Програма навчальної дисципліни проблеми застосування цивільного кодексу україни галузь знань 08
Скачати 330,81 Kb.
Дата конвертації07.06.2018
Розмір330,81 Kb.
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра цивільного права та процесу

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор

з науково-педагогічної роботи

та соціальних питань і розвитку

Львівського національного університету

імені Івана Франка

проф. Лозинський М.В.


________________________
«___» _____________ 2017 року
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ

ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ .

галузь знань 08 «Право»

спеціальність 081 «Право»

спеціалізація «Нотаріат»


Львів – 2017

Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми застосування Цивільного кодексу України» для студентів за галуззю знань 08 «Право», спеціальністю 081 «Право», 2017 р.

Розробник:

Якубівський І. Є., доцент кафедри цивільного права та процесу, кандидат юридичних наук

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри цивільного права та процесу юридичного факультету

Львівського національного університету імені Івана Франка

(Протокол від «__» ________ 2017 року № ___)

Завідувач кафедри

цивільного права та процесу ____________ В.М. Коссак
«___» __________ 2017 року

Схвалено Вченою Радою юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право»)

Протокол від «____» ________________2017 року № ___

«__»_______2017 року Голова _______________ д.ю.н. В.М. Бурдін
 1. Опис навчальної дисципліни.

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань 08

«Право»


Нормативна

Модуль - 1
Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

спеціальність 081 «Право»

спеціалізація «Нотаріат»
1-й

1-й

Курсова робота - 0

Семестр

Загальна кількість годин - 135

1-й

1-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2,5

самост. роботи студента - 6


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр


16 год.

8 год.

Практичні, семінарські

24 год.

8 год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

95 год.

119 год.

ІНДЗ:

Вид контролю: іспит

2. Мета та завдання навчальної дисципліни.

У результаті вивчення даного спецкурсу студент повинен:

- знати основні теоретико-прикладні проблеми, які виникають при застосуванні положень Цивільного кодексу України щодо предмету, методу та принципів цивільно-правового регулювання, суб’єктів і об’єктів цивільних правовідносин, правочинів, позовної давності, речового права, права інтелектуальної власності, зобов’язального права і спадкового права, вміти їх аналізувати та застосовувати здобуті знання для їх правильного вирішення;

- розуміти і вміти застосовувати загальні засади (принципи) цивільного права;

- тлумачити норми чинного законодавства України та використовувати правові позиції вищих судових та інших державних органів у процесі застосування норм Цивільного кодексу України;

- складати документи, що опосередковують набуття, здійснення та захист суб’єктивних цивільних прав;

- знаходити в Цивільному кодексі України та в інших актах цивільного законодавства необхідні правові норми для застосування у конкретній практичній ситуації;

- вміти ефективно взаємодіяти з аудиторією і в команді, презентувати ідеї, проводити обговорення проблемних питань застосування Цивільного кодексу України;

- вміти приймати рішення в умовах існування колізій і прогалин у Цивільному кодексі України, а також колізій між Цивільним кодексом України та іншими актами цивільного законодавства.
3. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Тема 1. Загальна характеристика Цивільного кодексу України.

Історія підготовки і прийняття Цивільного кодексу України. Структура Цивільного кодексу України. Предмет регулювання Цивільного кодексу України. Законодавче закріплення та застосування загальних засад (принципів) цивільного права. Місце Цивільного кодексу України у системі джерел цивільного права. Застосування положень Цивільного кодексу України за аналогією. Дія Цивільного кодексу України в часі, просторі та по колу суб’єктів. Проблеми застосування Цивільного кодексу України до відносин у сфері господарювання, трудових, сімейних та земельних відносин.


Тема 2. Загально-теоретичні аспекти застосування норм Цивільного кодексу України

Застосування норм Цивільного кодексу України та проблеми, які при цьому виникають. Тлумачення норм Цивільного кодексу України: поняття, види. Правила застосування правових норм, що містяться у Цивільному кодексі України: правило ієрархії; правило диференціації; темпоральне правило.


Тема 3. Проблеми застосування положень про суб’єкти та об’єкти цивільних правовідносин.

Цивільна правоздатність та дієздатність фізичної особи відповідно до Цивільного кодексу України. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення померлою. Індивідуалізація фізичної особи у цивільних відносинах.

Поняття та ознаки юридичної особи відповідно до Цивільного кодексу України. Види та організаційно-правові форми юридичних осіб за Цивільним кодексом України. Цивільна право- та дієздатність юридичної особи за Цивільним кодексом України. Припинення юридичної особи за Цивільним кодексом України: поняття, форми, підстави, правові наслідки.

Проблеми участі держави та інших публічно-правових утворень у цивільних відносинах.

Об’єкти цивільних прав: поняття та види. Оборотоздатність об’єктів цивільних прав. Поняття та види речей за Цивільним кодексом України. Ціні папери як об’єкти цивільних прав.
Тема 4. Правочини та їх недійсність: проблемні аспекти.

Система юридичних фактів цивільного права у Цивільному кодексі України. Поняття та ознаки правочинів відповідно до Цивільного кодексу України. Односторонні, дво- і багатосторонні правочини. Умови дійсності правочину за Цивільним кодексом України. Презумпція правомірності правочину. Проблемні аспекти форми правочину.

Поняття, юридична природа та види недійсних правочинів. Правові наслідки недійсності правочину за Цивільним кодексом України.
Тема 5. Представництво в цивільному праві.

Поняття та юридична природа представництва. Види представництва. Проблеми визначення підстав виникнення представництва. Суб’єкти відносин представництва. Повноваження представника. Довіреність: поняття, види. Форма і зміст довіреності. Припинення представництва за довіреністю.


Тема 6. Проблемні питання інституту позовної давності.

Проблеми розуміння юридичної природи строків та термінів в цивільному праві. Класифікація цивільно-правових строків і термінів. Поняття та сутність позовної давності. Види позовної давності за Цивільним кодексом України. Співвідношення імперативних та диспозитивних засад у регулюванні позовної давності. Початок перебігу позовної давності. Зупинення і переривання перебігу позовної давності. Правові наслідки спливу позовної давності.


Тема 7. Проблеми застосування положень речового права.

Проблемні аспекти визначення поняття права власності у Цивільному кодексі України. Зміст права власності. Суб’єкти права власності за Цивільним кодексом України. Проблема форм власності. Підстави набуття права власності відповідно до Цивільного кодексу України. Припинення права власності за Цивільним кодексом України. Право спільної власності у Цивільному кодексі України. Проблемні питання захисту права власності у Цивільному кодексі України.

Поняття та ознаки речових прав на чуже майно. Право володіння. Сервітути за Цивільним кодексом України. Емфітевзис як обмежене речове право. Суперфіцій та його правове регулювання за Цивільним кодексом України.
Тема 8. Проблеми застосування положень права інтелектуальної власності.

Проблеми кодифікації норм про інтелектуальну власність. Поняття та юридична природа права інтелектуальної власності за Цивільним кодексом України. Проблеми системи права інтелектуальної власності. Об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності відповідно до Цивільного кодексу України. Зміст та обмеження права інтелектуальної власності за Цивільним кодексом України. Проблеми правового режиму об’єктів, створених при виконанні трудового договору та за замовленням. Захист права інтелектуальної власності за Цивільним кодексом України.


Тема 9. Загальні положення про зобов’язання та договори у Цивільному кодексі України.

Законодавче визначення поняття зобов’язання у Цивільному кодексі України. Суб’єкти зобов’язальних правовідносин. Проблемні питання виконання зобов’язань у Цивільному кодексі України. Неустойка за Цивільним кодексом України. Правове регулювання поруки в Цивільному кодексі України. Застава як вид забезпечення виконання зобов’язань. Припинення зобов’язання за Цивільним кодексом України. Відповідальність за порушення зобов’язання. Інші правові наслідки порушення зобов’язання.

Проблеми визначення поняття договору в Цивільному кодексі України. Види договорів за Цивільним кодексом України. Свобода договору та її межі. Укладення, зміна та припинення договору за Цивільним кодексом України.
Тема 10. Проблеми застосування положень про окремі види зобов’язань.

Договірні зобов’язання із передання майна у власність: проблемні аспекти. Договірні зобов’язання щодо передання майна в користування. Договірні зобов’язання із виконання робіт. Договірні зобов’язання з надання послуг. Проблеми правового регулювання договорів у сфері інтелектуальної власності. Договірні зобов’язання щодо спільної діяльності в Цивільному кодексі України.

Зобов’язання із правомірних односторонніх дій. Проблеми деліктних зобов’язань за Цивільним кодексом України. Кондикційні зобов’язання у Цивільному кодексі України.
Тема 11. Проблемні питання спадкового права.

Поняття, ознаки та види спадкування за Цивільним кодексом України. Спадщина та її склад. Час та місце відкриття спадщини. Спадкоємці. Усунення від права на спадкування. Спадкування за заповітом відповідно до Цивільного кодексу України. Спадкування за законом відповідно до Цивільного кодексу України. Здійснення права на спадкування за Цивільним кодексом України. Оформлення спадкових прав відповідно до Цивільного кодексу України. Проблеми спадкового договору.


4.Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб.

інд

ср
л

п

лаб

інд

ср
Тема 1. Загальна характеристика Цивільного кодексу України.2

9
1


11


Тема 2. Загально-теоретичні аспекти застосування норм Цивільного кодексу України.2

9
1

11


Тема 3. Проблеми застосування положень про суб’єкти та об’єкти цивільних правовідносин.1

29
11


Тема 4. Правочини та їх недійсність: проблемні аспекти.


1

29

2

11


Тема 5. Представництво в цивільному праві.
1

29
11

Тема 6. Проблемні питання інституту позовної давності.


1

29
2


11


Тема 7. Проблеми застосування положень речового права.

2

49

2

11


Тема 8. Проблеми застосування положень права інтелектуальної власності.1

282


11


Тема 9. Загальні положення про зобов’язання та договори у Цивільному кодексі України.


1

28
2


10


Тема 10. Проблеми застосування положень про окремі види зобов’язань.
2

48210

Тема 11. Проблемні питання спадкового права.
2

48
2


10

УСЬОГО

16

2495
8

8119


5. Теми практичних занять.

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Проблеми застосування положень про суб’єкти та об’єкти цивільних правовідносин.

2

2.

Правочини та їх недійсність: проблемні аспекти.

2

3.

Представництво в цивільному праві.

2

4.

Проблемні питання інституту позовної давності.

2

5.

Проблеми застосування положень речового права.


4

6.

Проблеми застосування положень права інтелектуальної власності.

2

7.

Загальні положення про зобов’язання та договори у Цивільному кодексі України.

2

8.

Проблеми застосування положень про окремі види зобов’язань.

4

9.

Проблемні питання спадкового права.

4
УСЬОГО

246. Самостійна робота.


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Загальна характеристика Цивільного кодексу України.

9

2.

Загально-теоретичні аспекти застосування норм Цивільного кодексу України.

9

3.

Проблеми застосування положень про суб’єкти та об’єкти цивільних правовідносин.

9

4.

Правочини та їх недійсність: проблемні аспекти.

9

5.

Представництво в цивільному праві.

9

6.

Проблемні питання інституту позовної давності.

9

7.

Проблеми застосування положень речового права.

9

8.

Проблеми застосування положень права інтелектуальної власності.

8

9.

Загальні положення про зобов’язання та договори у Цивільному кодексі України.

8

10.

Проблеми застосування положень про окремі види зобов’язань.

8

11.

Проблемні питання спадкового права.

8
УСЬОГО

95


7. Методи навчання.

У ході викладання навчальної дисципліни підлягають використанню методи, спрямовані на:

- формування у студентів інтересу до пізнавальної діяльності й відповідальності за навчальну працю;

- забезпечення мисленнєвої діяльності (індуктивного, дедуктивного, репродуктивного й пошукового характеру);

- а також методи, пов´язані з контролем за навчальною діяльністю студентів.

Серед методів навчання, зокрема, підлягають застосуванню наступні: розповідь, пояснення, бесіда, лекція, демонстрація, спостереження, практичне заняття.


8. Методи контролю та розподіл балів, що присвоюється студентам.

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Методи проведення поточного контролю під час навчальних занять визначаються кафедрою і здійснюються шляхом усного опитування студентів, проведення контрольних робіт, виконання завдань та вирішення задач із практичних проблем. Проміжний контроль здійснюється шляхом проведення модуля (модульний контроль).


9. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Модуль 1. «Проблеми застосування Цивільного кодексу України»

іспит

Сума

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

50

100Шкала оцінювання: Університету, національна та ECTS

Оцінка в балах

Оцінка ECTS


Визначення

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка

90 – 100

А

Відмінно

Відмінно


81-89

В

Дуже добре

Добре

71-80

С

Добре

61-70

D

Задовільно

Задовільно

51-60

Е

Достатньо

0-50

FX

Незадовільно з правом перескладання

Незадовільно10. Методичне забезпечення
3.1. Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996.- №30.- Ст.141.

 2. Цивільний кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р. // Голос України. – 2003. – № 45-46, 47-48.

 3. Господарський кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р. // Голос України. – 2003. – № 49-50.

 4. Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 року «Про систему валютного регулювання та валютного контролю» // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №17. – ст. 184

 5. Загальні умови укладення і виконання договорів підряду у капітальному будівництві, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 р. № 668 // Офіційний вісник України. - 2005 р., № 31, том 2, ст.1867.

 6. Закон України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» від 01.07.2004р. // Офіційний Вісник України від 13.08.2004р., № 30.

 7. Закон України «Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва» // УК від 09.02.2005р.

 8. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 р. в редакції закону від 11 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - №43. - Ст.214.

 9. Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 25, ст.252.

 10. Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.04 р. // Офіційний вісник України 2004. -№30. – ст.1993.

 11. Закон України «Про електронний цифровий підпис» від 22.05.2003 року // ВВР України. – 2003. - № 36. – ст. 276.

 12. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 року// ВВР України. – 2003. - № 36. – ст. 275

 13. Закон України «Про залізничний транспорт» від 4 липня 1996 року // ВВР. 1996. №40. Ст.183.

 14. Закон України «Про інститути спільного інвестування» від 05.07.2012 р.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2012, № 29, ст.337.

 15. Закон України «Про іпотеку» від 05.06.2003р.// ВВР України –2003. -№38. –ст.313

 16. Закон України «Про нотаріат» від 02.09.93 р. (з наступними змінами) // ВВР України- 1993.- №39.- ст. 383.

 17. Закон України «Про обіг векселів в Україні» від 05.04.2001р.// ВВР України. – 2001. - №24. – ст.128

 18. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994.- №7.- Ст.32; в редакції Закону України від 1 червня 2000 р. // Урядовий кур’єр. - 2001.- 14 лютого.

 19. Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» від 16 червня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999.- №32.- Ст.267.

 20. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994.- №7.- Ст.36.

 21. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994.- №7.- Ст.34.

 22. Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» в редакції закону від 17 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - №23. - Ст.163.

 23. Закон України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» від 5 листопада 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - №8. - Ст. 28.

 24. Закон України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» від 3 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №34. – Ст.228.

 25. Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду» від 19 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №36. – Ст.524.

 26. Закон України «Про приватизацію майна державних підприємств» від 4 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №17. – Ст.122.

 27. Закон України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» від 6 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №34. – Ст.160.

 28. Закон України «Про страхування» в редакції від 04.10.2001р. (з наступними змінами і доповненнями).

 29. Закон України «Про транспорт» від 10 листопада 1994 року // ВВР. 1994. №51. Ст. 446.

 30. Закон України «Про фінансовий лізинг» від 11 грудня 2003 року

 31. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006р. // ВВР України

 32. Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» від 19.06.2003р.// ВВР України. – 2004. - №1. – ст.1

 33. Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від 14 вересня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. - № 45. - Ст.434.

 34. Закон України «Про рекламу» в редакції від 11.07.2003р. // ВВР. 2004. № 8. ст. 62.

 35. Закон України «Про електронну комерцію» від 03.09.2015 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 45, ст.410.

 36. Закон України «Про іпотечні облігації» від 22.12.2005 року// ВВР України.

 37. Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» від 14.05.2015 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 29, ст.262.

 38. Закон України в редакції від 01.12.2005 року «Про захист прав споживачів»// Відомості Верховної Ради України. – 2006. - № 7. – ст.84

 39. Закон України від 02 червня 2005 року «Про теплопостачання» // Відомості Верховної Ради України, 2005 №28 (15.07.05) ст.373.

 40. Закон України від 02.10.1992 року «Про заставу»// Голос України. – 11.11.1992 року

 41. Закон України від 05.04.2001 року «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»// Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №29. – ст. 137.

 42. Закон України від 05.06.2003 року «Про іпотеку»// Офіційний Вісник України. – 2003. – №28. – ст. 1362.

 43. Закон України від 12.07.2001 року «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг»// Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №1. – ст. 1.

 44. Закон України від 18.11.2003 року «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень»

 45. Закон України від 19.06.2003 року «Про фермерське господарство» // Голос України. – 29.07.2003 року.

 46. Закон України від 2 грудня 1997 року «Про торгово-промислові палати в Україні» // ВВР. 1998. №13. Ст. 52.

 47. Закон України від 20.05.1999 року «Про Національний банк України» // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №29. – ст. 238.

 48. Закон України від 22.11.1996 року «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань» // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №5. – ст. 28.

 49. Закон України від 23.06.2005 року «Про організацію формування та обігу кредитних історій» // Відомості Верховної Ради України. – 2005. - № 32. – Ст. 421

 50. Закон України від 29.11.2001 року «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»// Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 10. – Ст. 78.

 51. Закон України від 6 жовтня 1998 року «Про оренду землі» // ВВР. 1998. №46-47. Ст.280.

 52. Закон України від 7 червня 1996 року «Про захист від недобросовісної конкуренції» // ВВР. 1996. №36. Ст.164.

 53. Закон України від 7.12.2000 року «Про банки і банківську діяльність» // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №5–6. – ст. 30.

 54. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №3-4. – Ст.27.

 55. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 21-22, ст.135.


3.2. Спеціальна література

 1. Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: У 2-х т. / За заг.ред. Я.М.Шевченко. – К.: Ін Юре, 2006.

 2. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової, Р.А.Майданика. – К.: Юрінком-Інтер, 2010.

 3. Цивільне право: підручник: у 2 т. / В.І.Борисова (кер. авт. кол.), Л.М.Баранова, Т.І.Бєгова та ін.; за ред. В.І.Борисової, І.В.Спасибо-Фатєєвої, В.Л.Яроцького. – Х.: Право, 2011.

 4. Практика застосування окремих норм Цивільного кодексу України: Практ. посібн. / Гуменюк В.І., Довгерт А.С., Дзера О.В. та ін. – К.: Ін Юре, 2008. – 256 с. (На допомогу нотаріусу).

 5. Практика застосування окремих норм Цивільного кодексу України: Практ. посібн. / Ярема А.Г., Гнатенко А.В., Григор’єва Л.І. та ін. – К.: Ін Юре, 2008. – 272 с. (На допомогу судді).

 6. Проблемні питання у застосуванні Цивільного і Господарського кодексів України / Під ред. Яреми А.Г., Ротаня В.Г. – К.: Реферат, 2005. – 336 с.

 7. Новітнє вчення про тлумачення правових актів: навч. посібник з курсу тлумачення правових актів для суддів, що проходять підвищення кваліфікації, і кандидатів на посади суддів, що проходять спеціальну підготовку /В.Г.Ротань, І.Л.Самсін, А.Г.Ярема та ін.; відп. ред., кер. авт.. кол. В.Г.Ротань. – Х.: Право, 2013. – 752 с.

 8. Кодифікація приватного (цивільного) права України / За ред. проф. А.С.Довгерта. – К.: Український центр правничих студій, 2000. – 336 с.

 9. Правова система України: історія, стан та перспективи: У 5 т.: Т.3: Цивільно-правові науки. Приватне право / За заг. ред. Н.С.Кузнєцової. – Х.: Право, 2008. – 640 с.

 10. Харьковская цивилистическая школа: в духе традиций: монография / под ред. И.В.Спасибо-Фатеевой. – Х.: Право, 2011. – 296 с.

 11. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. – Вид.2, змін. і доп. / За ред. В.М.Коссака. – К.: Істина, 2008. – 992 с.

 12. Цивільний кодекс України. Постатейний коментар у двох частинах. Частина 1. / Кер. авт. кол. та відп. ред.. проф.А.С.Довгерт, проф. Н.С.Кузнєцова. – К.: Юстініан, 2005. – 680 с.

 13. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців). – / За ред. проф. І.В.Спасибо-Фатєєвої. – Х., 2011. – 592 с.

 14. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – К.: Ін Юре, 2004. – 692 с.

 15. Методологія приватного права: Зб. наук. праць / Редкол.: О.Д.Крупчан (голова) та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 480 с.

 16. Ромовська З.В. Українське цивільне право. Загальна частина: Академічний курс: Підручник. – 2-ге вид., допов. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 594 с.

 17. Коссак В.М. Правові засади іноземного інвестування в Україні. Монографія. – Львів, 1999.

 18. Майданик Р.А. Розвиток приватного права України: монографія. – К.: Алерта, 2016. – 226 с.

 19. Харитонов Є.О. Цивільні правовідносини: Монографія / Є.О.Харитонов, О.І.Харитонова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Одеса: Фенікс, 2011. – 456 с.

 20. Спасибо-Фатєєва І.В. Цивілістика: на шляху формування доктрин: вибр. наук. праці. – Х.: Золоті сторінки, 2012. – 696 с.

 21. Венедіктова І.В. Захист охоронюваних законом інтересів у цивільному праві: монографія / І.В.Венедіктова. – К.: Юрінком Інтер, 2014. – 288 с.

 22. Мічурін Є.О. Обмеження майнових прав фізичних осіб (теоретико-правовий аспект): Монографія. – Х.: Юрсвіт, НДІ Приватного права та підприємництва АПрН України, 2008. – 482 с.

 23. Стефанчук М.О. Межі здійснення суб’єктивних цивільних прав: Монографія. – К.: КНТ, 2008. – 184 с.

 24. Особливості здійснення суб’єктивних цивільних прав учасниками цивільних відносин: Монографія / За заг. ред.. акад. НАПрН України В.В.Луця. – К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2011. – 320 с.

 25. Приватноправові механізми здійснення та захисту суб’єктивних прав фізичних та юридичних осіб: колективна монографія / В.Л.Яроцький, В.І.Борисова, І.В.Спасибо-Фатєєва, І.В.Жилінкова та ін. / За наук. ред. проф. В.Л.Яроцького. – Х.: Юрайт, 2013. – 272 с.

 26. Ус М.В. Колізії суб’єктивних цивільних прав: монографія. – Х.: Право, 2014. – 224 с.

 27. Суб’єкти цивільного права / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Х.: Харків юридичний, 2009. – 632 с.

 28. Кучеренко І.М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім . В.М.Корецького НАНУ, 2004. – 328 с.

 29. Юркевич Ю.М. Припинення юридичних осіб з правонаступництвом: Монографія / Наук. ред. В.М.Коссак. – Хмельницький: Вид-во Цюпак, 2010. – 224 с.

 30. Харьковская цивилистическая школа: объекты гражданских прав: монография / И.В.Спасибо-Фатеева, В.И.Крат, О.П.Печеный и др.; под общ. ред. И.В.Спасибо-Фатеевой. – Х.: Право, 2015. – 720 с.

 31. Шимон С.І. Теорія майнових прав як об’єктів цивільних правовідносин: монографія /С.І.Шимон. – К.: Юрінком Інтер, 2014. – 664 с.

 32. Сліпченко С.О. Особисті немайнові правовідносини щодо оборотоздатних об’єктів: монографія / С.О.Сліпченко. – Х.: Діса плюс, 2013. – 552 с.

 33. Коструба А.В. Юридические факты в механизме правопрекращения гражданских отношений: монография. – К.: Ин Юре, 2014. – 416 с.

 34. Таш’ян Р.І. Односторонні правочини у цивільному праві: Монографія. – Х.: Право, 2010. – 200 с.

 35. Луць В.В. Строки і терміни у цивільному праві: монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 320 с.

 36. Харьковская цивилистическая школа: право собственности: монография / под общ. ред. И.В.Спасибо-Фатеевой. – Х.: Право, 2012. – 424 с.

 37. Кохановська О.В. Основні теорії права інтелектуальної власності та їх вплив на розвиток сучасного законодавства в Україні // Право України. – 2011. – № 5.

 38. Шишка Р.Б. Охорона права інтелектуальної власності: авторсько-правовий аспект. Монографія. – Х.: Вид-во НУВС, 2002. – 368 с.

 39. Мельник О.М. Суб’єкт права інтелектуальної власності та його цивільно-правовий статус: Монографія. – Х.: Вид-во НУВС, 2003. – 156 с.

 40. Харитонова О.І. Правовідносини інтелектуальної власності, що виникають внаслідок створення результатів творчої діяльності (концептуальні засади): монографія. – Одеса: Фенікс, 2011. – 346 с.

 41. Якубівський І.Є. Об’єкт права інтелектуальної власності: проблеми визначення поняття // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2006. – Вип.42.

 42. Стефанчук Р.О. Особисті немайнові права фізичних осіб у цивільному праві (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту): Монографія / Відп. ред. Я.М.Шевченко. – Хмельницький: Вид-во Хмельницького ун-ту управління та права, 2007. – 626 с.

 43. Голубєва Н.Ю. Зобов’язання у цивільному праві України: методологічні засади правового регулювання: монографія / Н.Ю.Голубєва. – О.: Фенікс, 2013. – 642 с.

 44. Боднар Т.В. Виконання договірних зобов’язань у цивільному праві: Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 272 с.

 45. Луць В.В. До питання про сутність і зміст цивільно-правового договору // Приватне право. – 2013. – № 1.

 46. Бервено С.М. Проблеми договірного права України: Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 392 с.

 47. Погрібний С.О. Механізм і принципи регулювання договірних відносин у цивільному праві України: монографія. – К.: Правова єдність, 2009. – 304 с.

 48. Юркевич Ю.М. Договірні форми об’єднань фізичних та юридичних осіб у цивільному праві України: монографія. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 410 с.

 49. Відповідальність у приватному праві: монографія / [І.А.Безклубий, Н.С.Кузнєцова, Р.А.Майданик та ін.]; за заг. ред. І.А.Безклубого. – К.: Грамота, 2014. – 416 с.

 50. Канзафарова І.С. Теорія цивільно-правової відповідальності. – Одеса, 2006.

 51. Ківалова Т.С. Зобов’язання відшкодування шкоди в цивільному законодавстві України (теортеричні аспекти): монорафія. – Одеса: Юрид. література, 2008.

 52. Отраднова О.О. Проблеми вдосконалення механізму цивільно-правового регулювання деліктних зобов’язань: монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2014. – 328 с.

 53. Заіка Ю.О. Спадкове право в Україні: Становлення і розвиток: Монографія. 2-е вид. – К.: КНТ, 2007. – 288 с.

 54. Козловська Л.В. Теоретичні засади здійснення і захисту спадкових прав: монографія / Л.В.Козловська. – К.: Юрінком Інтер, 2015. – 448 с.

 55. Коссак В.М., Якубівський І.Є. Право інтелектуальної власності: Підручник. – К.: Істина, 2007. – 208 с.


3.3. Судова практика

 1. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 04.06.2010 р. № 5 «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав».

 2. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.2009 р. № 9 «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними».

 3. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27.02.2009 р. № 1 «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи».

 4. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30.05.2008 р. № 7 «Про судову практику у справах про спадкування».

 5. Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 29.05.2013 р. № 11 «Про деякі питання визнання правочинів (господарських договорів) недійсними».

 6. Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 29.05.2013 р. № 10 «Про деякі питання практики застосування позовної давності у вирішенні господарських спорів».

 7. Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 р. № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності».

 8. Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 25.02.2016 р. № 4 «Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин».

 9. Рекомендації Президії Вищого господарського суду України від 29.12.2007 р. № 04-5/239 «Про внесення змін та доповнень до роз'яснення президії Вищого арбітражного суду України від 01.03.1994 № 02-5/215 «Про деякі питання практики вирішення спорів пов'язаних з відшкодуванням шкоди».

 10. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 07.04.2008 р. № 01-8/211 «Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодексів України».

 11. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 29.05.2012 № 01-06/735/2012 «Про деякі питання практики застосування статей 785 та 786 Цивільного кодексу України».

 12. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.02.2014 р. № 5 «Про судову практику в справах про захист права власності та інших речових прав».

 13. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 01.03.2013 р. № 4 «Про деякі питання застосування судами законодавства при вирішенні спорів про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки».

 14. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.03.2012 р. № 5 «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин».

 15. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.03.2012 р. № 6 «Про практику застосування судами статті 376 Цивільного кодексу України (про правовий режим самочинного будівництва)».

 16. Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 16.01.2013 р. № 10-74/0/4-13 «Про деякі питання застосування статті 625 ЦК України».

 17. Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 27.09.2012 р. № 10-1390/0/4-12 «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів із зобов'язань, що виникають із договорів та інших правочинів».

 18. Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 27.09.2012 р. № 10-1387/0/4-12 «Про практику застосування судами при розгляді справ окремих норм законодавства про власність та спадкування».

 19. Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 16.05.2013 р. № 24-753/0/4-13 «Про судову практику розгляду цивільних справ про спадкування».


Офіційний сайт Верховної Ради України – http://www.rada.gov.ua

Єдиний державний реєстр судових рішень України - http://www.reyestr.court.gov.ua


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка