Реферат дипломна робота містить сторінок, 20 таблиць, 2 рисунка, список використаної літератури з 76 найменувань, додатків
Сторінка1/5
Дата конвертації25.09.2018
Розмір0,73 Mb.
  1   2   3   4   5


РЕФЕРАТ
Дипломна робота містить ____ сторінок, 20 таблиць, 2 рисунка, список використаної літератури з 76 найменувань, ____ додатків.


Актуальність теми: Об’єктивні умови жорсткої конкуренції, що пов’язані з активним впровадженням ринкових механізмів в управління підприємницькою діяльністю суб’єктів господарювання, вимагають, перш за все, підтримання високої власної конкурентної позиції. За цих обставин значно зростає попит на фінансову інформацію. Саме виняткова роль інформаційного забезпечення в процесах управління спричинює підвищену увагу до бухгалтерської фінансової звітності як основного джерела інформації про майновий та фінансовий стан підприємства, а також результати його виробничо-господарської діяльності за звітний період.

Розв’язанню теоретичних і методологічних питань відображення фінансового стану підприємства в фінансовій звітності присвячена значна кількість досліджень вітчизняних вчених (Ф.Ф.Бутинця, С.В.Голова, М.Я.Дем’яненка, Г.Г.Кірейцева, В.К.Савчука, В.В.Сопка, В.Д.Слободяна, В.О.Шевчука, П.Я.Хомина, Л.В.Чижевської та інших вчених). Проблеми звітності, процедури її складання та аналізу в умовах ринкової економіки досить повно висвітлені в працях вчених країн близького і далекого зарубіжжя (П.С.Безруких, В.В.Ковальова, О.В.Єфімової, Н.П.Кондракова, Я.В.Соколова, А.Д.Шеремета, Л.Бернстайна, Г.Велша, Ван Бреди, Ж.Рішара, Т.Карліна, Д.Колдуела, Б.Нідлза, Е.С.Хендріксена та інших).

На сьогодні існує багато недостатньо вивчених і неузгоджених питань щодо формування та використання бухгалтерської фінансової звітності при обґрунтуванні та прийнятті управлінських рішень. Отже, виникає об’єктивна необхідність подальшого поглиблення теоретичних досліджень і методологічних розробок, спрямованих на удосконалення практики складання і використання бухгалтерської фінансової звітності та забезпечення адекватності її вимогам користувачів, що і визначає актуальність обраної теми дослідження.

Предметом дослідження є процес складання та відображенні фінансового стану підприємства в фінансовій звітності.

Об’єктом дослідження виступає ТОВ ВПП «АС-Поліграф».

Мета дипломної роботи полягає в вивченні теоретичних аспектів відображення фінансового стану підприємства в фінансовій звітності, проведення оцінки та визначення шляхів покращення фінансового стану конкретного підприємства.

Методи дослідження: інтегральний метод, метод економічного аналізу, діалектичний метод, метод розрахунково-аналітичний, порівняльний.

За результатами дослідження сформульовані (висновки):

1. Фінансовий стан підприємства - комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

2. Фінансова звітність, надає необхідну інформацію про фінансовий стан підприємства, результати його діяльності і про рух грошових коштів своїм користувачам.

3. Основу інформаційного забезпечення для проведення аналізу фінансового стану підприємства складають: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до фінансової звітності.

4. Проведення аналізу фінансового стану ТОВ ВПП «АС-Поліграф» за період з 2007 р. по 2009 р. показало, що відбувається зниження величини показників структури і динаміки валюти балансу. Підприємство має задовільний майновий стан. Наявність тенденції до зростання показників рентабельності, що свідчить про підвищення рівня ефективності господарської діяльності підприємством з метою отримання прибутку. Підприємство не має нормальної фінансової стійкості, але спостерігається деяке її покращення, яке пов’язане з залученням інвестиційних коштів, що підкреслює проблему платоспроможності. Відбувається деяке зниження рівня ділової активності, що пов’язано із зниженням швидкості обертання активів, власного капіталу.

5. В роботі була запропонована методика інтегральної оцінки. Згідно цієї методики обираються найбільш вагомі напрямки аналізу, з яких беруться показники які мають найвагоміший економічний зміст. Кожному показнику в залежності від його стану відносно нормативного значення присвоюються бали. Набрана кількість балів і дає інформацію про рівень фінансового стану. Запропонований підхід дає змогу комплексно оцінювати фінансовий стан підприємства за допомогою інтегрального показника.

6. Нами була вдосконалена форма № 2 Звіт про фінансові результати. В ній ми запропонували ввести ще одну частину в якій повинні бути розраховані основні показники фінансової звітності. На нашу думку така форма буде більш повно висвітлювати інформацію про фінансовий стан підприємства, що є вигідним для її користувача.

Одержані результати можуть бути використані безпосередньо на підприємстві на якому проводились дослідженні при написанні дипломної роботи, так і в аналогічний підприємствах, що здійснюють поліграфічну та друкарську діяльність. Зроблені висновки та пропозиції, а саме їх впровадження в практичну діяльність суб’єктів господарювання сприятиме підвищенню ефективності використання показників бухгалтерської фінансової звітності в процесі обґрунтування та прийняття управлінських рішень.

Ключові слова: бухгалтерська фінансова звітність, фінансовий стан, методологія складання, відображення фінансового стану підприємства, коефіцієнти, показники, рентабельність, платоспроможність, ділова активність, ефективність господарської діяльності.

ЗМІСТВСТУП 6

РОЗДІЛ 1 9

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ МЕХАНІЗМІВ ТА ЗАХОДІВ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВА З КРИЗИ 9

1.1Економічна сутність санації підприємства 9

1.2. Форми та джерела фінансової санації підприємства 11

1.3 Показники для оцінки фінансового стану, що розраховуються на базі фінансової звітності підприємства 14

1.4 Методика оцінки фінансового стану на базі фінансової звітності 25

РОЗДІЛ 2 29

ВІДОБРАЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА В ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ НА ТОВ ВПП «АС-Поліграф» 29

2.1 Загальна фінансово-господарська характеристика ТОВ ВПП «АС-Поліграф» 29

2.2 Організація складання та відображення показників фінансової звітності на ТОВ ВПП «АС-Поліграф» 32

2.3 Оцінка фінансового стану підприємства ТОВ ВПП «АС-Поліграф» в фінансовій звітності 37

40

РОЗДІЛ 3 41ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВІДОБРАЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА В ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ НА ТОВ ВПП «АС-Поліграф» 41

3.1 Інтегральна методика оцінки фінансового стану ТОВ ВПП «АС-Поліграф» 41

3.2 Удосконалення звіту про фінансові результати з урахуванням потреб фінансового аналізу 44

ВИСНОВКИ 48

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 51
ВСТУП

Вся економіка України і промисловий сектор зокрема сьогодні перебувають у глибокій структурній кризі. Уже протягом майже десятиріччя численні уряди намагаються подолати негативні тенденції падіння ВНП тільки за рахунок косметичних реформ, які вочевидь не дають очікуваного результату.

Українські виробники зіткнулися з цілим комплексом загальноекономічних проблем, які часто не залишають жодних шансів на поліпшення законним шляхом фінансового становища підприємства та його подальший розвиток. Порівняння статистичних даних останніх років України та інших країн Східної Європи переконливо свідчать, що без глибокої лібералізації державної політики у сфері оподаткування, промислової реформи, приватизації, підтримки приватного підприємництва і формування фондового ринку українцям годі сподіватися на будь-яке поліпшення економічної ситуації в країні.

Все вищесказане говорить про неабияку актуальність теми, яка розглядається в даній дипломній роботі. Адже вміння проаналізувати фінансовий стан підприємства, зробити належні висновки, та своєчасно вплинути на ситуацію, якщо вона цього вимагає, являється безпосереднім завданням кожного керівника. Банкрутство річ звичайна, не тільки в нашій країні, а його недопущення та пошук шляхів виходу з кризи є необхідною метою функціонування кожного підприємства.

В сучасних економічних умовах діяльність кожного суб’єкта господарювання є предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин, які зацікавлені в результатах його функціонування. На основі доступної звітно-облікової інформації учасники ринкових відносин намагаються оцінити фінансове положення підприємства.

Основним інструментом оцінки фінансового стану підприємства виступає фінансовий аналіз. За його допомогою можна об’єктивно оцінити внутрішні та зовнішні відносини об’єкту аналізу, а саме: охарактеризувати його платоспроможність, ефективність і прибутковість діяльності, перспективи розвитку та на основі одержаних результатів прийняти обґрунтовані рішення.

Метою написання дипломної роботи є вивчення теоретичних аспектів відображення фінансового стану підприємства в фінансовій звітності, проведення оцінки та визначення шляхів покращення фінансового стану конкретного підприємства.

Для досягнення поставленої мети в роботі мають бути вирішені наступні задачі:

- отримати навики по своєчасному виявлення підґрунтя банкрутства, його недопущення, виділення шляхів виходу з кризових ситуацій;

- визначити сутність та необхідність аналізу фінансового стану підприємства;

- розглянути основні задачі, методи та алгоритм здійснення фінансового аналізу, а також його інформаційне забезпечення;

- проаналізувати фінансовий стан ТОВ ВПП «АС-Поліграф»;

- вдосконалити оцінку та відображення фінансового стану на ТОВ ВПП «АС-Поліграф».

Визначити можливі напрямки покращення фінансового стану окремого підприємства з урахуванням специфіки та напрямків його діяльності.

В цій роботі ми використовували такі методи дослідження, як:

- інтегральний метод;

- метод економічного аналізу;

- діалектичний метод;

- метод розрахунково-аналітичний;

- порівняльний.

Об`єктом дослідження обрано ТОВ ВПП «АС-Поліграф».

Теоретичною та методологічною основою дослідження є надбання економічної теорії, наукові розробки вітчизняних вчених щодо відображення фінансового стану підприємства в фінансовій звітності також форми фінансової звітності підприємства, показники статистичної звітності підприємства; дані поточного бухгалтерського обліку.


РОЗДІЛ 1

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ МЕХАНІЗМІВ ТА ЗАХОДІВ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВА З КРИЗИ

    1. Економічна сутність санації підприємства

Термін «санація» походить від латинського «sanare» — оздоровлення, видужання. Економічний словник тлумачить це поняття як систему заходів, здійснюваних для запобігання банкрутств промислових, торговельних, банківських монополій, ви­значаючи, що санація може відбуватися злиттям підприємства, яке перебуває на межі банкрутства, з потужнішою компанією; ви­пуском нових акцій або облігацій для мобілізації грошового капіталу; збільшенням банківських кредитів і наданням урядових субсидій; перетворенням короткострокової заборгованості в довгострокову; повною або частковою купівлею державою акцій підприємства, що перебуває на межі банкрутства.

Вважаємо, що наведене в словнику тлумачення цілей санації та механізму її проведення, перелік санаційних заходів не є до­статньо чіткими. Адже попередження банкрутства ще не означає оздоровлення та повного виходу підприємства з фінансової кри­зи. Наведений перелік заходів є неповним і не розкриває принци­пових методологічних підходів до вибору тих чи інших форм са­нації.

Деякі з вітчизняних авторів (наприклад, І. А. Бланк) із санацією ототожнюють лише заходи щодо фінансового оздоровлення підприємства, які реалізуються з допомогою сторонніх юридич­них чи фізичних осіб і спрямованих па попередження оголошен­ня підприємства-боржника банкрутом і його ліквідації. Із цим не можна погодитись, оскільки мобілізація внутрішніх фінансових резервів є невід'ємною складовою процесу оздоровлення будь-якого підприємства.[57]

М. І. Титов у монографії, присвяченій матеріально-правовим та процесуальним аспектам банкрутства, пропонує дати таке законодавче визначення санації: санація - це оздоровлення неспроможного боржника, надання йому фінансової допомоги з бо­ку власника майна, кредиторів та інших юридичних і фізичних осіб (у тому числі зарубіжних), спрямованих на підтримку діяльності боржника і запобігання його банкрутству.
Вырезано.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.
На методи та форми проведення санації вплинули розвиток економічної теорії; еволюція ролі держави як регулятора ринко­вої економіки; макроекономічні зміни в країнах колишнього со­ціалістичного блоку та зумовлений цими змінами трансформа­ційний спад; нові підходи до приватизації (реприватизації) підприємств. Вивчаючи теоретичну і практичну базу санації під­приємств, ознайомлюємося з основними проблемами, що станов­лять предмет досліджень зарубіжних економістів у цій галузі. Предметом дискусій провідних учених Німеччини, США, Вели­кобританії є питання, пов'язані з методами прогнозування банк­рутства підприємств, класифікацією фінансових джерел санації та послідовністю їх мобілізації; змістом контролінгу санації, по­рядком проведення санаційного аудиту; формами та розмірами державної фінансової підтримки підприємств; санаційними пріо­ритетами; швидкістю фінансового оздоровлення; приватизацій­ними аспектами санації підприємств тощо.

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка