Програма навчальної дисципліни за вільним вибором студента «Теорія фірми»Скачати 100.65 Kb.
Дата конвертації29.03.2017
Розмір100.65 Kb.
ТипПрограма
Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ
СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИза вільним вибором студента

«Теорія фірми»

освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів

всіх напрямів

Чинний


В и д а н н я о ф і ц і й н е
Дніпропетровськ

НГУ


2010

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯпрограми навчальної дисципліни «Теорія фірми»

за вільним вибором студентаПОГОДЖЕНО
Проректор з науково-педагогічної та навчально-виховної роботи
___________________ Ю.Т. Хоменко
___”__________________2010 р.


ПОГОДЖЕНО
Голова Науково-методичної ради

_________________ О.М. Кузьменко
___”________________2010 р.
Завідувач кафедри ЕТ та ОП
_________________ В.В. Волошенюк
___”________________2010 р.


Керівник розробки
_________________ _______________

(підпис) (прізвище та ініціали)

___”________________2010 р.ПЕРЕДМОВА


 1. РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО

Кафедрою економічної теорії та основ підприємництва


 1. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

Наказом ректора Національного гірничого університету

від
рішенням засідання кафедри ЕТ та ОП

(протокол від ) 1. ВВЕДЕНО

в п е р ш е 1. РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ

Волошенюк Володимир Васильович, завідувач кафедри економічної теорії та основ підприємництва;

Пилипенко Ганна Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії та основ підприємництва

Литвиненко Наталія Іванівна, ст. викл. кафедри обліку і аудиту

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Національного гірничого університету.Вступ
Цей стандарт є складовою стандартів вищої освіти вищого навчального закладу.

Програма навчальної дисципліни – нормативний документ, який складається вищим закладом освіти на підставі освітньо-професійної програми

Навчальна дисципліна визначає сукупність модулів, що підлягає підсумковому контролю. Модуль – задокументована сукупність змістових модулів, що реалізується певними видами навчальних занять з визначеними цілями (лекції, лабораторні, практичні, семінарські тощо). Змістовий модуль – сукупність навчальних елементів, що поєднана за ознакою відповідності певному навчальному об’єктові та подана в освітньо-професійній програмі підготовки фахівців (ОПП).

Навчальна програма розробляється кафедрою «Економічної теорії та основ підприємництва», яка наказом ректора закріплена для викладання дисципліни.

Програма навчальної дисципліни розробляється на весь період реалізації освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів всіх напрямів і затверджується наказом ректора.


 1. Галузь використання стандарту

Стандарт поширюється на факультети та кафедри НГУ, які ведуть викладання вибіркової дисципліни «Теорія фірми» бакалаврам всіх напрямів.

Стандарт встановлює:


 • компетенції, що має опанувати студент;

 • перелік змістових модулів та інформаційну базу (навчальні елементи), яка опосередковує освітні та професійні уміння за вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра;

 • розподіл навчального матеріалу за видами занять;

 • норми часу на викладання та засвоєння інформаційної бази;

 • форму підсумкового контролю;

 • відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки.

Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації випускників вищих навчальних закладів.
2. Нормативні посилання
2.1. Закон України «Про вищу освіту».

2.2. ДК 003-95 Державний класифікатор професій.

2.3. ДК 009-96 Державний класифікатор видів економічної діяльності.

2.4. Постанова Кабінету Міністрів України №507 від 24 травня 1997р. «Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями».3. Базові дисципліни
Економічна теорія

Мікроекономіка

Економіка підприємства

Макроекономіка
 1. Компетенції, що набуваються та зміст дисципліни
Модулі

Компетенції

(з використанням матеріалу модуля студент повинен уміти)

Змістові модулі

Розподіл часу

аудиторний

самостійна робота

загальний
1

2

3

4

5

6

№ 1

Обробляти та аналізувати отримані результати; володіти раціональними прийомами пошуку і використання економічної інформації


Лекції

Аудиторні: 1 година на тиждень1. Фірма та її поведінка

2

20

34


2. Витрати і випуск

2

3. Фірма і ринок

2

4. Цінові стратегії фірми

2

5. Фірма і міжнародні ринки

2

Захист індивідуального завдання за розкладом занять (РГ): 9 – 10 тижні

4
Разом:

14

20

34

№ 2

Оцінити стан фірми та розробити заходи щодо покращення її позиції на ринку

Семінари

Аудиторні: 1 година на тиждень1. Цілі фірми

2

24


38


2. Виробничі функції та функції витрат

2

3. Ринкова влада фірми

2

4. Теорія цінового пристосування

2

5. Особливості міжнародної конкуренції

2

Захист індивідуального завдання за розкладом занять (РГ): 9 – 10 тижні

4

Разом:

14

24

38
Разом з дисципліни

Частка навантаження28

44

72
0,61

5. Реферат
Модульний контроль лекційних та семінарських занять здійснюється через захист студентом реферату. Реферат виконується відповідно до методичних рекомендацій 9.1.

Загальні вимоги, що забезпечують максимальну оцінку виконання реферату:

– відповідність змісту реферату обраній темі;

– творчий підхід до суті проблеми;

– залучення до аналізу першоджерел;

якість джерельної бази;

– структурованість матеріалу, лаконізм і логічна послідовність викладу

матеріалу, ясність і чіткість мови, відсутність складних зворотів

та граматичних помилок;

– повнота відображення змісту джерел інформації;

– відповідність висновків автора завданню реферату;

– об’єктивність в оцінці аналізованих точок зору;

– якість оформлення;

– самостійність виконання (діагностується при захисті реферату)


6. Форма підсумкового контролю
Нормативна форма підсумкового контролю – залік.

Модульний контроль здійснюється через оцінювання рівня сформованості компетенцій, що визначені у даному стандарті.

Підсумковий контроль здійснюється без участі студента на підставі результатів усіх модульних контролів через визначення середньозваженого балу результатів усіх модульних контролів.

Самостійна робота з підготовки до контрольних заходів здійснюється за методичними рекомендаціями 13.3.

Інформаційне забезпечення дисципліни – джерела 13.1 та 13.2.

7. Вимоги до інформаційно-методичного забезпечення дисципліни
Зміст інформаційного забезпечення має відповідати програмі інтегрованої дисципліни в повному обсязі.

Методичне забезпечення повинне відповідати стандарту вищої освіти Національного гірничого університету «СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно- методичне забезпечення навчального процесу. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. – 138с.»

Матеріали методичного забезпечення мають містити засоби діагностики у вигляді типових ситуаційних вправ з прикладами рішень.

Викладач повинен забезпечити вільний доступ студента до матеріалів інформаційно-методичного забезпечення дисципліни.8. Вимоги до засобів діагностики
Засоби діагностики рівня сформованості компетенцій лекційних модулів мають бути подані у вигляді ситуаційних вправ.

Оцінювання рівня засвоєння навчального матеріалу здійснюється через коефіцієнт засвоєння:КЗ = N/P,

де N – правильно виконані істотні операції рішення,P – загальна кількість визначених істотних операцій.

Критерії визначення оцінок:

“відмінно” - КЗ>0,9;

“добре” - КЗ=0,8…0,9;

“задовільно” - КЗ=0,7…0,8;

“незадовільно” - КЗ<0,7.

При остаточній оцінці результатів виконання завдання необхідно враховувати здатність студента:


 • диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання;

 • застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних ситуаціях;

 • аналізувати і оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані результати від прийнятих рішень;

 • викладати матеріал на папері логічно, послідовно, з дотриманням вимог чинних стандартів.9. Рекомендована література

1. Акулов В.Б., Рудаков М.Н. Теория организации Учебное пособие. Петрозаводск: ПетрГУ, 2002. (Електрон. ресурс) / Спосіб доступу: URL: http://www.aup.ru/books/m150/.– Загол. з екрана.

2. Лемещенко П.С. Институциональная экономика Минск: Бестпринт, 2005. – 315 с. (Електрон. ресурс) / Спосіб доступу: URL: http://www.economy.bsu.by/library/. –Загол. з екрана.

3. Коуз Р. Фирма, рынок и право. (Електрон. ресурс) / Спосіб доступу: URL: http://www.finbook.biz/archive.html. – Загол. з екрана.


10. Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного забезпечення
Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного забезпечення несе завідувач кафедри.
Каталог: content -> infrastructure -> structural divisions -> science met dep -> programdisc
programdisc -> Програма навчальної дисципліни за вільним вибором студента "Історія гірництва"
structural divisions -> Додаток №2 до наказу ректора Державного внз «нгу» від «17» 01 2011 р. №47-л положення про навчання іноземних громадян
programdisc -> Програма навчальної дисципліни за вибором студента гуманітарної компоненти "Культура здоров`я"
structural divisions -> Методична розробка Розділ ІІІ «Організація заходів цивільного захисту в Державному внз «Національний гірничий університет»
science met dep -> Сво нгу ас – 2010 «Вимоги до звіту про акредитаційний самоаналіз напряму (спеціальності)» Дніпропетровськ
programdisc -> Програма навчальної дисципліни за вільним вибором студента «Основи економічної теорії»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка