Реферат актуальність теми. Локалізація об’єкта з використанням сенсорних мереж є актуальною задачею. При вирішенні цієї задачі необхідно передавати дані про час отримання сигналуДата конвертації29.07.2017
Розмір58,8 Kb.
ТипРеферат
РЕФЕРАТ

Актуальність теми. Локалізація об’єкта з використанням сенсорних мереж є актуальною задачею. При вирішенні цієї задачі необхідно передавати дані про час отримання сигналу від сенсорних вузлів до обчислювального вузла. Обчислювальний вузол використовуючи відомі алгоритми може визначити координати об’єкта. Час за який дані від сенсорних вузлів будуть доставлені в обчислювальний вузол є критичним, оскільки координати об’єкта змінюються досить швидко. Тому необхідно приділяти значну увагу питанням швидкості передачі даних каналами зв’язку та попередній обробці даних.

Об’єктом дослідження є бездротові розподілені сенсорні мережі.Предметом дослідження є попередня обробка даних в безпровідних розподілених сенсорних мережах.

Мета роботи: Підвищення ефективності функціонування безпровідних сенсорних мереж шляхом розвитку теоретичних основ та засобів попредньої обробки і передачі даних.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:

Удосконалено метод передачі даних в розподілених сенсорних мережах, який заснований на об’єднанні пактів даних в вузлах що відповідають за ретрансляцію даних до обчислювального вузла;Практична цінність полягає в розробці засобів попередньої обробки даних, а також зменшення завантаженості каналів зв’язку в розподілених сенсорних мережах.

Апробація роботи Основні положення і результати роботи були представлені та обговорювались на:

  • IX науковій конференції магістрантів та аспірантів «Прикладна математика та комп’ютинг» ПМК-2017 (Київ, 19-21 квітня 2017 р.).

  • XIX Міжнародній науковій інтернет-конференції "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення" (Тернопіль, 17 травня 2017 р.)

Структура та обсяг роботи. Магістерська дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків та додатків.

У вступі надано загальну характеристику роботи, виконано оцінку сучасного стану проблеми, обґрунтовано актуальність напрямку досліджень, сформульовано мету і задачі досліджень, показано наукову новизну отриманих результатів і практичну цінність роботи.

У першому розділі розглянуто бездротові розподілені сенсорні мережі, проаналізовано їх параметри, особливості, структуру та архітектуру.

У другому розділі проаналізовано передачу даних в розподілених сенсорних мережах.

У третьому розділі розроблено протокол передачі даних який об’єднує пакети даних в вузлах ретрансляції, що зменшує загальний обсяг даних які необхідно передати та проаналізовані результати практичного застосування розробленого протоколу, а також надані рекомендації для подальшого вдосконалення та використання.

У висновках представлені результати проведеної роботи.

У додатках наводиться: лістинг коду до розробленого програмного додатку, який моделює роботу розподіленої бездротової сенсорної мережі.

Робота представлена на 80 аркушах, містить посилання на список використаних літературних джерел.Ключові слова: Бездротова розподілена сенсорна мережа, сенсорний вузол, обчислювальний вузол, канал зв’язку.

РЕФЕРАТ

Актуальность темы. Локализация объекта с использованием сенсорных сетей является актуальной задачей. При решении этой задачи необходимо передавать данные о времени получения сигнала от сенсорных узлов к вычислительному узлу. Вычислительный узел используя известные алгоритмы может определить координаты объекта. Время за которое данные от сенсорных узлов будут доставлены в вычислительный узел является критическим, поскольку координаты объекта меняются достаточно быстро. Поэтому необходимо уделять особое внимание вопросам скорости передачи данных по каналам связи и предварительной обработке данных.

Объектом исследования являются беспроводные распределены сенсорные сети.

Предметом исследования является предварительная обработка данных в беспроводных распределенных сенсорных сетях.

Цель работы: Повышение эффективности функционирования беспроводных сенсорных сетей путем развития теоретических основ и средств предварительной обработки и передачи данных.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

Усовершенствован метод передачи данных в распределенных сенсорных сетях, который основан на объединении пактов данных в узлах отвечающие за ретрансляцию данных к вычислительному узлу;Практическая ценность заключается в разработке средств предварительной обработки данных, а также уменьшению загруженности каналов связи в распределенных сенсорных сетях.

Апробация работы Основные положения и результаты работы были представлены и обсуждались на:

  • IX научной конференции магистрантов и аспирантов «Прикладная математика и компьютинг» ПМК-2017 (Киев, 19-21 апреля 2017).

  • XIX Международной научной интернет-конференции "Информационное общество: технологические, экономические и технические аспекты становления" (Тернополь, 17 мая 2017)

Структура и объем работы. Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и приложений.

Во введении дана общая характеристика работы, выполнена оценка состояния проблемы, обоснована актуальность направления исследований, сформулированы цели и задачи исследований, показано научную новизну полученных результатов и практическую ценность работы.

В первом разделе рассмотрены беспроводные распределены сенсорные сети, проанализированы их параметры, особенности, структуру и архитектуру.

Во втором разделе проанализированы передачу данных в распределенных сенсорных сетях.

В третьем разделе разработан протокол передачи данных объединяющий пакеты данных в узлах ретрансляции, что уменьшает общий объем данных, которые необходимо передать и проанализированы результаты практического применения разработанного протокола, а также даны рекомендации для дальнейшего совершенствования и использования.

В выводах представлены результаты проведенной работы.

В приложениях приводится: листинг кода к разработанного программного приложения, которое моделирует работу распределенной беспроводной сенсорной сети.

Работа представлена на 80 листах, содержит ссылки на список использованных литературных источников.Ключевые слова: Беспроводная распределенная сенсорная сеть, сенсорный узел, вычислительный узел, канал связи

ABSTRACT

Relevance of the topic. Localization of an object using sensory networks is an actual task. When solving this problem, it is necessary to transmit data with time of receipt of the signal from the sensor nodes to the computing node. A computing node using known algorithms can determine the coordinates of an object. The time which the data from the sensor nodes will be delivered to the computation node is critical, because the coordinates of the object change very quickly. Therefore, it is necessary to pay considerable attention to the speed of data transmission by channels and previous processing of data.

The subject of the study is the previous data processing in distributed wireless sensor networks.

Purpose of the work: Enhance the efficiency of wireless sensor networks through the development of the theoretical foundations and tools for post-processing and data transmission.

Scientific novelty of the results consists in the following:

The method of data transmission in distributed sensor networks is improved, which based on the unification of data packs in nodes responsible for relaying data to a computer node;The practical value is to develop pre-processing tools, as well as to reduce the load capacity of communication channels in distributed sensor networks.

Work approbation. Fundamentals and results are presented and discussed at:

  • IX conference of undergraduates and graduate students "Applied Mathematics and Computing" AMC-2017 (Kiev, 19-21 of April 2017).

  • XIX International scientific Internet conference "Information Society: Technological, Economic and Technical Aspects of Development" (Ternopil, May 17, 2017)

The structure and volume of work. Master's thesis consists of an introduction, three chapters and conclusions.

The introduction general description given work, the estimation of the current state of the problem, the urgency towards research, formulated goals and tasks of research, the scientific novelty of the results and of practical value.

The first section deals with distributed wireless sensor networks, analyze their options, features, structure and architecture.

The second section provides the analyzes the data transmission in distributed sensor networks.

In the third section a data transfer protocol has been developed that integrates data packets in the relay nodes, which reduces the total amount of data to be transmitted and analyzes the results of the practical application of the developed protocol, as well as provides recommendations for further improvement and use.

The conclusions the findings of the work.

The appendices present graph-diagrams of algorithms, the structure of the modules of developed software implementation.

The master thesis is presented at the 80 pages, contains a list of references to literature that was used.Keywords: distributed wireless sensor network, sensor node computing node communication channel.
Каталог: sites -> default -> files -> files -> 2017 -> Магістри
Магістри -> Реферат актуальність. Сучасний ринок мобільної передачі даних потребує широкосмугового доступу. До нього
Магістри -> Об’єктом дослідження є процеси передачі та зберігання інформації у інформаційних комп’ютерних системах. Предметом дослідження
Магістри -> Методи дослідження. У роботі використовуються алгоритми порівняння графічних образів, методи аналізу розташування елементів веб-сторінок І дослідження особливостей тестування верстки. Наукова новизна
Магістри -> Об’єктом дослідження є методика застосування систем датчиків в алгоритмах тріангуляції для визначення координат об’єкта. Предметом дослідження
Магістри -> Актуальність теми
Магістри -> Реферат актуальність теми. Ієрархічні
Магістри -> Об’єктом дослідження є процеси навчання, у яких інформація про середовище отримується через безпосередню взаємодію із ним. Предметом дослідження
Магістри -> Мета і задачі дослідження роботи


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка