Програма навчальної дисципліни пп9 практика усного та писемного мовлення першої іноземної мови
Скачати 386,05 Kb.
Дата конвертації09.02.2017
Розмір386,05 Kb.
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Кафедра англійської мови

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

Галайбіда О. В.

“29” серпня 2016 року


  1. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ПП9 ПРАКТИКА УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ ПЕРШОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

напрям підготовки 0203 Гуманітарні науки

спеціальність 6.020303 Філологія*.

Мова (англійська) та література

спеціалізація Англійська мова

факультет Іноземної філології

2016 – 2017 навчальний рік

Робоча програма з практики усного та писемного мовлення першої іноземної мови для студентів за напрямом підготовки 0203 Гуманітарні науки, спеціальністю 6.020303 Філологія. Мова та література (англійська).

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:

Кришталюк Г.А., канд. філол. наук, доцент

Мельник І.В., викладач

Петрова Т.М., канд пед. наук, доцент

Польова С.В., викладач

Хоптяр А. О., канд. філол. наук, ст. викладач

Шенкнехт Н. М., канд. філол. наук, викладач

Хохель Д.Ю., канд. філол. наук, ст. викладач

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри англійської мови

Протокол від “29”серпня 2016 року № 1.

Завідувач кафедри Галайбіда О. В.

__________, 20__ рік

__________, 20__ рік 1. 1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

0203 Гуманітарні наукиНормативна


Напрям підготовки

6.020303 Філологія. Мова та література (англійська)Модулів – 2
Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

4-й

4-й

Семестр

Загальна

кількість годин – 350/1687-й

7-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 9

самостійної роботи студента – 20


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


0 год.

0 год.

Практичні, семінарські

106 год.

16

Лабораторні

0 год.

0 год.

Самостійна робота

244 год.

152

Індивідуальні завдання: год.

Модульні

контрольні роботи7×2

7×2

Вид контролю:

іспит
 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: підготовка висококваліфікованих, вмотивованих, здатних до автономного підвищення своєї кваліфікації фахівців-філологів – учителів і викладачів англійської мови, у ході комплексної реалізації практичної, виховної, розвиваючої та професійно-педагогічної мети в процесі практичного оволодіння іноземною мовою. Практична мета полягає у формуванні в студентів лінгвістичної, комунікативної та лінгвокраїнознавчої компетенції.

Професійно-педагогічна мета полягає у формуванні комунікативно-методичної компетенції. Вона передбачає володіння мовою на рівні, що визначається конкретною педагогічною ситуацією, і оволодіння вміннями педагогічного спілкування. • Завдання: сприяти розвитку у студентів умінь та навичок користуватися англійською мовою у професійних, наукових та інших цілях;

 • навчити студентів володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на відповідному рівні;

 • ознайомити з синтаксичними, семантичними та фонетичними правилами і закономірностями англійської мови;

 • сприяти використанню соціокультурних знань і вмінь в іншомовній комунікації;

 • навчити застосовувати культурологічну інформацію у професійній діяльності; реалізовувати наукові дослідження, оцінювати й аналізувати власний навчальний досвід та удосконалювати свої навчальні стратегії; використовувати власний досвід оволодіння іншомовним мовленням у викладацькій діяльності; удосконалювати мовленнєву підготовку шляхом використання автентичних англомовних матеріалів; демонструвати впевненість і позитивну мотивацію у користуванні англійською мовою; усвідомлювати роль учителя як у шкільному, так і в позашкільному оточенні.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: про мову як суспільне явище, зв’язок її з мисленням, культурою та суспільним розвитком народу; про походження та розвиток мови; про систему мови; її рівні, про зв’язок підсистем мови, про основні одиниці мови і мовлення; про сучасні напрямки в науці, про мову та їх значення для практики навчання іноземної мови; пройдений лексичний матеріал (слова й фразеологічні одиниці).

вміти:

Аудіювання

  • Розуміти мовлення колег по навчанню, викладачів і диктора на аудіо- та відеоносіях, що містять інформацію англійською мовою в межах пройденого лексичного матеріалу.

  • Розуміти основний зміст аудіотексту. Виділяти в навчальному аудіотексті різні рівні змісту (предметний/факти/, предметно-логічний/ причинно-наслідкові зв’язки між фактами/, спонукально-вольовий/ мотиви, вчинки дійових осіб/, емоційний).

  • Повно і точно розуміти зміст аудіотексту. Виділяти в навчальному аудіотексті деталі, що несуть вагоме інформаційне навантаження.

  • Володіти мовною здогадкою при аудіюванні текстів різних жанрів. Виділяти в текстах для аудіювання лексичні одиниці, що складають потенціальний словник учнів. Співвідносити виділені лексичні одиниці з адекватним способом здогадки (за контекстом, за словотворчими елементами, співзвучністю з рідною мовою тощо).

  • Виділяти в навчальному аудіоматеріалі (реченнях, текстах) різного роду труднощі, пов’язані з мовною формою.
   1. Мовлення


  • Володіти усним мовленням (говорінням) у стандартних ситуаціях, близьких до пройдених тем.

  • Усно переказувати знайомий текст, а також прослуханий чи побачений на аудіо- або відеоносіях матеріал чи прочитаний викладачем уголос новий текст, що містить, в основному, знайому лексику.

  • Володіти діалогічним мовленням у стандартних, близьких до пройдених тем, ситуаціях спілкування. Визначати сутність діалогічного мовлення. Аналізувати психологічні і мовні особливості діалогічного мовлення. Визначати належність діалогів до різних функціональних типів.

  • Вести бесіду в нормальному темпі, використовуючи лексику за пройденою темою, реагувати на задані імпульси, конструювати й розігрувати сцени й діалоги. Вести діалоги етикетного характеру.

  • Вести діалог-розпитування.

  • Вести діалог-домовленість.

  • Вести підготовлений та непідготовлений діалог-обмін думками чи повідомленнями.

  • Володіти монологічним мовленням у типових, близьких до пройдених тем, ситуаціях спілкування. Визначати сутність монологічного мовлення.

  • Володіти монологом-повідомленням.

  • Володіти монологом-розповіддю.

  • Володіти монологом-описом.

  • Володіти монологом-розміркуванням / переконанням.

  • Усно й письмово описувати картинки, коментувати навчальні відеофільми (у тому числі й з виключеним звуком).
   1. Читання


  • Володіти читанням художніх, науково-популярних, публіцистичних текстів.

  • Розуміти основний зміст тексту у процесі ознайомлювального читання.

  • Повно розуміти зміст тексту у процесі вивчаючого читання. Виділяти в тексті для вивчаючого читання деталі, що несуть вагоме інформаційне навантаження.

  • Шукати і знаходити необхідну інформацію чи інформацію, що цікавить, у процесі вибіркового читання.

  • Володіти мовною здогадкою при читанні текстів різних жанрів. Виділяти в текстах для читання лексичні одиниці, що складають потенціальний словник.

  • Користуватися одно- та двомовними тлумачними словниками.

  • Вести власний словник із практики усного й писемного мовлення, а також із домашнього й індивідуального читання /аудіювання.   1. Письмо


  • Володіти писемним мовленням у типових ситуаціях повсякденного спілкування. Виражати в письмовій формі парціальні оцінки: схвалення, несхвалення, похвалу, докір, зауваження тощо. .

  • Заповнювати анкету, формуляр чи опитувальний лист. Пояснювати призначення різних анкет, формулярів, опитувальних листів.

  • Писати привітальну листівку. Виділяти постійні та змінні елементи у структурі і змісті письмового привітання. Володіти мовленнєвими формулами звертання, прощання в привітальній листівці.

  • Писати побутового листа. Виділяти постійні та змінні компоненти у структурі і змісті побутового листа. Володіти мовленнєвими формулами звертання, прощання, початку, закінчення побутового листа. Підписувати адреси на конверті.

  • Занотовувати інформацію, писати короткі повідомлення і записки. Швидко писати з дотриманням каліграфічних, графічних та орфографічних норм.

  • Літературно правильно перекладати автентичні тексти з англійської мови на рідну.

  • Лексично й граматично правильно перекладати із рідної мови на англійську тексти середньої важкості за пройденою тематикою.

 1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 16. Education and Academic Research

Тема 1. System of Education

Тема 2. Going from Bad to Diverse

Змістовий модуль 17. Political systems

Тема 1. Political systems

Тема 2. The Political Animal
 1. Структура навчальної дисципліни

7 семестр

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
денна форма

Заочна форма
усього

у тому числі

усього

у тому числіл

п

лаб

інд

с.р.
л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1. Education and Academic Research

Тема 1. System of education in the UK and the USA

86
2660

42
438

Тема 2. Going from bad to diverse

88
2662

42
438

Разом за змістовим модулем 1

174
52122

84
876

Змістовий модуль 2. Political systems

Тема 1. Political systems

86
2660

42
438

Тема 2. The political animal

90
2862

42
438

Разом за змістовим модулем 2

176
54122

84
876

Усього годин


350
106244

168
16152 1. Теми практичних занять

7 СЕМЕСТР

з/п


Назва теми

Кількість

годин

денна форма

заочна форма
Module № 1: Education and Academic Research

52 год.

8 год.


1.Speaking: Discussion points: розвиток навичок діалогічного мовлення. Ex. 1, 2

2. Functional expressions2

1. Reading: Text 1. "System of Education". Розвиток навичок аналітичного читання.

2

2


Post-reading Activities. Розвиток навичок монологічного мовлення.

2

Vocabulary notes: опрацювання лексики до тексту. Переклад речень з новим лексичними одиницями.

2

Переказ і обговорення тексту. Словниковий диктант

2

2


Round-table discussion “Education in GB”.

2

Vocabulary practice: засвоєння нової лексики до теми, ex. 1-9

2

2


Vocabulary practice: засвоєння нової лексики до теми, ex. 10-17

2

Vocabulary Notes. Vocabulary Practice. Ex. 18-21.

2

Project Work “The Ivy League Universities”

Словниковий диктант до теми "Education” Ex.262

2


1.Reading “Bologna process” Ex.23

Speaking: Post-reading Activities. Ex. 242

Reading “Athletic scholarship” Ex.25

Speaking: Discussion points.2

1. Reading. Text 2.“Going from Bad to Diverse”

2. Pre-reading discussion and Comments2

Vocabulary Notes. Засвоєння нової лексики по темі.

2

Post-reading dicussion.

Commenting on the author’s style of Writing

Ex. 8-13


2

Translation practice, ex. 15-19, вправи на закріплення лексичного матеріалу.

2

Writing: Vocabulary practice, ex. 19-22.

Вправи на закріплення нової лексики.2

Reading and Discussing: Modern demands to a lecture

2

Listening and Speaking: Lecture by Professor John Wells

Post-listening activity2

Discussion points: Different forms of Teaching (Ex 5,6 )

2

Writing: Course Work, розвиток навичок писемного мовлення.

2

Home-reading. Самостійна робота.

10


МКР.

Максимальна кількість балів за змістовий модуль: 10 балів

Кількість балів за результати навчальної діяльності студента на практичних заняттях з даного змістового модуля: 5 б.Виконання МКР: 5 балів

Module № 2: Political Systems

54 год.

8 год.
1.

Speaking: Discussion points: розвиток навичок діалогічного мовлення.

22.

Speaking: Pre-reading activity, ex. 1 - 5.

23.

Reading: Text 1. "Political Systems", розвиток навичок читання та монологічного мовлення.

2

2
4.

Checking general understanding Ex. 6 p. 102, Ex. 6 p. 107

25.

Vocabulary notes: опрацювання лексики до тексту.

26.

Writing: Vocabulary practice: переклад речень з новим лексичними одиницями. Ex. 10-15

27.

Retelling Text 1.

28.

Переказ та обговорення тексту About British and American Political Systems Ex 21-22

2

2
9.

1.Speaking: Discussion points: розвиток навичок діалогічного мовлення. The Monarchy. Pros and cons Ex. 25

210.

Wtiting: Translation practice, вправи на закріплення лексичного матеріалу. Subject Vocabulary: Ex. 8.

211.

1. Speaking: Pre-reading activity, ex. 1 - 3.

2. Reading: Text 2. "Political Animal". Розвиток навичок читання та монологічного мовлення.212.

Vocabulary notes: опрацювання лексики до тексту. Засвоєння нової лексики. Складання діалогів.

213.

Vocabulary practice: активізація нової лексики до теми, виконання вправ. Checking understanding ex. 6-9

214.

Stylistic Analyses of the Text "Political Animal". Ex. 11-12

215.

Writing: Vocabulary practice: переклад речень з новим лексичними одиницями. Ex. 14-19

216.

Writing: Translation practice, ex. 20-24 вправи на закріплення лексичного матеріалу.

Subject Vocabulary: ex. 24-27217.

1. Text “Magna Carta”. Ex 25-26

2. Словниковий диктант до теми "Political Systems". Ex 27-292

2
18.

1. Listening and Speaking: Debates and debating

Розвиток навичок діалогічного мовлення.

2. Tapescript 2. 1st Presidential Debate

3. Listening Comprehension Check Ex 2-5219.

1.Writing: Vocabulary practice: засвоєння нової лексики до теми, ex. 5, 6.

2. Dictation-Translation.“Debates”220.

1. Tapescript 2. 1st Presidential Debate

2. Listening Comprehension Check Ex 2-52

2
21.

Developing Translation Skills. Ex 1-4

Practicing Interpreting Skills.222.

Home-reading. Самостійна робота.

12


МКР.

Максимальна кількість балів за змістовий модуль: 10 балів

Кількість балів за результати навчальної діяльності студента на практичних заняттях з даного змістового модуля: 5 балів

Виконання МКР: 5 балів
Тематика самостійної роботи в 7 семестрі

п/п


Питання

К-сть

год .


Форма

контролю


Література

денна форма

заочна форма

244


152

1.

Читання, переклад та аналіз художніх текстів з поза аудиторного читання. (10 занять, по 4 год. підготовки до 1 заняття (15 стор.)).

40 год.

30

Аналіз уривків тексту, складання плану, переклад, виконання післятекстових завдань

Див. список літератури з аналітичного читання

2.Переклад навчальних текстів:


60 год.60бесіда5; 73.

Підготовка повідомлень до матеріалів навчальної тематики:

а) тема «Політичне життя англомовних країн» (повідомлення про відомих політичних діячів);

б) тема: “Вища освіта” (повідомлення про освіту в Америці та Великобританії);

в) повідомлення на тему “Проблеми виховання дітей в сім’ї та школі”.75 год.


40

Проект,


Ессе, бесіда

Проект,


Ессе, бесіда
Проект

Реферат, бесіда


1; 5;

1 – 5

1,5


4.

Вивчення лексичного мінімуму до тематики усного та писемного мовлення (теми: «Політичні системи»,

«Системи освіти».


69 год.

22

Колоквіум, словниковий диктант


1,5
 1. Індивідуальні завдання

На індивідуальну роботу студентів з практики усного та писемного мовлення виноситься індивідуальне читання, оскільки воно є ефективним для даного виду завдань і таким, що містить елементи усіх пропонованих видів ІНДЗ. Даний вид науково-дослідної роботи поєднує в собі елементи синтетичного і пошукового читання, кількісно і якісно доповнює домашнє читання, тому основною його метою також є розвиток умінь і навичок читання і розуміння літератури (художньої і художньо-публіцистичної) іноземною мовою.

Цій меті підлягають такі основні завдання:

1) розширення активного і пасивного лексичного запасу;

2) розширення знань і відомостей країнознавчого характеру;

3) розуміння конкретно - історичних особливостей, які описуються у творі;

4) вироблення навичок самостійного пошуку необхідної інформації про конкретно - історичні і літературно-художні процеси.

Вимоги до організації індивідуального читання:

Індивідуальне читання розглядається у програмі як складова частина індивідуальної навчально-дослідної роботи студентів (ІНДЗ), що самостійно здійснюється студентами в поза навчальний час. До індивідуального читання студентів (ІНДЗ) ставляться такі вимоги:

1) строге дотримання норм читання (див. таблицю «Індивідуальне читання (ІНДЗ): основні вимоги, характер і форми контролю та роботи»);

2) здійснення контролю не рідше 1 разу в місяць;

3) наявність у кожного студента наскрізного зошита звітності з індивідуального читання, який містить:

а) глосарій;

б) реферат чи анотацію;

в) відомості про автора.

4) Студент, який не звітувався з індивідуального читання за 2 тижні, до відповідного екзамену не допускається.

Індивідуальне читання (ІНДЗ): основні вимоги, характер і форми контролю та роботи

Семестрова

норма


читання

Характер твору, який читається

Форми контролю та роботи


160 стор.:

(4 разиконтроль, по 4 год. на підготовку (40 стор.))

Твори англомовних авторів (неадаптована література)

1) глосарій слів та виразів;

2) письмова анотація змісту англійською мовою;

3) вибірковий усний переклад прочитаного; 4)усний виклад змісту з елементами аналізу


 • творча робота (написання творів, складання віршів, кросвордів, схем, літературні переклади);

 • презентація;

 • індивідуальне читання, написання анотації;

опис з використанням активної лексики (зовнішності, рис характеру, погоди, картини і т. ін.).

Перелік творів художньої літератури для індивідуального/аналітичного читання та виконання ІНДЗ

1. O. Hehry. Cabbages and kings. – CПб.: КАРО, 2006. – 352 с.

2. F. Scott Fitzgerald. Tender is the Night. – London: Penguin Books, 1997. – 392 c.

3. Ruduyard Kipling . Short stories. – M.: Raduga Publishers, 1983. – 457 c.

4. Woolf Virginia. Short Stories. – London: Penguin Books, 1997. – 392 c.

5. F. Scott Fitzgerald. Short stories. – Вінниця, ПП «Видавництво «Тезис», 2004. – 192 с.


 1. Методи навчання

Методи і прийоми навчання:

Рецептивні: • Аудіювання або читання тексту з метою ознайомлення з новою лексикою.

Рецептивно-продуктивні:

 • Написання орфографічних диктантів, словникових диктантів.

Репродуктивні:

 • Ведення словника із практики усного та писемного мовлення, а також з домашнього та індивідуального читання.

 • Тренування лексико-граматичних структур в серіях комунікативних і формальних вправ, написання власних текстів на основі складних опор.

 • Лексично та граматично правильний переклад навчальних текстів з англійської на українську та літературний переклад з української на англійську.

 • Усний та письмовий переказ знайомого тексту із заданим ступенем згорнутості.

 • Усний переказ казок, історій, жартів.

 • Відповіді на запитання до тексту, виконання комплексу вправ на контроль розуміння змісту тексту.

 • Усний та письмовий переказ прочитаного/прослуханого тексту без підготовки та з попередньою підготовкою.

Продуктивні:

 • Складання плану тексту, формулювання запитань до тексту.

 • Розігрування сценок, діалогів, рольових ігор.

 • Складання ситуацій за ключовими словами або на тему, запропоновану викладачем.

 • Опис картин, малюнків, фотографій із різним ступенем детальності.

 • Написання листів, повідомлень, коментарів, міні-роздумів, дотримуючись логічної послідовності і використовуючи адекватні мовленнєві засоби.

 • Оцінка тих чи інших подій та фактів, їх обґрунтування.

 • Написання творів-розповідей та творів-описів на задану тему.

 • Підготовка повідомлень на задану тему та ситуацію. 1. Методи контролю

Методи оцінювання: поточне усне опитування та поточне тестування; словниковий диктант; написання твору; письмова анотація змісту тексту; переказ змісту прочитаного та прослуханого; презентація колажів та проектних (групових) завдань; оцінка за модульну контрольну роботу; підсумковий контроль у вигляді екзамену.

Критерії та норми оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни. Розподіл балів, які отримують студенти. Розподіл балів з навчальної дисципліни за змістовими модулями 1. Методичне забезпечення  1. Березіна Р. С. Остапенко В. І. Основні методологічні принципи лінгвостилістичного аналізу художнього тексту: [навч.-метод. посібник] / Р. С. Березіна, В. І. Остапенко. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2004. — 132с. — Текст укр., англ. мовами. — Бібліогр.: с. 130. 

  2. Кеба Т.В. A grammar of the English Verbals. The Infinitive: [навч.-метод. посіб. з англ. мови] / Т. В. Кеба. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 60 с.


  3. Моем С. Вибрані оповідання: [навчальний посібник] / Укладання, передмова, вправи Ольги Яковлевої та Світлани Федірко. — Вінниця: ПП «Видавництво «Тезис», 2004. — 192 с.

  4. Ситник Н. В. Latte: [навчально-методичний посібник для розвитку усного мовлення студентів ІІ-ІV курсів факультету іноземних мов]. – Кам’янець-Подільський державний університет, 2007. – 84 с.

  5. Фіцджеральд С. Новели: [навчальний посібник] / Укладання, передмова, вправи Ольги Яковлевої та Аліси Миколайчук. — Вінниця: ПП «Видавництво «Тезис», 2004. — 192 с.
  6. Фрасинюк Н. І. English grammar: modal verbs: [навч.-метод. посіб. з англ. мови] / Н.І. Фрасинюк. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – 108 с.


ПЕРЕЛІК питань до семестрового іспиту

7 семестр

І. Retell and give opinion of the abstract you have just read

II. Speak on the topic: 1. Give a short characteristic of main types of schools in Great Britain.

 2. The advantages and disadvantages of being a teacher of foreign languages.

 3. Higher education in Great Britain .

 4. Higher education in Ukraine, problems and perspectives. The Bologna process.

 5. The Open University and distance learning.

 6. The system of education in the USA.

 7. The Ivy League Universities.

 8. The political system of Great Britain.

 9. Magna Carta - The Great Charter of English liberty.

 10. Presidential debate in the USA.

 11. The political system of the USA.

 12. Democracy and political life in Ukraine.

 13. The main facts about political parties and public organizations in GB.

 14. Comment on quotation : I have come to the conclusion that politics are too serious a matter to be left to the politicians (Charles De Gaulle)

 15. Election and mass media.

 16. Redbrick universities.

 17. Political system of Ukraine

 18. Your political credo. Political life in Ukraine.

 19. Ideal teacher. The school of the future

 20. Modern demands to the lecture.

 21. Speak about the work of the House of Lords

 22. Speak about the work of the House of Commons

 23. How politics works in Great Britain

 24. Express your mind: Is it difficult to be a politician?

 25. Speak about great politicians in British history

 26. What does a society need a political system for? How politics works in Great Britain

 27. Magna Carta and its influence on law documents

 28. Speak on Margaret Thatcher – one of the best British Prime Ministers.

 29. Speak about great politicians in American history

 30. Main tasks and purposes of the Bologna process.

III. Comment on the meaning of the given words, illustrating them in your own sentences:

Public school, acorn, shell, Oxbridge, tripos, campus university, the Ivy League Universities, fellow, facet, to absorb, methodology, tuition, nomenclature, charter, Great Charter\ Magna Carta, degree students, undergraduate, postgraduate, postgraduate education, postgraduate course, laureate, league, big league, Ivy league, Rugby league, in league with, Major league, league table, punt, to punt, to propel, supervision, academic supervisor, supervision order, intake, curriculum, National Curriculum, secular, scholarship, on a par with, to affiliate, ivy, distance learning, to assimilate, Habeas Corpus, Lord Protector, whip, to delude, to confront, domain, to relinquish, to astound, to repeal, to assume, to reinstate, figurehead, retinue, electorate, constituency, to mandate, mandate, blatant, allegiance, oath of allegiance, rationale, raison d’etre, to cram , reiteration, to spin, to spin off, to spin out, spin, spin control, spin doctor.

Список рекомендованої літератури для самостійного опрацювання


1. Кристи Агата. Удивительные истории: Сборник/Сост., предисл, и коммент. И. К.Кочетковой.— М.: Высш. шк., 1983.— 168 с.

2. Моем С. Вибрані оповідання. Навчальний посібник / Укладання, передмова, вправи Ольги Яковлевої та Світлани Федірко. — Вінниця:ПП «Видавництво «Тезис», 2004. — 192 с.

3. Ситник Н.В. Latte: Навчально-методичний посібник для розвитку усного мовлення студентів ІІ-ІV курсів факультету іноземних мов. – Кам’янець-Подільський державний університет, 2007. – 84 с.

4. Фіцджеральд С. Новели. Навчальний посібник/ Укладання, передмова, вправи Ольги Яковлевої та Аліси Миколайчук. — Вінниця: ПП «Видавництво «Тезис», 2004. — 192 с.

5. Austen Jane. Emma. - Macmillan Readers, 2005. - 135 p.

6. Falkner J. Meade Moonfleet. — Penguin Brooks, 1995. - 248 p.

7. Louisa May Alcott. Little Women. - Penguin Brooks, 1994. - 217 p.

8. O. Hehry. Cabbages and kings. – CПб.: КАРО, 2006. – 352 с.

9. F. Scott Fitzgerald. Tender is the Night. – London: Penguin Books, 1997. – 392 c.

10. Ruduyard Kipling . Short stories. – M.: Raduga Publishers, 1983. – 457 c.

11. Woolf Virginia. Short Stories. – London: Penguin Books, 1997. – 392 c.

12. F. Scott Fitzgerald. Short stories. – Вінниця, ПП «Видавництво «Тезис», 2004. – 192 с.9. Рекомендована література

 1. Возна М. О., Гапонів А. Б., Васильченко О.Ю., Хоменко Н.С., Поворознюк Р.В. Англійська мова (IV курс). – Вінниця: Нова Книга, 2008. – 491 с.

 2. Гужва Т. Англійська мова. Розмовні теми. Частина 1. – Київ: Тандем, 2000. – 254 с.

 3. Гужва Т. Англійська мова. Розмовні теми. Частина 2. – Київ: Тандем, 2000. – 254 с.

 4. Черноватий Л. М., Карабан В.І. Практичний курс англійської мови (intermediate). – Вінниця: Нова Книга, 2006. – 354 с.

 5. Черноватий Л. М., Карабан В.І. Практичний курс англійської мови (upper intermediate). – Вінниця: Нова Книга, 2006. – 519 с.

 6. Янсон В. В. Практичний курс англійської мови для студентів вищих навчальних закладів. Книга 3: Навч. Посібник. – Київ: ТОВ «ВП Логос», 2004. – 368 с.

 7. Янсон В. В., Свистун А. В. Практичний курс англійської мови для студентів вищих навчальних закладів. Книга 2: Навч. Посібник. – Київ: ТОВ «ВП Логос», 2003. – 352 с.

 8. Headway Upper-Intermediate. Oxford Univ. Press. 1998.

 9. New Headway English Course. Intermediate Student’s Book. Oxford University Press. 1998. – 161 p.

 10. New Headway. Upper-Intermediate. Oxford University Press. 1998.

Додаткова

 1. Borovik M. A., Petrova E. N., College life in England., 1979.

 2. Britain’s Ethnic Minorities. Foreign and Commonwealth Office. 1994.

 3. Britain’s Overseas Relations. Foreign and Commonwealth Office. 1994.

 4. David Crystal. English as a global Language. Cambridge University Press. 1997.

 5. Khimunina T., Konon N. Customs, traditions and festivals of UK. – L. – 1975.

 6. Khripun V. Britain Today. Kirovograd, 2001.

 7. Linder E. R., Maslova L.K., It is interesting to know. – K., 1980.

 8. London. Known and Unknown. – K., 1997.

 9. Oxford Guide to British and American Culture. Ed. By Jonathan Crowther. Oxford University Press, 2001.

 10. Peter Bromhead. Life in modern Britain. Longman, 1991.


10. Інформаційні ресурси

 1. http://www.visitbritain.co.uk/

 2. http://www.travelengland.org.uk/

 3. http://www.tourism.wales.gov.uk/

 4. http://www.visitscottand.com/

 5. http://www.ireland.travel.ie/home/

 6. Travel/tourism/geography (Australia)

 7. http://www.australia.com/ Travel/tourism/geography (Canada)

 8. http://www.travelcanada.ca/ Travel/tourism/geography (World)

 9. http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/ http://www.thecommonwealth.org/

 10. UK news

 11. http://www.timesonline.co.uk/

 12. http://www.guardian.eo.uk/

 13. http://www.telegraph.co.uk/

 14. http://news.bbc.co.uk/

 15. http://www.channel4.com/news/

 16. or the following activities you will need to get

 17. the material at these two links:

 18. If you have problems with these ridiculously long links then go along to the Current Tip page & click on the links there: http://www.developingteachers.com/tips/curr enttip.htm

 19. US news

 20. http://www.nvtimes.com/ http://www.usatoday.com/

 21. Literature

 22. http://www.online-literature.com/

 23. http ://www.bl.uk/

 24. http ://autfiorsdJrectory.com/

 25. English-language pen pals

 26. http://www.epals.com / http ://www. eslcafe. com/

 27. General information

 28. http://www.bbc.co.uk/

 29. http://www.longman-elt.corn/

 30. http://www.englishpage.com/index.html

 31. http://www.wordskills.com/level/fceform.html

 32. http://www.englishjet.com/english_courses_files/tests.htm

 33. http://www.world-english.org/

 34. http://www.englishlearner.com/

 35. http://www.ego4u.com/en/cram-up/tests

 36. http://www.english-test.net/

 37. http://www.test-my-english.com/

 38. http://www.transparent.com/tlquiz/proftest/english/tlengtest.htm

 39. http://www.cambridgeesol.org/exams/pet.htm

 40. http://a4esl.org/q/h/

 41. http://www.learnenglish.de/englishtestspage.html

 42. http://www.angelfire.com/on/topfen/tests.html

 43. http://www.transparent.com/tlquiz/proftest/english/tlengtest.htm

 44. http://profibook.ru/product_info.php?cPath=40000&products_id=47

 45. http://joinfriends.com/contact_friend.php?f=8640


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка