Реферат на тему: " предмет І метод бухгалтерського обліку "Скачати 109,74 Kb.
Дата конвертації14.06.2017
Розмір109,74 Kb.
ТипРеферат
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний університет водного господарства

та природокористування

Кафедра обліку і аудиту

Реферат

на тему:


ПРЕДМЕТ І МЕТОД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Виконав:
студент 3-го курсу,
ФЕіП, ЕП-3
Семенюк Ю.С


Перевірила:
Павленко О.В

Рівне-20091. Нематеріальні активи, критерії їх визнання,класифікація і оцінка


Нематеріальний актив — немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований (відокремлений від підприємства) та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи та розкриття інформації про них у фінансовій звітності визначає П(С)БО 8 «Нематеріальні активи».

Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться щодо кожного об’єкта за такими групами:


 • права користування природними ресурсами (права користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище);

 • права користування майном (право користування земельною ділянкою, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо);

 • права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки, фірмові назви тощо);

 • права на об’єкти про мислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорт рослин, породи тварин, ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо);

 • авторські та суміжні з ними права (право на літературні та музичні твори, програми для ЕОМ, бази даних тощо);

 • гудвіл (перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів та зобов’язань на дату придбання);

 • інші нематеріальні активи (право на провадження діяльнос­ті, використання економічних та інших привілеїв тощо).

Планом рахунків для відображення в обліку нематеріальних активів призначений активний рахунок 12 «Нематеріальні активи».

За дебетом рахунка 12 «Нематеріальні активи» відображається придбання або отримання в результаті розробки нематеріальних активів, які обліковуються за первісною вартістю, та сума дооцін­ки таких активів, за кредитом — вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або неможливості отримання підприємством надалі економічних вигод від його використання та сума уцінки нематеріальних активів.

Для обліку нематеріальних активів за їх групами до рахунка 12 «Нематеріальні активи» передбачені такі субрахунки:

121 «Права користування природними ресурсами»

122 «Права користування майном»

123 «Права на знаки для товарів і послуг»

124 «Права на об’єкти промислової власності»

125 «Авторські та суміжні з ними права»

126 «Гудвіл»

127 «Інші нематеріальні активи»

Слід зазначити, що групою нематеріальних активів є сукупність однотипних за призначенням та умовами використання нематеріальних активів.

Нематеріальний актив відображається у балансі, якщо: • існує імовірність отримання у майбутньому економічних вигод від його використання;

 • його вартість (оцінка) може бути достовірно визначена.

Не визнаються активами:

 • витрати на дослідження;

 • організаційні витрати (витрати на реєстрацію підприємства, емісію цінних паперів тощо);

 • витрати на перебазування або реорганізацію частини чи усього підприємства;

 • витрати на підготовку та перепідготовку кадрів;

 • витрати на внутрішньо генерований гудвіл;

 • витрати на рекламу та просування продукції до ринку.

Ці витрати відображаються у звіті про фінансові результати і визнаються витратами того звітного періоду, у якому вони мали місце.

Первісна вартість нематеріальних активів обчислюється за собівартістю їх придбання чи створення і складається з:

 • ціни (вартості) придбання;

 • мита;

 • непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню;

 • інших витрат, безпосередньо пов’язаних із придбанням активу та доведенням до стану, у якому він придатний для використання за призначенням.

Справедлива вартість нематеріального активу — це сума, за якою актив може бути обмінений чи отриманий в операції між незалежними, обізнаними та зацікавленими сторонами.

Якщо нематеріальний актив був безкоштовно отриманий підприємством, то його собівартість дорівнює справедливій ринковій вартості на дату прийняття його на баланс.3.2. Облік надходження нематеріальних активів


Нематеріальні активи надходять на підприємство в результаті їх придбання, створення власними силами, безоплатного отримання або шляхом обміну на інші активи (рис. 3.1)

Рис. 3.1. Напрямки надходження нематеріальних активів

Планом рахунків для обліку витрат на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів призначений рахунок 15 «Капітальні інвестиції».

За дебетом рахунка 15 «Капітальні інвестиції» відображається збільшення зазнаних витрат на придбання або створення матеріаль­них та нематеріальних необоротних активів, за кредитом — їх зменшення внаслідок прийняття в експлуатацію придбаних або створених нематеріальних активів.

Для обліку витрат на придбання (створення) нематеріальних необоротних активів використовується субрахунок 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів».

Надходження нематеріальних активів може здійснюватись шляхом: • придбання;

 • розробки;

 • внесення засновниками до статутного капіталу;

 • безоплатного одержання;

 • отримання в обмін на неподібні активи.

Бухгалтерські записи операцій з придбання (створення) нематеріальних активів мають вигляд:1) відображено придбання нематеріальних активів за сумою договору:

Д-т 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів»;

К-т 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками»;

На суму ПДВ:

Д-т 641 «Розрахунки за податками»;

К-т 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками»;

На суму ПДВ на умовах авансової оплати:

Д-т 644 «Податковий кредит»;

К-т 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками»;

2) зарахування придбаного об’єкта до складу нематеріальних активів:

Д-т 12 «Нематеріальні активи»;

К-т 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів»;

3) Відображено понесені витрати на створення нематеріального активу:

Д-т 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів»;

К-т рахунків різних активів і зобов’язань (65, 66, 23, 20);

Списання витрат на створення об’єктів при зарахуванні їх до складу нематеріальних активів:

Д-т 12 «Нематеріальні активи»;

К-т 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів»;

4) відображені понесені витрати на модернізацію об’єкта нематеріальних активів:

Д-т 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів»;

К-т рахунків різних активів і зобов’язань (65, 66, 23, 20);

Списання витрат на модернізацію об’єкта нематеріальних активів:

Д-т 12 «Нематеріальні активи»;

К-т 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів»;

5) відображені понесені витрати на дослідження (дослідження можливості технічного вдосконалення виробництва).

Д-т 941 «Витрати на дослідження і розробки»;

К-т рахунків різних активів і зобов’язань;

6) відображені внески засновників до статутного капіталу нематеріальними активами:

а) Д-т 46 «Неоплачений капітал»;

К-т 40 «Статутний капітал» — на суму внеску за вартістю, що вказана в установчих документах.

б) Д-т 12 «Нематеріальні активи»;

К-т 46 «Неоплачений капітал» — на суму одержаних від засновників об’єктів нематеріальних активів.

7) відображення в обліку безоплатно одержаних об’єктів нематеріальних активів:

Д-т 12 «Нематеріальні активи»;

К-т 424 «Безоплатно одержані необоротні активи»;

8) відображення в обліку операцій по надходженню нематеріальних активів шляхом обміну на подібні або неподібні активи.

Відображення в обліку обміну подібними активами здійснюються записами:

а) списання зносу переданого нематеріального активу:

Д-т 133 «Знос нематеріальних активів»;

К-т 12 «Нематеріальні активи»;

б) списання залишкової вартості цього самого нематеріального активу:

Д-т 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»;

К-т 12 «Нематеріальні активи»;

в) нарахування зобов’язань з ПДВ:

Д-т 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»;

К-т 26 «Розрахунки за податками»;

г) отримання нематеріального активу внаслідок обміну:

Д-т 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів»;

К-т 685 «Розрахунки з іншими кредиторами»;

д) відображення ПДВ:

Д-т 641 «Розрахунки за податками»;

К-т 685 «Розрахунки з іншими кредиторами»;

ж) залік заборгованостей за обміном (бартером):

Д-т 685 «Розрахунки з іншими кредиторами»;

К-т 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»;

з) введення нематеріального активу в експлуатацію:

Д-т 12 «Нематеріальні активи»;

К-т 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів».

Як відомо, неподібними вважаються активи, які мають різну справедливу вартість та різне функціональне призначення, тому при обміні неподібними активами в обліку та звітності під час обміну такими активами треба відображати фінансовий результат від процесу обміну.

Бухгалтерські проводки обміну неподібними активами:

а) списання зносу переданого нематеріального активу:

Д-т 133 «Знос нематеріальних активів»;

К-т 125 «Авторські та суміжні з ними права»;

б) списання залишкової вартості цього самого активу:

Д-т 972 «Собівартість реалізованих необоротних активів»;

К-т 125 «Авторські та суміжні з ними права»;

в) відображення доходу від передачі в обмін нематеріального активу:

Д-т 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»;

К-т 742 «Дохід від реалізації необоротних активів»;

г) нарахування зобов’язання з ПДВ:

Д-т 742 «Дохід від реалізації необоротних активів»;

К-т 641 «Розрахунки за податками»;

ґ) отримання готової продукції в обмін на нематеріальні активи:

Д-т 26 «Готова продукція»;

К-т 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»;

д) відображення ПДВ:

Д-т 641 «Розрахунки за податками»;

К-т 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»;

е) отримання грошових коштів (на суму різниці між переданим та отриманим активом:

Д-т 311 «Поточні рахунки в національній валюті»;

К-т 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»;

є) відображення заліку взаємної заборгованості з обміну:

Д-т 972 «Собівартість реалізованих необоротних активів»;

К-т 125 «Авторські та суміжні з ними права»;

ї) визначення фінансового результату:

Д-т 793 «Результати іншої звичайної діяльності»;

К-т 972 «Собівартість реалізованих необоротних активів»;

Д-т 742 «Дохід від реалізації необоротних активів»;К-т 793 «Результат іншої звичайної діяльності».
Каталог: data -> ukr -> Materialij po navchannu pakynok 3
Materialij po navchannu pakynok 3 -> Історія збройних сил України. Їх участь у Великій Вітчизняній війні
Materialij po navchannu pakynok 3 -> Стародавній єгипет
Materialij po navchannu pakynok 3 -> Фізичне виховання у сім’ї
Materialij po navchannu pakynok 3 -> Реферат з дисципліни «Ліцензування та сертифікація програмних продуктів»
Materialij po navchannu pakynok 3 -> Робота з конфіденційними документами державної власності
Materialij po navchannu pakynok 3 -> Реферат на тему: "Етикет та відповідальність в менеджменті" Виконала: Ст гр. Тк-43 Юрчук Т.І. Львів 2012
Materialij po navchannu pakynok 3 -> Реферат з дисциплини "дпю" на тему: Діяльність упа викладач: Гончар В. О. Виконав студент
Materialij po navchannu pakynok 3 -> Реферат з історії України Студента фпн-2 Заклецького Олександра «Іван Мазепа та його епоха» Київ 1997. 11. 11 Іван Мазепа, як
Materialij po navchannu pakynok 3 -> Медичне страхування в Україні. Сучасний стан та перспективи розвитку
Materialij po navchannu pakynok 3 -> Реферат На тему: "Інтелектуальна власність" Виконав: Ст гр. Ксмм-13 Третяк Роман Львів 2011 Зміст


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка