Програма нормативної дисципліни " Соціологія сім’ї" Розроблена кафедрою соціології та політології Зав кафедрою проф. Бурега В. В. (підпис) " " 2016 р
Скачати 305,64 Kb.
Дата конвертації02.06.2017
Розмір305,64 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”Навчальна програма

нормативної дисципліни

Соціологія сім’ї”
Розроблена кафедрою соціології та політології

Зав. кафедрою проф. Бурега В.В.


____________________

(підпис)

“_____”__________________ 2016 р.


Виконавець

(посада)


___________________________________________

(прізвище, ініціали) (підпис)

“_____”___________________2016 р.


РОЗГЛЯНУТО


на засіданні кафедри соціології та політології

протокол № 1

від “ 29 серпня 2016 р. Завідувач кафедри

Бурега В.В.


СХВАЛЕНО

вченою радою соціально-гуманітарного факультету

протокол №

від “ 2016 р.

Декан факультету

Кіпенський А.В.Харків -2016

Розділ 1. Предмет, наукові основи і цілі навчальної дисципліни "Соціологія сімї"
Курс "Соціологія сім'ї" являється базовим і читається для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.030101 "Соціологія" (бакалаврат). Предметом вивчення соціології сім'ї є сукупність закономірностей її виникнення, функціонування і розвитку.

Концепція курсу виходить з того, що існує своя специфіка соціологічного підходу до сім'ї як об'єкта вивчення. В соціології сім'я розглядається одночасно як соціальний інститут і як мала соціальна група. Тематично зміст курсу умовно можна поділити на дві частини. Перша включає в себе питання, що стосуються сім'ї як соціального інституту. Увага акцентується на соціальних потребах, що є основою функціонування цього інституту; функціях, які сім'я виконує по відношенню до суспільства і особистості; взаємодії інституту сім'ї з іншими соціальними інститутами; процесах виникнення та розвитку соціальних інститутів сім'ї та шлюбу; їх залежності від певного типу культури та суспільства; сучасних тенденціях розвитку шлюбно-сімейних відносин.

В другій частині курсу сім'я розглядається як об'єкт потреб особистості. В ній характеризується сімейна поведінка особистості та її різновиди: шлюбна, сексуальна, репродуктивна. Також значна увага приділяється проблемам молодої сім'ї як особливого типу сім'ї, що потребує підвищеної уваги як з боку фахівців, так і з боку суспільства та держави. Завершує другу частину та курс в цілому тема, присвячена сімейній політиці держави, де розкривається сутність сімейної політики, її основні принципи, цілі, завдання, ресурси.

Структура і специфіка курсу відповідає вимогам освітніх стандартів підготовки соціологів.

Учбовий курс базується на методологічних підходах соціологічної науки, концептуальних висновках соціально-економічної теорії, загальної соціології, теоретико-прикладних положеннях суміжних соціологічних напрямів: соціології гендеру, соціальної психології, загальної соціологічної теорії. Викладання курсу спирається на методи та результати конкретних соціологічних досліджень. Учбовий курс є основою для подальшого вивчення соціології культури, соціології освіти та виховання, соціології економіки, соціології молоді.

Загальною метою курсу «Соціологія сім'ї» є ознайомлення студентів з проблемами виникнення, становлення, еволюції, функціонування і перспективами сім'ї як соціального інституту і як малої соціальної групи.

У результаті вивчення курсу студенти мають
Знати:


 • основні поняття і категорії соціології сім'ї;

 • типології сімейних структур;

 • основні теоретичні підходи до вивчення сім'ї в соціології;

 • історичної зміни сім’ї як соціального інституту;

 • тенденції розвитку сучасної сім'ї;

 • поняття шлюбної поведінки, шлюбного відбору та факторів шлюбного вибору;

 • специфіку сімейного спілкування, поняття сімейного конфлікту та шляхи виходу з нього, наслідки розлучення;

 • поняття сімейної соціалізації та її історичні особливості;

 • основні принципи сімейної політики та її особливості, її сутність і зміст.Вміти:

 • вести пошук інформаційних джерел для теоретичного дослідження сім'ї методом компіляції;

 • використовувати теоретичні та емпіричні методи соціологічного аналізу в процесі визначення характеристик сім'ї;

 • брати участь у дослідницькій роботі, спрямованій на виявлення проблем сім'ї та впровадження результатів соціологічних досліджень для покращення сімейних стосунків.

 • Оперувати категоріями, термінами, що використовуються у соціології сім`ї;

 • Визначати типологію сімейних структур в залежності від характеру шлюбу, батьківства;

 • Аналізувати історію і сучасність сім’ї, як соціального інституту, стан сучасної української сім’ї з використанням основних соціологічних категорій та теорій;

 • Розглядати проблеми, що виникають в сімейних стосунках, з точки зору еволюції сім`ї як соціального інституту та малої соціальної групи.

Розділ 2. Організаційно-методичні вказівки
2.1. Організація, методики проведення, матеріальне забезпечення лекцій та практичних занять.

Лекції та практичні заняття проводяться з використанням: проблемних лекцій, дискусій, ділових ігор, виконання групових завдань, підготовки та обговорення рефератів та есе.

2.2. Система контролю якості навчання студентів.

Поточний контроль забезпечуються за допомогою тестів та  модульних контрольних робіт (питання додаються). Семестровий контроль проводиться у вигляді іспитів.


2.3. Організація самостійної роботи студентів.Назва теми.

Основні види самостійної роботи

Форми контролю

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Модуль 1. Сім’я як соціальний інститут

Тема 1. Соціологія сім'ї як галузь соціологічного знання
х

х

х

х

х

х

х

х

Тема 2. Сім’я та шлюб як соціальні інститути.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Тема 3. Соціальна сутність та функції сім’ї.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Тема 4. Життєвий цикл сімї та соціальні проблеми його окремих стадій

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Тема 5. Соціалізація в сім'ї.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Модуль 2. Особливості сімейних стосунків та сімейна політика держави
Тема 6. Сімейна поведінка особистості та її різновиди

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Тема 7. Сімейне спілкування та сімейні конфлікти.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Тема 8. Сімейна політика держави

х

х

х

х

х

х

х

х

х
Примітка.
Номера в таблиці відповідають наступним формам контролю:

 1. Виконання обов'язкового домашнього завдання.

 2. Підготовка короткого письмового повідомлення по одній із запропонованих тем.

 3. Підготовка рефератів.

 4. Підготовка усного повідомлення по одній з запропонованих тем.

 5. Проведення тестування.

 6. Усний опит.

 7. Включення відповідних питань і завдань у модульний контроль.

 8. Включення відповідних питань і завдань в іспитові білети.

 9. Включення відповідних питань і завдань до контрольних робіт.Розділ 3. Зміст та структура навчальної дисципліни
Як навчальна дисципліна соціологія сім'ї включає обов’язковий мінімум основних дидактичних одиниць.

Модуль 1. Сім’я як соціальний інститут
Тема 1. Соціологія сім'ї як соціологічна дисципліна.
Соціологія сім'ї як спеціальна соціологічна теорія. Проблематика досліджень в соціології сім'ї. Предмет та об'єкт соціології сім'ї.

Специфіка макросоціологічного та мікросоціологічного підходів до вивчення сім'ї. Сім'я як соціальний інститут та як мала соціальна група.

Основні категорії соціології сім'ї. Умови життя сім'ї як сукупність умов макро- та мікросередовища.

Місце соціології сім'ї в системі спеціальних соціологічних теорій, її зв'язок зі спорідненими дисциплінами: соціологією гендеру, соціологією молоді, загальною соціологічною теорією, соціологією культури та ін. Соціологія сім'ї як елемент загальної системи знань про сім'ю, взаємозв'язок з суміжними науковими дисциплінами: демографією, соціальною психологією, сімейним правом та ін.

Історичний розвиток уявлень про сім'ю. Патріархальна теорія виникнення сім'ї. Роль поглядів Й. Я. Баховена та Дж. Ф. Мак-Леннана у становленні історичної теорії походження сім'ї.

Інституційно-історичний підхід до вивчення сім'ї. Теорія історичної змінності форм шлюбу та сім'ї в працях Л. Моргана та Ф. Енгельса.

Соціобіологічні теорії походження шлюбу та сім'ї. Теорія сексуального договору.

Структурно-функціональний підхід. Погляди на сім'ю в працях Е. Дюркгейма, Т. Парсонса, К. Девіса.

Проблеми нерівності в шлюбно-сімейних стосунках в інтерпретації конфліктологічних та феміністичних теорій.

Теорія символічного інтеракціонізму та психоаналіз як провідні напрямки досліджень процесу сімейної соціалізації.Тема 2. Сім’я та шлюб як соціальні інститути
Історичний характер розвитку сім'ї як соціального інституту. Періодизація історичного розвитку сім'ї. Історичні форми розвитку сім'ї: проміскуїтет, кровноспоріднена, пуналуальна, моногамна.

Ознаки сім’ї як соціального інституту: основні функції, групи та організації, цінності, ролі та норми.

Сучасний стан сім'ї як соціального інституту. Основні тенденції сімейних змін на сучасному етапі. Ознаки кризи сім'ї. Перспективи подальшого розвитку сім'ї як соціального інституту.

Інститут шлюбу. Співвідношення між інститутом сім’ї та інститутом шлюбу. Види шлюбів в сучасному суспільстві.


Тема 3. Соціальна сутність та функції сім'ї.

Сім’я як мала соціальна група. Типологія сімейних структур: за критерієм влади, за соціальним станом подружжя або їх батьків, за кількістю поколінь в сім’ї та ін.. Альтернативні форми сім’ї: неповна сім’я, квір-сім’я.

Історичний характер функцій сім'ї. Поняття специфічних та неспецифічних функцій. Суспільні функції сім'ї (по відношенню до суспільства) та індивідуальні (по відношенню до особистості).

Характеристика основних функцій сім'ї: репродуктивної та виховної, економічної та господарсько-побутової, рекреативної, дозвільної, статусної, сексуальної та ін..Емансипація жінки і сім'я.


Тема 4. Життєвий цикл сім’ї та соціальні проблеми його окремих стадій
Поняття життєвого циклу сім’ї. Критерії конструювання життєвого циклу сім’ї. Методи статистичної типологізації життєвого циклу сім’ї.

Поняття неповноти життєвого циклу сім'ї. Класифікація чинників, які визначають неповноту життєвого циклу сім’ї.

Поняття кризових (стресових) сімейних подій та їх вплив на етапи життєвого циклу сім'ї.

Молода сім'я як об’єкт особливої уваги суспільства та держави.

Основні підходи до визначення поняття „молода сім'я”: за віком подружжя, за терміном спільного проживання, за комплексним критерієм.

Особливості молодої сім’ї: взаємна адаптація та пристосування, формування рольової структури. Соціально-психологічні та соціально-економічні проблеми молодих сімей.


Тема 5. Соціалізація в сім’ї.

Сім'я як первинний агент соціалізації. Нормативний і інформаційний вплив сім’ї на соціалізацію особистості. Механізми сімейної соціалізації. Взаємодія поколінь в сім’ї. Місце, роль та значення бабусь та дідусів в сім’ї.

Історичні особливості сімейної соціалізації. Роль сім'ї в підготовці молоді до подружнього життя.

Сім'я як система соціального контролю.


Модуль 2. Особливості сімейних стосунків та сімейна політика держави
Тема 6. Сімейна поведінка особистості та її різновиди.
Поняття сімейної поведінки. Види сімейної поведінки: самозбережуюча, шлюбна, сексуальна, репродуктивна.

Шлюбна поведінка та шлюбний вибір. Складові шлюбної поведінки. Чинники шлюбного вибору. Чинник ендогамії-екзогамії, гомогамії, територіальна (просторова) близькість, соціально-психологічні чинники. Роль дошлюбних чинників у процесі створення сім ї. Шлюбний контракт та практика його застосування.

Сексуальна поведінка та її цілі. Соціальний аспект сексуальної поведінки. Типологія етичних сексуальних систем: легалізм, ситуаційна етика, гедонізм, аскетизм, раціоналізм. Сучасні тенденції в сфері сексуальної поведінки.

Поняття репродуктивної поведінки, специфіка її соціологічного вивчення. Поняття репродуктивного циклу та репродуктивного процесу. Малодітність та багатодітність як типи репродуктивної поведінки. Поняття репродуктивної норми, репродуктивних настанов та репродуктивних мотивів. Типологія репродуктивних мотивів.

Соціальні ситуації життя сім'ї та їх вплив на репродуктивну поведінку.

Репродуктивна поведінка та проблема планування сім'ї. Основні концепції планування сім'ї.


Тема 7. Сімейне спілкування та сімейні конфлікти.

Соціологічний підхід до вивчення між особистих відносин в сім’ї.

Специфіка сімейного спілкування. Сімейні конфлікти: причини, ознаки, структура, методи подолання. Поняття сімейного конфлікту Види сімейних конфліктів та шляхи виходу з них. Подружні конфлікти, конфлікти між батьками і дітьми. Розлучення: причини, мотиви, соціальні наслідки. Повторні шлюби, їх особливості та проблеми.


Тема 8. Сімейна політика держави.
Сутність та зміст сімейної політики держави. Державна сімейна політика як чинник трансформації інституту сім'ї. Взаємовідносини сім’ї та держави.

Основні етапи розвитку і моделі сімейної політики.

Проблеми формування державної сімейної політики в сучасній Україні. Законодавче забезпечення та механізми реалізації сімейної політики. Основні положення сімейного кодексу України.

Особливості сімейної політики в об’єднаній Європі. Суспільні організації по захисту сімейних цінностей. Діяльність Всесвітнього конгресу сімей.

Американський спосіб життя і сімейні цінності. Статусні зміни сім'ї. Корпоративна сімейна політика.. Декларація прав сім'ї.

Особливості сімейної політики в азіатських державах.Розділ 4. Розподіл навчального часу по розділах, темах та видах навчальних занять


Теми курсу

Усього годин

Лекції

Сем. заняття

Сам. роб.

К/р

Іспит

Модуль 1. Сім’я як соціальний інститут

86

10

30

46

+
Тема 1. Соціологія сім’ї як галузь соціологічного знання

14

2

6

6Тема 2. Сім’я та шлюб як соціальні інститути

20

2

6

12Тема 3 Соціальна сутність та функції сім’ї.

20

2

6

12Тема 4. Життєвий цикл сімї та соціальні проблеми його окремих стадій

18

2

6

10Тема 5. Соціалізація в сім’ї.

14

2

6

6Модуль 2. Особливості сімейних стосунків та сімейна політика держави

64

6

18

40

+
Тема 6. Сімейна поведінка особистості та її різновиди

18

2

6

10Тема 7. Сімейне спілкування та сімейні конфлікти.

16

2

6

8Тема 8. Сімейна політика держави

12

2

6

4Індивідуальне завдання.

1212Забезпечення НДРС.

66Забезпечення семестрового контролю

+

+

Усього:

150

16

48

86

+

+
Розділ 5. Перелік контрольних робіт

Семестр

Номер та назва контрольної роботи

Кількість годин

3-й

Контрольна робота з тем

№ 1, № 2, № 3, № 42

3-й

Контрольна робота з тем

№5, № 6, № 7, № 8.2


Розділ 6. Інформаційно-методичне забезпечення
БАЗОВІ ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ


 1. Антонов А.И., Медков В.М. Социология семьи. – М.: Изд-во МГУ, 1996. – 304 с. // http://www.studfiles.ru/preview/427163/

 2. МасионисДж. Социология. – СПб.: Питер, 2004. – 752 с.

 3. Солодников В.В. Социология социально-дезадаптированной семьи.-СПб.:Директ, 2007.-384с.

 4. Социология семьи: Учебник/ Под ред. Проф. А.И.Антонова.-М.:ИНФРА-М, 2007. - 640с. //http://www.twirpx.com/file/1282886/

 5. Черняк Е. М. Социология семьи: Учебное пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и Ко", 2007. – 240 с.

 6. Лукашевич М.П. Соціологія сім’ї: підручник / М.П. Лукашевич, Ф.Ф. Шандор. – К. : Знання, 2013. – 223 с.


ПІДРУЧНИКИ. НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ. СЛОВНИКИ


 1. Антонов А.И. Микросоциология семьи (методология исследования структур и процессов): Учебное пособие для вузов. – М.: Издательский Дом "Nota Bene", 1998. – 360 с.

 2. Гідденс Ентоні. Соціологія / Пер. з англ. В. Шовкун, А. Олійник; Наук. ред. О Іваненко. – К.: Основи, 1999. – 726 с. (Глава "Сім'я, шлюб і особисте життя". – С.174 – 211.

 3. Глазунов С. В. Соціологія сім'ї: Навч. посібник для вищ. закл. освіти. – Д.: РВВДД. – 2000. – 140с

 4. Гребенников И.В. Основы семейной жизни. (Учебное пособие). – М., 1991.

 5. Волков Ю. Г., Добреньков В. И., Нечипупенко В. Н., Попов А.В. Социология: Учебник / Под ред. Проф. Ю. Г. Волкова. –М.: Гардарики, 2002. – 512 с. (Глава 8 "Семья". – С. 292 – 323).

 6. Дворецька Г. В. Соціологія: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, – 2002. – 472 с. (Розділ Х. "Соціологія сім'ї". – С. 272 -289).

 7. Кравченко А. И. Общая социология: Учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 479 с. ( Глава "Сім’я и брак". – С. 306 – 342).

 8. Павліченко П. П., Литвиненко Д. А. Соціологія. Навчальний посібник. (Розділ 8. Соціологія сім'ї). – К., 2000.

 9. Смелзер Н. Соціологія: пер. с англ. – М.: Фенікс, 1994. – 688 с. (Глава 13. "Сім’я". – С.390 – 427).

 10. Танчин І.З. Соціологія. – К.: Знання, 2007.

 11. Томпсон Д. Л., Пристли Д. Социология: Вводный курс / Пер. с англ. – М.: ООО "Фирма "Изд-во АСТ";Львов: "Инициатива", 1998. – 496 с. (Глава 5. "Домохозяйство, семья и брак". – С. 161 – 219).

 12. Якуба Е. А. Социология. Учебное пособие для студентов. Харьков: Изд-во "Константа", 1996. – 192 с. (Раздел "Семья как социальный институт" – С. 132 – 141).


МОНОГРАФІЇ


 1. Батьки і діти: соціальне самопочуття дітей в українських сім'ях. – К., 2000.

 2. Берн Э. Секс в человеческой любви. – М., 1990.

 3. Головнева И. З. Гендерная идентичность: тенденции изменения. – Харьков: НУА, 2006. – 311 с.

 4. Голод С. И. Семья и брак: историко-социологический анализ. – СПб., 1998.

 5. Дементьев Н.Ф. Первые годы брака: Проблемы становления молодой семьи. – М., 1991.

 6. Друзь Е. В. Социальное положение женщины в обществе. – Харьков: Консум, 2001. – 424 с.

 7. Молода сім'я України 90-х. – К.: А.Л.Д., 1996. – 104 с.

 8. Семья на пороге третьего тысячелетия. – М., 1995. – 124 с.

 9. Стрелец И. И. Экология семьи. – Харьков, 2006. – 259 с.

 10. Сысенко В. А. Устойчивость брака: Проблемы, факторы, условия. – М.: Мысль, 1990. – 198 с.

 11. Харчев А.Г. Брак и семья в СССР – М.: Мысль, 1979. – 367 с..


НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
Семейный кодекс Украины. – Харьков.: ООО "Одиссей", 2002. – 112 с.
Розділ 7. Структурно-логічна система (СЛС) вивчення навчальної дисципліни «Соціологія сім’ї»


3 семестр 16 тижнів


Соціологія сім’ї

150 годин

16:48:86:18Розділ 8. Контрольні питання за курсом
8.1. Контрольні питання за курсом до іспиту.


 1. Соціологія сім’ї як спеціальна соціологічна теорія.

 2. Предмет та об’єкт соціології сім’ї.

 3. Специфіка соціологічного підходу до вивчення сім’ї

 4. Еволюція сімейних відносин в історії розвитку суспільства.

 5. Історичний розвиток уявлень про сім’ю.

 6. Сім’я як соціальний інститут

 7. Сучасний стан сім’ї і тенденції її розвитку.

 8. Шлюб як соціальний інститут. Види шлюбів в сучасному суспільстві.

 9. Сім’я як мала соціальна група.

 10. Типи сімейних структур.

 11. Альтернативні форми сім’ї та шлюбу.

 12. Основні функції сім’ї та їх характеристика.

 13. Сутність репродуктивної та виховної функцій сім'ї.

 14. Історичні зміни в економічній та господарсько-побутовій функціях сім'ї.

 15. Характеристика рекреативної та дозвільної функції сім'ї.

 16. Специфічні і неспецифічні функції сім’ї.

 17. Суспільне і індивідуальне значення функцій сучасної сім’ї

 18. Дисфункціональні відносини в сім’ї: причини і наслідки.

 19. Нормативний і інформаційний вплив сім’ї на соціалізацію особистості.

 20. Механізми сімейної соціалізації.

 21. Історичні особливості сімейної соціалізації.

 22. Поняття життєвого циклу сім’ї.

 23. Критерії конструювання життєвого циклу сім’ї.

 24. Поняття неповноти життєвого циклу сім’ї.

 25. Поняття кризових сімейних подій та їх вплив на етапи життєвого циклу сім’ї.

 26. Молода сім’ї та проблеми її стабільності.

 27. Механізми адаптації і інтеграції в молодій сім’ї.

 28. Проблеми формування рольової структури молодої сім’ї.

 29. Соціально-економічні та соціально-психологічні проблеми молодих сімей.

 30. Поняття та форми сімейної поведінки.

 31. Сутність самозбережувальної поведінки.

 32. Шлюбна поведінка.

 33. Фактори шлюбного відбору.

 34. Соціально-психологічні теорії шлюбного вибору: соціалізаційний підхід З.Фрейда, теорія комплементарних потреб Р.Ф.Уінча (ТКП-теорія), принцип ґендерної конгруентності в інструментальній теорії Р.Сентера.

 35. Пояснення шлюбного відбору в межах теорії обміну Дж.Хоманса.

 36. Теорія «Стимулів-цінностей-ролей» (СЦР- теорія) Бернарда Мурстайна, що пояснює шлюбний відбір.

 37. Етапи шлюбної поведінки.

 38. Соціальний аспект сексуальної поведінки.

 39. Сексуальна поведінка як соціокультурний феномен.

 40. Теорії дошлюбної сексуальної поведінки.

 41. Міжкультурні відмінності в сексуальній поведінці.

 42. Типологія етичних сексуальних теорій: легалізм, ситуаційна етика, гедонізм, аскетизм та раціоналізм.

 43. Сучасні тенденції в сфері сексуальної поведінки.

 44. Сексуальна і репродуктивна поведінка: спільне й відмінності.

 45. Сутність та структура репродуктивної поведінки.

 46. Поняття «репродуктивної поведінки», ії соціокультурні та фізіологічні регуляторі.

 47. Репродуктивний процес, репродуктивний цикл, репродуктивний період.

 48. Потреба в дітях і репродуктивні установки.

 49. Репродуктивні мотиви та їх соціологічні виміри.

 50. Ситуації, які визначають репродуктивну поведінку.

 51. Рутинна і проблемна репродуктивна поведінка.

 52. Специфіка сімейного спілкування.

 53. Поняття сімейного конфлікту. Види сімейних конфліктів.

 54. Шляхи виходу з сімейних конфліктів

 55. Соціологічний аспект подружніх конфліктів.

 56. Розлучення як соціально-психологічний феномен

 57. Необхідність, сутність та зміст сімейної політики держави. Основні принципи, на яких повинна базуватися сімейна політика.

 58. Цілі та задачі сімейної політики.

 59. Основні етапи розвитку і моделі сімейної політики в сучасному світі.

 60. Відносини, що регулюються сімейним законодавством.

 61. Шлюбний контракт та практика його застосування.


8.2. Варіанти контрольних робіт.

Варіант № 1


1. Умови життя сім’ї як сукупність умов макро- та мікросередовища.

2. Подружні конфлікти: причини та методи подолання.


Варіант № 2

1.Методологія та методика соціологічного дослідження сім’ї.

2. Соціально-психологічні та соціально-економічні проблеми молодих сімей.
Варіант № 3

1. Роль поглядів Й.Я.Баховена та Дж.Ф. Мак-Леннана у становленні історичної теорії походження сім’ї.

2. Соціальні ситуації життя сім’ї та її вплив на репродуктивну поведінку .
Варіант № 4

1. Проблеми нерівності в шлюбно-сімейних стосунках в інтерпретації конфліктологічних та феміністичних теорій.

2. Сучасні тенденції в сфері сексуальної поведінки.
Варіант № 5


 1. Історичні форми розвитку сім’ї.

 2. Проблеми формування державної сімейної політики в сучасній Україні.


Варіант № 6

 1. .Основні тенденції сімейних змін на сучасному етапі.

 2. Сексуальна поведінка та її цілі.


Варіант № 7

1. Характеристика складових шлюбної поведінки.

2. Державна сімейна політика як чинник трансформації інституту сім’ї.
Варіант № 8

1. Шлюбний контракт та практика його застосування.

2. Сім’я як первинний агент соціалізації.
Варіант № 9

1. Життєвий цикл сім’ї та критерії його конструювання.

2. Особливості сімейної політики в країнах об’єднаної Європи (країна на вибір студента).
Варіант № 10


 1. Специфічні та неспецифічні функції сім’ї.

2. Особливості сімейної політики в азіатських державах (країна на вибір студента).
8.3. Теми рефератів


 1. Сім'я в соціальній філософії Древньої Греції.

 2. Проблеми сім’ї в соціологічній думці (О. Конт, Г. Спенсер, К. Маркс).

 3. Проблеми сучасної сім’ї в дослідженнях вітчизняних та закордонних спеціалістів.

 4. Значення сім’ї для розвитку особистості.

 5. Система соціальних інститутів в суспільстві та місце в ній сім’ї.

 6. Соціологічні аспекти шлюбності.

 7. Нуклеарізація сімей: сутність, соціально-економічні наслідки.

 8. Співжиття: форми, тенденції, причини, наслідки.

 9. Функції сім’ї по відношенню до суспільства і особистості.

 10. Моделювання життєвого циклу сім’ї.

 11. Соціологічні проблеми життєвого циклу сім’ї.

 12. Міграція в життєвому циклі людини і сім’ї.

 13. Соціально-психологічні проблеми молодих сімей.

 14. Соціально-економічні проблеми молодих сімей.

 15. Соціальні і психологічні причини подружньої дисгармонії.

 16. Стабільність сім'ї як соціальна проблема.

 17. Шлюбність та розлучуванність в Україні: тенденції та перспективи.

 18. Соціальне мікросередовище і сімейна поведінка.

 19. Вплив дошлюбних факторів на процес створення і функціонування сім’ї.

 20. Соціокультурні стереотипи самозбережувальної поведінки особистості (в залежності від статі, віку, сімейного стану).

 21. Форми девіантної сексуальної поведінки.

 22. Сексуальні революції в історії розвитку суспільства.

 23. Секс в світовій культурі.

 24. Світові релігії про сексуальність.

 25. . Планування сім'ї: соціологічні, соціально-політичні та ідеологічні аспекти проблеми

 26. Репродуктивні установки та їх виміри.

 27. Типи репродуктивних установок і мотивів.

 28. Репродуктивна поведінка підлітків: тенденції і проблеми

 29. Соціальна мобільність і репродуктивна поведінка

 30. Моделі сімейної соціалізації

 31. Сімейна соціалізація і права дитини

 32. Моделі батьківства та їх сучасні трансформації

 33. Світовий досвід сімейної політики

 34. Державна сімейна політика в Україні

 35. Соціальна політика і соціальна підтримка сімей.

 36. Шлюбний контракт та умови його укладання.

 37. Умови визнання шлюбу недійсним та його правові наслідки

 38. Вплив законодавства на стан сім’ї в сучасному суспільстві.

39.Сімейна політика в розвинутих країнах (на прикладі окремих країн чи регіонів).

40.Сімейна політика в країнах Азії та Африки (на прикладі окремих країн).Теми ессе

1. Сімейні цінності і норми в прислів’ях та приказках.

2. Сутність сім’ї як посередника у взаємовідносинах суспільства і особи.

3. Образ сім’ї в сучасному кінематографі

4. Шлюб в Православ’ї

5. Мусульманський шлюб

6. Моногамія та її атрибути

7. Полігамія та її особливості

8. Альтернативні життєві стилі

9. Особливості подружніх відносин в гетерогенних сім’ях

10. Вплив процесів індустріалізації на зміни господарчо-побутової функції сім’ї.

11. Емоційна функція сім’ї та її особливості.

12. Особливості реалізації сім’єю дозвільної функції в сучасному суспільстві.

13. Економічний механізм життєвого циклу сім’ї

14. Весільний цикл.

15. Народжуваність і пологовий цикл.

16. Смертність і похоронний цикл

17. Студентська сім'я та її особливості.

18. Любов як підґрунтя для створення сім’ї

19. Феномен любові та її типи

20. Теорії любові

21. Тіньові сторони сім’ї

22. Розлучення – добро чи зло?

22. Знайомство та його основні форми

22. Залицяння та його функції

23. Обряд сватовства та його особливості у різних народів

24. Сім’я і адюльтер

25. Проституція і сім’я: конфлікт чи взаємодія?

26. Секс як цінність серед інших цінностей людського існування.

27. Репродуктивні установки та їх виміри

28. Типи репродуктивних установок і мотивів

29. Репродуктивна поведінка підлітків: тенденції і проблеми

30. Роль сім’ї в формуванні політичних поглядів сучасної молоді

31. Роль сім’ї в формуванні цінностних орієнтацій дітей і підлітків

32. Фемінізм і гендерна соціалізація в сім’ї

33. Жінка в сім'ї: традиції та сучасність.

34. Соціальний портрет сучасної української сім'ї.

35. Соціально-економічні реформи в Україні та сім'я.Розділ 9. Кадрове забезпечення курсу
Ляшенко Н.О. – доцент, кандидат соц..наук, педагогічний стаж – 19 років. Закінчила соціологічний факультет Харківського держуніверситету за спеціальністю “Соціологія”.


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка