Рабочая программа по предмету «Украинский язык»Скачати 316,43 Kb.
Дата конвертації11.03.2019
Розмір316,43 Kb.
ТипРабочая программа
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «КРАСНОЛУЧСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА I-II СТУПЕНЕЙ № 14»

(ГБОУ КОШ № 14)

УТВЕРЖДЕНО:

Директор ГБОУ КОШ № 14

_________________ М. Ю. Кущ

«____» ___________ 2016 года

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по предмету «Украинский язык»

(в классах с русским языком обучения)

уровень программы - базовый

3 КЛАСС


Составитель рабочей программы:

Учитель начальных классов

Жорник Олеся Ивановна

2016 год
пояснювальна записка

На етапі сьогодення в ЛНР відбувається становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження до євроазійського освітнього простору. Цей процес супроводжується суттєвими змінами у педагогічній теорії та практиці навчально – виховного процесу, що вимагають орієнтацію освіти не лише на засвоєння певної сукупності знань, але й на розвиток особистості учня, його когнітивних та творчих здібностей. Початкова школа має формувати цілісну систему універсальних знань, умінь і навичок, а також самостійної навчальної діяльності й особистої відповідальності школярів.

Приблизна адаптована програма з української мови для освітніх установ з російською мовою навчання спрямована на реалізацію провідних принципів освіти, закладених у Федеральному державному освітньому стандарті початкової загальної освіти, Концепції духовно-етичного розвитку і виховання особи громадянина.. Вона розроблена з метою конкретизації змісту освітнього стандарту в цій освітній галузі з урахуванням міжпредметних і внутрішньопредметних зв'язків, логіки навчального процесу і вікових особливостей молодших школярів.

Адаптована програма зберігає кращі здобутки, методики навчання української мови, до її основи покладені наукові розробки визнаних знавців української мови, лінгвістів та дидактів («Українська мова»: Програма для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання / О.Н.Хорошковська. – Київ: Видавничий дім «Освіта», 2012), та є орієнтиром для розробників авторських навчальних програм.

У адаптованій програмі враховано статус української мови як другої державної (стаття 9 Конституції ЛНР), її суспільні функції, взято до уваги специфіку навчального предмета, що має виразні інтегративні функції, здатність справляти різнобічний навчальний, розвивальний і виховний впливи на учнів, сприяти формуванню особистості, готової до активної, творчої діяльності у всіх сферах життя демократичного суспільства, сучасні організаційні форми, методи і технології навчання української мови; визначено стратегічні напрями, підходи та основоположні дидактичні принципи.Загальна характеристика навчального предмета

Навчання українській мові в початковій школі з російською мовою навчання покликане формувати рівень володіння, необхідний і достатній для спілкування переважно в навчальній і побутовій сферах з урахуванням віку учнів, оволодіння ними механізму читання і письма українською мовою.

Основними принципами навчання українській мові в початковій школі є принципи, викладання української мови, що характеризують усю систему, у школі - комунікативність і системність.

Принцип комунікативності забезпечує реалізацію головної мети навчання мові - формування умінь і навичок мовного спілкування. Комунікативність припускає мовну спрямованість навчального процесу, максимальне наближення його до умов природного спілкування. Уся система роботи повинна викликати необхідність спілкування і потребу в нім.

Відповідно до принципу свідомості мовний матеріал розглядається як органічна і системно організована частина навчального матеріалу, на основі якої формується мовна діяльність учнів. Засвоєння мовних явищ, фактів, правил розглядається як обов'язкова умова досягнення вільного володіння українською мовою.

Важливий принцип початкового навчання українській мові - знання російської мови учнів. Він припускає, з одного боку, опору на знання, уміння і навички учнів, отримані на уроках російської мови, з іншої - попередження інтерференції.

Цей принцип реалізований в програмі при відборі і описі відомостей про систему мови, які здійснені на основі обліку типологічних труднощів української мови. Ці труднощі обумовлені розбіжностями в системах української і російської мов, відсутністю деяких граматичних категорій в українській мові , розбіжностями в способах вираження тих або інших значень.

У приблизній програмі реалізований культурознавчий підхід: навчання забезпечує залучення учнів до культури українського народу.Основні змістовні лінії

Зміст навчання української мови визначається за такими лініями: мовленнєвою, мовною, соціокультурною. Зазначені лінії є взаємозалежними, взаємоповʼязаними і спрямованими на формування планованих результатів протягом всього періоду навчання. Провідна лінія – мовленнєва. Вся діяльність в межах ліній спрямована на розвиток та удосконалення навичок спілкування в усній і писемній формах.

Усна форма мовлення передбачає розвиток умінь слухати – розуміти співбесідника та тексти, прочитані чи розказані українською мовою, збагачення українського словникового запасу, оволодіння орфоепічними і граматичними вміннями й навичками, а також умінням запитувати й відповідати, вести діалог і монолог.

Письмова форма мовлення у початкових класах передбачає засвоєння української графіки й орфографії, формування умінь грамотно писати: списувати й писати самостійно та під диктування, складати й записувати під керівництвом учителя перекази й тексти різних типів - розповіді, описи, міркування. Правильно оформляти записи в зошиті, а також формування умінь правильно і свідомо читати українською мовою.

Мовна лінія змісту навчання спрямована на опанування учнями елементарних знань з української мови та правопису, усвідомлення спільного в український і російських мовах та відмінностей. Основним принципом, який обумовлює визначення змісту мовної лінії, є принцип урахування спільного і відмінностей у мовному матеріалі української і російської мов та особливостей української мови.

Соціокультурна лінія направлена на знайомство учнів з національною українською культурою, творчістю українських письменників та поетів, етикетною лексикою, сталими народними висловами, прислівʼями і приказками. Соціокультурна лінія змісту навчання передбачає ознайомлення учнів із нормами, які регулюють соціальні стосунки в суспільстві, формування умінь дотримуватися їх у процесі спілкування українською мовою за спеціально створеними ситуаціями: різноманітні соціальні ролі у школі, вдома, на вулиці, у магазині . Соціокультурна лінія є важливою в досягненні поставленою перед школою метою і підсилює практичну спрямованість навчального процесу, його звʼязку з життям.
Мета навчання

В процесі вивчення української мови в освітніх установах з російською мовою навчання реалізується наступнамета: • розвиток мовних здібностей учнів, їх готовності до спілкування українською мовою; розвиток монологічного і діалогічного мовлення;

 • освоєння елементарних відомостей про лексику, фонетику, граматику української мови;

 • оволодіння уміннями слухання, говоріння, читання,письма, необхідними для спілкування в сімейно-побутовій і навчальній сферах;

 • виховання шанобливого відношення і інтересу до української мови, залучення до культури і літератури українського народу.

Між українською та російською мовами є багато спільного, але існує і суттєва різниця. На уроках діти отримують уявлення про українську мову, усвідомлюють її спільне словʼянське коріння з російською. При вивченні української мови необхідно враховувати спільні та відмінні особливості двох мов. Мовні різниці потребують особливої уваги та ретельного відпрацювання матеріалу щодо попередження помилок в писемному мовленні учнів українською мовою. Доцільно приділяти увагу практичній спрямованості уроків: розвиток словникового запасу, побудова граматичних конструкцій, робота з реченням .

Ціннісні орієнтири змісту навчального предмета

Вивчення предмета відкриває безпосередній доступ до величезного духовного багатства українського народу, збільшує рівень гуманітарної освіти дитини , формує базові цінності сучасного суспільства, закладає основи духовно – морального розвитку, національної самосвідомості, культури міжетнічних відносин .Результати вивчення навчального предмета
Особистісні результати учнів:

- оволодіння знаннями про українську культуру, релігію, формування шанобливого ставлення до мови, історії та культури;

- доброзичливе ставлення до інших учасників навчальної діяльності на основі етичних норм;

- мотивація до самореалізації в пізнавальній та навчальній діяльності;

- розвиток етичних почуттів, доброзичливості і емоційно-моральної чуйності;

- розвиток позитивної мотивації та сталого навчально-пізнавального інтересу до предмету.


Метапредметні результати учнів:

- формування умінь використовувати українську мову з метою пошуку різної інформації, уміння складати діалог на задану тему, здатності орієнтуватися в засобах та умовах спілкування;

- оволодіння логічними діями порівняння, аналізу, синтезу, узагальнення, класифікації, встановлення аналогій і причинно-наслідкових зв'язків, побудови міркувань і висловлювань;

- формування умінь працювати в інформаційному середовищі у відповідності з змістом навчального предмета;

- розвиток комунікативних здібностей школяра, уміння вибирати адекватні мовні та мовленнєві засоби для успішного вирішення елементарної комунікативної задачі;

- формування позитивного ставлення до правильної мови як показників загальної культури.Предметні результати учнів:

- оволодіння початковими уявленнями про норми української мови (орфографічними, лексичними, граматичними), правил мовленнєвого етикету;

- формування уявлень про одиниці різних мовних рівнів (текст, речення, слово та його лексичне і граматичне значення, звуки мови);

- оволодіння основами грамотного письма, орфографічними і пунктуаційними навичками;

- формування первинних наукових уявлень про систему і структурі мови: фонетики і графіки, лексики, словотворення (морфемики), морфології і синтаксису; про основні одиниці мови, їх ознаки і особливості вживання в мовленні;

- формування вмінь правильного написання слів, вживання пунктуаційних знаків.


Місце предмета в базисному навчальному плані

Відповідно до базисного навчального плану українська мова в школах з російською мовою навчання вивчається з I по IV клас . І та ІІ класи - по 3 години на тиждень, ІІІ та IV класи - по 2 години на тиждень . Загальна кількість годин - 337.Загальнонавчальні уміння, навички і способи діяльності

Вивчення української мови дозволяє формувати уміння і навички, які потрібні для вивчення будь-якого навчального предмета. Сюди відносяться уміння працювати з текстами різних видів (усвідомлено їх читати, визначати тему, головну думку, використовувати при читанні засоби виразності). До загальнонавчальних відносяться уміння будувати діалогічні і монологічні висловлювання, переказувати тексти і складати оповідання по заданій темі. Школярі оволодівають різними способами пошуку і перетворення інформації (у тому числі з використанням комп'ютера), вчаться працювати із словниками і довідковою літературою.

Результати навчання представлені у Вимогах до рівня підготовки випускників початкової школи і містять три компоненти: знати/розуміти - перелік необхідних для засвоєння кожним учнем знань; уміти - володіння конкретними уміннями і навичками; виділена також група умінь, якими учень може користуватися у позанавчальній діяльності, - використовувати отримані знання і уміння в практичній діяльності і повсякденному житті.

Основний зміст програми

Клас: 3


Предмет: українська мова

Навчально-тематичний план
Зміст програмного матеріалу

Кількість

годин
 Мова і мовлення

 2 Текст

 7Речення

4 Слово. Значення слова

4 Будова слова

20  Частини мови

 28Повторення вивченого

3
УСЬОГО:

68


ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ

ВИПУСКНИКІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИВ результаті вивчення української мови учень повинен

знати/розуміти

 • особливості української графіки;

 • значущі частини слова;

 • ознаки вивчених частин мови;

 • типи речень за метою висловлювання і структурою.
  1. уміти


 • розуміти на слух українську мову;

 • розрізняти на слух і правильно вимовляти звуки, поєднання звуків української мови, правильно вимовляти слова, словосполучення і речення;

 • розрізняти і дотримувати інтонацію основних типів р;

 • правильно утворювати форми змінюваних частин мови;

використовувати отримані знання і уміння в практичній діяльності і повсякденному житті для:

 • ведення діалогу, побудови монологічних висловлювань в умовах побутового спілкування;

 • дотримання основних норм української вимови звуків, слів, словосполучень і речень;

 • збагачення запасу слів, необхідного для навчального і побутового спілкування;

 • дотримання основних правил орфографії і пунктуації в самостійних зв'язних письмових висловлюваннях;

 • володіння нормами українського мовного етикету в ситуаціях повсякденного і навчального спілкування.Календарно-тематическое планирование


№ з\п

№ уроку в темi

Тема уроку

Дата проведення

Примiтка

по плану

по фактуМова i мовлення 2 години


1

1

Мова — найважливіший засіб людського спілкування. Український алфавіт. Культура усного і писемного мовлення.


2

2

Культура спілкування. Практичне засвоєння слів увічливості. Увічливі звертання .
Текст 7 годин


3

1

Текст. Добирання заголовків до тексту. Визначення теми, мети текстів різних типів, добирання до них заголовків.


4

2

Вхiдна контрольна робота. Списування.Вх. к. р.

5

3

Зв’язок між реченнями в тексті. Частини тексту. Текст-розповідь. Складання розповіді за малюнками.


6

4

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання тексту-опису. Текст-міркування. Його основні частини.


7

5

Спостереження за ознаками художніх, науково-популярних та ділових текстів. Абзац. Поділ тексту на абзаци. План тексту. Складання розповіді за поданим планом.


8

6

Складання текстів-інструкцій до гри та для виготовлення іграшки. Особливості текстів-листів. Складання письмових привітань, запрошень. Правила написання адреси.


9

7

Контроль та оцінювання знань за темами «Мова і мовлення», «Текст».К. р.Речення 4 години


10

1

Повторення вивченого про речення. Поділ тексту на речення. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання розповіді за планом і опорними словами.


11

2

Види речень за метою висловлювання та інтонацією. Окличні речення. Інтонування речень. Питальні речення. Побудова питальних речень за змістом розповідних.


12

3

Звертання. Розділові знаки при звертаннях. Головні і другорядні члени речення. Контрольний словниковий диктант.К. р.

13

4

Закріплення знань про члени речення. Установлення зв’язку слів у реченні. Побудова речень за схемами. Узагальнення знань і вмінь учнів за темою «Речення».
Слово. Значення слова. 4 години


14

1

Слова з прямим і переносним значенням. Урок розвитку зв’язного мовлення.


15

2

Слова, що мають кілька значень. Слова, що звучать і пишуться однаково.


16

3

Слова, близькі за значенням (синоніми).

Слова, протилежні за значенням (антоніми).
17

4

Контроль та оцінювання знань за темами «Речення», «Слово. Значення слова».К. р.Будова слова. 20 годин


18

1

Аналіз перевірної роботи. Закінчення слова. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання речень за малюнком і планом.


19

2

Основа слова. Частини основи.


20

3

Спільнокореневі слова. Корінь.


21

4

Розрізнення слів із коренями, що звучать однаково, але мають різне значення. Чергування голосних [о], [е] з [і] у коренях слів.


22

5

Чергування приголосних [г], [к], [х] із [ж], [ч], [ш] і [з’], [ц’], [с’].


23

6

Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в коренях. Ненаголошені [е], [и], які перевіряються наголосом.


24

7

Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом.


25

8

Вимова і правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками.


26

9

Правило перевірки правопису слів типу просьба, боротьба, кігті, нігті.


27

10

Повторення правопису слів із дзвінкими приголосними в кінці та середині слів перед глухими.


28

11

Повторення вивченого. Контрольне списування.К. р.

29

12

Аналіз перевірної роботи. Префікс. Префікси і прийменники.


30

13

Перевірна робота. Диктант.К. р.

31

14

Аналіз перевірної роботи. Правопис префіксів роз-, без-, з- (с-)


32

15

Закріплення вивченого матеріалу. Аудіювання.


33

16

Урок розвитку зв’язного мовлення. Письмовий переказ тексту за складеним планом.


34

17

Апостроф після префіксів. Перенос слів із префіксами.


35

18

Суфікс. Закріплення знань про роль суфіксів у словах. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання усного твору за поданим зачином (за основною частиною та за кінцівкою).


36

19

Розбір слів за будовою. Збіг однакових приголосних звуків на межі кореня та суфікса.


37

20

Контроль та оцінювання знань за темою «Будова слова».К. р.Частини мови 28 годин


38

1

Загальне уявлення про частини мови. Логічні вправи на розрізнення слів за родовими і видовими ознаками та за смисловими групами у межах кожної частини мови.


39

2

Добір спільнокореневих слів, які належать до різних частин мови, розрізнення їх за питаннями, значенням, роллю в реченні та за зв’язками з іншими словами. Закріплення вивченого.
Іменник 9 годин


40

1

Загальне поняття про іменник. Іменники, що означають назви істот та неістот. Урок розвитку зв’язного мовлення.


41

2

Іменники, що означають назви істот та неістот. Зв’язок іменників з іншими словами у реченні. Власні і загальні іменники. Велика буква у власних іменниках.


42

3

Закріплення навичок правопису власних і загальних іменників. Поняття предметності на прикладах іменників, утворених від прикметників.


43

4

Контрольний словниковий диктант.Поняття предметності на прикладах іменників, що означають дії.К. р.

44

5

Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній. Вправи на визначення роду іменників. Спостереження за родовими закінченнями іменників.


45

6

Змінювання іменників за числами. Іменники, які вживаються тільки в однині чи множині.


46

7

Змінювання іменників за відмінками. Урок розвитку зв’язного мовлення.


47

8

Прийменники й закінчення як засоби вираження зв’язку між словами в реченні. Роль іменників у реченні.


48

9

Перевірна робота. Диктант.К. р.Прикметник 7 годин


49

1

Аналіз контрольної роботи. Загальне поняття про прикметник. Значення прикметників у мовленні. Зв’язок прикметників з іменниками.


50

2

Встановлення зв’язку прикметників з іменниками. Урок розвитку зв’язного мовлення.


51

3

Змінювання прикметників за числами у сполученні з іменниками. Закріплення вміння змінювати прикметники за числами, ставити питання до прикметника, редагувати текст.


52

4

Змінювання прикметників за родами. Родові закінчення прикметників. Визначення роду і числа прикметників за іменниками. Прикметники-антоніми.


53

5

Вживання прикметників у прямому і переносному значеннях. Спостереження за роллю прикметників у загадках. Закріплення вивченого.


54

6

Вправи на засвоєння різних форм прикметників у сполученні з іменниками. Закріплення й узагальнення знань про прикметник.


55

7

Перевірна робота. Списування.К. р.Дієслово 10 годин


56

1

Аналіз перевірної роботи. Загальне поняття про дієслово. Зв’язок дієслова з іменником у реченні. Спостереження за роллю дієслів у реченнях і текстах.


57

2

Дієслова синоніми. Дієслова антоніми.


58

3

Урок розвитку зв’язного мовлення. Перевірна робота. Усний твір.


59

4

Закріплення вивченого.


60

5

Змінювання дієслів за часами. Розрізнення часових форм дієслів. Дієслова завершеної і незавершеної дії.


61

6

Урок розвитку зв’язного мовлення. Перевірна робота. Письмовий переказ.


62

7

Закріплення знань і вмінь про часові форми дієслова.


63

8

Закріплення вивченого. Написання не з дієсловами.


64

9

Закріплення знань і вмінь з теми.


65

10

Контроль та оцінювання знань з теми «Частини мови».К. р.Повторення вивченого на протязі року.

3 години


66

1

Аналіз перевірної роботи. Повторення вивченого на протязі року. Перевірна робота. Аудіювання.


67

2

Повторення вивченого на протязі року.


68

3

Повторення вивченого на протязі року.Перелік навчально-методичного забезпечення

Українська мова

3 клас


Навчально-методичне забезпечення

Назва, автор, видавництво, рік видання

Програми

Робоча програма з української мови для російськомовних шкіл на основі авторської програми групи викладачів НМЦРО ЛНР, м. Луганськ, 2015

Навчальна література

Підручник: Українська мова 3 клас. М.С. Вашуленко, О.І. Мельничайко.

Додаткова література

ОбладнанняРозвиток комунікативного мовлення першокласників. О. В. Скоблікова,

Харків, Вид-во «Основа», 2011 р.

Українська мова в іграх, казках, подо-рожах, Н. І. Резніченко, Харків, Вид-во «Основа», 2008
Мультимедійні підручники «Нова школа», Українська мова 1 клас

Изменения в программе
Рассмотрено:


Протокол заседания М/О
учителей начальных классов
от _____________ № ______
Согласовано:
Зам. директора по УВР
___________ ______________
«___» ______________ ______


Каталог: uploads -> doc
doc -> Методичні рекомендації для проведення І (районного) етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2015»
doc -> Наказ Державіаслужби від 14. 06. 2006 №416
doc -> Правила сертифікації суб’єктів аеропортової діяльності
doc -> Реферат на тему: Франсуа Вієт
doc -> Активність мікроорганізмів-азотфіксаторів у ґрунті західного
doc -> Вправ для навчання аудіювання
doc -> Сучасна практика підготовки баяністів
doc -> «історія розвитку поняття інтеграл»
doc -> Технологія концентрованого навчання дозволяє викладачеві урізноманітнити заняття за формами та методами
doc -> Сьомого скликання


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка