Програма навчальної дисципліни Тема Кримінальна відповідальність в системі заходів соціального та юридичного регулювання


Рекомендована література до теми 6Сторінка8/13
Дата конвертації03.06.2017
Розмір1.17 Mb.
ТипПрограма
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Рекомендована література до теми 6.


 1. Багрий-Шахматов Л.В. Уголовная ответственность и наказание / Л.В. Багрий_Шахматов. – Минск, 1976. – 384 с.

 2. Багрий-Шахматов Л.В. Социально-правовые проблемы уголовной ответственности и форм ее реализации / Л.В. Багрий-Шахматов. – Одесса, 2000. – 566 с.

 3. Бажанов М.И. Назначение наказания по советскому уголовному праву / М.И. Бажанов. – К.: Вища школа, 1980. – 216 с.

 4. Беккария Ч. О преступлениях и наказаниях / Ч. Беккариа. – М.: Стелс, 1995. – 304 с.

 5. Бурдін В.М. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні: Монографія / В.М. Бурдін. – К.: Атіка, 2004. – 240 с.

 6. Василаш В.М. Підстави призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом, та деякі проблеми встановлення їх у судовій практиці / В.М. Василаш // Університетські наукові записки. – 2008. – №3. – С. 250-257.

 7. Впровадження альтернативних видів кримінальних покарань в Україні: Посібник / За ред. Беци О.В. – К.: МП Леся, 2003. – 116 с.

 8. Денисова Т.А. Покарання: кримінально-правовий, кримінологічний та кримінально-виконавчий аналіз: монографія / Т.А. Денисова. – Запоріжжя: КПУ, 2007. – 288с.

 9. Дрьомін В. Пробація: зарубіжний досвід обмеження тюремної популяції / В. Дрьомін // Право України. – 2000. – № 12. – С. 120-123.

 10. Дьомін В. Соціальні та правові підстави застосування в Україні покарань, альтернативних позбавленню волі / В. Дьомін // Право України. – 2000. – №6. – С. 27-31.

 11. Загальні засади призначення кримінальних покарань в Україні : навч. посібник / Л.С. Горбач, О.Г. Колб, В.С. Наливайко та інші; за заг. ред. О.Г. Колба. – Луцьк: РВВ «Вежа», 2006. – 136 с.

 12. Кваліфікація злочинів: Навчальний посібник ⁄ Дудоров О.О., Писменський Є.О., – 2010. – 430 c.

 13. Козаченко О.В., Богомягков Ю.С. Кримінальна відповідальність неповнолітніх: навч.-метод.пос. / О.В. Козаченко, Ю.С. Богомягков – Миколаїв, 2003. – 28с.

 14. Козаченко О. В. Кримінально-правові заходи: культуро-антропологічний вимір [Текст] : монографія / О. В. Козаченко ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – Миколаїв : Іліон, 2011. – 503 с. 

 15. Козаченко О.В. Кримінально-правові заходи: культуро-антропологічна концепція / О.В. Козаченко // Право України. – 2013. – №1-2. – С. 351-357.   

 16. Коржанський М.Й. Проблеми кримінального права: Монографія. – Д.: Юрид. акад. Мін-ва внутр. справ, 2003. – 200 с.

 17. Корислива насильницька злочинність в Україні: феномен, детермінація, запобігання [Текст] : монографія / Б.М.Головкін ; наук. консультант В.В.Голіна ; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. – Х. : Право, 2011. – 432 с.

 18. Кримінальна відповідальність за вчинення злочинів проти життя та здоров’я особи: проблеми кваліфікації та відмежування від суміжних складів злочинів  [Текст] : наук.-практ. посібник / А.О. Данилевський, Г.Є. Болдарь ; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ. ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2011. – 152 с.

 19. Кримінально-правові заходи в Україні : підручник / за ред. професора О.В. Козаченка. – Миколаїв: Іліон, 2015. – 216 с.

 20. Кримінальна відповідальність та форми її реалізації : підручник / О.В. Козаченко, О.М. Мусиченко, О.М. Сидоренко та інші; за ред. професора О.В. Козаченка. – Миколаїв : Іліон, 2015. – 142с.

 21. Кримінальне право і законодавство України. Частина Загальна. Курс лекцій / За ред. М.Й. Коржанського. – К.: Атіка, 2001. – 432 с.

 22. Кримінальне право України. Загальна та Особлива частини (у схематичних діаграмах) : посібник / Савченко А. В., Шуляк Ю. Л. – К. : «Центр учбової літератури», 2015. – 312 с.

 23. Кримінальне право України. Загальна частина (у схематичних діаграмах) : посібник / Савченко А. В., Шуляк Ю. Л. – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 156 с.

 24. Кримінальне право України. Загальна частина : Підручник / П.Л. Фріс. - [2–ге вид., доп. і перероб.] – К. : Атіка, 2009. – 512 с.

 25. Кримінальне право України. Загальна частина: [підручник] / Ю.В. Александров, В.І. Антипов, О.О. Дудоров [та ін.] – Вид. 5-е. / [за ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка]. – К. : Атіка, 2009. – 408 с.

 26. Кримінальне право України. Загальна частина: Практикум: Навчальний посібник / І.П. Козаченко, О.М. Костенко, В.К. Матвійчук та ін. – К.: КНТ, 2006. – 432 с.

 27. Кримінальне право України: Загальна та Особлива частини: Навч. посіб. / В.О. Кузнєцов, М.П. Стрельбицький, В.К. Гіжевський. – К.: Істина, 2005. – 380 с.

 28. Кримінальне право України: Загальна та Особлива частини: навч. пос. для підготовки до іспитів / Т.О. Гончар, Є.Л. Стрєльцов, О.А. Чуваков; за заг.ред. д-ра Є.Л. Стрєльцова. – 3-тє вид., випр. І доп. – Х.: Одіссей, 2013. – 264 с.

 29. Кримінальне право України: Загальна частина. Підручник / Алієва О.М., Гаврильченко Л.К., Гончар Т.О., Заркуа Л.Д. та ін. ; Відп.ред. Стрельцов Є.Л. – [4-е вид.] – Х. : Одиссей, 2009. – 312 с.

 30. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / Баулін Ю.В., Борисов В.І., Кривоченко Л.М. та ін. ; За ред. Сташиса В.В., Тація В.Я. – 4-є вид., перероб. і доповн. – К.: Право, 2010. – 456 с.

 31. Кримінальне право України: Навч. посіб. / С.Г. Волкотруб, О.М. Омельчук, В.М. Ярін та ін. За ред. О.М. Омельчука. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. – 297 с.

 32. Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш та ін.; За ред. проф. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 3-є вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 724 с.        

 33. Кримінальне право. Загальна частина: Підручник. ⁄ Беніцький А. С., Гуславський В. С., Дудоров О. О., Розовський Б. Г., – К.: вид.-во Істина,  2011. – 1111 c.

 34. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш та ін. За заг. ред. В.Т. Маляренка, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. Видання друге, перероблене та доповнене. – Х.: ТОВ“Одіссей”, 2010. – 1152с.  

 35. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар. Видання шосте, перероблене та доповнене / Відп. ред. Є.Л. Стрельцов. – Х.: ТОВ “Одіссей”, 2010. – 805 с.

 36. Лихова С.Я. Актуальні питання щодо системи покарань КК України у світлі Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини / С.Я. Лихова // Держава і право. Юридичні і політичні науки. Вип.11. – К.:Ін-т держави і права НАН України, 2001. – С.441-444.

 37. Макаренко А. С. Суддівський розсуд при призначенні покарання в Україні : монографія / А. С. Макаренко. – Одеса : Юридична література, 2013. – 272 с.

 38. Меркулова В.О. Деякі міркування щодо співвідношення кримінальної відповідальності та покарання / В.О. Меркулова // Проблеми законності: респ. міжвід. наук. зб. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2001. – Вип. 50. – С. 120-125.

 39. Михайлова І. Інститут пробації: окремі аспекти впровадження / І. Михайлова // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №10. – С. 72-75.

 40. Музика А.А. Покарання та його застосування за злочини проти здоров’я населення : монографія / А.А. Музика, О.П. Горох. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 404 с.

 41. Науковий коментар Кримінального кодексу України / Проф. Коржанський М.Й. – К.: Атіка, Академія, Ельга-Н, 2001. – 656 с.

 42. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України (2-е вид., перероб. та доп.) / За заг. ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. – К.: Дакор, 2008. – 1428 с.

 43. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / За заг. ред. В.Г. Гончаренка, П.П. Андрушка (у трьох книгах). – К: “ФОРУМ”, 2009.

 44. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 6-те вид., переробл. та доповн. / Відпов. ред. С.С. Яценко. – К.: А.С.К., 2010. – 848 с.

 45. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. 4-те вид., переробл. та доповн. / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Юридична думка, 2010. – 1184 с.

 46. Нікіфорова Т.І. Призначення покарання за наявності обставин, що пом’якшують покарання / Т.І. Нікіфорова // Університетські наукові записки: Часопис Хмельниц. ун-ту упр. та права. – 2008. – Вип. 3. – С. 257-262.

 47. Оборотов І.Г. Темпоральні грані права: Монографія / І.Г. Оборотов. – Миколаїв: ТОВ «Фірма «Іліон», 2009. – 230 с.

 48. Орловская Н.А. Уголовно-правовые санкции: проблемы определения, классификации и функционального анализа : монография / Н.А. Орловская. – О.: Юрид. л-ра, 2010. – 296 с.

 49. Полтавець В.В. Загальні засади призначення покарання за кримінальним законодавством України : монографія / В.В. Полтавець. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2005. – 240 с.

 50. Полянський Є. Теоретичні засади призначення покарання у сучасній науці кримінального права / Є. Полянський // Вісник прокуратури. – 2009. – №3. – С. 57-65.

 51. Про практику застосування судами законодавства у справах про злочини неповнолітніх: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004 р. № 5 [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/va005700-04

 52. Про практику застосування судами кримінального законодавства про повторність, сукупність рецидив злочинів та їх правові наслідки: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 04 червня 2010 р. №7 [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-10

 53. Про практику застосування судами України законодавства про погашення і зняття судимості: Постанова  Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 р. № 16 [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0016700-03

 54. Про практику призначення військовослужбовцям покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 грудня 1996 р. № 15 [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0015700-96

 55. Про практику призначення судами кримінального покарання: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2003 № 7 [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-03

 56. Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р. № 13 [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0013700-05

 57. Савченко А.В. Кримінальне законодавство України та федеральне кримінальне законодавство Сполучених Штатів Америки: комплексне порівняльно-правове дослідження: Монографія. – К., КНТ, 2007. – 594 с.

 58. Терентьев В.И. Уголовная ответственность специального субъекта преступления по уголовному праву Украины / В.И. Терентьев. – Николаев: Дизайн и полиграфия, 2006. – 189 с.

 59. Тихий В. Закінчений та незакінчений злочин. Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин (коментар до статей 13, 16 Кримінального кодексу України) / В. Тихий // Вісник Конституційного Суду України. – 2004. – №2. – С. 105-110.

 60. Тютюгін В.І. Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у співучасті / В.І. Тютюгін, О.В. Ус // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. – Х., 2010. – Вип. 19. – С. 36-47.

 61. Фріс П.Л. Кримінально-правова політика Української держави: теоретичні, історичні та правові проблеми / П.Л. Фріс. – К. : Атіка, 2005. – 288 с.

 62. Шапченко С.Д. Окремі питання призначення покарання за сукупністю злочинів та за сукупністю вироків / С.Д. Шапченко // Судова апеляція. – 2006. – №1. – С. 45-51.


Тема 7. Спеціальні засади призначення покарання – 8 год.

Питання для самостійного опрацювання


 1. Виконання спеціального завдання в кримінальному праві України.

 2. Незакінчена злочинна діяльність за українським кримінальним законодавством.

 3. Співучасть у кримінальному праві України.

 4. Види та форми співучасті.

Практичні ситуації


Запропоновані завдання побудовані таким чином, щоб студенти, використовуючи знання, набуті під час лекційних, практичних занять, вивчення питань, які виносяться на самостійне опрацювання, закріпили вивчені теоретичні положення, набули вмінь застосувати їх в конкретних практичних ситуаціях, навчились здійснювати юридичний аналіз окремих норм кримінального закону.

Вирішуючи конкретну практичну ситуацію, варто уважно вивчити фактич­ні обставини, з’ясувати сутність поставлених питань, знайти конкретні норми кримінального закону, на підставі яких потрібно надати відповідь.

Відпо­відь на запропоновані ситуації потрібно викласти в письмовій формі в спеціальному зошиті для самостійної роботи з необхідною мотивацією і обов’язковим посиланням на відповідні норми кримінального закону. В зошиті доцільно залишати широкі береги для внесення можливих виправлень під час проведення практичних занять.

На практичних заняттях проводиться вибірковий аналіз ситуацій, студент доповідає обставини завдання і своє рішення, може також брати участь в обговоренні запропонова­ного рішення, доповнити або розвинути його. Альтернативне рішен­ня слід оголосити для обговорення, в кінці якого викладач робить остаточний висновок, дає розв’язання завдання і розглядає допущені помилки. З урахуванням цього висновку треба внести в своє рішення відповідні корективи на берегах зошиту.
1. До кримінальної відповідальності за ст. 303 КК України притягуються члени організованої злочинної групи, які займалися сутенерством та втягненням осіб у заняття проституцією. Одним із затриманих був співробітник кримінальної міліції іншого району, не того, де здійснювала злочинну діяльність ОЗГ. Під час судового провадження обвинувачений заявив, що він був укорінений в ОЗГ з метою розкриття її злочинної діяльності. Суд запросив відповідні документи, які підтвердили цей факт.

Яке рішення повинен прийняти суд у зв’язку з новими обставинами, які стали відомі під час судового провадження?


2. Частинами 2 та 3 ст. 15 КК України передбачається два види замаху на вчинення злочину: закінчений та незакінчений замах на злочин.

Яким чином впливає вид замаху на покарання особи?


3. Ромашкін вчинив замах на вбивство (ч. 2 ст. 15 КК і ч. 1 ст. 115 КК).

Які обставини суд повинен врахувати, призначаю­чи покарання за цей злочин? Який може бути строк покарання за вчинення замаху на злочин в цій ситуації?


4. Особа вчинила замах на вбивство при обтяжуючих обставинах (ч. 2 ст. 115 КК України).

Який максимальний строк покарання у виді позбавлення волі може бути призначений судом, якщо в санкції ч. 2 ст. 115 КК України передбачається застосування довічного позбавлення волі?


5. Громадянин Винниченко С. Р. вчинив злочин, передбачений ст. 262 КК України, привласнивши вогнепальну зброю, зловживаючи своїм службовим становищем. Під час судового провадження судом встановлено наявність трьох обставин, які пом’якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину. Крім того, гр.-н Винниченко С.Р. раніше до кримінальної відповідальності не притягався та позитивно характеризувався як до, так і після вчинення злочину.

Чи достатньо підстав для застосування судом ст. 69 КК України?


6. Призначаючи покарання Бикову В. за ч.2 ст.172 КК, суд, із врахуванням того, що злочин вчинено унаслідок збігу важких особистих обставин, завданий матеріальний збиток повністю і добровільно відшкодовано, а особистість підсудного характеризу­ється позитивно, посилаючись на ст. 69 КК, призначив штраф, ви­значивши його у розмірі 25 тис. грн. з урахуванням тяжкості вчиненого злочину і майно­вого стану засудженого.

Чи правильно призначено покарання?


7. Петров В. був засуджений за ч. 2 ст. 190 КК. Враховуючи те, що Петров щиро розкаявся у вчиненому, сприяв розкриттю цього злочину, свою вину визнав, добровільно відшкодував потерпілому завдану шкоду, суд призначив покарання у розмірі 2 років та 6 місяців позбавлення волі.

Чи є законним вирок суду? Які умови застосування ст. 69-1 КК?


8. Під час судового провадження встановлено, по-перше, наявність обставин, які пом’якшують покарання, передбачені пунктами 1 та 2 ст. 66 КК України; по-друге, відсутність обставин, які обтяжують покарання; по-третє, часткове визнання особою своєї вини. Під час судового розгляду на запитання суду, чи визнає обвинувачений свою вину, той заявив, що так, але частково, оскільки не всі дії, які утворюють альтернативний склад злочину, передбачений ч. 1 ст. 309 КК України, він дійсно вчиняв.

Яке рішення стосовно можливості застосування ст. 69-1 КК України повинен прийняти суд в нарадчій кімнаті в процесі ухвалення вироку?


9. Громадянин Свириденко О.П., перебуваючи в нетверезому стані, незаконно заволодів транспортним засобом (ч. 1 ст. 289 КК України), після чого порушив правила дорожнього руху, що призвело до загибелі двох людей (ч. 3 ст. 286 КК України).

Чи має право суд, призначаючи покарання за сукупністю злочинів, обмежити остаточне покарання у виді позбавлення волі 15 роками?Каталог: Programy -> 2016
2016 -> Програма навчальної дисципліни Розділ методологія криміналістики тема Методологічні й наукознавчі засади криміналістики
2016 -> Програма навчальної дисципліни Розділ Загальні положення адміністративного права. Тема Предмет, метод та джерела адміністративного права. Принципи та функції адміністративного права
2016 -> Програма «Кримінальна юстиція»
2016 -> Програма навчальної дисципліни Тема №1 Кримінально-виконавче право як наука, галузь права, навчальна дисципліна
2016 -> Програма навчальної дисципліни Тема №1 Кримінально-виконавче право як наука, галузь права, навчальна дисципліна
2016 -> Програма навчальної дисципліни І семестр І. Пролегомени права І держави тема «Загальнотеоретична юриспруденція» як наука І навчальна дисципліна
2016 -> Програма бакалавра «Кримінальна юстиція»
2016 -> Програма «Кримінальна юстиція»
2016 -> Програма навчальної дисципліни з темами лекцій
2016 -> Програма навчальної дисципліни Тема Корупція як суспільно небезпечне явище


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка