Реферат звіт про дипломне проектування: стор. 121, рис. 22, табл. 14, 35 джерел. Об’єкт дослідження Процес деемульсації нафти в
Скачати 88,08 Kb.
Дата конвертації09.09.2018
Розмір88,08 Kb.
Группа 1РЕФЕРАТ
Звіт про дипломне проектування: стор.- 121, рис. - 22, табл. - 14,

35 джерел.Об’єкт дослідження – Процес деемульсації нафти в відцентровому нафтовому дегідраторі. Дослідження руху частки води в потоці нафти під впливом відцентрових сил.

Мета роботи – Забезпечення ефективного процесу дегідратації нафти.

Ідея роботи – Використання розробленого робочого колеса в дегідраторі для процесу дегідратації, зменшення в’язкості нафти за рахунок підігріву, та регулювання потоку, зменшення витрат за рахунок впровадження і встановлення діафрагми.

Задачі:

1. Розробка конструкції дегідратора нафти для ефективного процесу дегідратації нафти.

2. Економічне обґрунтування впровадженого обладнання.

Актуальність теми:

Актуальність питання нафтової емульсії пов’язана з тим що видобута нафта не відповідає основним вимогам якості, до вмісту якої входять вода, солі та інші домішки. Такий розчин називається нафтовою емульсією і не може застосовуватись в різних галузях промисловості. Нафтова емульсія негативно впливає на технологічні процеси нафтоперекачувальних станцій. При звичайній роботі на насоси ГНПС виникають шкідливі навантаження. Вони виникають під час перекачування нафтової емульсії, і це призводить до зношення обладнання та перекачування нафти стає більш енергозатратним, це явище пов’язано з різною густиною нафтової емульсії, концентрацією домішків та в’язкістю. Саме ці показники погіршують перекачування і процесперекачки стає недоцільним. Тому запропоновано нову конструкцію дегідратора для усунення домішок.

Наукова новизна отриманих результатів – Впровадження нової розробленої конструкції відцентрового дегідратора, для ефективного процесу зневоднення нафти, використання в конструкції індукційного нагрівача для зменшення в’язкості нафти, та діафрагми для регулювання потоку очищеної нафти та зменшення витрат.

Практичне застосування отриманих результатів – Розроблено обладнання для очищення та підготовки товарної нафти головної нафто- перекачувальної станції.

Метод дослідження - Mетод аналітичних досліджень та програмна реалізація процесів на ЕОМ розробленого дегідратора нафти.

Прогнозні припущення про розвиток об’єкту дослідження – Запропоновано технологічні та конструктивні рішення обладнання для дегідратації нафти та підготовки до траспортування.ЕМУЛЬСІЯ, ВІДЦЕНТРОВИЙ ДЕГІДРАТОР НАФТИ

Группа 1ABSTRACT
Report of diploma engineering: p. - 121, fig. - 22, table. - 14, 35 sources of information.

Object of research - The process demulsification oil centrifugal oil dehydrator. Study of water particles in the flow of oil by centrifugal. forces.

Objective - Ensure effective oil dehydration process.

Idea - Use impeller developed a dehydrator for dehydration process, reducing the viscosity of the oil by heating and controlling the flow, reducing costs through the introduction and establishment of the diaphragm.

Objectives

1. Development of oil vodoviddilnyk design for efficient dewatering of oil.

2. The economic rationale installed equipment.

Relevance of the topic:

The urgency of the issue of oil emulsion due to the fact that oil production does not meet the basic requirements of quality content consisting of water, salts and other impurities. This solution is called an oil emulsion and can be used in various industries. Oil emulsion adversely affects the processes of oil pumping stations. In normal operation the pumps BOPS having harmful stress. They occur when pumping oil emulsion, and this leads to wear and oil pumping equipment is more energy intensive, this phenomenon is due to the varying density of the oil emulsion, the concentration of impurities and viscosity. These indicators can impair pumping and pumping process becomes impractical. Therefore, the proposed new design dehydrator to remove impurities.Scientific novelty of the results - Introduction of new designs developed centrifugal dehydrator, for effective dewatering of oil used in the construction of the induction heater to reduce the viscosity of the oil and aperture for controlling


the flow of refined petroleum and reduce costs.

Practical application of results- Developed equipment for purification and preparation of commercial oil of the oil pumping station.

The method of research - method of analysis and software implementation processes on the computer designed oil dehydrator.

Forecast assumptions about the development of research facility - Offered a technology and designs equipment for oil dehydration and preparation for trasport.

EMULSION, СENTRIFUGAL DEHYDRATOR OIL


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка