Реферат на підручник, який висувається на здобуття Державної премії України в галузі науки І техніки 2017 року аудит : підручник [за ред. Г. М. ДавидоваСкачати 157.31 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір157.31 Kb.
ТипРефератРеферат

на підручник, який висувається на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2017 року

АУДИТ : підручник [за ред. Г.М. Давидова, М.В. Кужельного]. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К. : Знання, 2009. - 495 с.

ISBN 978-966-346-733-3Гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра за напрямом «Облік і аудит» надано у відповідності з листом Міністерства освіти і науки України №1/11-5893 від 22 липня 2009 р.
Загальний наклад підручника - 1000 примірників.
Колектив претендентів (7 осіб, в тому числі 1 посмертно):

Давидов Григорій Миколайович - доктор економічних наук, професор, декан факультету обліку і фінансів, Кіровоградський національний технічний університет Міністерства освіти і науки України, м. КропивницькийКужельний Микола Васильович - посмертно, на час смерті: доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку підприємницької діяльності, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імен Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки України, м. Київ

Шалімова Наталія Станіславівна - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри аудиту та оподаткування, Кіровоградський національний технічний університет Міністерства освіти і науки України, м. Кропивницький

Назарова Галина Борисівна - кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри аудиту та оподаткування, Кіровоградський національний технічний університет Міністерства освіти і науки України, м. Кропивницький

Пугаченко Ольга Борисівна - кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри аудиту та оподаткування, Кіровоградський національний технічний університет Міністерства освіти і науки України, м. Кропивницький

Фоміна Тетяна Володимирівна - кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри аудиту та оподаткування, Кіровоградський національний технічний університет Міністерства освіти і науки України, м. Кропивницький

Шелковнікова Олена Василівна - кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри аудиту та оподаткування, Кіровоградський національний технічний університет Міністерства освіти і науки України, м. Кропивницький


Авторський колектив (9 осіб): Г.М. Давидов, М.В. Кужельний, І.Г. Давидов, Ю.Г. Давидов, Г.Б. Назарова, О.Б. Пугаченко, Т.В. Фоміна, Н.С. Шалімова, О.В. Шелковнікова.
Мета створення підручника. Аудиторська діяльність, як і професія аудитора існують в Україні лише з 1993 року, а початком цього процесу стало прийняття в 1993 році Закону України «Про аудиторську діяльність». Впродовж цього часу аудит, як специфічна форма економічного контролю, пройшов послідовні етапи становлення та розвитку у вітчизняній системі суспільно-економічних відносин. На сучасному етапі розвитку економічних систем аудит виступає і сприймається як практична діяльність, яка сформована історичним розвитком суспільства, але, разом з тим, аудит не можна розглядати виключно як практичну діяльність і значної уваги потребували і потребують питання формування та удосконалення його теоретичних засад, врахування вимог міжнародного та європейського законодавства в сфері аудиторської діяльності.

Слід констатувати, що сьогодні у національному законодавстві досить чітко визначені повноваження учасників аудиторської діяльності, їх права та обов’язки, встановлені правила поведінки на ринку аудиту, а також сформована багаточисельна група професіоналів, які здійснюють перевірки фінансової звітності та інших об’єктів. Утім, процес формування аудиторської діяльності не можна вважати завершеним через наявність складних питань підвищення якості аудиту, які мають важливе економічне та соціальне значення, набувають все більшої актуальності в сучасних умовах. Для України дана проблема має дещо інший аспект, оскільки вітчизняне суспільство ще не встигло достатньою мірою зрозуміти значимість аудиту як невід’ємного елемента ринкової економіки, системи соціально-економічних відносин, і не використовує сповна всіх його можливостей.

Вирішення цих проблем повинно відбуватися з урахуванням потенціалу сфери вищої освіти та підготовки фахівців належної кваліфікації. У сучасних умовах розбудови вищої освіти в Україні, входження в загальноєвропейський науковий простір, науково-педагогічний процес має забезпечувати формування у студента комплексне розуміння особливостей розвитку аудиту та аудиторської діяльності, їх місця в системі соціально-економічних відносин та національного фінансового контролю. В цьому сенсі актуальним було видання підручника, в якому комплексно систематизовано знання про теорію та практику аудиту з урахуванням існуючого вітчизняного та міжнародного досвіду.

Представлений підручник є результатом наукових та практичних досліджень, проведених колективом авторів, починаючи із запровадження аудиторської діяльності в Україні, та циклу з 6 навчальних посібників і 1 підручника, які були видані протягом 1995-2004 рр., 4 з яких мають гриф Міністерства освіти і науки України:  1. Збірник задач і практичних ситуацій з аудиту: Навчальний посібник для студентів ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації, які навчаються за спеціальністю 7.050106 «Облік та аудит» - Кіровоград: КІСМ, 1997. – 117 с. Автори: Г. Давидов, І. Дрозд, І. Давидов, Ю. Давидов, Г. Назарова, Н. Пушкарьова (Н. Шалімова), О. Пузакова (О. Шелковнікова), П. Кравченко, Ю. Назаренко.

  2. Давидов Г.М. Аудит : Навч. посібник. / Г.М. Давидов. - Кіровоград: КІСМ, 1997. - 197 с.

  3. Аудит: Збірник задач та практичних ситуацій : Навчальний посібник. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001. – 170 с. – (Вища освіта ХХІ століття) Гриф «Допущено Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів» надано у відповідності з протоколом Міністерства освіти і науки України №14/4-18 від 28 жовтня 1998 р. Автори: Г.М. Давидов, І.К. Дрозд, І.Г. Давидов, Ю.Г. Давидов, Г.Б. Назарова, Н.С. Пушкарьова (Н.С. Шалімова), Т.В. Фоміна.

  4. Давидов Г.М. Аудит : Навч. посібник. / Г.М. Давидов. - 2-ге вид., перероб і доповн. - К. : Товариство «Знання», КОО, 2001. - 363 с. – (Вища освіта ХХІ століття) Гриф «Допущено Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів» надано у відповідності з протоколом Міністерства освіти і науки України №14/4-18 від 28 жовтня 1998 р.

  5. Давидов Г.М. Аудит : Навч. посібник. / Г.М. Давидов. - 3-тє вид., стер. - К. : Товариство «Знання», КОО, 2002. - 363 с. – (Вища освіта ХХІ століття) Гриф «Допущено Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів» надано у відповідності з протоколом Міністерства освіти і науки України №14/4-18 від 28 жовтня 1998 р.

  6. Давидов Г.М. Аудит : Підручник. / Г.М. Давидов. - К. : Знання, 2004. - 511 с. – (Вища освіта ХХІ століття) Гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» (лист №1/11-5068 від 4 грудня 2003 р.)

Підручник призначений для студентів як базової освіти, так і для інших економічних спеціальностей. Даний підручник був і є фундаментальним для розробки навчально-методичного забезпечення та вивчення таких нормативних дисциплін: «Аудит» (освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за за напрямом 6.030509 «Облік і аудит»); «Організація і методика аудиту» (до 2012 року - освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за напрямом 6.030509 «Облік і аудит», з 2012 року - освітньо-професійна програма підготовки магістра зі спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит»).

Підручник був і залишається базовим для розробки варіативної компоненти освітньо-професійних програм та навчально-методичного забезпечення для вивчення дисципліни «Аудит» для студентів інших економічних спеціальностей, а також для таких вибіркових дисциплін як «Особливості аудиту в галузях», «Особливості аудиту за видами економічної діяльності», «Аудит оподаткування і звітності», та є важливим і необхідним для розробки нормативної та варіативної компоненти освітньо-професійної програми підготовки бакалавра та магістра за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» (у зв’язку зі зміною переліку спеціальностей в 2016 році).

Необхідність його створення, подальше широке використання в навчальному процесі та громадське визнання обумовлено тим, що в Україні біля 129 вищих навчальних закладів (ІІІ-ІV рівнів акредитації) здійснювало підготовку магістрів за профільною спеціальністю, 169 вищих навчальних закладів (ІІІ-ІV рівнів акредитації) - підготовку спеціалістів та біля 220 вищих навчальних закладів (ІІІ-ІV рівнів акредитації) - підготовку бакалаврів. Кількість цитувань даного підручника в системі Google Scolar (з урахуванням попередніх видань) становить біля 200.
Структура підручника. Підручник укладено у відповідності до програми з аудиту за структурою та обсягом навчального матеріалу і з урахуванням освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-кваліфікаційної програми за напрямом підготовки «Облік і аудит» та спеціальностями «Облік і аудит» та «Облік і оподаткування».

Підручник складається з передмови, п’яти розділів, додатків.

В Передмові розкрито роль та місце аудиторської діяльності в системі національного фінансового контролю та її основні аспекти, які розкриті в підручнику.

Головний матеріал викладено у п’яти основних розділах, положення яких доповнені цитуваннями та посиланнями на наукові та навчальні видання, нормативні та законодавчі документи. Кожний розділ завершується списком використаної літератури.В розділі 1 «Історія розвитку, становлення аудиторської діяльності в Україні» (чотири підрозділи) комплексно представлена система національного фінансово-економічного контролю України та історія розвитку аудиту, детально розкрито напрями прояву аудиту як системи незалежного фінансового контролю: самостійна наука, підприємницька діяльність, професія. Розкрито принципи організації аудиторської діяльності на макрорівні (державний та професійний) та мікрорівні (рівень суб’єкта аудиторської діяльності).

Розділ 2 «Теоретичні основи аудиторської діяльності» (2 підрозділи) розкриває сутність процесу пізнання в аудиторській діяльності, його стадії, рівні та функції, механізм взаємодії теорії та практики в аудиті, емпіричний та теоретичний рівні пізнання в аудиті. Представлений підручник якісно відрізняється від існуючих тим, що в ньому розкриваються такі питання як конструкція науки про аудит, механізм дії теорії пізнання в аудиті, структура і тип наукового знання в аудиті, логічна система науки про аудит, основна категорії аудиту. Детально розкрито складові науки про аудит за п’ятьма основними аспектами (логічний, мовний, методологічний, функціональний, змістовий), ознаки і характеристики теорії аудиту. Даний розділ якісно відрізняється ґрунтовним розкриттям концепцій та ідей основоположників аудиту. Враховуючи введення поняття «впевненість» в зміст Міжнародних стандартів, окремий параграф присвячений теоретичним основам формування впевненості аудитора при наданні ним аудиторських послуг.

В розділі 3 «Система підходів до здійснення аудиторської діяльності» (два підрозділи) розкрито складові та процес аудиторської діяльності, основні вимоги до прийняття і виконання аудиторами (практиками) завдань з надання різних видів аудиторських послуг. В розділі представлений детальний аналіз зміни вимог Міжнародних стандартів стосовно відокремлення аудиту від інших послуг та структури самих стандартів, їх класифікація та нормативне забезпечення. Слід відзначити, що в даному підручнику вперше завдання з аудиторських послуг розглянуто з точки зору їх обов’язкових елементів як завдань з надання впевненості: тристоронні відносини, предмет, критерії, докази, висновок (звіт). Узагальнено відмінності між завданням з аудиту (тобто з наданням обґрунтованої впевненості), завданням з огляду (з наданням обмеженої впевненості), завданням з надання впевненості, інші ніж аудит чи огляд історичної фінансової інформації (з наданням обґрунтованої або обмеженої впевненості), та завданнями з виконання супутніх послуг за такими критеріями як: мета завдання, процедури збору доказів, форма висловлення судження аудитора та форма висловлення думки аудитора, та більш детально за такими критеріями як мета завдання, етичні вимоги, застосування і статус, стандарти контролю якості, концептуальна основа, елементи завдання, суб’єкти аудиторської діяльності, відповідальна сторона, користувачі, предмет завдання, критерії, докази, обсяг завдань, прийняття завдання, виконання завдань, формування судження аудитора у висновку завдання, висновок (звіт). Розкрито процес аудиторської діяльності у вигляді трьох етапів: попереднього вивчення обставин завдання, виконання завдання, формування висновку (звіту). Окремі параграфи присвячені Кодексу етики професійних бухгалтерів та Міжнародним стандартам контролю якості, що є важливим для розуміння сучасних вимог організації роботи суб’єктів аудиторської діяльності.

Розділ 4 «Методика проведення аудиту, надання впевненості та супутніх послуг» (вісім підрозділів) розкрито такі питання, як планування виконання завдань з аудиту, вибіркові дослідження в аудиті, виявлення помилок і шахрайства, врахування законів та нормативних актів при аудиторській перевірці фінансових звітів, аудиторський ризик та методи його визначення, аудиторська оцінка системи внутрішнього аудиту і контролю, аудит у комп’ютерному середовищі, аудиторська документація. Така структуризація розділу дозволяє зрозуміти ключові вимоги Міжнародних стандартів стосовно організації і методики виконання аудиту та інших завдань з надання впевненості.

Розділ 5 «Методика аудиту окремих об’єктів» містить 7 самостійних підрозділів: 5.1. «Аудит активів, власного капіталу і зобов’язань», 5.2. «Аудит доходів, витрат і фінансових результатів», 5.3. «Аудит розрахунків з бюджетом за податками, зборами та обов’язковими платежами», 5.4. «Аудит фінансової звітності», 5.5. «Особливості аудиту в галузях економіки», 5.6. «Аудит фінансового стану підприємства», 5.7. «Особливості проведення обов’язкових аудиторських перевірок». Зміст підрозділів має таку побудову, яка дозволяє отримати розуміння щодо організації процесу аудиту та вибору необхідних й достатніх аудиторських процедур. Зокрема, розкрито мету аудиту окремих об’єктів, критерії оцінки об’єктів аудиторської перевірки, типові викривлення та помилки, дії аудитора у випадку їх виявлення, оформлення результатів аудиту тощо, запропоновані зразки робочих документів аудитора. В представленому підручнику окремо висвітлена методика проведення аудиту на підприємствах таких галузей економіки як сільське господарство, торгівля, транспорт; детально розкриті питання аудиту зовнішньоекономічної діяльності.

Враховуючи те, що важливим елементом забезпечення економічної та інформаційної безпеки держави є механізм обов’язкового аудиту, а в практиці регулювання аудиту країнами ЄС основна увага приділяється обов’язковому аудиту, в підручнику цій проблемі приділений окремий параграф п’ятого розділу, в якому розкриваються не лише вимоги щодо проведення обов’язкового аудиту, які розроблені органами державного управління, а й проводиться критичний порівняльний аналіз механізму його застосування в різних країнах. Даний матеріал викладений з точки зору необхідності розуміння студентами та іншими читачами функцій аудиту як суспільного інституту, адже професія аудитора пов’язана із суспільними зобов’язаннями, які виходять за межі послуг, що надаються конкретному клієнту, тому важливість аудиторської думки для користувачів звітності накладає значну відповідальність на кожного окремого аудитора та аудиторську спільноту в цілому. Окрему увагу приділено аудиту фінансового стану підприємства та оцінці дотримання концепції діючого підприємства.

Підручник містить інформативні та цікаві Додатки, в яких представлені зразки найважливіших документів з точки зору як суб’єктів аудиторської діяльності, так і користувачів результатами аудиту: договору на проведення аудиту та аудиторських звітів.
Новизна та практична значимість підручника. Починаючи з 1993 року в Україні випущено цілий ряд навчальних видань з питань аудиту, але представлений підручник якісно відрізняється не лише тим, що серед масиву цієї навчальної літератури практично відсутні підручники, які б мали гриф Міністерства освіти і науки України (в основному такі видання є навчальними посібникам), а насамперед наступним:

1. Вперше були розглянуті не лише вимоги Міжнародних стандартів аудиту (що було і залишається традиційним для вітчизняної навчальної літератури з аудиту), а комплексно вимоги Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, Кодексу етики професійних бухгалтерів, виданих Радою з Міжнародних стандартів надання впевненості та аудиту Міжнародної федерації бухгалтерів та прийнятих в нашій країні в якості Національних з 2003 року. Ці положення залишаються і є актуальними особливо на сучасному етапі у зв’язку з розширенням спектру аудиторських послуг та підвищенням вимог щодо організації контролю якості суб’єктами аудиторської діяльності.

2. Вперше аудит та аудиторська діяльність представлена як комплексна система, що поєднує в собі наступні складові: відокремлений вид підприємницької діяльності, відокремлена професія, галузь економічної науки. Таке подання теорії та практики аудиту було і залишається новаторським та дозволяє комплексно охопити питання сутності та розвитку аудиту й аудиторської діяльності.

3. Вперше розкриті організаційні і методичні положення виконання не лише завдань з аудиту, а всього комплексу аудиторських послуг з урахуванням введення поняття «завдання з надання впевненості» та його елементів. Такий підхід до викладення матеріалу був представлений вперше.

4. Запропоновані удосконалені організаційні та методичні підходи до виконання завдань з аудиту окремих об’єктів, які полягають в стандартизованому представленні основних їх елементів (мета, завдання, джерела інформації, критерії оцінки - нормативно-правова база, програма аудиту, робочі документи, типові помилки та порушення), що спрощує та полегшує сприйняття та вивчення матеріалу.

Отже, незважаючи на наявність навчальної та наукової літератури з теорії і практики аудиту, вважаємо, що в значній мірі їй бракувало і бракує системності та повноти охоплення необхідного матеріалу.

Автори підручника – це провідні спеціалісти кафедри аудиту та оподаткування факультету обліку і фінансів Кіровоградський національного технічного університету. В ньому висвітлено наукові положення, висновки та рекомендації дисертаційних робіт колективу претендентів: на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) - Г.Б. Назарової, О.Б. Пугаченко, Т.В. Фоміної та доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) - Г.М. Давидова, Н.С. Шалімової. Наукові редактори даного підручника - доктор економічних наук, професор Кужельний М.В. (висувається посмертно) та доктор економічних наук, професор Давидов Г.М.

Безумовною перевагою підручника «Аудит» відносно інших профільованих видань є те, що в ньому поєднуються теоретичні основи науки про аудиту, вимоги Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та етики й практичні аспекти виконання завдань з аудиту та інших аудиторських послуг. Матеріал підготовлено з урахуванням національного законодавства України та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та етики, виданих Радою з Міжнародних стандартів надання впевненості та аудиту Міжнародної федерації бухгалтерів та прийнятих в нашій країні в якості Національних з квітня 2003 року.

Це видання можна вважати підручником нового покоління, в якому матеріал викладений не лише з точки зору надання знань з практики проведення аудиту, а в першу чергу з точки зору необхідності розуміння теоретичних основ аудиту, напрямів його розвитку та підвищення його якості.

Матеріал значно підвищує освітню мотивацію студентів завдяки визначенню важливості знань в сфері аудиту не лише для майбутньої праці в сфері аудиторської діяльності, а і при роботі на інших посадах, оскільки вивчення його положень сприяє в майбутньому ефективному двосторонньому інформаційному обміну та співпраці із зовнішніми аудиторами, досягненню позитивної результативності аудиту фінансової звітності. Важливе виховне значення має матеріал, який ознайомлює студентів та інших читачів з історією розвитку аудиту та етичними вимогами в сфері аудиту, які якісно відрізняють аудит від інших форм та видів фінансового контролю.

Підручник зорієнтований не лише на студентів економічних спеціальностей, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, а і на аудиторів-практиків в сфері незалежного та державного аудиту, оскільки дозволяє зрозуміти практику регулювання аудиторської діяльності на макрорівні та може бути використаний при розробці рекомендацій з подальшого вдосконалення організаційно-методичних засад практики виконання аудиту, інших видів завдань з надання впевненості, супутніх та інших послуг.
Висновок. Підручник «Аудит» - це актуальне на сьогодні видання, яке є сучасним інноваційним здобутком, що розкриває теоретичні, методичні та організаційні положення аудиторської діяльності, її історію та напрями розвитку в умовах застосування Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та етики, виданих Радою з Міжнародних стандартів надання впевненості та аудиту Міжнародної федерації бухгалтерів та прийнятих в нашій країні в якості Національних з квітня 2003 року.

Підручник відповідає програмі викладання навчальних дисциплін «Аудит» та «Організація і методика аудиту», є базовим при підготовці бакалаврів за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит», спеціалістів та магістрів зі спеціальності 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит» та бакалаврів і магістрів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування», широко використовується в процесі післядипломної освіти спеціалістів в сфері обліку та аудиту, при підготовці до сертифікації та підвищенні кваліфікації аудиторів.

Підручник «Аудит» за тематичним обсягом, глибиною викладення та новизною підходів до викладення теоретичних, методичних та організаційних положень аудиту та аудиторської діяльності не має аналогів на Україні та відповідає змісту і рівню написання найбільш сучасних закордонних аналогів.
Колектив претендентів:


Доктор економічних наук, професор, декан факультету обліку і фінансів,

Кіровоградський національний технічний університет


Г.М. Давидов

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри аудиту та оподаткування,

Кіровоградський національний технічний університетН.С. Шалімова

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри аудиту та оподаткування,

Кіровоградський національний технічний університетГ.Б. Назарова

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри аудиту та оподаткування,

Кіровоградський національний технічний університетО.Б. Пугаченко

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри аудиту та оподаткування,

Кіровоградський національний технічний університетТ.В. Фоміна

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри аудиту та оподаткування,

Кіровоградський національний технічний університетО.В. Шелковнікова

Підписи претендентів засвідчую:

Начальник відділу кадрів

Кіровоградського національноготехнічного університету М.Г. Головінський
Каталог: sites -> default -> files
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка