Програма вступного випробування «спеціальна педагогіка з методиками спеціальної освіти»Скачати 496,69 Kb.
Дата конвертації16.11.2018
Розмір496,69 Kb.
ТипПрограма
Міністерство освіти і науки України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова приймальної комісії

проф. Безлюдний О.І.

________________________

«___»______________2018 р.

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

«СПЕЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА З МЕТОДИКАМИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ»
на базі ОКР молодший спеціаліст

з скороченим (нормативним) терміном навчання 1 р. 10 м.

Спеціальність 016 Спеціальна освіта (логопедія)(денна та заочна форми навчання)
Умань-2018
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Основною метою вступного екзамену зі спеціальної педагогіки з методиками спеціальної освіти є перевірка знань та вмінь абітурієнтів.Абітурієнт повинен знати:

   • особливості становлення та розвитку спеціальної педагогіки;

   • особливості організації інклюзивної освіти у сучасних умовах;

   • поняття спеціальної педагогіки, її значення як науки;

   • мету і завдання спеціальної педагогіки;

   • структуру спеціальної педагогіки;

   • міждисциплінарні зв’язки спеціальної педагогіки;

   • наукові основи спеціальної педагогіки;

   • історію становлення і розвитку національних систем спеціальної освіти;

   • основи дидактики спеціальної педагогіки;

 • принципи спеціальної освіти;

 • технології і методи спеціальної освіти;

 • форми організації спеціальної освіти.

Абітурієнт повинен вміти:

 • використовувати сучасні методи і технології психодіагностичної, психокорекційної, психореабілітаційної, психотерапевтичної роботи з дітьми, що мають труднощі в сприйнятті інформації, порушення уваги, пам’яті, мовлення, інтелектуальної діяльності й емоційно-вольової сфери, а також труднощі в навчанні;

 • використовувати методи психологічного консультування і психологічної підтримки;

 • чітко визначати зміст, основні форми та методи навчально-виховної роботи в умовах спеціальної освіти;

 • володіти технологіями інклюзивної освіти;

 • ефективно використовувати методичні прийоми роботи з дітьми, що мають труднощі в сприйнятті інформації, порушення уваги, пам’яті, мовлення, інтелектуальної діяльності й емоційно-вольової сфери, а також труднощі в навчанні.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

знань і вмінь вступників


Високий рівень

200,0

Абітурієнт ґрунтовно, повно та послідовно викладає навчальний матеріал зі спеціальної педагогіки та методик її викладання; володіє технологіями спеціальної та інклюзивної освіти; виявляє повне розуміння матеріалу; логічно і послідовно обґрунтовує свої думки; глибоко розкриває суть питання; застосовує теоретичні знання для аналізу, оцінювання, узагальнення навчального матеріалу; усвідомлено використовує елементи передового та власного педагогічного досвіду, проявляє творчий підхід під час виконання практичних завдань.

190,5 – 199,0

Абітурієнт ґрунтовно, повно та послідовно викладає навчальний матеріал зі спеціальної педагогіки та методик її викладання; володіє технологіями спеціальної та інклюзивної освіти; виявляє повне розуміння матеріалу; логічно і послідовно обґрунтовує свої думки; розкриває суть питання; застосовує теоретичні знання для узагальнення навчального матеріалу; використовує елементи передового педагогічного досвіду, проявляючи творчий підхід під час виконання практичних завдань.

181,0- 189,5

Абітурієнт ґрунтовно, повно та послідовно викладає навчальний матеріал зі спеціальної педагогіки та методик її викладання; володіє технологіями спеціальної та інклюзивної освіти; виявляє повне розуміння матеріалу, послідовно обґрунтовує свої думки; розкриває суть питання; застосовує теоретичні знання для узагальнення навчального матеріалу; орієнтується в передовому педагогічному досвіді; практичні завдання виконує переважно на продуктивно-репродуктивному рівні з елементами творчої діяльності, демонструючи сформованість практичних умінь та навичок.

Достатній рівень

171,5 - 180,0

Абітурієнт виявляє достатні знання і розуміння основних положень зі спеціальної педагогіки та методик її викладання, але допускає деякі помилки, які сам виправляє; у відповіді допускає поодинокі недоліки в послідовності викладу матеріалу; уміє зіставляти та узагальнювати засвоєний матеріал; робить власні висновки; демонструє типові прийоми застосування теоретичних знань при виконанні практичного завдання.

162,0 - 170,5

Абітурієнт виявляє достатні знання і розуміння основних положень зі спеціальної педагогіки та методик її викладання, але допускає деякі помилки, які сам виправляє; у відповіді допускає поодинокі недоліки в послідовності викладу матеріалу; уміє зіставляти та узагальнювати засвоєний матеріал; робить власні висновки.

152,5-161,1

Абітурієнт виявляє достатні знання і розуміння основних положень зі спеціальної педагогіки та методик її викладання, але допускає деякі помилки, які сам виправляє; у відповіді допускає поодинокі недоліки в послідовності викладу матеріалу; уміє узагальнювати засвоєний матеріал.

Середній рівень

143,0 – 151,6

Абітурієнт виявляє знання і розуміння основних положень зі спеціальної педагогіки та методик її викладання, але допускає значні помилки у викладі матеріалу, які свідчать про недостатньо глибоке засвоєння теоретичних понять; володіє матеріалом на репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння; частково розкриває практичні питання при допомозі викладача.

133,5-142,1

Абітурієнт виявляє знання і розуміння основних положень зі спеціальної педагогіки та методик її викладання, але допускає значні помилки у викладі матеріалу, які свідчать про недостатньо глибоке засвоєння теоретичних понять; володіє матеріалом на репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння; має труднощі щодо використання засвоєних знань на практиці.

124,0 – 132,6

Абітурієнт виявляє знання і розуміння основних положень зі спеціальної педагогіки та методик її викладання, але допускає значні помилки у викладі матеріалу, які свідчать про недостатньо глибоке засвоєння теоретичних понять; володіє матеріалом на репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння; має загальні уявлення про педагогічну діяльність.

Низький рівень

118,0 – 123,4

Абітурієнт виявляє поверхові знання зі спеціальної педагогіки та методик її викладання; не вміє виділити теоретичний і фактичний матеріал; непослідовно і невпевнено відповідає на запитання; виявляє не сформованість практичних умінь та навичок.

112,0 – 117,4

Абітурієнт виявляє поверхові знання зі спеціальної педагогіки та методик її викладання; не вміє виділити теоретичний і фактичний матеріал; невпевнено відповідає на запитання.

106,0 – 111,4

Абітурієнт виявляє поверхові знання зі спеціальної педагогіки та методик її викладання.


СТРУКТУРА ОЦІНКИ
Питання екзаменаційного білета оцінюється за шкалою від 106 до 200 балів. Загальна оцінка за вступне випробування визначається як середнє арифметичне оцінок за кожне питання поділене на кількість питань екзаменаційного білету.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ


   1. Спеціальна педагогіка як наука.

Особливості становлення спеціальної педагогіки в системі наукового знання. Значення спеціальної педагогіки як науки. Види порушень психофізичного розвитку. Інтеграція та інклюзія у сучасній освіті.

2. Основні поняття та завдання спеціальної педагогіки.

Мета, предмет та завдання спеціальної педагогіки. Основні напрями та принципи спеціальної педагогіки. Основні категорії спеціальної педагогіки. Функції спеціальної педагогіки. Структура спеціальної педагогіки.3. Спеціальна педагогіка в системі наукового знання.

Місце спеціальної педагогіки у системі наукового знання. Спеціальна педагогіка та інші розділи педагогіки. Міждисциплінарні зв'язки спеціальної педагогіки.4. Методи дослідження у спеціальній педагогіці.

Теоретичні та емпіричні методи дослідження. Діагностика в спеціальній педагогіці та психології. Класифікація порушень у спеціальній педагогіці.5. Становлення і розвиток наукових основ спеціальної педагогіки.

Соціокультурні основи спеціальної педагогіки. Економічні основи спеціальної педагогіки. Правові основи спеціальної освіти. Клінічні основи спеціальної педагогіки. Лінгвістичні і психолінгвістичні основи спеціальної педагогіки.6. Історія становлення і розвитку національних систем спеціальної освіти.

Періоди становлення систем спеціальної освіти. Перший період еволюції: від агресії і нетерпимості до усвідомлення необхідності піклування інвалідами. Другий період еволюції: від усвідомлення необхідності піклування інвалідами до усвідомлення можливості навчання глухих і сліпих дітей. Третій період еволюції: від усвідомлення можливості навчання дітей з сенсорними порушеннями до визнання права аномальних дітей на освіту. Четвертий період еволюції: від усвідомлення необхідності спеціальної освіти для окремих категорій дітей з відхиленнями в розвитку до розуміння необхідності спеціальної освіти для всіх, хто її потребує. Розвиток і диференціація системи спеціальної освіти. П’ятий період еволюції: від рівних прав до рівних можливостей.7. Основний зміст дидактики спеціальної педагогіки.

Принципи спеціальної освіти. Технології і методи спеціальної освіти. Форми організації спеціальної освіти. Засоби забезпечення корекційно-освітнього процесу в системі спеціальної освіти.Професійна діяльність й особистість педагога системи спеціальної освіти.8. Характеристика освіти осіб з порушеннями розумового розвитку.

Предмет и завдання олігофренопедагогіки. Спеціальна освіта дітей із затримкою психічного розвитку. Освіта осіб з порушенням розумового розвитку (розумовою відсталістю).9. Педагогічна допомога дітям з порушеннями мовлення.

Предмет логопедії, її становлення як інтеграційної галузі знань. Анатомо-фізіологічні механізми мови й основні закономірності її розвитку у дітей. Причини мовленнєвих порушень. Основні види мовленнєвих порушень. Система спеціальних закладів для дітей з порушеннями мовлення.10. Педагогічні освітні системи для осіб з порушеннями слуху.

Предмет і завдання сурдопедагогіки. Причини порушень слуху, їх діагностика і медична реабілітація. Педагогічна класифікація осіб з недоліками слуху. Історія сурдопедагогіки. Педагогічні системи спеціальної освіти осіб з порушеннями слуху. Спеціальні технічні засоби для осіб з порушенням слуху. Професійна освіта і соціальна адаптація осіб з порушенням слуху.11. Спеціальна освіта осіб з порушеннями зору.

Предмет і завдання тифлопедагогіки. Історія тифлопедагогіки. Причини і наслідки порушення зору і способи його компенсації. Дошкільна освіта дітей з порушеннями зору. Навчання дітей з недоліками зору у школі. Профорієнтація, професійна освіта і трудова діяльність осіб з порушеннями зору.12. Спеціальна освіта при аутизмі й аутистичних рисах особистості.

Поняття про синдром раннього дитячого аутизму й аутистичні риси особистості. Причини аутизму. Клініко-психолого-педагогічна характеристика. Можливості розвитку, освіти й соціалізації дітей з аутизмом. Корекційно-педагогічна допомога при аутизмі.13. Спеціальна освіта осіб з порушеннями опорно-рухового апарату.

Види порушень опорно-рухового апарату. Загальна характеристика порушення опорно-рухового апарату. Структура рухового дефекту. Порушення психіки при дитячому церебральному паралічі. Мовленнєві порушення при дитячому церебральному паралічі. Корекційна робота при порушеннях опорно-рухового апарату. Система спеціалізованої допомоги дітям із порушеннями опорно-рухового апарату.14. Розвиток й освіта осіб зі складними порушеннями розвитку.

Поняття про складні порушення розвитку. Основні групи дітей зі складними порушеннями. Завдання психолого-педагогічного супроводу розвитку дитини із складним дефектом. Психолого-педагогічні основи розвитку й освіти осіб зі складними дефектами. Особливості організації спеціальної освіти для осіб зі складними порушеннями в розвитку.15. Сучасна система спеціальних освітніх послуг.

Профілактика, рання діагностика і рання комплексна допомога дітям з особливими освітніми потребами. Дошкільна освіта дітей з особливими освітніми потребами. Шкільна система спеціальної освіти. Професійна орієнтація, система професійної освіти осіб з обмеженими можливостями. Спеціальна освіта за кордоном та в Україні. Перспективи розвитку спеціальної освіти в Україні.16.Теорія та спеціальна методика виховання дітей з вадами мовлення

Сучасні проблеми виховної роботи в спеціальній школі. Предмет і завдання спеціальної методики виховної роботи. Сутність національного виховання як цілісної системи. Об’єкт і суб’єкт виховання. Система виховного процесу. Мета, зміст, форми і методи виховання. Зумовленість мети виховання соціальним умовам. Напрямки виховання. Принципи виховання. Корекція недоліків психофізичного розвитку дітей-логопатів, формування особистості як головні завдання виховної роботи. Взаємозв’язок спеціальної методики виховної роботи з спеціальною педагогікою та психологією, нейропсихологією та іншими науками.17. Спеціальна методика математики

Завдання та зміст курсу математики в допоміжній школі. Вплив математики на корекцію у розумово відсталих дітей психічних відхилень. Основні методи навчання математики в допоміжній школі. Особливості використання методів навчання на уроках математики в молодших і старших класах допоміжної школі. Форми контролю математичних знань учнів допоміжної школи. Урок математики в допоміжній школі, його освітні, виховні, корекційно-розвиваючі та практичні завдання. Позакласна робота з математики в допоміжній школі. Особливості позакласної роботи. Завдання та зміст пропедевтичного періоду з математики в допоміжній школі. Особливості оволодіння розумово відсталими дітьми знаннями з наочної геометрії. Особливості формування у розумово відсталих дітей математичного мислення в процесі розв’язування задач. Типи арифметичних задач, які розв’язуються учнями протягом всього періоду навчання. Значення арифметичних задач для розвитку і корекції недоліків психічної діяльності школярів. Формування у розумово відсталих учнів поняття про табличне множення і ділення в межах 20. Послідовність формування часових понять у розумово відсталих учнів. Місце звичайних дробів у програмі з математики допоміжної школи. Методика і послідовність вивчення дій множення і ділення багатоцифрових чисел учнями допоміжної школи.18. Спеціальна методика початкового навчання мови

Предмет та завдання спеціальної методики мови. Спеціальна методика мови як окрема дидактика. Зв’язок спеціальної методики мови з іншими науками. Загальне поняття про методи навчання рідної мови. Класифікація методів навчання мови та особливості їх застосування у спеціальній школі. Види документації у спеціальній школі. Звукова система української мови. Розкрити суть поняття «розвиток мовлення». Сутність процесу навчання грамоти. Завдання та специфіка навчання грамоти в спеціальній школі. Розкрити сутність поняття «писемне мовлення». Методи навчання грамоти. Зміст та завдання добукварного періоду навчання грамоти. Основні методи роботи в добукварному періоді навчання. Методика роботи над казкою в добукварний період. Завдання та зміст букварного періоду навчання грамоти. Робота над реченням в букварному періоді навчання грамоти. Загальна характеристика процесу письма. Методика ознайомлення учнів з новою буквою на уроці письма.19. Спеціальна методика «Я і Україна»

Методи наукового дослідження у природознавстві. Зв’язок спеціальної методики природознавства з іншими науковими дисциплінами. Охарактеризуйте принцип доступності при викладанні курсу «Я і Україна». Спецметодика викладання природознавства – педагогічна наука, її предмет і завдання. Дидактичні особливості методики викладання природознавства. Самостійна робота у структурі уроку-екскурсії. Демонстрування дослідів на уроках курсу «Я і Україна». Специфічні принципи вивчення природознавства. Охарактеризуйте принцип науковості при викладанні курсу «Я і Україна». Предметний урок, його значення і структура. Характеристика принципу наочності при викладанні предмету «Я і Україна». Принципи систематичності й послідовності при викладанні предмету «Я і Україна». Словесні методи навчання та їх характеристика. Вимоги до сучасного уроку. Комбінований урок, його структура і значення. Формування уявлень шляхом спостережень та описів. Поняття про методи і методичні прийоми. Загальні принципи формування понять. Структура узагальнюючого уроку. Розповідь, як форма монологічного викладу навчального матеріалу.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Вержиховська О. М. Формування моральних якостей у розумово відсталих молодших школярів у позакласній виховній роботі: монографія / О. М. Вержиховська. – Кам’янець-Подільський : видавець Зволейко Д. Г., 2009. – 228 с.

 2. Висоцька А. М. Основні напрямки виховної роботи з формування спеціальної поведінки учнів спеціальних шкіл-інтернатів: методичний посібник / А. М. Висоцька, І. І. Івашина. – Черкаси : ЧОІПОПП, 2003. – 31 с.

 3. Марченко І. С. Спеціальна методика початкового навчання української мови (логопедична робота з корекції порушень мовлення у дошкільників). Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Спеціальність: Корекційна освіта (логопедія) / І. С. Марченко, – 1 –видання. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2010. – 288с.

 4. Методика навчання учнів 1-4 класів спеціальної школи: навч. посіб. / за ред. О. В.Гаврилова. – Кам’янець-Подільський : Друк- Сервіс, 2011. – 312 с.

 5. Спеціальна педагогіка: Понятійно-термінологічний словник / за ред. В. І. Бондаря. – Луганськ : Альма-матер, 2003 – 436 с.

 6. Чепка О. В. Сучасні системи спеціальної педагогіки та психології : навчально-методичний посібник / укладач О. В. Чепка. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2015. – 108 с.

 7. Чередніченко Н. В. Початковий курс навчання української мови молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення (ТПМ). Навчально-методичний посібник (курс лекцій) / Н. В. Чередніченко. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2012. – 208 с.

Затверджено на засіданні кафедри спеціальної освіти(Протокол № 6 від 25 січня 2018 р.)

Голова фахової атестаційної комісії І. А. Малишевська.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка