Програма навчальної дисципліни Тема Кримінальна відповідальність в системі заходів соціального та юридичного регулювання


Рекомендована література до теми 4Сторінка6/13
Дата конвертації03.06.2017
Розмір1.17 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Рекомендована література до теми 4.


 1. Актуальні проблеми кримінального права: Навч. посіб. / В.М.Попович, П.А.Ткачук, А.В.Адрушко, С.В.Голін. – К.: Юрінком Інтер, 2009.

 2. Багрий-Шахматов Л.В. Уголовная ответственность и наказание / Л.В. Багрий_Шахматов. – Минск, 1976. – 384 с.

 3. Багрий-Шахматов Л.В. Социально-правовые проблемы уголовной ответственности и форм ее реализации / Л.В. Багрий-Шахматов. – Одесса, 2000. – 566 с.

 4. Баулін Ю.В. Кримінальна відповідальність: сутність, зміст та правова форма / Ю.В. Баулін // Вісник Академії правових наук України. – 2003. – №3. – С. 626 –623.

 5. Вереша Р.В. Поняття та підстави кримінальної відповідальності / Р.В. Вереша // Право України. – 2006. – №12. – С. 98-103.

 6. Козаченко О. В. Кримінально-правові заходи: культуро-антропологічний вимір [Текст] : монографія / О. В. Козаченко ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – Миколаїв : Іліон, 2011. – 503 с. 

 7. Козаченко О.В. Кримінально-правові заходи: культуро-антропологічна концепція / О.В. Козаченко // Право України. – 2013. – №1-2. – С. 351-357.   

 8. Коломієць Ю.Ю. Співвідношення принципу невідворотності кримінальної відповідальності та принципу доцільності притягнення особи до кримінальної відповідальності / Ю.Ю. Коломієць // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць . – Вип. 17. – Одеса, 2003. – С. 258-265.

 9. Коржанський М.Й. Проблеми кримінального права: Монографія. – Д.: Юрид. акад. Мін-ва внутр. справ, 2003. – 200 с.

 10. Костенко О. Злочин і відповідальність за нього у світлі соціального натуралізму (щодо соціально-натуралістичної доктрини кримінального правознавства) // Право України. – 2010. – № 9. – С. 31-39.

 11. Кримінальна відповідальність за вчинення злочинів проти життя та здоров’я особи: проблеми кваліфікації та відмежування від суміжних складів злочинів  [Текст] : наук.-практ. посібник / А.О. Данилевський, Г.Є. Болдарь ; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ. ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2011. – 152 с.

 12. Кримінально-правові заходи в Україні : підручник / за ред. професора О.В. Козаченка. – Миколаїв: Іліон, 2015. – 216 с.

 13. Кримінальна відповідальність та форми її реалізації : підручник / О.В. Козаченко, О.М. Мусиченко, О.М. Сидоренко та інші; за ред. професора О.В. Козаченка. – Миколаїв : Іліон, 2015. – 142с.

 14. Кримінальне право і законодавство України. Частина Загальна. Курс лекцій / За ред. М.Й. Коржанського. – К.: Атіка, 2001. – 432 с.

 15. Кримінальне право України. Загальна та Особлива частини (у схематичних діаграмах) : посібник / Савченко А. В., Шуляк Ю. Л. – К. : «Центр учбової літератури», 2015. – 312 с.

 16. Кримінальне право України. Загальна частина (у схематичних діаграмах) : посібник / Савченко А. В., Шуляк Ю. Л. – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 156 с.

 17. Кримінальне право України. Загальна частина : Підручник / П.Л. Фріс. - [2–ге вид., доп. і перероб.] – К. : Атіка, 2009. – 512 с.

 18. Кримінальне право України. Загальна частина: [підручник] / Ю.В. Александров, В.І. Антипов, О.О. Дудоров [та ін.] – Вид. 5-е. / [за ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка]. – К. : Атіка, 2009. – 408 с.

 19. Кримінальне право України. Загальна частина: Практикум: Навчальний посібник / І.П. Козаченко, О.М. Костенко, В.К. Матвійчук та ін. – К.: КНТ, 2006. – 432 с.

 20. Кримінальне право України: Загальна та Особлива частини: Навч. посіб. / В.О. Кузнєцов, М.П. Стрельбицький, В.К. Гіжевський. – К.: Істина, 2005. – 380 с.

 21. Кримінальне право України: Загальна та Особлива частини: навч. пос. для підготовки до іспитів / Т.О. Гончар, Є.Л. Стрєльцов, О.А. Чуваков; за заг.ред. д-ра Є.Л. Стрєльцова. – 3-тє вид., випр. І доп. – Х.: Одіссей, 2013. – 264 с.

 22. Кримінальне право України: Загальна частина. Підручник / Алієва О.М., Гаврильченко Л.К., Гончар Т.О., Заркуа Л.Д. та ін. ; Відп.ред. Стрельцов Є.Л. – [4-е вид.] – Х. : Одиссей, 2009. – 312 с.

 23. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / Баулін Ю.В., Борисов В.І., Кривоченко Л.М. та ін. ; За ред. Сташиса В.В., Тація В.Я. – 4-є вид., перероб. і доповн. – К.: Право, 2010. – 456 с.

 24. Кримінальне право України: Навч. посіб. / С.Г. Волкотруб, О.М. Омельчук, В.М. Ярін та ін. За ред. О.М. Омельчука. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. – 297 с.

 25. Кримінальне право. Загальна частина: Підручник. ⁄ Беніцький А. С., Гуславський В. С., Дудоров О. О., Розовський Б. Г., – К.: вид.-во Істина,  2011. – 1111 c.

 26. Литвак О.М. Держава і злочинність : монографія / О.М. Литвак. – К.: Атіка, 2004. – 304 с.

 27. Меркулова В.О. Кримінальна відповідальність: окремі теоретичні та соціально-правові аспекти: моногр. / В.О. Меркулова – Одеса: ОЮІ ХНУВС, 2007. – 225 с.

 28. Митрофанов І.І. Теоретичні проблеми механізму реалізації кримінальної відповідальності : монографія / І.І. Митрофанов. – Кременчук: Вид. П.П. Щербатих О.В., 2010. – 520с.

 29. Наден О.В. Теоретичні основи кримінально-правового регулювання в Україні : монографія / О.В. Наден. – Х.: Право, 2012. – 272 с.

 30. Науковий коментар Кримінального кодексу України / Проф. Коржанський М.Й. – К.: Атіка, Академія, Ельга-Н, 2001. – 656 с.

 31. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України (2-е вид., перероб. та доп.) / За заг. ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. – К.: Дакор, 2008. – 1428 с.

 32. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 6-те вид., переробл. та доповн. / Відпов. ред. С.С. Яценко. – К.: А.С.К., 2010. – 848 с.

 33. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. 4-те вид., переробл. та доповн. / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Юридична думка, 2010. – 1184 с.

 34. Оборотов І.Г. Темпоральні грані права: Монографія / І.Г. Оборотов. – Миколаїв: ТОВ «Фірма «Іліон», 2009. – 230 с.

 35. Панов М.І. Кримінальна відповідальність: поняття принципи підстави / М.І. Панов // Право України. – 2012. – №8 – С. 249-260.

 36. Пономаренко Ю.А. Поняття кримінальної відповідальності / Ю.А. Пономаренко // Проблеми боротьби зі злочинністю. – 2009. – №102. – С. 147.

 37. Тацій В. Актуальні проблеми сучасного розвитку кримінального права / В. Тацій, В. Борисов, В. Тютюгін // Право України. – 2010. – №9. – С. 4-15.

 38. Терентьев В.И. Уголовная ответственность специального субъекта преступления по уголовному праву Украины / В.И. Терентьев. – Николаев: Дизайн и полиграфия, 2006. – 189 с.

 39. Туляков В.О. Кримінальне право сучасності: криза доктрини чи криза юрисдикції / В.О. Туляков // Право України. – 2010. – №9. – С. 40-46.

 40. Тютюгін В.І. Питання гуманізації кримінальної відповідальності та їх реалізація в деяких законодавчих новелах / В.І. Тютюгін // Проблеми боротьби зі злочинністю. – 2009/100. – С. 313-323.

 41. Фріс П.Л. Кримінально-правова політика Української держави: теоретичні, історичні та правові проблеми / П.Л. Фріс. – К. : Атіка, 2005. – 288 с.Тема 5. Форми кримінальної відповідальності. Засудження як особлива форма примусової кримінальної відповідальності. Поняття та ознаки покарання. Об’єктивні та суб’єктивні властивості покарання. Система класифікація та види покарань. 8 год.

Питання для самостійного опрацювання


 1. Нормативне визначення покарання та його ознаки.

 2. Нормативне визначення цілей покарання.

 3. Система покарання за кримінальним законом редакції 1960 року.

 4. Класифікація покарань та їх значення у правозастосовному процесі.

Письмові та творчі завдання


Завдання виконується в зошиті для самостійних робіт, перевіряється викладачем та оцінка враховується під час підсумкового контролю.


 1. Зробіть порівняльний аналіз покарання та інших кримінально-правових заходів.

 2. Заповніть таблицю:

  Основні покарання

  Додаткові покарання

  Змішані покарання


 3. Випишіть до конспекту майнові покарання.

 4. Випишіть до конспекту покарання, які не пов’язанні з позбавленням волі.

 5. Складіть презентацію видів по­ка­рань за діючим кримінальним за­ко­но­м.

 6. Проаналізуйте, у чому полягають відмінності у правовому регулюванні обставин, що пом’якшують покарання, і обставин, що обтяжують покарання.

 7. Складіть кримінально-правову характеристику особи винного.

 8. Складіть та запишіть алгоритм призначення покарання за сукупністю злочинів.

 9. Складіть та запишіть алгоритм призначення покарання за сукупністю вироків.

 10. Визначте спільні і відмінні риси призначення покарання за сукупністю злочинів і призначення покарання за сукупністю вироків.Практичні ситуації


Запропоновані завдання побудовані таким чином, щоб студенти, використовуючи знання, набуті під час лекційних, практичних занять, вивчення питань, які виносяться на самостійне опрацювання, закріпили вивчені теоретичні положення, набули вмінь застосувати їх в конкретних практичних ситуаціях, навчились здійснювати юридичний аналіз окремих норм кримінального закону.

Вирішуючи конкретну практичну ситуацію, варто уважно вивчити фактич­ні обставини, з’ясувати сутність поставлених питань, знайти конкретні норми кримінального закону, на підставі яких потрібно надати відповідь.

Відпо­відь на запропоновані ситуації потрібно викласти в письмовій формі в спеціальному зошиті для самостійної роботи з необхідною мотивацією і обов’язковим посиланням на відповідні норми кримінального закону. В зошиті доцільно залишати широкі береги для внесення можливих виправлень під час проведення практичних занять.

На практичних заняттях проводиться вибірковий аналіз ситуацій, студент доповідає обставини завдання і своє рішення, може також брати участь в обговоренні запропонова­ного рішення, доповнити або розвинути його. Альтернативне рішен­ня слід оголосити для обговорення, в кінці якого викладач робить остаточний висновок, дає розв’язання завдання і розглядає допущені помилки. З урахуванням цього висновку треба внести в своє рішення відповідні корективи на берегах зошиту.
1. У віртуальній державі існує положення про необхідність виконання покарання у виді позбавлення волі через розстріл за діяння, пов’язані із розповсюдженням небезпечних наркотичних засобів, у публічних місцях.

Визначте, яка теорія цілей покарання реалізується в кримінальному законодавстві зазначеної держави?


2. Громадянин Лайкін С.Т., перебуваючи на посаді директора аптеки, з використанням службового становища здійснив викрадення психотропних речовин в особливо великому розмірі, які перепродав невстановленій особі за 120 тис. грн. Діяння Лайкіна С.Т. були кваліфіковані за сукупністю злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307 та ч. 3 ст. 308 КК України. Вироком суду гр-ну Лайкіну С.Т. було призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 12 років з конфіскацією майна, позбавлення права займати посади в аптекарських установах строком до 3-х років та конфіскацією 120 тис. грн., отриманих в результаті збуту викрадених психотропних речовин.

Дайте оцінку відповідності вироку чинному КК України. Які кримінально-правові заходи містять ознаки кари і в чому вони проявляються?


3. Громадянин Білий М.В., перебуваючи за кордоном, придбав порнографічний фільм про одностатеві стосунки з метою його розповсюдження на території України для популяризації громадського руху геїв, членом якого він був. За даним фактом було здійснено досудове розслідування за ч. 1 ст. 301 КК України. Судове провадження закінчилось ухваленням вироку, відповідно до якого Білому М.В. призначено покарання у виді арешту строком 4 місяці. Враховуючи той факт, що суд не застосував конфіскацію порнографічного фільму, посилаючись на висновок Верховного Суду України, відповідно до якого конфіскація не застосовується, якщо злочин вчинений не з корисливих мотивів, прокурор вніс апеляційну скаргу.

Яке рішення буде прийнято судом апеляційної інстанції?


4. Суд, визнавши особу винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 187 КК України «Розбій», враховуючи, що під час досудового розслідування підозрюваний повністю відшкодував завдані злочином збитки, керуючись ч. 1 ст. 69 КК України, прийняв рішення призначити покарання у виді 5 років обмеження волі.

Дайте оцінку наведеному судовому рішенню.


5. Командир військової частини, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив викрадення бойових припасів з складів ввіреної йому військової частини, в результаті чого було здійснено досудове розслідування за ч. 2 ст. 262 КК України. Суд, обґрунтовуючи своє рішенням тими обставинами, що, по-перше, обвинувачений щиро розкаявся у вчиненому, по-друге, усунув заподіяну шкоду шляхом повернення викрадених бойових припасів, прийняв рішення застосувати ч. 1 ст. 69 КК України і призначити покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки.

Дайте правову оцінку рішенню суду.

6. Командир військової частини, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив викрадення бойових припасів зі складів ввіреної йому військової частини, в результаті чого було здійснено досудове розслідування за ч. 2 ст. 262 КК України. Суд, обґрунтовуючи своє рішенням тими обставинами, що, по-перше, обвинувачений щиро розкаявся у вчиненому, по-друге, усунув заподіяну шкоду шляхом повернення викрадених бойових припасів, прийняв рішення призначити покарання у виді позбавлення волі строком на 8 років.

Дайте правову оцінку рішенню суду.
Каталог: Programy -> 2016
2016 -> Програма навчальної дисципліни Розділ методологія криміналістики тема Методологічні й наукознавчі засади криміналістики
2016 -> Програма навчальної дисципліни Розділ Загальні положення адміністративного права. Тема Предмет, метод та джерела адміністративного права. Принципи та функції адміністративного права
2016 -> Програма «Кримінальна юстиція»
2016 -> Програма навчальної дисципліни Тема №1 Кримінально-виконавче право як наука, галузь права, навчальна дисципліна
2016 -> Програма навчальної дисципліни Тема №1 Кримінально-виконавче право як наука, галузь права, навчальна дисципліна
2016 -> Програма навчальної дисципліни І семестр І. Пролегомени права І держави тема «Загальнотеоретична юриспруденція» як наука І навчальна дисципліна
2016 -> Програма бакалавра «Кримінальна юстиція»
2016 -> Програма «Кримінальна юстиція»
2016 -> Програма навчальної дисципліни з темами лекцій
2016 -> Програма навчальної дисципліни Тема Корупція як суспільно небезпечне явище


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка