Програма спецкурсу в 10 11 класах загальноосвітньої середньої школи
Дата конвертації29.04.2017
Розмір88,8 Kb.
Міністерство освіти і науки України

Відділ освіти Слов’янської райдержадміністрації

Слов’янський районний методичний кабінет

Основи теорії літератури

Програма спецкурсу в 10 – 11 класах

загальноосвітньої середньої школи

(профільний рівень)


Вчитель української мови і літератури

Андріївської ЗОШ І – ІІІ ступенів Лісова Юлія Валентинівна

2015

Пояснювальна записка

Відповідно до нового Державного стандарту метою літературного компоненту в основній школі є розвиток особистості учня, формування в нього читацької культури, літературної компетентності, гуманістичного світогляду, розширення культурно-пізнавальних інтересів особистості, виховання любові, поваги до традицій українського народу, толерантного ставлення до культурних традицій інших народів.

 Літературознавча змістова лінія передбачає вивчення літературних творів у єдності змісту і форми, оволодіння учнями основними літературознавчими поняттями, застосування їх у процесі аналізу та інтерпретації художніх творів, розгляд літературних явищ і фактів у контексті літературного процесу, виявлення специфіки літературних напрямів, течій, шкіл у розвитку української літератури, розкриття жанрово-стильових особливостей художніх творів, ознайомлення учнів з основними принципами художнього перекладу.

Курс «Основи теорії літератури» має своїм завданням дати учням у певній системі основні відомості з теорії літератури.

Знання спецкурсу закладають наукові основи для розуміння суті літератури як одного з видів мистецтв, для оволодіння принципами і прийомами аналізу літературних творів, для розуміння літературного процесу. Отже, курс «Основи теорії літератури» стає основою, на якій базується літературна освіта старшокласників у загальноосвітній школі.

Правильно вказував Аристотель: «Хто хоче насолоджуватися мистецтвом, той має бути обізнаним з ним». Знання загальних положень, що визначають предмет і специфіку художньої літератури, її загальні властивості, необхідні для розуміння особливостей художніх творів ї їх аналізу.

Починаючи з п’ятого класу, учні поступово знайомляться з основними поняттями літератури: родами і жанрами, темою та ідеєю, засобами творення образів, композицією та сюжетом, мовою художнього твору, тропами, елементами віршування, художніми методами та літературними напрямами. Проте програма побудована розрізнено, уривчасто.

Даний спецкурс дасть можливість школярам:  • осмислено, критично, а водночас глибше розуміти світ художнього твору, а крізь нього осягати й внутрішній світ свого співрозмовника – автора, відбитий у проблематиці, образах і мові твору;

  • повторити, систематизувати та узагальнити знання з теорії літератури;

  • зазирнути у творчу лабораторію письменника;

  • спонукати обдарованих учнів до творчості;

  • ретельно підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання.

Опановуючи спецкурс, старшокласники розвиватимуть логічне, образне і творче мислення, експериментаторські, пошукові здібності, навички виразного й усвідомленого читання, ідейно-художнього аналізу творів різних родів літератури, міркуватимуть про своєрідність творчої манери письменників, сприйматимуть розвиток літератури в історичному контексті.

Спецкурс «Основи теорії літератури» розрахований на 35 годин навчального року. Також його можна використовувати як факультативний курс, скоротивши години на власний розсуд учителя.


Кількість годин

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до знань і вмінь учнів

Вступ (1 год.)

1

1

Мета і завдання курсу «Основи теорії літератури». Теорія літератури в системі літературознавства.

Знати і розуміти мету і завдання курсу.

Вміти визначати місце теорії літератури в системі інших наук, її зв’язок з естетикою.

Художній твір (6 год.)

2

1

Принципи аналізу художнього твору (єдність змісту і форми, історизму).

Знати основні теоретико-літературні поняття: тему та ідею художнього твору, проблематику та конфлікти в художньому творі; композицію художнього твору, сюжет і його елементи, позасюжетні елементи; розуміти специфіку художнього образу і літературний тип, прототип,

Коментувати особливості сюжету і композиції3

1

Поняття про ідейно-тематичну основу твору.

4

1

Поняття про композицію літературного твору.

5

1

Сюжет та позасюжетні елементи.

6

1

Поняття «образ», «характер», «тип».

7

1

Засоби творення образів. Прийоми типізації.

Мова художнього твору (10 год.)

8

1

Мова як засіб художнього відображення дійсності. Мова автора і мова персонажів.

Знати основні теоретико-літературні поняття поетичний синтаксис: інверсію, тавтологію, антитезу, анафору; риторичні фігури: риторичне звертання та риторичне запитання; алітерацію і асонанс

Вміти визначати і пояснювати засоби поетичної мови

Знаходити і пояснювати художні засоби

тропи: епітет, постійний епітет, порівняння, метафору, персоніфікацію (уособлення), алегорію, метонімію, синекдоху, гіперболу, оксиморон; символ;9

1

Лексика художнього твору та її особливості (добір слів і граматичних форм, діалектизми, професіоналізми).

10

1

Жаргонізми, варваризми.

11

1

Архаїзми і слов’янізми. Неологізми.

12

1

Тропи. Епітет, порівняння, метафора та її види.

13

1

Символ, оксиморон, метонімія.

14

1

Перифраз, гіпербола, літота.

15

1

Іронія і сарказм.

16

17


2

Поетичний синтаксис.

18

1

Фоніка – наука про звукову організацію мови.

Елементи віршування (6 год.)

19

1

Мова віршова і прозова.

системи віршування: метричну, силабічну, тонічну та силабо-тонічну, двоскладові та трискладові стопи; віршові розміри: ямб, хорей, дактиль, амфібрахій та анапест; ознаки класичного сонета;

вміти визначати віршовий розмір20

1

Системи віршування.

21

22


2

Силабо-тонічна системи (ритмічний лад та розміри).

23

1

Строфи й римування.

24

1

Народнопісенний вірш і його літературна обробка.

Розвиток літературних родів і видів (4 год.)

25

1

Поняття про роди і жанри літературних творів.

Вміти визначати жанри творів, пояснювати особливості кожного

види ліричних творів за тематикою: філософську, патріотичну, громадянську, пейзажну й інтимну, ліро-епічні твори26

1

Загальні властивості епічних творів. Їх види.

27

1

Загальні властивості ліричних творів. Їх види.

28

1

Загальні властивості драматичних творів. Їх види.

Розвиток художніх методів і літературних напрямів (6 год.)

29

1

Поняття про стиль, літературний напрям і художній метод.

Орієнтуватися в основних стильових тенденціях Знати основні літературні напрями, течії. Визначати їх найхарактерніші особливості. літературного процесу певного періоду та особливості

30

1

Класицизм, сентименталізм.

31

1

Романтизм, реалізм.

32

33


2

Модернізм.

34

1

Авангардизм.

35

1

Підсумковий урок.


Основні вимоги до знань і вміння учнів з спецкурсу
„Основи терії літератури”
• Учні повинні знати:
визначення основних літературних термінів;
основні ознаки літературних понять;
родові і жанрові особливості творів;
основні стильові тенденції української літератури;
основні етапи розвитку української літератури, найважливіші факти літературного процесу.
• Учні повинні вміти:
аналізувати художній твір з урахуванням його художньої, естетичної та ідейної цілісності;
визначати оригінальність та новаторство художнього твору;
визначати найхарактерніші ознаки літературних напрямів і течій;
визначати найхарактерніші ознаки літературного процесу певного періоду та особливості індивідуального стилю митця;
працювати з літературно-критичними статтями, користуватися довідниками та словниками;
писати рецензії на прочитані книжки;
готувати реферати, доповіді, повідомлення на літературні теми.


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка