Програма творчого конкурсу з «основи здоров’Я» для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянстваСкачати 105,01 Kb.
Дата конвертації18.11.2017
Розмір105,01 Kb.
ТипПрограма
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА
Інститут педагогіки і психології

Затверджено Рекомендовано

На засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту

НПУ ім. М. П. Драгоманова

Протокол №__ від « » 2015 р. Протокол № від « » 2015 р.

Голова Приймальної комісії Голова Вченої радиАндрущенко В. П. Бондар В.І


Програма творчого конкурсу

з «ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я»

для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства.

При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня«Бакалавр»

на базі повної загальної середньої освіти


спеціальність 6.01.02.06 «Здоров’я людини*»

Київ - 2015ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Творчий конкурс з основ здоров’я базується на шкільний програмі з предмету «Основи здоров’я», затвердженою Міністерством освіти і науки України (Програма для 5-9 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів» — К.: Перун, 2005). Підготовку до проходження конкурсу рекомендується здійснювати за підручниками «Основи здоров’я», рекомендованими Міністерством освіти і науки України, наступних авторів:

- Бойченко Т.Є., Василашко І.П., Коваль Н.С., видавництва Генеза;

- Воронцова Т. В., Пономаренко В. С., видавництва Алатон;

- Тагліна О.В., видавництва Ранок.


Конкурсне завдання включає теоретичну і практичну частини. Можливий зміст завдань відповідає наведеній нижче програмі. Конкурс проводиться в усній або письмовій формі. Для виконання практичного завдання абітурієнти забезпечуються необхідними довідковими та інформаційними матеріалами. Перед проведенням конкурсу з абітурієнтами проводиться консультація щодо умов його виконання. Час на виконання конкурсного завдання складає 45 хвилин.  1. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТА НА ВСТУПНОМУ ВИПРОБУВАННІ

(ТІЛЬКИ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ)

За шкалою університету

Визначення

Характеристика відповідей абітурієнта

на питання теоретичного змісту

на питання практичного змісту

100-123 бали

Низький

Абітурієнт не усвідомлює змісту питання білету, тому його відповідь не має безпосереднього відношення до поставленого питання. Наявна повна відсутність уміння міркувати.

Обсяг розв'язаних задач < 50%. У абітурієнта відсутня просторова уява, необхідна для розв'язування задачі.

124-149 балів

Задовільний

Відповіді на питання білету носять фрагментарний характер, характеризуються відтворенням знань на рівні запам'ятовування. Абітурієнт поверхово володіє умінням міркувати, його відповіді супроводжуються другорядними міркуваннями, які інколи не мають безпосереднього відношення до змісту запитання.

Обсяг розв'язаних задач у межах 50-75%. Абітурієнт погано володіє графічними засобами відтворення просторових властивостей предметів на площині

150-174 балів

Достатній

У відповідях на питання білету допускаються деякі неточності або помилки непринципового характеру. Абітурієнт демонструє розуміння навчального матеріалу на рівні аналізу властивостей. Помітне прагнення абітурієнта логічно розмірковувати при відповіді на питання білета.

Обсяг правильно розв'язаних задач >75%. Результат розв'язування задачі містить окремі неточності і незначні помилки.

175-200 балів

Високий

Абітурієнт дає повну і розгорнуту відповідь на питання білету. Його відповіді свідчать про розуміння навчального матеріалу на рівні аналізу закономірностей, характеризуються логічністю і послідовністю суджень, без включення випадкових і випадання істотних з них.

Обсяг правильно розв'язаних задач =100%. Кожна розв'язана задача супроводжується ґрунтовним поясненням. Абітурієнт без помилок відтворює просторові властивості предметів на площині

Оцінювання рівня знань абітурієнтів проводиться кожним із членів предметної комісії окремо, відповідно до критеріїв оцінювання. Загальний бал оцінювання рівня знань абітурієнта виводиться за результатами обговорення членами комісії особистих оцінок відповідей абітурієнтів. Бали (оцінки) вступного фахового випробування виголошуються головою предметної комісії усім абітурієнтам, хто приймав участь у випробуванні після закінчення іспиту.


  1. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


Теоретична частина конкурсу

Феномен життя і здоров'я людини. Життя як феномен. Здоров'я як явище людського життя, його необхідна і докорінна характеристика. Взаємозв'язок основних ознак, складових і чинників здоров'я. Хвороба, її ознаки. Поняття про третій стан (стан передхвороби). Цінність і неповторність життя. Основи психологічних та моральних засад безпеки людини. Вплив психологічних властивостей та етичних засад людини на її дії в різних життєвих ситуаціях. Здоров'я в ієрархії життєвих цінностей. Відповідальність за власне здоров'я.

Поняття про фізіологічну і соціальну зрілість. Ознаки фізіологічної та соціальної зрілості. Соціальні аспекти статевого дозрівання. Взаємозв'язок фізіологічної й соціальної зрілості. Готовність до дорослого життя Моніторинг фізичної складової здоров’я. Продовження роду як одне з основних призначень людини. Шкідливість для здоров'я раннього статевого життя та вагітності неповнолітніх. Репродуктивне здоров'я молоді. Фактори впливу і ризики. Негативний характер впливу наркотичних речовин на репродуктивну систему підлітків та молоді. Особлива шкідливість для здоров’я сумісної дії тютюнового диму і алкоголю. Стан здоров’я молоді в Україні. Поняття про ІПСШ. Шляхи зараження ІПСШ. Причини, умови розвитку й наслідки ВІЛ/СНІДу. Протидія стигмі й дискримінації ВІЛ-інфікованих.

Всебічний розвиток особистості. Значення всебічного розвитку для формування особистості молодої людини. Взаємовплив психічної та духовної складових здоров'я. Чинники формування духовної складової здоров'я. Естетичні та моральні засади здоров'я . Краса і здоров'я. Самопізнання і самовиховання особистості. Формування особистості шляхом самопізнання, самовизначення і самовиховання. Способи саморегуляції. Пам'ять та увага. Розвиток сприйняття, пам'яті та уваги.

Надзвичайні ситуації (НС) соціального, природного та техногенного походження, причини їх виникнення. Людський фактор у формуванні безпеки людини. Глобальні небезпеки. Викрадення дітей і торгівля ними. Безпритульність. Залучення до небезпечних видів бізнесу та найгірших видів праці. Основні принципи порятунку та захисту людей. Оптимальні дії під час конкретних НС. Перша допомога при НС. Дія рятувальних служб при НС. Права і обов'язки людини під час НС та в період ліквідації їх наслідків.

Безпека в сучасному суспільстві. Безпека на дорогах. Правила для мотоциклістів. Перевезення пасажирів на мотоциклі. Екологічна безпека. Вплив екологічних умов проживання на здоров'я людини. Уникнення небезпеки в кримінальних ситуаціях пограбування, шантажу, нападу. Захист від релігійних сект. Основи самозахисту у кримінальних ситуаціях та його межі. Правова відповідальність неповнолітніх. Органи охорони правопорядку. Небезпеки під час терористичних актів. Основи самозахисту під час терористичних актів. Соціальні небезпеки у місцях проживання. Соціальні патології. Соціальні конфлікти. Інформаційна безпека. Безпека людини: економічна, продовольча, екологічна, особиста, громадська, політична. Створення безпечних умов життєдіяльності з урахуванням індивідуальних особливостей. Основи міжнародного та національного законодавства щодо безпеки і здоров'я людини. Безпека людини у контексті концепції ООН про сталий розвиток людства.

Оздоровчі системи. Поняття про оздоровчі системи. Оздоровче харчування. Сучасні й традиційні системи харчування. Основи безпеки харчування. Хвороби, до яких призводить неякісне, незбалансоване харчування. Перша допомога при харчових отруєннях кишкових інфекціях. Харчові добавки. Рухова активність і здоров’я. Позитивний вплив на здоров’я занять фізичною культурою. Поняття про оптимальний рівень фізичної активності. Хвороби та порушення нормального розвитку, що виникають в наслідок гіподинамії. Комплекси фізичних вправ і їх вплив на розвиток різних систем організму. Фізичні вправи спрямовані на корекцію порушень постави. Загартування. Методика загартування. Режим дня як оздоровча технологія в умовах інтенсивного розумового навантаження. Гігієнічні умови вдома і школі. Режим провітрювання. Значення вологого прибирання. Шляхи попередження розвитку патології зору. Гімнастика для очей. Вплив на органи слуху та нервову систему сильних звуків високих і низьких частот.
Практична частина конкурсу

1. Моделювання ситуацій* надання першої допомоги під час НС.

2. Виконання алгоритму надання першої допомоги при отруєннях та

кишкових інфекціях.

3. Моделювання ситуації* відмови від небезпечних пропозицій в умовах тиску

і загрози насилля.

4. Моделювання ситуації* уникнення нападу і пограбування.

5. Методи розвиток пам'яті та уваги.

6. Визначення рівня індивідуального розвитку.

7. Оцінка індивідуального рівня фізичного здоров'я.

8. Самооцінка рівня фізичного здоров'я.

9. Оцінка запропонованого харчового раціону.

10. Оцінка чинників ризику, що впливають на репродуктивне здоров'я.

11. Визначення безпечних умов життєдіяльності.

12. Визначення місця здоров'я в ієрархії життєвих цінностей.

* конкретна ситуація позначається в питанні
  1. Для пільгових категорій осіб, яким надано право складати вступні випробування (особи, що потребують особливих умов складання випробувань) в НПУ імені М. П. Драгоманова за рішенням Приймальної комісії створюються особливі умови для проходження вступних випробувань.
  1. СТРУКТУРА БІЛЕТУ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

Інститут педагогіки і психології
Вступне випробування зі «Здоров’я людини»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «Бакалавр»

Галузь знань: Фізичне виховання,спорт і здоров’я людини

Напрям підготовки «Здоров’я людини*»

На базі повної загальної середньої освітиЕкзаменаційний білет № __

1. Поняття про ІПСШ. Шляхи зараження ІПСШ.
2. Соціальні небезпеки у місцях проживання
3. Оцінка запропонованого харчового раціону.


Затверджено на засіданні Приймальної комісії НПУ ім. М. П. Драгоманова

Протокол № від « » березня 2015р.


Голова предметної комісії / /

Підпис Прізвище, ім'я, по-батькові  1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Програма з предмету «Основи здоров’я» для 5-9 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів» — Київ: в-во «Перун», 2005.

Підручниками,

2. Бойченко Т.Є., Василашко І.П., Коваль Н.С. Підручник «Основи здоров’я» 5, 6, 7, 8, 9 класи. – Київ: в-во «Генеза».

3. Воронцова Т. В., Пономаренко В. С. Підручник «Основи здоров’я» 5, 6, 7, 8, 9 класи. – Київ. в-во «Алатон»4. Тагліна О.В. Підручник «Основи здоров’я» 5, 6, 7, 8, 9 класи. – Харків.: в-во «Ранок».Каталог: images -> pk-2015 -> програми вступних -> Педагогіки і психології -> нове -> здоровя
images -> Розвиток вітчизняної системи електронних наукових видань
images -> Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україни
програми вступних -> Програма додаткового вступного випробування
програми вступних -> Програма творчого конкурсу з технологічної освіти для громадян Укрїни, іноземних громадян та осіб без громадянства
здоровя -> Програма вступного фахового випробування
програми вступних -> Програма фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр"
програми вступних -> Програма вступного випробування (співбесіди)


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка