Програма основ медіграмотності (пропедевтичний курс)Скачати 198,63 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації09.09.2019
Розмір198,63 Kb.
ТипПрограма
1   2
Практична робота

Вміти: характеризувати особливості статичних візуальних«Створення образу

образівлюдини з допомогою

 визначати різницю між реальністю та їїфотографії» (1 год.)

відображенням на фотографії


 застосовувати набуті знання у практичній діяльності
7

Тема 4. Кіно і

Знати:телебачення

 види і жанри кінофільмів та телебаченняІсторія розвитку кіно.

 основні професії, задіяні у сфері виготовлення кіно таВиди та жанри

телебаченнякінопродукції. Мова кіно.

 поняття мови кіно: кадр, ракурс, план тощоАнімація як особливий

 основні виразні засоби кіновид кіно.

 основних режисерів України та світуПрофесії пов’язані з різницю між літературним та режисерськимкінематографом. Видатнісценаріємрежисери сучасності: процес створення та основні пункти сценаріюУкраїна, світ. Складзнімальної групи.

Вміти:Основні етапи створення аналізувати процес створення кіно та телепрподукціїфільмудля різних типів аудиторіїСучасні телевізійні характеризувати специфіку кіно і телепродукціїжанри. Новини на «читати», ідентифікувати й обговорювати мовутелебаченні. Професії,медіатекстів пов’язаних із екранною мовою (ракурс,пов’язані з телебаченням:план, колір, звук і т. д.);журналіст, оператор, визначати способи побудови і написання сюжету;режисер. аналізувати кілька сюжетних ліній
Практична робота

 розрізняти поняття «кіно репрезентація»«Написання

 застосовувати набуті знання у практичній діяльностілітературного сценарію»

(1 год.)

Практична робота

«Створення презентації

про улюблений фільм» (1

год.).


5

Тема 5. Інтернет і

Знати:мобільний контент

 визначення понять соціальна мережа, чат, форум,Засоби комунікації у

блог, кіберпростірмережі Інтернет:історію створення Інтернетусоціальні мережі, форуми,

 позитивні і негативні фактори активногочати. Історія, вплив,

використання мережіаналіз позитивних тавиди блогової журналістикинегативних факторів

 основні правила безпечного використання Інтернетувикористання.Поняття блогу та блогової

Вміти:журналістики

 розпізнавати засоби комунікації у мережі Інтернет і(публіцистики). Онлайн-визначати їх особливостіжурналістика. знаходити інформацію у мережі ІнтернетБезпека та етика ефективно опрацьовувати результати обробкиповедінки у мережіпошукових запитівІнтернет. Специфічна

11


мова інтернет-

 користуватися програмним забезпеченням для роботисередовища.

в ІнтернетіПрактична робота

 характеризувати маніпулятивні можливості веб-сторінки«Новітній

 аналізувати взаємозв’язок використання інтернету тамультимедійний засіб

ризиків і порушень психофізіологічного здоров’яІнтернет: за і проти

 використовувати набуті знання для практичної(пошук та представлення

діяльностіаргументів)» (1 год.).


3

Тема 6. Реклама

Знати:Історія та роль реклами увизначення терміну рекламасучасному суспільстві.історію рекламиВиди та форми реклами.

 види та форми рекламиСпецифічні види реклами.

 як створити рекламний медіа текстПсихологічні маніпуляції

у рекламних зразках.

Вміти:Практична роботавизначати мову реклами аналізувати вплив реклами на аудиторію та її«Створення власногоманіпулятивні можливостірекламного продукту» (1 формулювати висновки щодо ставлення до рекламигод.). наводити приклади спроб маніпуляції свідомості урекламних меседжах


 використовувати набуті знання для практичної


діяльності
3

Тема 7. Радіо і музика

Знати:Радіо як мас-медіа.формати радіомовленняФормати радіо. Основні

 поняття пасивності сприйняття радіоформати радіо в Україні.визначення терміну «відеокліп»Он-лайн радіо.основні різновиди відеокліпівВідеокліп як засіб

 різницю між аудіо та аудіовізуальним сприйняттямвізуалізації музичногомузичного творутвору. аспект впливу музичних складових (тексту, музики,
Практична робота «Яку

голосу тощо) на емоційний стан людинимузику слухають сучасні

Вміти:підлітки» (або «Вплив

класифікувати формати радіомузики на психічний та характеризувати психоемоційний вплив музичнихемоційний стан людини»).творівСтворення анкети і

 аналізувати мову музичного медіатекступроведення опитування в використовувати набуті знання для практичноїшколі. (1 год.)діяльності

3

Тема 8. Комп’ютерні та

Знати:відеоігри.історію створення відеоігорІсторія створення.

 жанри комп’ютерних та відеоігорКомп»ютерні і відеоігриознаки комп’ютерної залежностіяк окремий вид

мистецтва. Класифікація і

Вміти:жанри комп’ютерних і

 класифікувати комп’ютерні та відеоігри за жанрамивідеоігор. Драматургія

 характеризувати ознаки ігрової комп’ютерноївідеоігр. Поняттязалежності«кіберпростору». Online-

12


ігри, комп’ютерна

 розрізняти позитивні і негативні риси комп’ютернихзалежність.

та відеоігрПрактична робота

 використовувати набуті знання для створенняпрезентації«Презентація улюбленої


комп’ютерної гри: плюси і


мінуси» (1 год.).3

Тема 9. Аналіз

Знати:медіатексту

 компоненти аналізу медіатектсуКритичний аналіз

 основні критерії, за якими можна робити власнімедіатекстів-основа

висновкимедіаграмотності.

 основні види маніпуляцій зі сторони медіаВнутрішні і зовнішні


складові аналізу

Вміти:медіатексту: «агентство»,

 критично «читати» медіа тексти«технології», «мова»,

 ставити запитання про різні аспекти медіатексту«аудиторія», виражати свої думки, порівнювати власну думку з«репрезентація».думкою інших учнів обґрунтовувати свою думку під час
Практична робота

дискусії використовувати набуті знання для практичної«Створення плану аналізудіяльностімедіа тексту та аналіз


медіа тексту за вибором»


(1 год.)1

Узагальнення до курсу.


Тематичне оцінювання

Рівнінавчальних

Бали

Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів
досягнень
Учень (учениця):


розрізняє види медіа, може назвати 1-2 їх види, співвіднести поняття з його1

визначенням, відповідає на запитання уривчастими реченнями ствердного чизаперечного характеру, виконує окремі навчальні дії без усвідомлення мети роботи(за зразком, за детальною інструкцією).


відтворює незначну частину навчального матеріалу, вибирає правильний варіант
І.Початко

2

відповіді з двох запропонованих (на рівні “так — ні”), має загальне уявлення про
вий

медіапроцеси, поняття і терміни медіа, відповідає на елементарні запитання
короткими репліками, виявляє здатність до елементарного викладу думки.


може двома—трьома простими реченнями розповісти про медіапроцеси, пояснити3

різницю між основними термінами і поняттями, утруднюється аргументувати,робити висновки, узагальнення, вибірково реагує на пізнавальний матеріал, вмієвиконувати найпростіші функції з фото та відеотехнікою.


за допомогою вчителя може репродуктивно відтворити (у межах чотирьох—шести


простих речень) основний навчальний матеріал теми, може повторити за зразком
ІІ.Середні

4

певну операцію, дію, діяти відповідно до детальної інструкції, за допомогою
й

вчителя дати визначення поняття, утруднюється встановити зв'язки й залежності
між явищами і процесами, пов’язаними з медіа, розуміє як використовувати на


практиці техніку, розуміється на її основних складниках та функціях.


13


Рівні
навчальних Бали Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів досягнень
може за допомогою вчителя, відтворити основний зміст навчальної теми, відповідаючи на його запитання, за допомогою вчителя визначає одну-дві окремі

  1. ознаки понять, здатний з помилками й неточностями дати визначення понять, утруднюється в оціночних судженнях, висловленні власної думки, має навички виконання елементарних дій за допомогою техніки та програмного забезпечення.виявляє знання й розуміння основних положень навчального матеріалу, пояснює


основні поняття, розуміє їх, може самостійно розкрити їх сутність, відповідь його


(її) правильна,

але недостатньо осмислена, вміє застосовувати знання

при6 виконанні завдань за зразком, утруднюється робити узагальнюючі висновки на


основі засвоєної конкретної інформації, з допомогою вчителя може аналізувати,


порівнювати, робити висновки, висловлювати оціночні судження, має навички


виконання основних дій за допомогою техніки та програмного забезпечення.

у цілому послідовно і логічно самостійно відтворює частину навчального


матеріалу теми, виокремлює окремі ознаки явищ та процесів медіа, володіє


теоретичним рівнем знань, вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження7

певних думок,

частково контролює власні навчальні дії, застосовує вивченийматеріал у стандартних ситуаціях, застосовуючи мінімальну термінологію, можедати визначення понять, здійснює аналіз за простим планом, практично


використовує фото та відеотехніку, з допомогою вчителя використовує методи


пошуку у мережі, розуміє яким має бути фінальний результат проекту.

має достатні знання, застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях,


володіє навчальним матеріалом і використовує знання за аналогією, намагається
ІІІ.Достат
аналізувати, порівнювати, встановлювати найсуттєвіші зв'язки і залежність

між
ній

8

медіаявищами,

фактами, робити висновки, загалом контролює власну діяльність,відповідає логічно, хоч і має неточності, виявляє інтерес, ініціює різноманітніпроекти, але не завжди активний у їх завершенні, вміє знаходити в Інтернеті


необхідну аудіо- та відеоінформацію, а також використовує програми для її


відтворення, володіє навичками створення презентації і монтажа.добре володіє вивченим матеріалом, застосовує знання в стандартних ситуаціях, узагальнює окремі факти і формулює нескладні висновки, обґрунтовує свої

  1. висновки конкретними фактами, уміє аналізувати й систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази із самостійною і правильною аргументацією, знаходить і виправляє допущені помилки, може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання навчального завдання.

має міцні знання, здатний (а) використовувати їх у практичній діяльності, робити


висновки, узагальнення, аргументувати їх, використовуючи різні джерела
IV.Високи

інформації, виявляє стійкий інтерес до змісту й процесу навчальної діяльності,
10 використовує набуті знання для розв’язання нової навчальної проблеми, рецензує
й

відповіді учнів, самостійно використовує техніку з метою самовдосконалення й

отримання навчальної інформації, виконує індивідуальні завдання, працює укоманді, активно реалізує творчий потенціал, вільно володіє технікою.14

Рівні


навчальних Бали Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів досягнень
на високому рівні володіє узагальненими знаннями в обсязі та в межах вимог навчальної програми, аргументовано використовує їх у різних ситуаціях, може вільно висловлювати власні судження та аргументує їх, уміє аналізувати інформацію, ставити і розв'язувати проблеми, може використовувати інформацію з

  1. додаткових джерел, які використовує для постановки й дослідження інших проблем, виявляє сприйнятливість до нових знань, випробовує різні шляхи для досягнення результату, прагне успіху, активно використовує широкий спектр програмного забезпечення, призначеного для роботи з медіа-ресурсами, зокрема вміє користуватися камерами, знає їх основні налаштування, розуміється на програмному забезпеченні.

має системні глибокі знання в галузі теорії й практики використання медіа-ресурсів, усвідомлено використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях, уміє самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, самостійно користуватися джерелами інформації, приймати рішення, володіє  1. дієвими знаннями, які охоплюють не лише конкретні факти, але й сутнісні характеристики, взаємозв'язки й залежності між явищами в сфері медіа, самостійно ставить пізнавальну мету, ініціює нові ідеї, які втілює на практиці, вміє створювати проекти за допомогою техніки та програмного забезпечення, в процесі виконання завдань проявляє творчий підхід.

15

Основні терміни та їх визначення
Анімація - вид кіномистецтва, твори якого створюються шляхом зйомки послідовних фаз руху намальованих (графічна анімація), об'ємних (об'ємна анімація) або цифрових (комп’ютерна анімація) об'єктів.
Аудиторія медіа - стійка сукупність людей, об’єднаних спільними інформаційними потребами.

Аудіокнига - художній або пізнавальний твір, зазвичай начитаний людиною (наприклад, професійним актором) або групою людей і записаний на будь-який звуковий носій (компакт-диск, mp3-диск, карту пам’яті тощо).
Блог (англ. blog, від web log - інтернет-журнал подій, інтернет-щоденник, онлайн-щоденник) - веб-сайт, основний вміст якого – це записи, що регулярно додаються (пости), які містять текст, зображення або мультимедіа.
Відеоігра непродуктивна діяльність, мотив якої полягає в самому процесі. Дії гравців координує комп’ютерна програма, яка організує ігровий простір і може виступати в ролі партнера, або встановлювати зв’язок між гравцями.
Відеокліп відносно короткий за тривалістю відеоролик, який супроводжується музичним фоном, відео до певної музичної композиції, яке допомагає краще проілюструвати пісню.
Дизайн характерні риси оформлення, творча розробка та реалізація естетичної складової будь-якого медіа.

Електронна книга версія книги в електронному (цифровому) вигляді. Даний термін застосовується як для творів, представлених в цифровій формі, так і у відношенні пристроїв, що використовуються для їх прочитання.
Знімальна група - тимчасовий виробничо-творчий колектив, який безпосередньо працює над створенням фільму, телепередачі, реклами або серіалу.

Інтернет - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів та надають безперервний доступ до інформації, яка міститься у базі даних протоколів.

16

Інформація - це будь-які знання, які отримує споживач за допомогою різноманітних каналів (зорові, слухові тощо) у результаті сприйняття і переробки певних відомостей.


Кінематограф вид творчої діяльності, що об’єднує роботу над створенням, розповсюдженням, зберіганням та демонстрацією кінофільмів. В деяких випадках може означати сукупність кінофільмів.
Кінопродукція - сукупність кінематографічних творів, призначених для демонстрації глядачам.

Комп’ютерна гра - комп'ютерна програма або частина комп'ютерної програми, що служить для організації ігрового процесу (геймплея), зв'язку з партнерами по грі, або сама виступає в якості партнера.
Комп’ютерна залежність неможливість людини відмовитись від використання комп’ютера. Як правило це або інтернет-залежність (постійне використання мережі Інтернет), або ігрова залежність (залежність від комп’ютерних ігор).

Комунікація це процес передачі інформації, який складає механізм взаємин між людьми. Розрізняють автокомунікацію, міжособистісну, групову та масову комунікацію.
Критичне мислення (бачення, оцінювання) — це психологічний механізм медіаграмотності, здатність до сприймання повідомлень такими, якими вони є, й подальше оцінювання у відповідному середовищі, глибоке й детальне розуміння історичного, економічного та художнього контекстів систем, представлених у повідомленні, здатність уловлювати нюанси в поданні інформації та відмінність від форми подання інших повідомлень на цю тему, здатність зробити висновки про сильні та слабкі сторони повідомлення.
Маніпуляція - спеціальний прийом, що впливає на поведінку індивіда чи групи осіб у суспільстві, змушує його піддаватися впливу.

Мас-медіа, медіа засоби одночасної передачі інформації групі людей, тобто канали масової інформації (радіо, телебачення, преса, кіно, фотографія, відео, мультимедійні комп’ютерні системи, Інтернет тощо).
17

Медіаосвіта формування медіаграмотності на матеріалах та за допомогою засобів масової інформації, кінцева мета якої критичне сприйняття медіаповідомлень.

Медіаграмотність це розуміння прийомів за допомогою яких медіа створюють різні типи повідомлень, того як вони подають інформацію і які методи використовують для організації матеріалу, критичний погляд на медіаконтент.
Медіарепрезентація інтерпретація медіа-каналом певних події, фактів та явищ.

Мобільний зв'язок - електрозв'язок із застосуванням радіотехнологій, під час якого кінцеве обладнання хоча б одного із споживачів може вільно переміщатися в межах усіх пунктів закінчення телекомунікаційної мережі, зберігаючи єдиний унікальний ідентифікаційний номер мобільної станції.

Музика мистецтво поєднання музичних звуків у логічній та гармонійній послідовності, яке випливає у музичний твір.

Онлайн-гра - комп'ютерна гра, що використовує постійне з'єднання з Інтернетом. Поліграфія - галузь техніки, сукупність технічних засобів для множинного
репродукування текстового матеріалу й графічних зображень.
Преса - друковані засоби масової інформації, які виходять під постійною назвою, мають періодичність виходу та тираж. Можуть відноситись газети, журнали, альманахи, бюлетні, збірки тощо.
Радіо різновид бездротового зв’язку, при якому у якості носія сигналу виступає радіохвиля, що вільно ??)) розповсюджується простором.

Реклама (від лат. reclamare - «поновлювати крик, знову кричати, кликати, голосно заперечувати») - спеціальна інформація про осіб чи продукцію, що розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого чи опосередкованого одержання прибутку, або звернення уваги на соціальні проблеми.

Репрезентація представлення тих чи інших аспектів реальності в певних (тих, а не інших) словах, поняттях чи образах.

Соціальна мережа - платформа, онлайн сервіс або веб-сайт, призначені для побудови, відображення і організації соціальних взаємин, візуалізацією яких є соціальні графи. Характерними особливостями є: повний спектр передачі інформації,
18

створення власного профілю із своїми даними, можливість спілкуватися зі знайомими людьми через мережу Інтернет.Телебачення – процес створення та поширення телепродукції на різну відстань шляхом передачі антенного, кабельного, супутникового чи цифрового сигналу.

Форум веб-сайт, який надає послуги спілкування на певні створенні теми. Тема задається модератором або певним користувачем, а інші користувачі можуть продовжувати її або ні.
Фотографія зафіксована за допомогою фотокамери у електронному або плівковому вигляді миттєвість життя.

Фотофільм відеоряд, що складається з фотографій, пов’язаних одна з одною загальною ідеєю та сюжетом. Як правило, супроводжується музикою.

Художньо-публіцистичні жанри жанри у журналістиці, що поєднують в собі понятійні і образно-виражальні засоби, володіють великою емоційною силою, розкривають типове через індивідуальне. До них відносять фейлетон, нарис, памфлет, карикатуру та комікс. Вважаються найменш поширеними у сучасних ЗМІ.

Чат - засіб обміну повідомленнями у комп'ютерній мережі в режимі реального часу, а також програмне забезпечення, що дозволяє організовувати таке спілкування. Характерною особливістю є те, що комунікація відбувається саме в реальному часі або близька до цього, що відрізняє чат від форумів.

Перелік рекомендованих для курсу онлайн-ресурсів
 http://www.youtube.com/ – відеохостінг «Youtube»;

 http://www.facebook.com/ – соціальна мережа «Facebook»;

 http://www.vk.com/ – соціальна мережа «Вконтакте»;

 http://www.twitter.com/ – сервіс мікроблогів «Twitter»;

 http://www.livejournal.com/ – сервіс для ведення блогів «LiveJournal»;

 http://uk.wikipedia.org/ - мережева енциклопедія «Вікіпедія»;

 http://www.aup.com.ua/ - Академія Української Преси;

 http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/ – український лінгвістичний портал «Словники України»;


 http://www.idea-ukraine.org/ – проект «Відкритий світ інформаційних технологій»;
 http://www.4uth.gov.ua/ – веб-сайт Державної бібліотеки України для юнацтва (м. Київ);
19

 http://www.chl.kiev.ua/ – веб-сайт Національної бібліотеки України для дітей;


 http://www.nbuv.gov.ua/ – веб-сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (м. Київ);
 http://www.nplu.org/ – веб-сайт Національної парламентської бібліотеки України (м. Київ);
 http://www.loc.gov/ – веб-сайт Бібліотеки Конгресу США;  http://prostir.museum/ – портал «Музеї України»;

 http://www.louvre.fr/ - веб-сайт музею Лувр (Франція);


 http://muzeimira.ru/samye-izvestnye-muzei-mira - веб-сайт «Музеи Мира»;  http://www.kontorakuka.ru/museums/main.htm?right=http://www.kontorakuka.
ru/museums/right.htm/ - веб-сайт «Контора Кука»: Кращі музеї Європи і світу-інформація про історію та колекції;
 http://www.ph4.ru/virtur_virtual-museum.ph4/ - веб-сайт «Віртуальні музеї та галереї світу»;
 http://pinchukartcentre.org/ - сайт музею сучасного мистецтва «PinchukArtCentre»;
 http://osvita.mediasapiens.ua/ - веб-сайт «Медіаграмотність»;  http://www.mediakrytyka.info/ - веб-сайт «Медіакритика»;
 http://www.kinopoisk.ru/ - веб-сайт присвячений кіно «Кинопоиск»;  http://www.kinomania.ru/ - веб-сайт присвячений кіно «Киномания»;  http://www.imdb.com/ - веб-сайт «Internet Movie Database»;  http://dir.pro-kino.com/ - каталог кіносайтів;

 http://www.ukrpress.com/ - каталог онлайн-версій українських друкованих видань та інших ЗМІ;

 http://www.proradio.org.ua/ - веб-сайт «ProRadio»;

 http://myradio.ua/fmradio/ - каталог кращих FM-радіостанцій;

 http://sradio.ru/country/%D3%EA%F0%E0%E8%ED%E0/ перелік FM та Інтернет-радіостанцій України;
 http://www.fdr.com.ua/ - радіокомпанія «ФДР »;  http://top.ucoz.ua/ - рейтинг веб-сайтів України;

 http://top.bigmir.net/ - рейтинг веб-сайтів України за версією порталу «Bigmir)net»;


 http://www.bravica.ru/media/music.htm/ - рейтинг кращих музичних сайтів;  http://funphoto.ua/ - веб-сайт про фото «funPhoto»;

 http://www.photosight.ru/ - веб-сайт про фото «Фото.сайт»;

 http://www.arttutorials.ru/ - веб-сайт з уроками по фотомонтажу;
 http://www.hurtom.com/portal/ - веб-сайт підтримки всього українського;  http://www.telekritika.ua/ - медіа-ресурс «Телекритика»;
 http://comin.kmu.gov.ua/ - Державний комітет телебачення і радіомовлення України;
 http://www.simon.ua/saityoreklame,marketinge,pr.htm/ - каталог сайтів про рекламу;
20

 http://www.adme.ru/ - сайт про творчість: реклама, дизайн, фотографія;  http://gamau.net/ - український ігровий портал;


 http://playua.in.ua/social/groups/ - сайт присвячений комп'ютерним іграм;

 http://sound.nf.ua/kliyentam/stvorennya_audioknygy/ - створення


аудіокниги;
 http://audiokniga.org.ua/ - веб-сайт про аудіокниги та музичну індустрію.


Рекомендована література
 Берген Р. Кино. Путеводитель по жанрам – М.: Кладезь-Букс, 2012. – 160 с.

 Бернерс-Лі Т. Заснування Павутини: З чого починалася і до чого прийде Всесвітня мережа / Перекл. з англ. А. Іщенка. — К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2007. — 207 с.


 Викентьев И. Л. Приемы рекламы и publіc relatіons. — СПб.: ТРИЗ- ШАНС, 1995. — 228 с.

 Гід журналіста. – К., 1998. – 96 с.

 Грачев Г.В. Личность и общество: информационно-психологическая
безопасность и психологическая защита. М.: ПЕРСЭ, 2003.
 Дворко Н.И. Профессия - режиссер мультимедиа– Спб., 2004. – 160 с.

 Дискурс українських медій. — К.: Критика, 2010. — 655 с.

 Довідник. Журналістика та медіа: Енциклопедія / Зіґфрід Вайшенберґ, Ганс Й.
Кляйнштойбер, Бернгард Пьорксен. — К.: ЦВП, АУП. — 529 с.
 Енциклопедія електроних мас-медіа. У 2 т. Мащенко І.Г. – Запоріжжя: Дике Поле, 2006.

 Журавлева В. М. 250 советов фотографу, - М. – 1991, 47 с.

 Иванов В. Ф. Аспекты массовой коммуникации: Часть І. Информация и
коммуникация: Монография. — Киев: ЦВП, 2009. — 190с.

 Иванов В. Ф. Аспекты массовой коммуникации: Часть ІІ. Массовая


коммуникация: Монография. — Киев: ЦВП, 2009. — 109 с.
 Иванов В. Ф. Аспекты массовой коммуникации: Часть ІІІ. Теории и модели
массовой коммуникации: Монография. — Киев: ЦВП, 2009. — 330 с.
 Йоргенсен М. В., Филлипс Л. Дж. Дискурс-анализ. Теория и метод. — Харьков: Изд-во «Гуманитарный центр», 2008. — 352 с.

 Іванов В., Сердюк В. Журналістська етика: 3-є вид., випр. — К.:


Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008.— 224 с.
 Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. — К.: Орияны, 2000. — 448 с.  Ковтун Ю.М. Курс „Медіаосвіта”. Експериментальний посібник 10 клас.  Концепція впровадження медіа-освіти в Україні. електронний ресурс
http://www.ispp.org.ua/bibl_2.htm
 Лебедев-Любимов А. Н. Психология рекламы. — СПб.: Питер, 2003. — 368
с.

 Лігачова Н., Черненко С., Іванов В., Дацюк С. Маніпуляції на ТБ. — К.:


Телекритика Інтерньюз, 2003. — 190 с. Кулик В.
21

 Мастерство продюсера кино и телевидения. – М.: Юнити, 2007. – 864 с.

 Медиаобразование // Российская педагогическая энциклопедия. Т.1/гл. ред.
В.В.Давыдов. – М.: Большая российская энциклопедия, 1993.

 Медіа-культура особистості: соціально-психологічний підхід / За ред. Л. А.


Найдьонової, О. Т. Баришпольця. — К.: Міленіум, 2009. — 440 с.

 Медіаосвіта // Енциклопедія освіти /акад.. пед. наук України; головний ред..


В.Г.Кремень. 0 К.: Юрінком Інтер, 2008. - с. 481- 482.
 Медіаосвіта та медіаграмотність: короткий огляд / Іванов В., Волошенюк О., Кульчинська Л., Іванова Т., Мірошниченко Ю. – 2-ге вид., стер. – К.: АУП, ЦВП, 2012. – 58 с.

 Медіаосвіта та медіаграмотність: підручник / Ред.-упор. В. Ф. Іванов, О. В.


Волошенюк; За науковою редакцією В. В. Різуна. — Київ: Центр вільної преси, 2012.

— 352 с.
 Музыкальная психология. Хрестоматия. Сост. М. С. Старчеус. - М., 1992.

 Мультимедиа в образовании : специализированный учебный курс / Бент Б.
Андресен, Катя ван ден Бринк ; авторизованный пер.

 Мультимедиа в образовании: специализированный учебный курс / Бент Б.


Андерсен, Катя Ван Дер Бринк – М.: Дрофа, 2007. – 224 с.
 Орлов А. Аниматограф и его анима. Психогенные аспекты экранных технологий. — М: ИМПЭТО, 1995. — 384 с.
 Основы драматургии и режиссуры рекламного видео. Творческая мастерская рекламиста. И. Б. Шубина. – М.: ИКЦ Март, 2004. – 320 с.

 Плахов А. Всего 33. Звезды мировой кинорежиссуры. - Винница:


АКВИЛОН, 1999. - 464 стр.
 Почепцов Г. Контроль над розумом. — Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2012. — 350 с.

 Пронин А. Как написать хороший сценарий – М.: Азбука-Классика, 2008. –
  1. с.

 Профессия - продюсер кино и телевидения. Практические подходы. – М.:
Юнити-Дана, 2010. – 712 с.

 Публіцистика. Масова комунікація: медіа енциклопедія / За заг. ред. В. Ф.


Іванова. — К.: АУП, ЦВП, 2007. — 778 с.

 Публіцистика. Масова комунікація: Медіа-енциклопедія / за загал. ред.


В.Ф.Іванова. – К., 2007. – 780 с.

 Роллингз Э., Моррис Д. Проектирование и архитектура игр. — Москва:


«Вильямс», 2006. — 1040 с.

 Романовский И.И. Масс-медиа. Словарь терминов и понятий. М.: Изд-во

Союза журналистов России, 2004. с англ. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Дрофа, 2007.


  1. с. : ил.

 Спичкин А.В. Что такое медиаобразование. Курган: Изд-во Ин-та пов.

квалификации и переподготовки кадров работников образования, 1999.

 Сучасний медіаменеджмент в друкованих ЗМІ: Шляхи роздержавлення
української преси / За ред. В. Іванова та Н. Ланге. — К.: ЦВП, АУП, 2008. — 300 с.
22

 Український енциклопедичний кінословник. Т. 1. Основні терміни та поняття / Уклад.: С. Д. Безклубенко; О. Г. Рутковський; Київ. нац. ун-т культури і мистец., Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України. — Вінниця: КНУКІМ, 2006. — 500 с.


 Федоров А. В. Медиаобразование: история, теория и методика. — Ростов: ЦВВР, 2001. — 708 с. Череповська Н.І. Візуальна медіакультура учнів ЗОШ - Київ, - Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, - 2010, - 155 с.
 Федоров А.В. Развитие медиакомпетентности и критического мышления студентов педагогического вуза. М.: Изд-во МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех», 2007.
 Федоров А.В. Словарь терминов по медиаобразованию, медиапедагогике, медиаграмотности, медиакомпетентности. Таганрог: Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та, 2010. – 64 c.
 Фрумкин Г. М. Сценарное мастерство – М.: Гаудеамус, 2011. – 224 с.

 Фрумкин Г. М. Телевизионная режиссура. Введение в профессию.– М:


Академический проект, 2009. – 144 с.

 Шампандар А. Дж. Искусственный интеллект в компьютерных играх. —


М.: «Вильямс», 2007. — 768 с.

 Шариков А.В. Медиаобразование: мировой и отечественный опыт. – М.:


Изд-во Академии педагогических наук, 1990.
 Щербаченко Т. Як не заблукати в павутині – Львів: Видавництво Старого Лева, 2013. – 104 с.

Програма не є канонічним варіантом і не обов’язкова для її вивчення в повному обсязі.Академія української преси висловлює подяку учасникам конкурсної комісії зі створення навчальної програми «Основи медіаграмотності» для учнів 8 класу, а саме Даниленко В.І., начальнику відділу педагогічної освіти та підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, Мележику В.П, завідувачу сектора підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, Найдьоновій Л.А., заступнику директора Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, завідувачці лабораторії психології масової комунікації і медіаосвіти, Гуменюк Л.О., виконавчому директору Центру медіа-ініціатив, Дуцик Д.П., головному редактору Інтернет-сайту Mediasapiens, викладачці Могилянської школи журналістики, експерту з медіаосвітніх питань.
23

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка