Реферат наукові публікації та вимоги до нихСкачати 113.45 Kb.
Дата конвертації13.10.2017
Розмір113.45 Kb.
Міністерство освіти і науки України

Національний університет водного господарства та природокористування

Кафедра економіки і підприємництва

НАУКОВИЙ РЕФЕРАТ

Наукові публікації та вимоги до них

Виконав студент

Жукова Ольга Юріївна

спеціальність ФЕіП

курс 2, група 2

Науковий керівник роботи:

аспірант Козир Л.С
Рівне 2008
ЗМІСТ
Вступ………………………………………………………………………………………3

1. Наукова публікація: поняття, функції, основні види……………………………….

2. Вимоги до наукових публікацій……………………………………………………….

Висновки………………………………………………………………………………….

Список використаної літератури………………………………………………………..

ВСТУП


Науковець вводить в науковий обіг результати своїх досліджень за допомогою публікацій.

Як правило, публікують роботи, що містять нові наукові результати і конкретні пропозиції, що мають важливе теоретичне та практичне значення. Це видання, які містять теоретичну розробку проблем або наукове дослідження питання, або результати досліджень в галузі науки. До наукових друкованих робіт відносяться монографії, брошури, статті, до навчальних видань -підручники та навчальні посібники.

Особливе значення мають наукові публікації, що вийшли друком у формі видань.

ДСТУ 3017—95 "Видання. Основні види. Терміни та ви­значення" визначає видання як документ, який пройшов ре­дакційно-видавниче опрацювання, виготовлений друкуванням, тисненням або іншим способом, містить інформацію, при­значену для поширення, і відповідає вимогам державних стан­дартів, інших нормативних документів щодо видавничого оформлення і поліграфічного виконання.

Науковим вважається видання результатів теоретичних і (або) експериментальних досліджень, а також підготовле­них науковцями до публікації пам'яток культури, історич­них документів та літературних текстів. Воно призначене для фахівців і для наукової роботи.

Метою даної роботи є вивчення поняття «публікація», визначення його видів, функцій.

Завданням наукової роботи полягає у вивченні правильного оформлення публікацій та вмінні дотримуватись усіх вимого до їх написання.

В наш час ця тема є досить актуальною, оскільки необхідно знати вимоги до написання публікацій, так, наприклад, необхідно знати вимоги для написання дисертації.1. Наукова публікація: поняття, функції, основні види
Основні результати і положення дослідження мають бути опубліковані для ознайомленя з ними наукової громадськості.

Публікація: 1) доведення до загального відома за допомогою преси, радіомовлення або телебачення; 2) вміщення в різних виданнях (газетах, журналах. книгах) роботи; 3) текст, надрукований у будь-якому виданні.

Публікації виконують кілька функцій:


 • оприлюднюють результати наукової роботи;

 • сприяють встановленню пріоритету автора;

 • свідчить про особистий внесок дослідника в розробку наукової проблеми;

 • слугують підтвердженню достовірості основних результатів і висновків дисертації, новизни і наукового рівня її;

 • підтверджують факт апробації та впровадження результатів і висновків дисертації;

 • відбивають основний зміст дисертації;

 • новизна й високий рівень наукових праць, в яких опубліковано результати дисертації, є одним із головних критеріїв оцінки дисертаційного дослідження;

 • фіксують завершення певного стану дослідження або роботи в цілому;

 • забезпечують первинною науковою інформацією суспільство, сповіщають наукове співтовариство про появу нового наукового знання;

 • передають індивідуальний результат у загальне надбання.

Особливе значення мають наукові пблікації, що вийшли друком у формі видань.

Науковим вважається видання результатів теоретичних і експериментальних досліджень, а також підготовлених науковцями до публікації пам’яток культури, історичних документів та літературних текстів.

Серед наукових видань розрізняють дві групи: 1) науково-дослідні; 2) джерелознавчі.

До першої групи наукових видань належать: монографія (науково-книжкове видання повного дослідження однієї проблеми або теми, що належить одному чи кільком авторам); автореферат дисертації (наукове видання у вигляді брошури авторського реферту проведеного дослідження, яке подається на здобуття наукового ступеня); препринт (наукове видання з матеріалами попереднього характеру, які публікуються до виходу у світ видання, у якому вони мають бути вміщені); тези доповідей, а також матеріали наукової конференції (неперіодичний збірник підсумків конференції, доповідей, рекомендацій та рішень); збірник наукових праць (збірник матеріалів досліджень, виконаних у наукових установах, навчальних закладах).

До другої групи наукових видань належать джерелознавчі видання, або документальні наукові видання, які містять пам’ятки культури та історичні документи, що пройшли текстологічне опрацювання, мають коментарі, вступні статті, допоміжні покажчики та інші елементи науково-довідкового апарату видання.

Монографія—наукова праця у вигляді книги, яка містить повне або поглиблине дослідження однієї проблеми чи теми, що належить одному або декільком авторам.

Розрізняють два види монографій—наукові і практичні.

Наукова монографія—це науково-дослідницька праця, предметом викладу якої є вичерпне узагальнення теоретичного матеріалу з наукової проблеми або теми з критичним його аналізом, визначенням вагомості, формулюванням нових наукових концепцій.

Практична монографія—це наукова праця, яка є засобом висвітлення основного змісту дисертації і однією з основних публікацій за темою дослідження.

Наукова монографія призначена передусім для вчених, фахівців певної галузі науки. Вона має відповідати за змістом і формою цьому жанру публікації. Особливо важливими є чіткість формулювання і викладу матеріалу, логіка висвітлення основних ідей, концепцій, висновків. Її обсяг—не менше 6 сторінок.

Наукова стаття — один із основних видів публікацій, де викладаються результати,

отриманні по конкретному питанню, що має визначене наукове і практичне значення. Статті публікують у наукових журналах чи збірниках. Її оптимальний обсяг складає 6-12 сторінок; графічний чи інший ілюстративний матеріал допускається в мінімальній кількості, тобто не більше 2-3 малюнків.

Умовно в основному тексті статті можна виділити такі структурні елементи:

1. Вступ—постановка наукової проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.

2. Аналіз останніх досліджень—аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор.

3. Методика досліджень—виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.

4. Постановка завдання—формулювання цілей стааті і постановка завдання.

5. Результати досліджень—викладання основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів.

6. Висновки—висновки з даного дослідження і перспективи подальшого розвитку у даному напрямку.


2. Вимоги до наукових публікацій
У процесі написання наукової праці умовно виділяють такі етапи: формулювання задуму і складання попереднього плану; відбір і підготовка матеріалів; групування матеріалів; опрацювання рукопису.

Формулювання задуму здійснюється на першому етапі. Слід чітко визначити мету даної роботи; які матеріали в ній подавати; теоретичне чи практичне спрямування; які ілюстративні матеріали необхідні для розкриття її змісту. Визначається назва праці, яку потім можна коригувати. На цьому ж етапі бажано скласти попередній план роботи.

Відбір і підготовка матеріалів пов’язані з ретельним добором вихіднохо матеріалу: скорочення до бажаного обсягу, доповнення необхідною інформацією, уточнення таблиць, схем, графіків. Підготовка матеріалів може здійснюватися з будь-якою послідовністю, окремими частинами. Головне—підготувати матеріали в повному обсязі для наступних етапів роботи над рукописом.

Групування матеріалу—вибирається варіант його послідовного розміщення згідно з планом роботи. Полегшує цей процес персональний комп’ютер. Набраний у текстовому редакторі твір можна необхідним чином структурувати. Всі матеріали розміщують у належному порядку, відповідно до задуму. Паралельно з групуванням матеріалу визначається рубрикація праці, тобто поділ її на логічно підпорядковані елементи—частини, розділи, підрозділи, пункти.

Опрацювання рукопису складається з уточненням його змісту, оформлення і літературного виправлення.

Викладають матеріал у науковому стилі, для якого характерні ясність викладу, точність слововживання, лаконізм; строге дотримання наукової термінології, що дозволяє в можливо короткій і ощадливій формі давати чіткі визначення і характеристики наукових фактів, понять, процесів і явищ.

Після того як рукопис складений, уточнюють його зміст, одночасно здійснюючи ретельне редагування. На цьому етапі скорочують другорядний чи додають необхідний матеріал, визначають місце в рукописі таблиць і малюнків. При літературному редагуванні працюють над поліпшенням наукового стилю; переробляють окремі частини, формулювання фраз з метою досягнення чіткого викладу, перевіряють орфографію і пунктуацію, усувають архаїзм, мовні штампи. Уникають частого повторення тих самих слів, заміняючи їхніми синонімами.

Слід перевіряти, наскільки назва роботи і назви розділів і підрозділів відповідають їх змісту, наскільки логічно і послідовно викладено матеріал. Доцільно ще раз перевірити аргументованість основних положень, наукову новизну, теоретичну і практичну значущість роботи, її висновки і рекомендації. Допомагають сприйняттю змісту роботи таблиці, схеми, графіки та ін..

Наступний етап роботи над рукописом - перевірка правильності його оформлення. Це стосується рубрикації посилань на літературні джерела, цитування, написання чисел, знаків, фізичних і математичних величин, формул, побудови таблиць, і підготовки ілюстративного матеріалу, створення бібліографічного опису, бібліографічних покажчиків та ін.

Ілюстрації повинні бути ясними, чіткими. Вони повинні відповідати вимогам державних стандартів. Фотографії і світлокопії готують досить контрастними, щоб забезпечити якісне виготовлення типографських кліше. Підписи повинні легко читатися при заданому зменшенні. До ілюстрацій складають опис підрисуночних текстів, що додають до машинописного тексту наукової праці.Таблиці створюють найбільші зручності при читанні тексту. Поміщаючи їх у текст, автор повинен чітко усвідомити собі, як вона буде виглядати в надрукованій книзі. Не рекомендується складати таблиці з великою кількістю граф, тому що це ускладнює розміщення їх у тексті.

Підготовлений для передачі у видавництво рукопис має відповідати певним вимогам, зумовленим процесом його подальшої підготовки до друку. Вимоги можуть різнитися, однак загальними є такі: • авторський текстовий оригінал (рукопис) включає в себе титульний аркуш, анотацію (а для наукових видань -реферат), основний текст, тексти довідкового характеру і додаткові тексти (покажчики, коментарі, примітки, додатки), бібліографічні списки, посилання, зміст);

 • текст рукопису і всі матеріали до нього подавати у видавництво у двох примірниках;

- сторінки рукопису мають бути одного розміру (від 203x288 до 210x297 мм);

- матеріали друкувати на друкарській машинці або ЕОМ малими літерами через два інтервали на одній сторінці аркуша;

- в одному рядку має бути 60 ... 65 знаків (рахуючи розділові знаки і пробіли між літерами), на одній сторінці суцільного тексту - 28 ... 30 рядків;

- при визначенні обсягу рукопису необхідно виходити з того, що в одному авторському аркуші налічується 40 000 знаків;

- поля сторінок оригіналу мають бути: ліві - не менші 25 см, верхні - 20, праві - 10, нижні - 25 мм;

- абзацний відступ має бути однаковим і дорівнювати трьом ударам;- усі заголовки і виділення в тексті друкувати малими літерами, заголовки відокремлювати від тексту згори і знизу прогалинами в три інтервали;

- виноски розміщуються в нижній частині сторінки, їх не переносять на наступну сторінку;

- у рукописі не слід залишати місце для ілюстрацій, які виконуються на окремих аркушах; на полях рукопису проти того місця, де мають бути розміщені ілюстрації, в рамках пишуться їхні номери;

- у рукопису зазначати всі необхідні, на думку автора, виділення літер і частин тексту;

- чітко визначати підпорядкованість заголовків і підзаголовків;

- допоміжний матеріал, який має бути набраний дрібним шрифтом (петитом), відмічати вертикальною рискою з горизонтальними рисочками на кінцях і написом "петит";

- виправлення в рукописі дозволяються, але не більше п'яти на одній сторінці; вони можуть бути вдруковані або вписані від руки чорним чорнилом; зайві літери або слова можна зчистити, заклеїти або зафарбувати;

- сторінки рукопису послідовно нумерують, починаючи з обкладинки і до останньої сторінки, в правому верхньому куті - простим олівцем; на титульному аркуші вказувати загальну кількість сторінок та ілюстрацій;

- рукопис підписувати авторові (співавторам) або редакторові на титульному аркуші з зазначенням дати;

- ілюстративні матеріали виконувати чітко, у форматі, що забезпечує розуміння всіх деталей при можливому зменшенні зображення.

Стаття направляється в редакційну колегію наукового журналу чи науково-технічного збірника, а монографія - у наукове спеціалізоване видавництво. Усі матеріали, що рекомендуються до печатки, представляють у двох екземплярах.

ВИСНОВОК
Науковець вводить в науковий обіг результати своїх досліджень за допомогою публікацій.

Публікація: 1) доведення до загального відома за допомогою преси, радіомавлення або телебачення; 2) вміщення в різних виданнях роботи; 3) текст, надрукований у будь-якому виданні.

Як правило, публікують роботи, що містять нові наукові результати і конкретні пропозиції, що мають важливе теоретичне та практичне значення. Це видання, які містять теоретичну розробку проблем або наукове дослідження питання, або результати досліджень в галузі науки. До наукових друкованих робіт відносяться монографії, брошури, статті, до навчальних видань—підручники та навчальні посібники.

Наукові виданя поділяються на дві групи: науково-дослідні, до яких відносяться монографія, автореферат дисертації,препринт,тези доповідей,збірник наукових праць; джерелознавчі

В основному тексті статті виділяють такі структурні елементи: вступ, аналіз останніх досліджень, методика досліджень, постановка завдання, результати досліджень,, висновки.

У процесі написання наукової праці умовно виділяють такі етапи: формулювання задуму і складання попереднього плану; відбір і підготовка матеріалів; групування матеріалів; опрацювання рукопису.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 1. Кір’янов В.М. Основи наукових досліджень.—Рівне, 2007

 2. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика наукового дослідження діяльності.—Київ, 2003

 3. http://www.pgpjurnal.com.ua/demand1.htm

 4. http://www.yurpayintel.com.ua/ejournal/condition/

Каталог: data -> ukr -> Materialij po navchannu pakynok 9
ukr -> Нетрадиційні методи лікування
ukr -> Нетрадиційні методи лікування
Materialij po navchannu pakynok 9 -> „управління процесами диверсифікації діяльності на малому підприємстві
Materialij po navchannu pakynok 9 -> Сучасні проблеми урбанізації
Materialij po navchannu pakynok 9 -> Реферат на тему: „ Особливості фінансової діяльності суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм Виконав
Materialij po navchannu pakynok 9 -> Реферат на тему: політичні партії та суспільні організації І рухи виконав: ст гр ел-33 Обушко Андрій
Materialij po navchannu pakynok 9 -> Аналіз роботи бібліотеки у 2007-2008 н р. та завдання на 2008-2009 н р


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка