Протидія злочинам у сфері високих інформаційних технологійСкачати 95.02 Kb.
Дата конвертації20.07.2017
Розмір95.02 Kb.
Міністерство внутрішніх справ України

Одеський державний університет внутрішніх справ

протидія злочинам у сфері високих інформаційних технологій органами внутрішніх справ

ВОРОНОВ Ігор Олександрович - доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Одеського державного університету внутрішніх справ


реферат

Одеса – 2012


Мета роботи. Поява та розвиток високих інформаційних технологій являє собою масштабний динамічний процес, який має постійний та цілеспрямований характер. Внаслідок цього невпинно удосконалюються і створюються нові засоби та способи обробки інформації, підвищується швидкість передачі даних, з’являються нові види каналів зв’язку, виникають раніше невідомі або недосяжні послуги. Інформатизація суспільства надала кожному її члену можливість користуватися такими здобутками для повноцінної життєдіяльності та функціонування у сучасних умовах. Неможливість здійснення вибірковості у розповсюдженні й впровадженні здобутків високих інформаційних технологій призвела до того, що кримінальні структури стали їх активним необмеженим споживачем. Таким чином вони отримали гнучку структуру управління, високу пластичність індивідуальної й організованої кримінальної діяльності, специфічну інфраструктуру. Це також призвело до виникнення нових видів кримінальних діянь і певного поширення числа потенційних потерпілих.

Науково-теоретичне підґрунтя дослідження склали праці вчених з теорії оперативно-розшукової діяльності, криміналістики та кримінального процесу, теорії інформації та управління: К.В. Антонова, В.П. Бахіна, А.І. Берлача, В.Д. Берназа, К.І. Бєлякова, В.В. Бірюкова, В.М. Бутузова, М.П. Водька, А.Ф. Волобуєва, В.І. Галагана, Ю.М. Грошевого, Е.О. Дідоренка, О.Ф. Долженкова, В.П. Захарова, А.В. Іщенка, А.І. Марущака, С.С. Овчинського, Ю.Ю. Орлова, В.Л. Ортинського, М.А. Погорецького, Б.Г. Розовського, М.Б. Саакяна, М.В. Салтевського, М.Я. Сегая, О.П. Снігерьова, Д.С. Чернавського та інших.

Окремим аспектам протидії злочинам у сфері високих інформаційних технологій присвячені наукові розробки вчених України й інших держав СНД: П.Д. Біленчука, А.С. Білоусова, Л.В. Борисової, Н.Л. Волкової, Ю.В. Гавриліна, В.О. Голубєва, А.І. Журби, М.В. Карчевського, В.Є. Козлова, В.В. Крилова, М.Ю. Літвінова, О.В. Манжая, В.О. Мєщерякова, Т.А. Пазинич, Д.В. Пашнєва, В.Д. Поливанюка, Е.В. Рижкова, B.Ю. Рогозіна, О.А. Самойленко, Ю.В. Степанова, Л.Л. Тимченка, О.А. Федотова, І.Ф. Хараберюша, В.П. Шеломєнцева та інших.

Були використані також праці фахівців дальнього зарубіжжя, зокрема: К. Бернір (K. Bernier), Д. Говіта (D. Howitt), Е. Гружи (E. Gruza), К. Дамбека (K. Dambiec), К. Дунгана (K. Dunham), Ф. Донован (F. Donovan), Й. Кесі (E. Casey), Д. Мєльніка, (J. Melnick), Я. Мошчиньскі (J. Moszczyński), М. Новака (M. Nowak), Г. Прайса (G. Price), Д. Реткліфа (J. Ratcliffe), В. Філіпковського (W. Filipkowski), Т. Хольтца (T. Holtz), П. Хлебовіча (P. Chlebowicz), К. Шелдона (K. Sheldon).

Вибір даної теми наукової роботи зумовили наукова і практична значущість досліджуваної проблеми, недостатній рівень її розробленості, а також нагальна потреба впровадження відповідних наукових результатів у практичну діяльність оперативних підрозділів органів внутрішніх справ, на які покладено безпосередні завдання з протидії злочинам у сфері високих інформаційних технологій.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є комплексне вивчення організації і тактики протидії злочинам у сфері високих інформаційних технологій органами внутрішніх справ.

Для досягнення поставленої мети вирішувались такі завдання:


 • встановити причинно-наслідковий зв’язок інформатизації суспільства зі злочинами у сфері високих інформаційних технологій, надати характеристику високим інформаційним технологіям як системоутворюючому фактору та виділити структурні елементи;

 • визначити стан наукової розробленості проблеми оперативно-розшукової протидії злочинам у сфері високих інформаційних технологій на основі аналізу вітчизняних і зарубіжних досліджень;

 • удосконалити понятійно-термінологічний апарат оперативно-розшукової протидії злочинам у сфері високих інформаційних технологій;

 • надати пропозиції щодо вдосконалення структурно-функціонального забезпечення оперативно-розшукової протидії зазначеним злочинам;

 • обґрунтувати необхідність застосування стандартизованих програмних засобів для візуального аналізу даних та виявлення прихованих зв’язків у досліджуваній сфері та визначити основні напрями їх використання;

 • запропонувати комплексну систему спостереження за некримінальними і кримінальними діями, операціями та процесами в національному сегменті мережі Інтернет;

 • впровадити у практичну діяльність оперативних підрозділів правоохоронних органів України рекомендації щодо проведення оперативного пошуку ознак злочинів;

 • розробити пропозиції щодо удосконалення оперативної розробки осіб, які готують або вчиняють злочини у сфері високих інформаційних технологій;

 • запропонувати шляхи підвищення ефективності використання конфіденційної допомоги громадян;

 • визначити особливості використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному судочинстві.

Наукова новизна полягає в тому, що дана наукова робота є першим комплексним дослідженням організаційних і тактичних основ оперативно-розшукової протидії злочинам у сфері високих інформаційних технологій органами внутрішніх справ.

У межах здійсненого дослідження сформульовано низку теоретичних положень і висновків, а саме: • визначено тенденції у розвитку злочинної діяльності у сфері високих інформаційних технологій;

 • з’ясовано специфічну ознаку злочинності у зазначеній сфері, яка полягає у тому, що спільноти злочинців взаємодіють переважно за мережевим принципом, а тому не завжди мають сталу, чітко визначену організаційну будову;

 • розроблено пропозиції щодо структурно-функціонального забезпечення оперативно-розшукової протидії злочинам у сфері високих інформаційних технологій;

 • запропоновано застосовувати каскадний метод навчання для підготовки (перепідготовки) працівників оперативних підрозділів та професорсько-викладацького складу навчальних закладів МВС;

 • запропоновано використання технологій візуального аналізу даних та виявлення прихованих зв’язків у інформаційно-аналітичному забезпеченні оперативно-розшукової протидії злочинам у сфері високих інформаційних технологій;

 • запропоновано нормативно закріпити поняття “національний сегмент мережі Інтернет” сукупність інформаційних мереж, систем і ресурсів, підключених до мережі Інтернет, які розташовані на території України та (або) використовують доменні ієрархічні імена національного сегменту мережі Інтернет;

 • обґрунтовано необхідність здійснення оперативно-розшукового моніторингу ресурсів національного сегменту мережі Інтернет, визначено його види та об’єкти;

 • визначено поняття спеціальних програмних засобів, під якими слід розуміти сукупність програм системи обробки інформації, які спеціально розроблені, запрограмовані або пристосовані для негласного отримання цифрових даних;

 • запропоновано використання шифрованого зв’язку із закритим початковим кодом для отримання даних.

удосконалено:

 • понятійно-термінологічний апарат, що застосовується при оперативно-розшуковій протидії злочинам у сфері високих інформаційних технологій;

 • методики виявлення злочинів у сфері високих інформаційних технологій;

 • алгоритм використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному судочинстві;

 • методики документування злочинів у сфері високих інформаційних технологій;

 • систему підготовки кадрів у вищих навчальних закладах МВС України.

дістали подальшого розвитку:

 • наукові підходи до визначення складових елементів системи оперативно-розшукової протидії злочинам у сфері високих інформаційних технологій;

 • теоретичні положення щодо латентності злочинності у сфері високих інформаційних технологій;

 • пріоритетні напрями наукового забезпечення діяльності ОВС України, що потребують першочергового впровадження у практичну діяльність;

 • стандартизація форм і методів оперативно-розшукової протидії злочинам у сфері високих інформаційних технологій згідно з підходами Євросоюзу.

Практична значимість полягає в тому, що у роботі сформульовано та обґрунтовано висновки й пропозиції, які сприятимуть ефективній організації та удосконаленню тактики оперативно-розшукової протидії злочинам у сфері високих інформаційних технологій, вдосконаленню науково-дослідної роботи та підготовки або залученню відповідних спеціалістів.

На користь практичного значення викладених у роботі висновків і пропозицій свідчить те, що вони використовуються: • у законотворчій роботі (акт впровадження Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності № 04-19/12-262 від 10 лютого 2012 р.);

 • у науково-аналітичній діяльності із забезпечення роботи Апарату Ради національної безпеки і оборони України (акт впровадження від 23 грудня 2011 р.), у науково-дослідній лабораторії психологічного забезпечення діяльності ОВС Державного науково-дослідного інституту МВС України (акт впровадження від 20 січня 2012 р.);

 • у правоохоронній сфері використовуються Управлінням по боротьбі з кіберзлочинністю (акт впровадження від 21 лютого 2011 р.), УМВС України у Волинській області (акт впровадження від 24 лютого 2011 р.);

 • у навчальному процесі – при викладанні навчальної дисципліни “Оперативно-розшукова діяльність у сфері інформаційних технологій”, спецкурсу “Інформаційні технології в банківський діяльності” (акт впровадження від 21 лютого 2011 р. Донецького юридичного інституту МВС України), “Оперативно-розшукова діяльність ОВС” (акт впровадження від 27 травня 2011 р. Одеського державного університету внутрішніх справ), “Оперативно-розшукова тактика ” (акт впровадження від 24 листопада 2011 р. Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка);

 • у правозахисній сфері – Міжнародним жіночим правозахисним центром “Ла Страда-Україна” у процесі взаємодії з Управлінням по боротьбі з кіберзлочинністю, в роботі Національної гарячої лінії з протидії дитячій порнографії в мережі Інтернет (акт впровадження від 11 лютого 2011 р.).

Загальна кількість публікацій становить 71 наукова праця, в тому числі в циклі наукових праць на тему «Протидія злочинам у сфері високих інформаційних технологій органами внутрішніх справ» - 54 робіт, з яких навчальний посібник (у співавторстві), монографія, 31 наукова стаття та 20 тез доповідей на науково-практичних, міжнародних та всеукраїнських конференціях, деклараційний патент.

Основні положення висновки й рекомендації доповідались і одержали схвалення й підтримку на науково-практичних форумах: • міжнародних: “Проблеми боротьби зі злочинністю та підготовка кадрів для органів внутрішніх справ Республіки Білорусь” (м. Мінськ, 30 січня 2004 р.), “Злочини у сфері використання комп’ютерної техніки: проблеми кваліфікації, розкриття, розслідування та попередження” (м. Луганськ, 25 листопада 2004 р.), “Сторіччя розшуку: історія, сучасність, перспективи” (м. Одеса, 24 жовтня 2008 р.), “Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави” (м. Одеса, 10 квітня 2009 р.), “Теоретичні і прикладні проблеми інформаційної безпеки в Республіці Білорусь” (м. Мінськ, 31 березня 2010 р.), “Боротьба із сексуальною експлуатацією дітей” (м. Кишинів, 11-15 травня 2011 р.), “Актуальні проблеми боротьби з торгівлею жінками” (м. Кишинів, 02 червня 2011 р.); “Технічні аспекти телеінформатичної злочинності” (м. Щитно, 21-22 червня 2011 р.), “Актуальні питання боротьби з торгівлею жінками ” (м. Кишинів, 02-03 липня 2011 р.), “Спеціальна техніка у правоохоронній діяльності” (м. Київ, 25 листопада 2011 р.), “Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави” (м. Одеса, 24 лютого 2012 р.);

 • всеукраїнських: “Актуальні проблеми управління та службово-оперативної діяльності органів внутрішніх справ у сучасний період розвитку державності України” (м. Київ, 26 жовтня 2007 р.), “Актуальні проблеми взаємодії оперативних та слідчих підрозділів у протидії організованій злочинній діяльності” (м. Одеса, 18 квітня 2008 р.), “Процесуальні, тактичні та психологічні проблеми, тенденції, перспективи вдосконалення досудового слідства” (м. Одеса, 30 травня 2008 р.), “Організація і тактика документування підрозділами ДСБЕЗ злочинів у комп’ютерних мережах та мережах електрозв’язку” (м. Донецьк, 04 грудня 2009 р.), пам’яті Е.О. Дідоренка “Екологія. Економіка. Право” (м. Луганськ, 20 травня 2009 р.), “Протидія злочинам, які вчиняються з використанням комп’ютерних мереж” (м. Севастополь, 01-02 жовтня 2010 р.), “Протидія злочинності у сфері інтелектуальної власності та комп’ютерних технологій органами внутрішніх справ: стан, проблеми та шляхи їх вирішення” (м. Донецьк, 12 листопада 2010 р.), “Проблеми розкриття, розслідування та попередження кіберзлочинів та злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми” (м. Харків, 17 травня 2011 р.);

 • відомчих: “Взаємодія правоохоронних органів з провайдерами та операторами зв’язку у боротьбі з комп’ютерними злочинами” (м. Донецьк, 12 грудня 2008 р.), “Методологічні проблеми теорії та практики оперативно-розшукової діяльності у сучасних умовах” (м. Луганськ, 29-30 травня 2009 р.), “Удосконалення агентурної роботи підрозділів кримінальної міліції МВС України” (м. Луганськ, 27-28 травня 2011 р.).


Претендент на премію Президента України

для молодих вчених І.О. Воронов
Каталог: sites -> default -> files
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка