Реферат представлено Інститутом мікробіології І вірусології ім. Д. К. Заболотного Національної академії наук УкраїниСкачати 192,47 Kb.
Дата конвертації03.07.2018
Розмір192,47 Kb.


біологічно активні речовини мікробного синтезу в новітніх біотехнологіях і сучасному аграрному виробництві
РЕФЕРАТ
Представлено Інститутом мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного Національної академії наук України

Автори: Іутинська Г.О., Волкогон В.В., Курдиш І.К., Федоренко В.О., Гончар М.В., Циганкова В.А., Білявська Л.О., Смуток О.В.
Актуальність теми

Сформовані протягом еволюції мікроорганізми є унікальними природними реакторами, здатними синтезувати широкий спектр біологічно активних сполук, серед яких є надзвичайно цінні для практики речовини. Біосинтетична активність мікроорганізмів привертає увагу дослідників з точки зору отримання фундаментальних знань щодо закономірностей і регулювання активності утворення різноманітних біологічно активних сполук і вивчення їхньої ролі у функціонуванні мікробної клітини. Крім того, отримані знання мають велику перспективу впровадження завдяки виробництву і практичному використанню мікробних метаболітів і їх продуцентів у багатьох галузях господарства − медицині, промисловості, біотехнології, аграрному виробництві.

До сьогодні біосинтетичний потенціал мікроорганізмів використовують далеко не в повній мірі. Мікроорганізми різних таксономічних груп привертають до себе постійну увагу багатьох дослідників у галузях загальної і промислової мікробіології, біотехнології, генної інженерії як продуценти цінних біологічно активних речовин, мікробний синтез яких є набагато дешевший, ніж хімічний.

На часі актуальними є комплексні дослідження біосинтетичного потенціалу мікроорганізмів, вивчення якомога ширшого спектру біологічно активних сполук, синтезованих продуцентом, що надає можливості розширити сфери їхнього застосування у біотехнології, аграрному виробництві, а також зрозуміти екологічні функції вторинних мікробних метаболітів та розробити нові підходи до отримання продуцентів біологічно активних сполук.

Надзвичайно актуальним є питання підвищення активності продукування мікроорганізмами біологічно активних речовин, зокрема, антибіотиків, ферментів. Знання шляхів генетичної і метаболічної регуляції синтезу біологічно активних речовин є дуже необхідними, але до нинішнього часу мало опрацьованими.

Використання біосинтетичного потенціалу мікроорганізмів є галуззю науки, що швидко розвивається останнім часом у всьому світі. Отже, напрям представленого циклу робіт є актуальним і відповідає розробкам світового рівня, оскільки сприяє розвитку природничих наук, а розроблені авторами фундаментальні підходи і створені на їх основі біопрепарати є економічно та інвестиційно приваблими.Мета циклу робіт і шляхи її реалізації

Метою роботи є розробка фундаментальних основ мікробного синтезу промислово важливих біологічно активних речовин та їх застосування у біотехнології і аграрному виробництві.

Поставлена мета була реалізована такими шляхами:

− створено алгоритм пошуку та виділено мікроорганізми − активні продуценти рідкісних і мало досліджених у світі антибіотиків, а також інших біологічно активних сполук: ферментів, ліпідів, фітогормонів, фенольних сполук, жирних і амінокислот та ін.;

− опрацьовано основи конструювання клітинних та ензимних сенсорів за використання рекомбінантних клітин і генетично модифікованих ферментів мікробного походження;

− на основі вивчення генетичного контролю біосинтезу антибіотиків та механізмів його регуляції розроблено множину способів конструювання штамів-актиноміцетів, яким властива підвищена здатність до біосинтезу антибіотиків, отримано і вивчено штами – перспективні біотехнологічні продуценти антибіотичних сполук;

− визначено закономірності взаємодії високоактивних штамів, перспективних для біотехнологічного застосування, з наноматеріалами різної природи, її вплив на синтез цими мікроорганізмами комплексу біологічно активних речовин (органічних кислот, амінокислот, фітогормонів, сполук фенольної природи), функціонування системи антиоксидантного захисту та стійкості до впливу негативних факторів середовища;

− обґрунтувано і експериментально підтверджено стратегію створення новітніх біологічних препаратів з необхідним для практичного використання комплексом продукції різної біологічної дії в одному технологічному процесі;

− розроблено біотехнологію одержання нових ліній клітин рослин з поліпшеним морфо-генетичним потенціалом та підвищеною генетично-опосередкованою стійкістю до патогенних та паразитичних організмів шляхом індукції мікробними біопрепаратами у клітинах рослин процесу РНК-інтерференції;

− досліджено шляхи біорегуляції рослин розробленими мікробними біопрепаратами на молекулярному, клітинному і організменному рівнях;

− оцінено роль біопрепаратів у формуванні і функціонуванні мікробних ценозів ґрунту, індукції стійкості рослин до фітопатогенів і шкідників та формуванні високопродуктивних мікробно-рослинних систем в аспекті екологічно орієнтованої оптимізації агроценозів;

− розраховано економічну ефективність застосування мікробних біопрепаратів і біологічно активних речовин у біотехнологічних процесах і аграрному виробництві.Наукова новизна роботи

Сформульовано і опрацьовано наукову концепцію комплексних досліджень мікробного синтезу біологічно активних речовин, що дає можливість конструювання принципово нових біотехнологічних продуктів для аналітичної біотехнології і створення надпродуцентів антибіотиків, ферментів, розробки поліфункціональних біопрепаратів для екологічно орієнтованої оптимізації агроценозів, корекції мікробних процесів у агроекосистемах.

Селекціоновано і/або сконструйовано високоефективні мікробні надпродуценти біотехнологічно важливих ферментів: алкогольоксидази, формальдегіддегідрогенази, гліцеролдегідрогенази, гліцеролоксидази, метиламінооксидази, флавоцитохрому b2 (L-лактат:цитохом с-оксидоредуктази), D-лактат-оксидоредуктази, L-аргінази, які запропоновано використовувати у ролі біоселективних сенсорних елементів, здатних до селективного біорозпізнавання важливих для практики речовин - етанолу, метанолу, гліцеролу, формальдегіду, L- і D- лактату, L-аргініну та метиламіну.

Уперше в світі показано, що використання метаболічної інженерії дозволяє отримати генетично модифіковані клітини дріжджів і створити мікробні сенсори з унікально високою селективністю до цільового аналіту. Встановлено, що використання нанорозмірних матеріалів, здатних до прямого перенесення електронів від молекули ферменту (флавоцитохрому b2) на поверхню електроду, дозволяє створити безреагентні біосенсори "третього покоління", зокрема, для аналізу L-лактату.

До пріоритетних досягнень роботи на світовому рівні є виявлення у гриба Botrytis allii здатності до синтезу гліцеролоксидази - унікального, мало вивченого фермента, дуже важливого для біоаналітичних технологій

На моделі продуцента фосфогліколіпідного антибіотика моеноміцину вперше доведено, що етап шлях-специфічної (кластер-асоційованої) транскрипційної регуляції є необов’язковим – активацію структурних генів біосинтезу антибіотиків можуть безпосередньо здійснювати глобальні регулятори і лише маніпуляції з ними можуть бути застосовані для конструювання штамів надпродуцентів.

На використанні регуляторних генів і регуляторних елементів геному – промоторів, термінаторів, розроблено нові системи: пошуку продуцентів антибіотиків-тіопептидів і ландоміцинів, аналізу експресії генів актиноміцетів, індуцибельної експресії генів і транспозонного мутагенезу.

Виділено нові штами ґрунтових стрептоміцетів Streptomyces avermitilis ІМВ Ас-5015, S. netropsis ІМВ Ас-5025 та S.violaceus ІМВ Ас-5027, що проявляють різноспрямовану антагоністичну активність як до фітопатогенних мікроміцетів, бактерій, так і до фітонематод. S. аvermitilis ІМВ Ас-5015 утворює макроциклічні антибіотики авермектини, які характеризуються високою антинематодною активністю. S. violaceus ІМВ Ас-5027 синтезує антрациклінові антибіотики родилунанцин А і родилунанцин Б, антинематодну активність яких показано вперше. S. netropsis ІМВ Ас-5025 синтезує дві антифунгальні сполуки, одна з них є гептаєновим антибіотиком AC1O5FWR (кандидин), а друга − новим невідомим тетраєновим антибіотиком.

Вперше виявлено, що S. netropsis ІМВ Ас-5025, S. violaceus ІМВ Ас-5027 і S. avermitilis ІМВ Ас-5015 здатні синтезувати незалежними шляхами з одного попередника сквалену стероїдні сполуки – холестерол, ергостерол, ситостерол, стигмастерол і 24-епібрасинолід. Застосування цих сполук, синтезованих стрептоміцетами, в агротехнологіях вирощування сільськогосподарських рослин важливе для регулювання стероїдного пулу та підвищення їх стійкості до фітопатогенів.

Вперше показано, що одним з механізмів підвищення стійкості рослин до патогенів є генетично-опосередковане перепрограмування геному рослин під впливом біорегуляторів у напрямку активації експресії генів, які контролюють ріст і розвиток рослин, а також підвищення синтезу малих регуляторних si/miРНК із імуно-захисною від патогенних та паразитичних організмів активністю.

Вперше показано можливість застосування мікробних біопрепаратів, що містять біологічно активні сполуки в умовах in vitro для отримання нових ліній рослин пшениці та томату з поліпшеним морфо-генетичним потенціалом та підвищеною генетично-опосередкованою стійкістю до паразитичних нематод.

Отримано нові дані щодо особливостей взаємодії нових високоефективних штамів азотфіксувальних бактерій Azotobacter vinelandii ІМВ В-7076 і фосфатмобілізувальних бактерій Bacillus subtilis ІМВ В-7023 з наноматеріалами різної природи (діоксидом кремнію, бентонітом, вермикулітом та іншими). Встановлено, що цей процес супроводжується контактною взаємодією клітин з наночастками і значно підвищує енергетичний потенціал бактерій, їх рухливість, в той час як хемотаксисні властивості досліджених бактерій знижуються, що пов’язано з блокуванням наночастками рецепторів хемотаксису бактерій на їх поверхні. Взаємодія бактерій з наночастками природних мінералів значно підвищує стійкість клітин до несприятливих факторів, стимулює їх ростову і біохімічну активність, синтез ними органічних кислот, амінокислот, речовин фітогормональної природи, фенольних сполук.

Показано, що Azotobacter vinelandii ІМВ В-7076 і Bacillus subtilis ІМВ В-7023 є антагоністами фітопатогенів і пригнічують розвиток ряду фітофагів. Ці бактерії характеризуються високим антиоксидантним потенціалом і здатні знижувати оксидативний стрес у насіння рослин, що підлягало впливу оксиданту. Встановлено значну роль в антиоксидантній активності Bacillus subtilis ІМВ В-7023 метаболіта цих бактерій − 4-гідроксифенілоцтової кислоти, якій притаманна здатність пригнічувати фітопатогенні мікроорганізми і розвиток личинок фітофагів.

Розроблено нові оригінальні принципи створення мікробних препаратів, які враховують специфічність взаємодії бактерій та фітогормональне забезпечення рослин; визначено умови ефективної взаємодії інтродукованих мікроорганізмів з рослинами, що значною мірою забезпечує корегування складу угруповань мікроорганізмів, активне функціонування рослинно-бактеріальних асоціацій і симбіозів і стабільність агроценозів.Основні науково-технічні результати (у порівнянні з кращими вітчизняними і зарубіжними аналогами)

Створений надпродуцент алкогольоксидази Ogataea polymorpha C-105 є унікальним у світовій селекції, оскільки, завдяки генетичному дефекту синтезу каталази, дозволяє продукувати алкогольоксидазу без домішок каталази; цей штам став джерелом для виділення фермента для ензиматичного набору "АЛКОТЕСТ", впровадженого в практику для контролю спиртового бродіння у дріжджовому виробництві та визначення вмісту алкоголю в крові;

Молекулярно-генетичні підходи дали можливість створити нові рекомбінантні надпродуценти ферментів біоаналітичного призначення; введення у структуру відповідних генів фрагмента, кодуючого гексагістидиновий пептид (His)6-tag, дозволило суттєво спростити існуючі процедури отримання цільових ферментів у високо очищеному стані за допомогою металоафінної хроматографії в одну стадію.

Сконструйовано електрохімічні біосенсори з оптимізованими біоелектронними трансформаціями у процесі генерації амперометричного сигналу у відповідь на присутність цільового аналіту. Синтезовано і використано у складі сенсорних біоелементів нанорозмірні матеріали, здатні до медіаторної функції передачі електронів від молекули субстрату-аналіту на поверхню електроду.

Визначено місце і роль генів шлях-специфічної та глобальної регуляції у регуляторних мережах і побудовано імовірні схеми регуляції біосинтезу антибіотиків за їх участю, що дозволило сформулювати низку способів отримання штамів-надпродуцентів антибіотиків. Успішне застосування цих способів до широкого кола штамів-продуцентів, які синтезують різні за будовою і біологічною активністю антибіотики, свідчить про їх універсальне значення. Насамперед, це стосується таких прийомів як надекспресія генів позитивних регуляторів (активаторів) і, навпаки, спрямована інактивація негативних регуляторів вторинного метаболізму актиноміцетів, а також використання гетерологічних генів-регуляторів біосинтезу антибіотиків для контролю експресії генів.

Розроблено фізіологічні основи регуляції синтезу авермектинів S. avermitilis УКМ Ас-2179. За умови внесення у середовище культивування пірувату, L-треоніну і L-метионіну біосинтез авермектину збільшується відповідно у 2,5, 1,6 і 1,3 рази.

Встановлено, що S. netropsis ІМВ Ас-5025, S. violaceus ІМВ Ас-5027 і S. avermitilis ІМВ Ас-5015 окрім антибіотиків синтезують комплекс біологічно активних речовин, серед яких виявлено вільні амінокислоти, ліпіди, серед яких присутні вільні жирні кислоти, фосфоліпіди, моно- і дигліцериди, тригліцериди, стерини, ефіри стеринів, воски, а також ферменти хітинази і хітозанази. Комплекс цих біологічно активних речовин відіграє важливу роль у біорегуляції рослин, підвищенні резистентності до фітопатогенів і несприятливих факторів середовища.

Розроблено принципово нову стратегію створення на основі біологічно активних речовин мікробного синтезу екологічних поліфункціональних біопрепаратів для рослинництва. Спираючись на цю стратегію, розроблено біопрепарати Фітовіт (продуцент S. netropsis ІМВ Ас-5025), Віолар (продуцент S. violaceus ІМВ Аc-5027) і Аверком (продуцент S. avermitilis ІМВ Ас-5015) з необхідним для практичного використання комплексом продуктів різної біологічної дії в одному технологічному процесі. Біопрепарати є єдиними в Україні екологічно безпечними біологічними нематицидними засобами, які поєднують фітозахисні, рістстимулювальні і адаптогенні властивості. На відміну від існуючих аналогів, новітні біопрепарати Фітовіт, Віолар і Аверком є препаратами нового покоління, які діють на клітинному і молекулярно-генетичному рівнях шляхом стимуляції синтезу у клітинах рослин фенілаланінаміак-ліази, стерольних сполук і малих регуляторних si/miРНК із антипаразитарною та антипатогенною активностями. Такі властивості препаратів забезпечують праймінг-ефект і підвищення стійкості рослин до патогенів. Препарати мають яскраво виражений профілактичний ефект, тобто їх можна віднести до найсучасніших біофунгіцидів останнього четвертого покоління.

На основі взаємодії з наночастками природних мінералів азотфіксувального штаму Azotobacter vinelandii ІМВ В-7076 і фосфатмобілізувальних бактерій Bacіllus subtilis ІМВ В- 7023, які здатні, відповідно, фіксувати азот і мобілізувати фосфор з його органічних і важкорозчинних неорганічних сполук, продукувати комплекс біологічно активних сполук, розроблено гранульовану та сипку форму комплексного бактеріального препарату Азогран. Перевагою цього препарату над існуючими аналогами є введення до його складу двох високоефективних штамів бактерій, за взаємодії яких з природними наноматеріалами забезпечується стабільність його складу при тривалому зберіганні та висока ефективність при застосуванні в рослинництві. Крім вказаних переваг, препарат Азогран здатний пригнічувати поширення в агроекосистемах фітопатогенів та фітофагів.

На основі високоактивних мікробних культур і оптимізованого вмісту фітогормонів створено мікробні препарати Ризогумін (для зернобобових культур), Мікрогумін (для ячменю і вівса), Біогран (для картоплі та овочевих культур). На фізіологічно оптимальних агрофонах взаємодія інтродукованих бактерій з рослиною є максимальною, що сприяє активному формуванню кореневої системи, зростанню коефіцієнтів засвоєння рослинами діючої речовини з добрив, підвищенню урожайності культур і покращенню якісних параметрів продукції.

Інтродукція в агроценози агрономічно цінних бактерій сприяє активізації діяльності рослинних азотасиміляторних ферментів, наслідком чого є залучення нітратів до синтезу складних органічних речовин; при цьому вміст нітратів у рослинах знижується, натомість амінокислот та білків зростає.

Практична значимість роботи

На основі отриманих препаратів новітніх ферментів, їх рекомбінантних та структурно-модифікованих форм запропоновано оригінальні підходи використання мікробних ферментів та генетично модифікованих клітин дріжджів у ролі біоселективних сенсорних елементів, здатних до селективного біорозпізнавання важливих для практики речовин. Серед них - етанол, метанол, формальдегід, метиламін, гліцерол, L- і D- лактат та L-аргінін. Ці метаболіти є важливими технологічними продуктами або субстратами для мікробного синтезу біологічно активних сполук, а тому можуть служити незамінними індикаторами для контролю ферментаційних процесів в сучасних мікробних технологіях.

Соціально-економічна значимість представлених праць полягає у потребі класичного та молекулярного конструювання високопродуктивних мікробних продуцентів ензимів біотехнологічного значення та створення нових, високо селективних та чутливих біоаналітичних методів та продуктів - ензиматичних наборів та біосенсорів на основі новітніх ферментів для застосування в біотехнологічних процесах з метою контролю ферментаційних процесів, у клінічній та ветеринарній практиці, а також для оцінки якості фармацевтичних та зооветеринарних препаратів та харчових продуктів, моніторингу забруднення довкілля.

Розроблено і оптимізовано для штамів-продуцентів антибіотиків системи кон’югаційного перенесення рекомбінантних ДНК у штами актиноміцетів і селекції рекомбінантних штамів; спрямованої інактивації (нокаутування), надекспресії та гетерологічної експресії досліджуваних генів. Це дало змогу виявити гени шлях-специфічної та глобальної регуляції біосинтезу ландоміцинів А та Е, ногаламіцину, симоциклінону D8, α-ліпоміцину, авіламіцину, сіоміцину, моеноміцину, тейкопланіну.

Показано, що значне збільшення продукції антибіотиків може бути досягнуте за допомогою лише одного етапу роботи зі штамами дикого типу шляхом маніпуляції з регуляторними генами. Це є вагома перевага раціональної інженерії із застосуванням розроблених відповідних генетичних інструментів порівняно з традиційною селекцією промислових продуцентів антибіотиків. Ці прийоми можуть бути застосовані і до промислових штамів актиноміцетів на різних етапах їх селекції.

Застосовування у біотехнології мікробних біопрепаратів, що містять біологічно активні метаболіти, дозволяє одержувати в умовах in vitro нові лінії сільськогосподарських культур з генетично-поліпшеними властивостями: покращеним ростом та розвитком, а також підвищеною врожайністю і стійкістю до паразитичних організмів. Розроблена біотехнологія дозволяє порівняно з існуючими технологіями скоротити економічні витрати на використання надзвичайно дорогих фітогормонів або їх синтетичних аналогів в умовах in vitro, а також знизити економічні витрати на обробку рослин регуляторами росту рослин та пестицидами протягом вегетативного періоду.

Розроблено і впроваджено у рослинництві новітні екологічні комплексні біопрепарати на основі біологічно активних речовин, синтезованих ґрунтовими мікроорганізмами і живих культур- продуцентів Азогран, Аверком, Аверком нова, Фітовіт, Віолар, Ризогумін, Мікрогумін і Біогран. Препарати є основою корекції біотичних процесів в агроекосистемах, сприяють поліпшенню функціонування мікробних ценозів ґрунту і формуванню високопродуктивних мікробно-рослинних систем в аспекті біологізації аграрного виробництва. Використання препаратів сприяє активізації процесу азотфіксації, обмеженню біологічної денітрифікації, підвищує коефіцієнти засвоєння рослинами діючої речовини з добрив, продуктивність агроценозів. Поєднане застосування добрив та біопрепаратів забезпечує економію 30-60кг / га мінерального азоту.

Показано економічну і екологічну доцільність застосування комплексних мікробних препаратів, що містять біологічно активні метаболіти, у рослинництві. Новітні екологічні поліфункціональні біопрепарати для рослинництва становлять комерційний інтерес для виробництва і мають інвестиційну привабливість. Застосування новітніх біотехнологічних продуктів мікробного походження є важливим фактором покращення живлення рослин, їх росту і розвитку, захисту рослин від фітопатогенних мікроорганізмів та фітофагів. Це дозволяє зменшити норми внесення пестицидів і мінеральних добрив, що сприятиме заощадженню енергоресурсів і покращенню екологічного стану довкілля.

Розроблено практичні рекомендації та інструкції щодо застосування біопрепаратів у рослинництві. Затверджено науково-технічну документацію, необхідну для виробництва біопрепаратів.

Обсяг впровадження Біотехнологічним виробництвам рекомендовано біотехнології створення новітніх препаратів високоактивні штами мікроорганізмів продуцентів біологічно-активних речовин та науково-технічна документація для створення біопрепаратів фітозахисної, рістстимулювальної і адаптогенної дії.

Біопрепарати на основі мікроорганізмів, що продукують біологічно активні речовини, впроваджено на біотехнологічних підприємствах України за ліцензійними угодами з ДП «Ензим», ТОВ «Аграрні біотехнології», ПП «Агро-Адмірал», ПП «Біохім-Сервіс», Херсонським державним підприємством - біологічна фабрика та фірмою LOCUS SOLUTIONS, LLC, США. Біоаналітичні набори впроваджено на підприємстві "Львівдіалік" і Львівській компанії "Ензим".

Інститутом сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН виготовлено і реалізовано у 2010 р. 89 тис. га/порцій біопрепаратів, у 2014 р. – 125 тис. га/порцій, у 2017 р. – 135 тис. га/порцій. Використання мікробних препаратів, вироблених в цьому інституті, з року в рік зростає і за період 2008 – 2017 рр. перевищило 450 000 га/порцій.
Економічні дослідження і досягнутий ефект

Застосування метаболічних препаратів Аверком, Аверком нова, фітовіт і Віолар у технологіях вирощування зернових, овочевих і технічних сільськогосподарських культур сприяє підвищенню урожаїв пшениці ярої на 17-33%, томатів − на 20-66 %, ріпаку ярого − у 2,5- 3 рази, капусти пекінської − у 1,5 - 2,2 рази. У вирощуванні пшениці ярої окупність витрат прибутком становила більш як 8 грн. на 1 витрачену грн., у вирощуванні томатів, відповідно 23,96 і 19,81 грн. Застосування Азограну у технологіях вирощування технічних, овочевих та злакових культур дозволяє підвищити їх врожайність на 18-37%. Використання Ризогуміну забезпечує додатковий прибуток 3743 грн. на 1 га у виробництві сої, 2771 грн − у виробництві гороху. Використання Мікрогуміну для вирощування ячменю ярого сприяє підвищенню урожайності зерна на 19,4%, що забезпечує отримання додаткового прибутку 1113 грн. на 1 га. Застосування Біограну при виробництві картоплі дозволяє підвищити урожайність на 20,5% і отримати додаткового прибутку 13936 грн. на 1 га.

Отже, економічні розрахунки показали, що за умови використання розроблених біопрепаратів зменшуються грошові і матеріальні витрати на застосування агрохімікатів, а продукція рослинництва є високорентабельною та конкурентоспроможною.

Виробництво біопрепаратів на основі мікроорганізмів із збалансованим вмістом біологічно активних речовин Інститутом сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН за останні 10 років (2008 – 2017 рр.) перевищило 450000 га/порцій. Враховуючи, що використання біопрепаратів зумовлює середній додатковий прибуток з 1 гектара 3640 грн., розрахунковий сумарний прибуток сільськогосподарських підприємств від застосування біопрепаратів (450000 га/порцій ) складає більше 1640159000 грн.

Інститутом мікробіології і вірусології за рахунок укладення ліцензійних договорів (і роялті за ними) на виробництво біопрепаратів, зазначених у представленій роботі, отримано 796717 грн.

Інститутом біології клітин за біоаналітичні набори "Алкотест" отримано 360 тис. грн.

Отже сумарна економічна ефективність представленого циклу робіт становить 1640956077 грн.

Кількість публікацій (у міжнародних журналах, кількість посилань на публікації, індекс Хірша)

Кількість публікацій: 363, в т.ч. 16 монографій, 3 підручники (посібники), 286 статей (122 у зарубіжних виданнях). Згідно з базою даних Scopus, загальна кількість посилань на публікації авторів, представлені в роботі, складає 2143, h-індекс (за роботою) 55; згідно з базою даних Google Scholar загальна кількість посилань складає 3336, h-індекс (за роботою) 80. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 38 патентами. За даною тематикою захищено 4 докторських та 38 кандидатських дисертацій.
Автори: _____________ Іутинська Г.О.,

_____________ Волкогон В.В.,

_____________ Курдиш І.К.,

_____________ Федоренко В.О.,

_____________ Гончар М.В.,

_____________ Циганкова В.А.

_____________ Білявська Л.О._____________ Смуток О.В.
Каталог: sites -> default -> files
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка