Програма спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з помірною розумовою відсталістюСторінка1/4
Дата конвертації17.11.2018
Розмір0.81 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України


(Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-12306 від 30.12.2010 р.)
Програма


спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів

для дітей з помірною розумовою відсталістюТРУДОВЕ НАВЧАННЯ

(ПІДГОТОВЧИЙ, 1-4 КЛАСИ)

Київ


2010

Пояснювальна записка
Трудове навчання для дітей з помірною розумовою відсталістю виконує пропедевтичну функцію щодо подальшого їх професійно-трудового навчання і має забезпечити досягнення ними таких показників, які відповідали б вимогам доступних для опанування даною категорією учнів видів трудової діяльності.

Основоположна роль у трудовому навчанні відводиться його змісту – педагогічно обґрунтованому, логічно впорядкованому і зафіксованому у навчальних програмах, на основі якого учні засвоюють знання і трудові дії (практичні вміння), необхідні для їх трудової підготовки та корекційно-розвивальної роботи.

Добір змісту трудового навчання здійснено на основі принципів: достатності - забезпечення необхідними знаннями та практичними уміннями з метою підготовки школярів до самостійної діяльності та забезпечення корекції недоліків розвитку цих дітей; та принципу доступності - зміст навчального матеріалу (визначена інформація та практичні дії) є посильним для сприймання та засвоєння школярами з помірною розумовою відсталістю.

Трудове навчання у спеціальній школі спрямоване на досягнення освітньої (засвоєння знань, вмінь, навичок) та корекційно-розвивальної (виправлення порушень розвитку, психофізичний розвиток у цілому) мети.

Відповідно до освітньої мети, матеріал з трудового навчання побудовано за змістовими лініями:

1) Ознайомлення школярів з основами трудового процесу: трудова діяльність як засіб задоволення власних і суспільних потреб; як цілеспрямований процес поетапного виконання трудового завдання, а саме: аналіз, планування, організація, виготовлення виробу, здійснення контролю; трудова діяльність має складові: результат діяльності ( вироби), предмет (матеріали), засоби (інструменти та пристрої), процес (технологія виконання, трудові операції).

2) Опанування техніко-технологічними знаннями та трудовими операціями: опанування знаннями про результат (об’єкт) праці – вироби, їх деталі, величина, форма, колір; опанування знаннями про предмет праці – матеріали (пластилін, глина, папір та картон, природні, текстильні матеріали та ін.); опанування знаннями про засоби (знаряддя) праці – інструменти робочі (стека, ножиці, гладилка, голка, пензлик, олівець та ін.), контрольно-вимірювальні (лінійка, мірка ), допоміжні (підкладна дошка, наперсток та ін.) та правилами безпечної праці і санітарно-гігієнічними вимогами; опанування трудовими операціями ( практичні дії) – розкачати, приліпити, відрізати, розмітити, вирізати та ін., організація робочого місця.

Отже, учні одержують відомості про вироби, матеріали, інструменти. Це - назви виробів, інструментів, матеріалів, трудових операцій. Це відомості про використання та властивості матеріалів (паперу, пластиліну тощо). Учні опановують уміннями виконувати практичні роботи з паперу, пластиліну, текстилю та ін.

Відповідно до корекційно-розвивальної мети, матеріал з трудового навчання за змістовими лініями, уможливлює забезпечення формування:

1) готовності до посильної діяльності у сфері побуту та сільського господарства, позитивного ставлення до праці, бережливості стосовно предметів та засобів праці і т.д.;

2) усвідомленої практичної діяльності, цілеспрямованості, організованості, охайності та інших важливих для праці якостей особистості, розвиток дитини в цілому.

Реалізацію визначеного (відповідно до освітньої та корекційно-розвивальної мети) змісту трудового навчання пропонується здійснювати в процесі опанування видів діяльності за розділами: обробка матеріалів: паперу, картону, пластиліну, глини, природних, текстильних матеріалів та ін. (при конструюванні та виконанні комбінованих робіт), та сільськогосподарські роботи.

Навчальна програма має вигляд таблиці, що містить три основні колонки – зміст навчального матеріалу, навчальні досягнення учнів, корекційно-розвиткова спрямованість навчання. Зміст навчального матеріалу представлений за розділами, видами діяльності ( робота з пластиліном, робота з папером і т.п.), що містять такі компоненти: техніко-технологічні відомості, трудові операції, об’єкти виготовлення (вироби).

Отже, зміст трудового навчання за видами діяльності містить техніко-технологічні відомості про матеріали, засоби праці, трудові операції та ін. Відповідно виду діяльності ( робота з пластиліном, папером тощо) передбачається опанування певними трудовими операціями (розминання пластиліну, складання паперу та ін.), що застосовуються для можливих об’єктів виготовлення (виробів).

Відповідно до визначеного змісту трудового навчання наводяться передбачені навчальні досягнення учнів, тобто наявність в учнів знань та практичних умінь, якими вони мають оволодіти в результаті наданої їм інформації та опанування трудовими операціями в процесі виготовлення виробів.

Відповідно до дібраного змісту трудового навчання та очікуваних навчальних досягнень учнів, визначається спрямованість корекційно-розвиткової роботи , тобто виділяються вміння розвиток яких уможливлюється конкретним змістом навчання. Формування наведених умінь сприятиме становленню однієї зі складових розвитку дитини: пізнавальної чи рухової сфери, емоційно-вольової, чи особистісної діяльності.

Програма передбачає навчання за усіма визначеними розділами. Однак.

враховуючи матеріальну базу школи, регіональні та національні традиції, у трудового навчання доцільно вводити такі альтернативні розділи: виготовлення виробів із лози (обробка природних матеріалів); виготовлення аплікації із соломи (обробка природних матеріалів); виготовлення м’якої іграшки (обробка текстильних матеріалів, конструювання); в’язання спицями і гачком (обробка текстильних матеріалів); елементи комп’ютерної грамоти (на 10 і більше годин)..

Передбачене програмою конструювання здійснюється на основі використання різних видів конструкторів та матеріалів (паперу, картону, текстильних, природних та інших придатних для цього матеріалів (дроту, деревини, поролону, пластиліну тощо)). Відповідно до матеріалів, вивчаються і необхідні для роботи інструменти, пристосування (засоби праці).

Змістом навчальної програми передбачено систематичне повторення як теоретичного, так і практичного матеріалу з метою його закріплення та врахування складності опанування розумово відсталими учнями. . Рекомендується спрямовувати учня на обов’язкове застосування набутих знань (догляд за рослинами, санітарно-гігієнічні вимоги, правила безпеки праці та ін.) у його повсякденній життєдіяльності.

Оскільки програмою передбачено використання вчителем альтернативних розділів, розподіл годин на кожний вид праці не пропонується. Однак допускається розподіл годин на різні види праці та розділи на розсуд вчителя у межах годин, відведених на кожний навчальний семестр, виходячи з матеріально-технічної бази школи, регіональних та національних традицій.

В процесі трудового навчання значна увага має приділятися розвитку мовлення, словникового запасу та засвоєнню учнями техніко-технологічних знань, зокрема знань про трудові дії, їх усвідомленості, оскільки учні вербально відтворюють переважно знання про об’єкти праці, їх деталі, а не про дії, які виконуються для їх виготовлення.

Потребує значної уваги навчання учнів користуватися підручником з трудового навчання для допоміжної школи (підготовчий, 1,2,3 класи, автори – Мерсіянова Г.М., Хохліна О.П.) відповідно до змісту матеріалу кожного класу.

Зміст трудового навчання для учнів з помірною розумовою відсталістю розроблений на основі існуючих програм для загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих учнів: підготовчий, 1клас (2005 р. ), 2-3 класи (2006 р.) розроблені Мерсіяновою Г.М., Хохліною О.П.

Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів починається з другого класу. У підготовчому та першому класах оцінювання навчальних досягнень не проводиться, їх переводять у наступний клас на підставі підготовленої учителем психолого-педагогічної характеристики, у якій визначається загальний рівень засвоєння навчального матеріалу з предмета «Трудове навчання».

Починаючи з другого класу оцінювання навчальних досягнень здійснюється за такими показниками: знання назв предметів, виробів, матеріалів, трудових операцій, інструментів; уміння самостійно виконувати практичні завдання , керуватися наочними засобами ( зразком, предметом, малюнком, інструкційною картою); уміння аналізувати предмет діяльності, визначати технологію його виготовлення, послідовність виконання практичного завдання, здійснювати самоконтроль ( порівнювати з еталоном); уміння організовувати робоче місце, дотримуватися вимог безпеки праці з інструментами.

Оцінювання навчальних досягнень учнів має здійснюватися за 12-бальною системою, яка включає чотири рівні: початковий, середній, достатній і високий, що розроблені лабораторією олігофренопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН України з урахуванням вимог змісту програми для учнів з помірною розумовою відсталістю та навчальних можливостей цих дітей.
Програма

Підготовчий клас ( 70 год.)
п /п

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнівСпрямованість корекційно-розвиткової роботи1


Підготовчий клас (70 год.)

Перший семестр (З4 год.)
Робота з пластиліном

1)Техніко-технологічні відомості.

Властивості матеріалів: пластилін холодний – твердий, теплий – м'який. Кольори пластиліну. Правила роботи – положення рук, підкладна дошка. Правила гігієни – мити руки після роботи з пластиліном.

2) Трудові операції: розминання пластиліну, розкочування на підкладній дошці, між долонями.

3) Об'єкти виготовлення. Палички однакові та різні за величиною, розкладання паличок однакової величини; викладання драбинки, контурів стільця, стола, будинка.Учень:
- називає матеріал, властивості з допомогою вчителя, правила роботи та гігієни називає за запитаннями вчителя;

- розминає пластилін, розкачує на підкладній дошці за наслідуванням дій учителя;

- називає виготовлені предмети за запитаннями;


- розкладає палички за показом, викладає контури предметів разом з учителем, за зразком та з допомогою вчителя.


Розвиток сприймання на основі формування дій обстеження предмета – виявлення властивостей матеріалу: дотику, стискування, надавлювання.

Формування уявлень про пластилін.

Формування діяльності на основі розвитку рухів пальців рук, дрібної моторики в процесі виконання трудових дій з пластиліном.

Розвиток мовлення на основі збагачення словника назвами трудових операцій.

Розвиток просторових уявлень.2

Робота з папером

1) Техніко-технологічні відомості. Папір має колір (білий, зелений, червоний, чорний, жовтий, синій). Папір можна зім'яти, розірвати, розрізати ножицями.

2) Трудові операції. Розривання паперу, згинання по прямих лініях.

3) Об’єкти виготовлення. Викладання із смужок паперу драбинку, ялинку, будинок. Класифікація смужок паперу за кольором, розміром, величиною

( маленькі, велики).


Учень:

- називає властивості паперу за показом дії ( вчитель - розрізає папір ножицями, а учень говорить « папір можна розрізати ножицями» і т.д.);

- визначає кольори за назвою: « Покажи синій папір» і т.п.; повторює назву дії за вчителем («Розриваю папір», «згинаю папір»)

- розриває папір, згинає по прямій лінії;

- викладає із готових смужок контури предметів за наслідуванням;

- розкладає смужки паперу за розміром з допомогою вчителя.


Розвиток сприймання на основі добору кольорів за назвою, навчання виявлення властивостей паперу на основі практичних дій.

Формування супроводжуючого мовлення ( називання дій, що виконуються).

Розвиток мовлення на основі збагачення словника назвами трудових операцій.


Розвиток просторового орієнтування на площині аркуша паперу.


3

Елементарне конструювання

1)Техніко-технологічні відомості. Предмети мають колір, форму, розмір, величину, їх можна скласти із частин.

.2) Трудові операції: .складання предметів із паличок, із частин ( із розрізаних картинок )паперу.

3) Об’єкти виготовлення складання із паличок: контур стільця, драбинки, трикутник, квадрат, будинок; складання розрізаних предметів із двох частин: грибок, квітка, м’яч, лялька тощо , за вибором учителя


Учень:


- має уявлення , що предмет можна скласти із частин;

- називає знайомі предмети, вибирає однакові за кольором;


- визначає частини предмета з допомогою вчителя;

- складає знайомий предмет із двох частин за малюнком, за зразком.


Розвиток мислення на основі формування вмінь аналізувати предмет за формою, кольором, величиною та наявністю частин.

Розвиток просторового орієнтування на основі складання цілого із частин.

Збагачення словникового запасу на основі кольорів, предметів, геометричних фігур.4

Робота з пластиліном.

1) Техніко-технологічні відомості.

Пластилін має кольори: зелений, жовтий, червоний. Застосування пластиліну (виготовлення різних іграшок на уроках праці, у дитячому садочку, в ігровій діяльності. Властивості пластиліну(повторення). М'який пластилін можна розкачувати,відщипнути, розрізати, витягнути між долонями, зліпити.


  1. Трудові операції.

Розминання, відщипування, розкачування долонями, скачування між долоням, зліплювання.

3) Об’єкти виготовлення.

Палички, кульки (великі, маленькі), лялька.

Учень:


- показує кольори пластиліну за назвою («Покажи зелений пластилін, жовтий»),

- називає колір пластиліну на вимогу вчителя («Якого кольору цей пластилін?»).

- називає трудові операції за показом дії вчителя,
- розминає пластилін, відщипує, розкачує долонями на підкладній дошці, скачує та зліплює деталі виробу з пластиліну за наслідуванням;
- виготовляє палички, кульки, зліплює ляльку за показом вчителя ( під диктовку).


Формування уявлень про властивості пластиліну.

Розвиток мовлення на основі збагачення словника назвами трудових операцій ( розкачувати, відщипувати тощо).

Розвиток пам'яті на основі запам’ятовування дій із пластиліном.

Розвиток моторики

Пальців рук при виконання трудових дій із пластиліну


5

Робота з папером.

1)Техніко-технологічні відомості.

Папір має колір. Основні кольори: білий, червоний, чорний, жовтий, зелений.

Папір можна зім'яти, розірвати, скласти, розрізати ножицями. У воді розмокає, підпалити горить.

2).Трудові операції

Розривання паперу, відривання шматочків, згинання по прямій лінії, згинання аркуша паперу навпіл, складання з ріжка на ріжок.

3) Об’єкти виготовлення.

Складання паперу. Розривання паперу. Складання візерунків на смужці паперу за зразком ( квадратик, кружечок одного кольору) із готових форм.
Учень:


- знає, що папір буває різного кольору

- показує колір паперу за назвою («Покажи зелений папір» і т.д.),

- називає трудові дії за показом вчителя;

- відриває шматочок паперу, згинає аркуш паперу навпіл за показом вчителя, складає з ріжка на ріжок з допомогою вчителя;

- складає візерунок із готових форм за зразком і поясненням вчителя (Покласти квадратик червоного кольору, потім кружечок)


Розвиток мислення на основі визначення кольорів паперу та назв трудових дій за показом вчителя.

Формування діяльності на основі розвитку координації та точності рухів рук.

Розвиток вмінь аналізувати зразки візерунків ( визначення кольору, форми та черговість їх викладання).

Розвиток просторового орієнтування на площині аркуша паперу.


6

Елементарне конструювання.

. 1)Техніко-технологічні відомості. Предмети мають колір, форму, розмір, величину.

.2) Трудові операції: .складання предметів із двох, трьох частин .

3) Об’єкти виготовлення складання предметів із частин

Грибок, тваринка (котик, собачка) , лялька тощо , за вибором учителя

Учень:


- має уявлення, що предмет може складатися із частин;

- називає знайомі предмети, вибирає однакові за кольором.

- визначає частини предмета з допомогою вчителя,

- складає знайомий предмет із двох , трьох частин за малюнком, зразком з допомогою вчителя.Формування умінь аналізувати предмет діяльності за формою, розміром, кольором.

Розвиток мовлення на основі на основі збагачення словникового запасу назвати предметів діяльності.

Другий семестр ( 36 год.)7

Робота з пластиліном та глиною

1)Техніко-технологічні відомості.

Властивості матеріалів: пластилін твердий, м'який (повторення); глина суха – тверда, розмочена – м'яка. Кольори глини. Вироби з пластиліну, глини ( посуд, іграшки-сувеніри).

2)Трудові операції. Скачування, сплющення між долонями. Вдавлювання поверхні. Примазування.

3)Об’єкти виготовлення: кульки, яблуко, палички, ялинка.

Учень:


- називає властивості глини (відповідає на запитання типу: «Суха глина м'яка чи тверда?»)

- вибирає, серед інших, іграшки із глини.


- називає трудові операції за дією вчителя, за малюнком.

- виготовляє вироби з пластиліну, глини (яблуко, ялинку та ін. під керівництвом вчителя.Формування уявлень про властивості глини та пластиліну; Розвиток мислення на основі розпізнання виробів з глини серед інших; розвиток мовлення на основі використання назв трудових операцій в процесі виготовлення виробів з пластиліну.

8

Робота з папером.

1)Техніко-технологічні відомості.

Використання паперу у побуті (газети, книжки, зошити, серветки). Властивості паперу (повторення).

2) Трудові операції. Згинання аркуша паперу навпіл, Складання візерунків з деталей геометричних фігур.

3) Об’єкти виготовлення. Згинання аркуша паперу навпіл, з ріжка на ріжок. Складання візерунків на смужці паперу з готових геометричних фігур за зразком: а) з квадратів та трикутників одного кольору; б) з квадратів та трикутників різного кольору; в) з квадратів, трикутників та кружечків одного кольору, різного кольору.


Учень:


- називає використання паперу за малюнками та запитаннями вчителя;

- згинає аркуша паперу навпіл за наслідуванням, - називає дії, трудові операції

( повторює за вчителем);
- складає візерунки на смужці паперу з допомогою та під контролем вчителя з квадратів та трикутників одного кольору, з різного кольору складає предмети за наслідуванням.


Збагачення уявлень учнів про папір на основі відомостей щодо використання його у побуті.

Розвиток мовлення на основі повторення за вчителем учнями назв дій та трудових операцій,

Формування діяльності на основі розвитку вмінь аналізувати зразки візерунків.

Розвиток просторового орієнтування на площині аркуша паперу.

Формування уваги на основі складання візерунків за зразком.


9.

Елементарне конструювання

1)Техніко-технологічні відомості.

Предмет має розмір ( великий, маленький), колір, форму (квадратики, трикутнички, кружечки, може складатися із частин. Це різні іграшки, тваринки, пташки тощо. Предмет можна виліпити з пластиліну, глини, виготовити з паперу.

2) Трудові операції.

Складання (конструювання) предметів із кількох частин.

3)Об’єкти виготовлення.

Із паперових частин скласти будинок (трикутник, квадратик) : коника, котика, пташку.

Учень:


- розрізняє знайомі предмети за величиною, формою, кольором ( на вимогу вчителя),

- впізнає знайомі предмети і називає їх на малюнку.

- називає трудову операцію на вимогу вчителя («Назви, що ти робив?»),

- знаходить частини, деталі предмета, складає предмет із частин за малюнком під керівництвом вчителя.


Розвиток мислення на основі аналізу предмета діяльності за величиною, формою, кольором, частинами та матеріалом.

Розвиток просторового уявлення на основі складання предметів із кількох частин.

Збагачення словникового запасу на основі називання трудових операцій та об’єктів виготовлення.10

Робота з пластиліном, глиною

1) Техніко-технологічні відомості.

Кольори глини та пластиліну. Вироби з глини та пластиліну (повторення).

2) Трудові операції.

Витягування, сплющення, вдавлювання пластиліну чи глини.

3) Об’єкти виготовлення. Виліпити яблуко, помідор, огірок, грушу, сливку, буряк.
Учень:


,- розрізняє глину і пластилін,

- розрізняє вироби із глини та пластиліну ( вибирає за вказівкою вчителя).


- називає трудові операції за малюнками, за діями вчителя.
- виготовляє вироби за показом учителя, за наслідуванням.

Розвиток мислення на основі визначення назв трудових операцій за малюнками

Розвиток дрібної моторики на основі опанування вміннями виконувати трудові операції з глини чи пластиліну.

Формування уявлень про форму фруктів та овочів на основі їх характеристик.11

Робота з папером.

1)Техніко-технологічні відомості.

Призначення паперу : для письма, малювання, упаковки, пакети, шпалери, іграшки на ялинку та інше.

2) Трудові операції.


Складання паперу, розрізування ножицями по прямій лінії.

3) Об’єкти виготовлення. Складання паперу навпіл, з ріжка на ріжок. Розрізування смужки паперу по прямій лінії. Викладання орнаменту із геометричних форм на аркуші паперу за зразком, малюнком. Орнамент із трикутників, квадратиків, кружечків різного кольору та розміру.


Учень:


- називає призначення паперу за малюнками та вказівкою вчителя «Назви, що виготовляють із паперу».

- називає кольори паперу;


- називає трудові операції за дією вчителя, за малюнками.
- складає папір навпіл самостійно, без допомоги вчителя;

- викладає орнаменти на аркуші паперу за зразком, за наслідуванням, за словесною інструкцією.

- розрізняє геометричні фігури за розміром, кольором, величиною ( завдання виконує за зразком).

Збагачення уявлень учнів про використання паперу.

Формування діяльності на основі на основі розвитку координації та точності рухів рук.

Розвиток мовлення на основі збагачення словника назвами трудових операцій.

Формування вмінь класифікувати геометричні фігури за розміром, кольором та назвою.

Розвиток уваги на основі виконання практичного завдання ( викладання орнаменту) за зразком.12

Елементарне конструювання.

1) Техніко-технологічні відомості.

Предмети - іграшки суцільні та розбірні (кубики, пірамідки, ляльки, возики, машинки тощо). Іграшки, які можна скласти з окремих деталей, частин.

2) Трудові операції.

Складання предметів, збирання деталей, збирання частин предмету.

3) Об’єкти діяльності. Піраміда із кілець (5-8), кубиків, возик, будинок та ін. за вибором учителяУчень:


- має уявлення про те, що предмети та іграшки можна скласти, зібрати з окремих частин;

- правильно називає трудові операції (скласти, зібрати);

- складає предмети із деталей за величиною, кольором, формою, за наочною опорою (зразки, малюнки), допомога вчителя для окремих учнів.

Розвиток уявлень про можливість складання предметів із частин.

Розвиток мовлення на основі збагачення словника назвами предметів-іграшок.

Розвиток просторового уявлення на основі

складання (конструювання ) предметів із частин

Формування діяльності на основі вміння працювати за наочною опорою: порівнювати,

зіставляти результати своїх дій зі зразком, контролювати свої дії.

1-й клас (70 год.)


Перший семестр (34 год.)1.

Робота з глиною та пластиліном

1)Техніко-технологічні відомості

Повторення матеріалу підготовчого класу:Учень:


- називає кольори глини, пластиліну та їх властивості з допомогою вчителя;

Формування уявлень про кольори глини і пластиліну та їх властивості.2)Трудові операції ( повторення) Розминання, відщипування, розкачування долонями на підкладній дошці та між долонями. Скачування, сплющування між долонями, вдавлювання поверхні, примазування.

3) Об’єкти виготовлення. Палички, кульки (великі та маленькі), яблуко, драбинка, ялинка, геометричні фігури, лялька ( із кульок і паличок).- називає операції за діями вчителя;

- виконує трудові операції за наслідуванням;
- виготовляє предмети з пластиліну за зразком та показом дій учителем;

- розрізняє величину паличок, кульок.


Збагачення словника назвами трудових операцій, кольорів та властивостей матеріалу.

Розвиток дрібної моторики на основі виконання трудових операцій.

Розвиток просторового орієнтування на основі виконання об’єктів виготовлення з урахуванням розташування частин.2

Робота з природним матеріалом.

1) Техніко-технологічні відомості.

Природні матеріали: листя, квіти, плоди дерев ( залежно від місцевих умов). Властивості природного матеріалу: форма, колір.

2) Трудові операції. Класифікація природного матеріалу за видами, кольором, формою, за розміром ( маленькі, великі).

3) Об’єкти виготовлення.

Складання композицій з листя, квітів на аркуші паперу ( на парті, столі).

Екскурсія до саду, парку, лісу.


Учень:


- називає природні матеріали за натуральними предметами за запитаннями вчителя «Що це?» «Як це називається?»;

- показує колір природного матеріалу за назвою «Що тут зеленого кольору, покажи? Що тут жовтого кольору, покажи? »;


- розкладає предмети за видами, кольором, формою (продовжує дії за зразком);

- складає композиції з листя, наслідуючи дії вчителя.


Формування уявлень про колір та властивості природного матеріалу.

Розвиток просторових уявлень на основі визначення величини, форми природних матеріалів.
Розвиток тактильного сприймання на основі формування дій обстеження природного матеріалу.


3.

Елементарне конструювання.

1)Техніко-технологічні відомості. Повторення матеріалу підготовчого класу. Предмет має розмір ( великий, маленький), колір, форму (квадратики, трикутнички, кружечки). Предмет можна виліпити з пластиліну, глини, виготовити з паперу. Предмети це різні іграшки, тваринки, пташки тощо.

2) Трудові операції.

Складання предметів із кількох частин.

3)Об’єкти виготовлення.

Із частин скласти: будинок із трикутника та квадратика, коника, котика, пташку. ( за вибором учителя).Учень:


- називає різні предмети, іграшки за малюнками;

- має уявлення про предмети - називає форму, колір, розмір за запитаннями вчителя;

- називає з якого матеріалу зроблений предмет;

- називає частини предмета, знаходить частини предмета за зразком

- складає предмети із частин за зразками, малюнком під керівництвом вчителя.

Збагачення уявлень про форму, колір, величину та матеріал з якого можна виготовити предмет.

Розвиток наочно-образного мислення на основі аналізу, синтезу узагальнення істотних ознак предметів виготовлення.

Розвиток зв’язного усного мовлення на основі формування вміння описувати

предмети.


4.

Робота з папером.

1) Техніко- технологічні відомості. Повторення матеріалу підготовчого класу. Використання паперу у побуті. Властивості паперу. Папір має колір (білий, зелений, червоний, чорний, жовтий, синій). Папір можна зім'яти, розірвати, розрізати ножем, ножицями, у воді – розмокає, рветься, сухий – горить.

2) Трудові операції. Повторення. Розривання паперу, згинання по прямих лініях у різних напрямках, згинання аркуша паперу навпіл, поєднуючи кути і сторони; складання паперу з ріжка на ріжок. Розрізування складеного паперу пластиковим ножем.

3) Об’єкти виготовлення. Складання паперу. Розривання паперу. Розрізування паперу. Класифікація смужок паперу за кольором, розміром, величиною. Складання із смужок паперу драбинку, ялинку, будинок, возик та ін. за вибором учителя.Учень:


- показує колір паперу на вимогу вчителя;

- називає властивості паперу за дією вчителя (папір розриває, ріже ножицями і т.п.);

- відтворює назву трудової операції за малюнком та дією вчителя;

- виконує трудові операції за наслідуванням;

- складає папір, розриває, розрізує;

- розкладає смужки паперу за кольором та розміром;


- самостійно складає із смужок паперу знайомі предмети за малюнком.Розвиток мовлення на основі збагачення словника назвами кольору, словами, що позначають властивості паперу ( розмокає, рветься, горить тощо) та трудові операції.

Розвиток просторового орієнтування на площині аркуша паперу на основі складання із смужок паперу предметів.

Формування охайності , інтересу до виконання практичних завдань на основі здійснення трудових операцій та об’єктів виготовлення.5.

Робота з глиною та пластиліном

1) Техніко-технологічні відомості.

Застосування глини та пластиліну.

Властивості пластиліну: теплий м'який, холодний –твердий, має колір, можна : розкачати, відщипнути, відрізати, витягнути, з'єднати (зліплювати).

2) Трудові операції. Відщипування маленьких кусочків пластиліну. Скочування. Розкачування. Витягування між долонями. Зліплювання кінців паличок.

3) Об’єкти виготовлення. Палички, кульки, бублики, огірок, морква.


Учень:

- називає властивості пластиліну за запитаннями вчителя та малюнками;

- виконує трудові операції за наслідуванням;
- називає об’єкти виготовлення, виконує за показом вчителя, за наслідуванням


Розвиток мовлення на основі формування знань про властивості пластиліну.

Розвиток дрібної моторики на основі виконання трудових операцій.Каталог: storage -> app -> media -> inkluzyvne-navchannya
inkluzyvne-navchannya -> Програма з корекційно-розвиткової роботи «корекція розвитку»
inkluzyvne-navchannya -> Напн україни навчальні програми для 5-9(10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення
inkluzyvne-navchannya -> Програма з корекційно-розвиткової роботи «театральна логоритміка»
inkluzyvne-navchannya -> Навчальні програми
inkluzyvne-navchannya -> Програма з корекційно-розвиткової роботи «ритміка» для 5-10 класів
inkluzyvne-navchannya -> Програма корекційно-розвиткової роботи «фізика І хімія


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка