості формування культури політичної діяльності еліти сходу України / В. В. Добіжа // Держава і право. - 2014. - N 64. - С. 458-466.

 13. Ирхин Ю. В. Политические элиты вчера, сегодня, завтра / Ю. В. Ирхин // Социально-гуманитарные знания. - 2008. - № 2. - С. 82-104.

 14. Камінський А. Національна еліта й політична культура / А. Камінський // Науковий світ. - 2007. - № 6. - С. 8-9.

 15. Капітоненко М. Регіональне лідерство України: випробування Придністровським конфліктом / М. Капітоненко // Зовнішні справи. - 2008. - N 1. - С. 32-35.

 16. Кочубей Л. О. Політичне лідерство як виборча технологія / Л.О. Кочубей // Трибуна. - 2005. - №11-12. - С. 26-27.

 17. Лапина Н. Обновление политической элиты: изучение проблемы в рамках компаративного исследования / Н. Лапина, А. Чирикова // Мировая экономика и международные отношения. - 2009. - N 11. - С. 23-34.

 18. Лещенко В. Трансформація політичної системи та роль політичних еліт у розвитку суспільства / В. Лещенко // Віче. - 2009. - N 11. - С. 25-28.

 19. Логунова М. Відповідальність політичної еліти України як важливий морально-психологічний чинник удосконалення державно-управлінських відносин / М. Логунова, О. Пшеничнюк // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2011. - N 2. - С. 43-50.

 20. Ломачинська, І. Феномен лідерства в контексті сучасних наукових досліджень / І. Ломачинська // Пам'ять столiть. Планета/Україна. - 2011. - N 5/6. - С. 191-200.

 21. Матушевская Е. Г. Военно-политическая элита США: история и современность / Е. Г. Матушевская // Социальная политика и социология. - 2011. - N 6. - С. 166-169.

 22. Морарь М. В. Роль партійного лідерства в активізації політичних процесів сучасної України / М. В. Морарь // Грані. Науково-теоретичний громадсько-політичний альманах. - 2014. - N 2. - С. 67-72.

 23. Морарь М. В. Партійне лідерство у трансформаційних суспільствах: теорія і практика / М. В. Морарь // Грані. Науково-теоретичний громадсько-політичний альманах. - 2012. - N 3. - С. 87-91

 24. Моска Гаэтано. Правящий класс / Гаэтано Моска // Социология власти. - 2012. - N 1. - С. 219-232.

 25. Нагаєв В. Мистецтво управлінської діяльності і лідерство / В. Нагаєв // Персонал. - 2007. - №7. - С. 65-70.

 26. Неліпа Д. В. Роль політичної еліти у становленні національної ідеї / Д. В. Неліпа // Трибуна. - 2009. - N 1/2. - С. 14-17.

 27. Олещенко В. Політичні еліти: особливості формування у період незалежності України / В. Олещенко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2012. - N 3. - С. 175-182.

 28. Олійник О. Фаворитизм і кронізм як основні критерії кадрового добору політико-управлінської еліти в Україні / О. Олійник // Віче. - 2014. - N 20. - С. 2-5.

 29. Пахарєв А. Д. Історичні витоки виникнення та еволюція політичних еліт в Україні / А. Д. Пахарєв // Трибуна. - 2009. - N 9/10. - С. 19-23.

 30. Пахарєв А. Політичний клас сучасної України: процес становлення, тенденції розвитку / А. Пахарєв // Трибуна. - 2008. - N 7/8. - С. 26-29.

 31. Пахарєв А. Д. Політичне лідерство в сучасній Україні: між демократією і авторитаризмом / А. Д. Пахарєв // Трибуна. - 2012. - N 1/4. - С. 26-29.

 32. Пашко Л. Виклики сьогодення та управлінське лідерство на державній службі : сутність, роль, значення / Л. Пашко // Вісник державної служби України. - 2012. - N 1. - С. 31-35. -

 33. Пірен М. Соціальна відповідальність політико-управлінської еліти за умов демократизації управління в Україні (на досвіді ЄС) / М. Пірен // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2011. - N 3. - С. 14-21.

 34. Побочий І. А. Політична еліта та її місце в трансформаційних процесах сучасної України / І. А. Побочий // Держава і право. - 2008. - N 41. - С. 697-704.

 35. Рибалка С. В. Політичні еліти регіонів: підходи до теоретичної ідентифікації / С. В. Рибалка // Грані. Науково-теоретичний громадсько-політичний альманах. - 2012. - N 9. - С. 95-99.

 36. Рихлік В. А. Трансформація політичної еліти України: проблеми і перспективи розвитку / В. А. Рихлік // Держава і право. - 2008. - N 41. - С. 718-722.

 37. Саєнко О. Лідерство на державній службі: досвід Канади для України / О. Саєнко // Вісник державної служби України. - 2011. - N 2. - С

 38. Саламатов В. Від часткових теорій до цілісної культури лідерства / В. Саламатов // Віче. - 2013. - N 21. - С. 25-27.

 39. Северинюк В. М. Нікколо Макіавеллі та сучасне розуміння "елітарності" політичної поведінки / В. М. Северинюк // Грані. Науково-теоретичний громадсько-політичний альманах. - 2011. - N 4. - С. 131-135.

 40. Сергієнко Ю. Г. Українська політична еліта в першій половині 20-х років ХХ ст.: ліворадикальний сегмент / Ю. Г. Сергієнко // Гілея. - 2008. - Вип. 11. - С. 183-187.

 41. Синдеев А. "Восточная политика" ФРГ в контексте смены политических элит / А. Синдеев // Современная Европа. - 2014. - N 4. - С. 102-106.

 42. Смирнов В. А. К вопросу о структурных изменениях политической элиты в условиях социальной трансформации / В. А. Смирнов // Вестник Московского Университета. Политические науки. Серия 12. - 2012. - N 2. - С. 17-27.

 43. Столяр Л. Політичне лідерство як втілення управлінської функції влади / Л. Столяр // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. - 2013. - N 1. - С. 169-179.

 44. Суворова А. А. Женское политическое лидерство в Азии / А. А. Суворова // Азия и Африка сегодня. - 2013. - N 3. - С. 17-24.

 45. Сурай І. Еліти в державному управлінні : феномен лідерства / І. Сурай // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2011. - N 4. - С. 70-76.

 46. Толкованов В. Основні результати реалізації програми розвитку лідерства / В. Толкованов, В. Ковальчук // Вісник державної служби України. - 2012. - N 4. - С. 9-13.

 47. Толкованов В. Розвиток лідерства на державній службі в органах місцевого самоврядування як один з пріоритетних напрямів реалізації адміністративної реформи в Україні / В. Толкованов // Вісник державної служби України. - 2012. - N 1. - С. 6-9.

 48. Томашевська Т. В. Особливості сучасного механізму формування політичної еліти в Україні / Т. В. Томашевська // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - N 10. - С. 157-160.

 49. Траверсе О. О. Політичні керівники та лідери України: друга половина ХХ ст. / О. О. Траверсе // Держава і право. - 2007. - Вып.37. - С. 670-676.

 50. Третяк С. М. Особливості політичного лідерства сучасного українського громадянського суспільства / С. М. Третяк // Юриспруденція, теорія і практика. - 2010. - N 9. - С. 7-13.

 51. Туляков О. О. Феноменологія становлення харизматичного лідера: солоквіум / О. О. Туляков // Грані. Науково-теоретичний громадсько-політичний альманах. - 2014. - N 1. - С. 96-100.

 52. Циганов В. В. Загроза політичної корупції у демократичних політичних режимах / В. В. Циганов // Стратегічні пріоритети. - 2012. - N 4. - С. 63-67.

 53. Шебанова М. А. Международная бюрократия как слой транснациональных политических элит / М. А. Шебанова // Полис (Политические исследования). - 2012. - N 1. - С. 136-148.

 54. Шелонаев С. И. Творческая элита и власть: единство или борьба? / С. И. Шелонаев // Вопросы культурологии. - 2011. - N 4. - С. 100-107.

 55. Юдин Н. В. Английское и французское общество в начале Первой мировой войны / Н. В. Юдин // Новая и новейшая история. - 2014. - N 5. - С. 16-28.

 56. Ялі М. Перспективи глобального лідерства США / М. Ялі // Зовнішні справи. - 2011. - N 5/6. - С. 12-15.

 57. Ярова Є. Політична культура владної еліти в Україні: регіональний аспект / Є. Ярова // Персонал. - 2008. - N 2. - С. 30-38.


 1. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік5.Засоби діагностики успішності навчання: відповіді на практичних заняттях, опитування під час колоквіумів, проведення контрольних робіт, тестування, співбесіда, виконання студентами творчих завдань,написання есе, захист реферату, виконання самостійної роботи.Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Міністерство освіти І науки україни миколаївський національний університет
2018 -> Тема дослідження традиційної культури та народної творчості українців етнологами київської
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни теорія міжнародних відносин та геополітика частина І окр
2018 -> Програма навчальної дисципліни Політична історія україни Ступінь бакалавра
2018 -> Музеєзнавство академічна характеристика дисципліни


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка