Програма проходження технологічної практики курсантами та учнями ІІ курсу
Скачати 478,23 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації06.06.2017
Розмір478,23 Kb.
  1   2   3   4ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ЛЬВІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ (м. Вінниця)
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник начальника училища з навчально-методичної роботи

полковник служби цивільного захисту

о/п М.В. Козловський
«_____» ____________________ 2014 р.

ПРОГРАМАпроходження технологічної практики курсантами та учнями ІІ курсу

на посаді командира відділення пожежно-рятувального підрозділу


РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

на засіданні циклу виробничого навчання

Протокол №___ від «___» _______ 2014 р.
Начальник циклу

підполковник служби цивільного захисту

о/п А.Б. Романик

Вінниця 2014

Мета та завдання технологічної практики

Технологічна практика курсантів та учнів у пожежно-рятувальних підрозділах оперативно-рятувальної служби цивільного захисту є складовою частиною навчально-виховної роботи, метою якої є:
 1. Ознайомлення з діяльністю пожежно-рятувальних підрозділів.

 2. Закріплення та поглиблення теоретичних знань отриманих курсантами та учнями під час навчання.

 3. Формування і вдосконалення професійних умінь і навичок під час роботи на посаді командира відділення пожежно-рятувального підрозділу.

 4. Виховання розуміння необхідності постійного набуття знань та творчого застосування їх у практичній діяльності.

 5. Узагальнення курсантами та учнями інформації щодо специфіки співпраці Оперативно-рятувальної служби з іншими службами для використання в навчальному процесі.

 6. Прищеплення курсантам та учням інтересу до спеціальності працівника оперативно-рятувальної служби.

 7. Глибоке і всебічне вивчення ділових і моральних якостей курсантів та учнів для раціонального їх використання в практичній роботі.


Відповідно до наказу МНС України від 01 грудня 2003 року № 461 “Про затвердження Положення про організацію та проведення практичної підготовки курсантів, студентів (слухачів) вищих навчальних закладів МНС України” організація виробничої практики у територіальних органах управління та підрозділах ДСНС покладається на керівництво ГУ(У) ДСНС України в областях і місті Києві.

З цією метою необхідно:


 1. Визначити конкретні підрозділи, враховуючи спеціалізацію практикантів, та створити належні умови для проведення технологічної практики.

 2. Призначити наказом керівниками практики найбільш підготовлених працівників, які мають відповідний кваліфікаційний рівень і достатній практичний досвід роботи, високі ділові та моральні якості. Цим же наказом закріпити курсантів та учнів за керівниками практики (не більше двох осіб за одним працівником).

 3. Організувати та провести вхідний і вихідний контролі знань курсантів та учнів до початку та після завершення практики згідно з питаннями, які наведені в додатку 1.

 4. При необхідності курсантам та учням на період технологічної практики видати вкладиші до посвідчення особи (учнівського квитка), що підтверджують виконання ними обов’язків на посаді (додаток 2).

 5. Здійснювати постійний контроль за організацією проведення практики, узагальнювати та аналізувати її результати, розробляти рекомендації щодо її вдосконалення, підводити підсумки практики з обов’язковим виставленням загальної оцінки (додаток 7) та оформляти її результати наказом, копію якого направляти в училище.

 6. Здійснювати контроль за забезпеченням належних умов праці і побуту курсантів та учнів під час проходження практики.

 7. Припинити проходження практики та відрядити курсанта або учня до училища (з письмовим повідомленням) у разі систематичного невиконання ним індивідуального плану, недбалого ставлення до виконання службових обов’язків або грубого порушення службової дисципліни.

 8. У разі призначення на вакантну посаду осіб-практикантів проводити виплату грошового утримання відповідно до п. 3.12 наказу МНС України від 01 грудня 2003 року № 461.


Керівництво технологічною практикою здійснюється начальниками підрозділів ДСНС України, в яких вона проводиться.
Керівники практики зобов'язані:

 1. Забезпечити виконання програми, індивідуальних планів технологічної практики в повному обсязі та контролювати їх реалізацію.

 2. Встановити режим роботи практикантів (рекомендований режим роботи - 1 доба чергування, 1 доба відпочинку, 2 робочих дня - робота з документацією, технікою в підрозділі).

 3. Здійснювати підбір безпосередніх керівників практики – начальників караулів і надавати їх кандидатури до ГУ(У) ДСНС для оформлення відповідним наказом.

 4. В тижневий термін після початку проходження практики надіслати на електронну адресу училища E-mail: vucz@mns.gov.ua копію наказу про закріплення наставників за практикантами та контактні номери телефонів, за якими керівники практики від училища зможуть зв’язатися з наставниками практикантів від базового підрозділу.

 5. Представити практикантів особовому складу підрозділу, роз’яснити їх правовий статус, роль і місце керівників практики та інших працівників підрозділу під час виконання практикантами своїх обов’язків.

 6. Проводити інструктажі практикантів, ознайомити їх з оперативною обстановкою, структурою пожежно-рятувального підрозділу, внутрішнім розпорядком, правилами безпеки праці.

 7. Проводити виховну роботу з практикантами.

 8. Забезпечити практикантів необхідними житлово-побутовими умовами (надання, по можливості, безкоштовного житла, медичного обслуговування), а також робочими місцями, необхідним майном, службовими бланками, літературою тощо.

 9. Аналізувати роботу практикантів та надавати їм допомогу в успішному виконанні програми практики.

 10. Узагальнити підсумки технологічної практики і надіслати звіт в ГУ(У)ДСНС області. Копію звіту надіслати до навчального закладу.

 11. Затвердити характеристики на практикантів та завірити їх печаткою.На безпосередніх керівників практики – начальників караулів, покладаються такі обов'язки:

 1. Ознайомити практикантів з оперативно-тактичною характеристикою району виїзду, та найбільш пожеженебезпечними об’єктами.

 2. Проводити щоденний облік та оцінку роботи практикантів (додаток 4), контролювати виконання ними індивідуальних планів практики (додаток 3) та ведення щоденників, дотримання внутрішнього розпорядку.

 3. Підготувати та представити на розгляд заступнику начальника частини характеристики на практикантів та не пізніше як за три дні до закінчення практики, затвердити їх у начальника підрозділу. У характеристиці відобразити: обсяг і якість виконання програми, індивідуального плану, іншої роботи; рівень підготовки практиканта до виконання службових обов’язків; організаторські здібності по службі; особисті моральні і ділові якості, дисципліну, старанність, загальний культурний і професійний рівень розвитку; виставити підсумкову оцінку за технологічну практику за 12-и бальною системою оцінювання (додаток 7).

 4. Під керівництвом начальника караулу, заступника начальника частини підготувати для начальника підрозділу матеріали за підсумками проходження практики з метою узагальнення і вироблення пропозицій щодо вдосконалення організації практики.


Керівникам практики та їх безпосереднім начальникам забороняється використовувати практикантів для виконання завдань, не передбачених програмою проходження практики.

Обов'язки та права практикантів

Під час технологічної практики курсанти та учні підпорядковуються начальнику підрозділу, який на цей період є для них прямим начальником та начальнику караулу, який на період практики є для них безпосереднім начальником та наставником.


Практикант зобов'язаний:


 1. Вивчити програму технологічної практики.

 2. Після прибуття на місце практики:

 • відрекомендуватися начальнику (керівнику) підрозділу та доповісти про завдання та програму практики;

 • вивчити план роботи, завдання, які стоять перед пожежно-рятувальним підрозділом, розпорядок дня; ознайомитися з особовим складом підрозділу;

 • на основі програми технологічної практики та плану роботи пожежно-рятувального підрозділу скласти протягом доби від початку проходження практики індивідуальний план роботи на весь період і подати його на затвердження начальнику частини.

3. У ході технологічної практики:

 • виконати передбачені програмою завдання у повному обсязі та у встановлені строки;

 • виконувати розпорядок дня, встановлений в підрозділі, підтримувати дисципліну і правила, що діють в місцях проживання;

 • виявляти організованість, ініціативу, дотримуватись законодавчих актів України;

 • дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підрозділу;

 • знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, інструкцій з охорони праці встановлених для особового складу підрозділу, правила застосування пожежно-технічного оснащення, аварійно-рятувального та іншого обладнання, правила застосування засобів колективного та індивідуального захисту;

 • виконувати під час практики роботи тільки за дорученням та під безпосереднім керівництвом або наглядом працівника-наставника, за яким він закріплений;

 • не заходити до виробничих приміщень, та на інші об’єкти, які не пов’язані з проходженням практики, без дозволу наставника;

 • у разі виникнення виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров’ю людей, які його оточують, і навколишньому природному середовищу, повідомляти про небезпеку свого наставника або іншу посадову особу і діяти відповідно до правил поведінки під час виникнення аварій;

 • дотримуватись правил особистої гігієни та гігієни праці;

 • вивчати накази, інструкції, огляди, методичні та аналітичні документи, які стосуються діяльності оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;

 • брати участь у громадському житті колективу;

 • бути бездоганним у своїй поведінці, взірцем високої дисциплінованості, зразкового зовнішнього вигляду;

 • вести щоденник (додаток 4), регулярно звітувати керівнику практики про виконану роботу;

 • перед закінченням практики скласти звіт за встановленою формою (додаток 5) та затвердити його у начальника підрозділу.


Практикант має право:


 1. Ознайомлюватися з усіма службовими документами в об’ємі завдань, визначених Програмою та його індивідуальним планом роботи.

 2. Підписувати від свого імені складені за дорученням керівника практики документи.

 3. Користуватися літературою, пожежно-технічним та аварійно-рятувальним обладнанням, технічними та іншими засобами, наявними у відповідному підрозділі.

 4. Носити цивільний одяг у позаслужбовий час.

 5. Вносити пропозиції керівництву СДПЧ (ДПЧ), та училища щодо вдосконалення організації і проведення технологічної практики.
ЗМІСТ ПРОГРАМИ

технологічної практики на посаді командира відділенняз/п

Назва заходу

Звітний матеріал

1. Ознайомлення з пожежно-рятувальною частиною, технікою та засобами зв’язку

1.1.


1.2.

Пройти первинний інструктаж з питань охорони праці

Ознайомитись:

- із службовими приміщеннями пожежно-рятувальної частини, їх призначенням та розташуванням;

- пожежною технікою, пожежно-технічним та аварійно-рятувальним обладнанням які є в підрозділі;

- із засобами зв’язку, які є в підрозділі, порядком їх експлуатації та порядком і правилами ведення радіообміну.Вивчити:

- тактико – технічні характеристики пожежної техніки, пожежно-технічного та аварійно-рятувального обладнанням які є в підрозділі;

- розклад виїзду пожежно-рятувальних частин гарнізону;

- район виїзду пожежно-рятувальної частини.


Опис у звіті

Опис у звіті

Опис у звіті, наведення основних ТТХ


Наведення у звіті основних ТТХ
Копія розкладу

2. Ознайомлення з організацією та порядком несення караульної служби в пожежно-рятувальній частині

2.1.


2.2.

Пройти первинний інструктаж з питань охорони праці

Ознайомитись:

- з порядком прийому та здачі чергування;

- з порядком організації постової та дозорної служби.
Вивчити:

- посадові обов’язки командира відділення;


- pозпоpядок дня підрозділу;

- порядку допуску осіб у службові приміщення пожежно-рятувальної частини.


Копії обов’язків посадових осіб караулу, табель обов’язків оперативного розрахунку особового складу відділення на АЦ та АНР


Копія посадових обов’язків

Копія розпорядку дня

Опис у звіті


3. Виконання обов’язків командира відділення під час несення служби в складі чергового караулу

3.1.


Пройти первинний інструктаж з питань охорони праці

Виконати під керівництвом начальника караулу з дотриманням вимог правил безпеки праці:

- обов’язки командира відділення під час проведення зміни караулів, прийому та здачі чергування;

- організувати та контролювати якість несення служби особами внутрішнього наряду;

- вести документацію служби начальника караулу;

- провести 1-й ступінь адміністративно-громадського контролю;

- обов’язки чергового по караулу.Відмітка про виконання
Відмітка про виконання

Копії документації служби начальника караулу

Опис у звіті
Відмітка про виконання


4. Підготовка та проведення занять зі спеціальної фізичної підготовки з особовим складом відділення

4.1.
4.2.

4.3.


Пройти первинний інструктаж з питань охорони праці

Ознайомитись:

- з розкладом занять.Підготувати:

- методичні документи для проведення занять з особовим складом відділення.Виконати під керівництвом начальника караулу з дотриманням вимог правил безпеки праці:

- заняття з особовим складом відділення зі спеціальної фізичної підготовки.


Копія розкладу занять

Методичні розробки та план-конспекти
Відмітка про виконання


 1. Виконання обов’язків командира відділення під час експлуатації пожежно-технічного оснащення та аварійно-рятувального обладнання

5.1.


5.2.


Пройти первинний інструктаж з питань охорони праці

Ознайомитись:

 • з технічними описами і інструкціями з експлуатації гідравлічного інструменту, який є в підрозділі;

 • з технічними описами і інструкціями з експлуатації пневматичного обладнання, яке є в підрозділі.

Виконати під керівництвом начальника караулу з дотриманням вимог правил безпеки праці:

 • перевірку комплектації пожежно-технічного оснащення пожежних автомобілів, відповідно з нормами табельної належності та його справність;

 • контроль за діями особового складу відділення під час проведення технічного обслуговування пожежно-технічного оснащення;

 • організувати роботу особового складу відділення по постановці пожежних рукавів в бойовий розрахунок, підготувати та заповнити необхідну документацію;

 • організувати роботу особового складу відділення по випробуванню ручних пожежних драбин, підготувати та заповнити необхідну документацію;

 • організувати роботу особового складу відділення по випробуванню рятувальних мотузок, підготувати та заповнити необхідну документацію;

 • організувати роботу особового складу відділення по випробуванню пожежних поясів і карабінів, підготувати та заповнити необхідну документацію;

 • організувати роботу особового складу відділення по випробуванню рукавних затримок, підготувати та заповнити необхідну документацю.

Опис у звіті, наведення основних ТТХ

Опис у звіті, наведення основних ТТХ


Опис у звіті

Опис у звіті

Опис у звіті, копії документації

Опис у звіті, копії документації

Опис у звіті, копії документації

Опис у звіті, копії документації

Опис у звіті, копії документації


6. Організація роботи відділення в захисних дихальних апаратах на свіжому повітрі

6.1.


6.2.

Пройти первинний інструктаж з питань охорони праці

Ознайомитись:

 • з технічними описами і інструкціями з експлуатації захисних дихальних апаратів та компресорного обладнання, яке є в підрозділі.


Виконати під керівництвом начальника караулу з дотриманням вимог правил безпеки праці:

 • здійснити контроль за правильністю проведення перевірки № 1 захисних дихальних апаратів газодимозахисниками;

 • здійснити контроль за правильністю проведення оперативної перевірки захисних дихальних апаратів газодимозахисниками;

 • організувати та провести заняття з газодимо-захисниками на свіжому повітрі; • обов’язки командира ланки ГДЗС під час роботи на свіжому повітрі.

Опис у звіті, наведення основних ТТХ


Відмітка про виконання


Відмітка про виконання
Опис у звіті, план-конспект, відмітка у “Особистій картці газодимозахисни-ка”

Відмітка про виконання, відмітка у “Особистій картці газодимозахисника”7. Робота на пожежному автомобілі по забору та подачі вогнегасних речовин за допомогою відцентрового насоса

7.1.


Пройти первинний інструктаж з питань охорони праці

Виконати під керівництвом начальника караулу з дотриманням вимог правил безпеки праці:

 • провести перевірку відцентрового насосу пожежного автомобіля на герметичність;

 • провести забір води з водоймища (гідранта) та заповнити цистерну пожежного автомобіля;

 • провести збирання гідроелеваторних схем та забір води з водоймища з використанням гідроелеватора.

Відмітка про виконання

Відмітка про виконання

Відмітка про виконання


8. Виконання обов’язків командира відділення під час гасіння пожеж

8.1.


8.2.

Пройти первинний інструктаж з питань охорони праці

Ознайомитись:

 • з оперативною документацією щодо організації гасіння пожеж;

 • з порядком допуску начальницького складу до самостійного виїзду на чолі підрозділу.

Виконати під керівництвом начальника караулу з дотриманням вимог правил безпеки праці:

 • працювати в складі групи розвідки під час її проведення на пожежі;

 • керувати діями особового складу відділення під час знеструмлення будівлі;

 • керувати діями особового складу відділення під час рятування людей та надання першої медичної допомоги потерпілим;

 • керувати діями особового складу відділення під час підготовки до розгортання, попереднього та повного розгортань;

 • виконувати обов’язки командира відділення під час гасіння пожеж на висоті, на поверхах будівель, під час pоботи в задимленій зоні та підвальних приміщеннях;

 • вести радіообмін в складі чергової зміни на пожежі.Копії документів


Опис у звіті

Опис у звіті


Опис у звіті
Опис у звіті

Опис у звіті

Відмітка про виконання

Відмітка про виконання9. Виконання обов’язків командира відділення під час проведення аварійно-рятувальних робіт

9.1


9.2

Пройти первинний інструктаж з питань охорони праці

Ознайомитись:

 • з виписками з планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій;

  • з планами пожежогасіння на об’єкти з небезпечними хімічними речовинами.

Виконати під керівництвом начальника караулу з дотриманням вимог правил безпеки праці:

 • керувати діями особового складу відділення під час виконання аварійно-рятувальних робіт по звільненню та евакуації потерпілих з-під елементів будівельних конструкцій;

 • керувати діями особового складу відділення під час виконання аварійно-рятувальних робіт при дорожньо-транспортних пригодах;

 • керувати діями особового складу відділення під час проведення аварійно-рятувальних робіт при аваріях з витоком небезпечних хімічних речовин;

 • керувати діями особового складу відділення під час проведення аварійно-рятувальних робіт в умовах радіаційного забруднення.

Копії документів

Копії документів


Опис у звіті

Опис у звіті

Опис у звіті

Опис у звіті  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка