Реферати Журнал "Реєстрація, зберігання і обробка даних"
Скачати 81,59 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір81,59 Kb.
Реферати

Журнал “Реєстрація, зберігання і обробка даних”

2003, Т. 5, № 1
УДК 681.327.68

Люминесцентное считывание — путь повышения емкости носителей информации / Беляк Е.В., Крючин А.А., Стецун А.И.

Люмінесцентне зчитування — шлях підвищення ємності носіїв інформації / Беляк Є.В., Крючин А.А., Стецун А.І. // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2003. — Т. 5, № 1. — С. 3–11. — рос.

Розглянуто фізико-технічні основи створення оптичних носіїв з люмінесцентним зчитуванням інформації. Проаналізованo технічні можливості створення багатошарових носіїв інформації з люмінесцентним зчитуванням. Визначенo проблеми, від вирішення яких залежить створення багатошарових люмінесцентних носіїв інформації. Іл.: 4. Бібліогр.: 21 назв.


Ключевые слова: люминесценция, многослойный носитель, краситель, объем информации.

___________________________________________________________________________________

УДК 621.391.1:519.2

Об эффективности случайного кодирования линейными кодами, дуальными к кодам Юстесена, в модели «wire-tap channel» / Алексейчук А.Н.

Про ефективність випадкового кодування лінійними кодами, що є дуальними до кодів Юстесена, в моделі «wire-tap channel» / Олексійчук А.М. // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2003. — Т. 5, № 1. — С. 12–21. — рос.

Отримано аналітичні верхні межі теоретико-інформаційних та імовірнісних показників стійкості захисту інформації, що передається каналом з відводом, при випадковому кодуванні джерела повідомлень кодом Vm,K, що є дуальним до (Km, 2(2m1)m)-коду Юстесена. Для класу систем передачі інформації з випадковим кодуванням, що розглядається, запропоновано практично реалізуємі алгоритми випадкового кодування та декодування повідомлень в основному каналі. Показано, що випадкове кодування кодом Vm,K забезпечує як завгодно високу при m стійкість захисту інформації в відвідному каналі з асимпотично ненульовою швидкістю передачі. Табл.: 1. Бібліогр.: 15 назв.

Ключевые слова: случайное кодирование линейным кодом, код Юстесена, канал с отводом, совершенная стойкость защиты информации.

___________________________________________________________________________________

УДК 620.1.087.4

Особенности применения вейвлет-анализа при проведении экспертиз подлинности цифровых фонограмм / Рыбальский О.В., Мовчан Т.В.

Особливості застосування вейвлет-аналізу при проведенні експертиз достовірності цифрових фонограм / Рибальський О.В., Мовчан Т.В. // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2003. — Т. 5, № 1. — С. 22–31. — рос.

Розглянуто питання виявлення слідів обробки цифрових фонограм за допомогою вейвлет-аналізу. Проаналізовано спотворення форми й спектра розміщених у них сигналів, які утворюються в результаті взаємодії різних пристроїв, що беруть участь у цій обробці. Показано вплив немонотонності і диференціальної нелінійності статичних характеристик квантувачів рівня перетворювачів на кінцеву форму й спектр сигналів, що обробляються. Показано можливість використання вейвлета Морле для проведення аналізу фонограм. Іл.: 2. Бібліогр.: 5 назв.Ключевые слова: фонограмма, цифровая обработка, вейвлет-анализ, вейвлет Морле, квантователь, статическая характеристика, немонотонность.

___________________________________________________________________________________

УДК 681.3

Вейвлет-анализ и его применение для сжатия мультимедийной информации / Бенилов А.И., Погорелый С.Д.


Вейвлет-аналіз і його застосування для стиснення мультимедійної інформації / Бенілов А.І., Погорiлий С.Д. // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2003. — Т. 5, № 1. — С. 32–46. — рос.

Розглянуто переваги застосування вейвлет-аналізу для реалізації компресії мультимедійної інформації. У порівнянні з Фурє-перетворенням указано безперечні переваги вейвлетів. Виконано аналіз реалізованої схеми стиснення аудіо потоків, а також проведено аналогію з уже реалізованою схемою стиснення статичних зображень. Запропонований метод продемонстрував гарні результати при стисненні середнє- та низькочастотних сигналів. Використання дискретного вейвлет-перетворення дозволило досягти високої швидкості стиснення, маючи задовільну ступінь компресії. Використання просторової локалізації вейвлетів дозволило фільтрувати сигнал від імпульсних завад. Табл.: 2. Іл.: 20. Бібліогр.: 6 назв.


Ключевые слова: мультимедийная информация, компрессия информации, вейвлет-преобразование, аудиосигнал.

___________________________________________________________________________________

УДК 519.68, 620.179.15, 681.3

Декомпозиционный подход к диагностированию цифровых устройств в условиях серийного производства / Перевозников С.И., Биличенко Н.А., Перевозникова Н.С.

Декомпозиційний підхід до діагностування цифрових пристроїв в умовах серійного виробництва / Перевозніков С.І., Біліченко Н.О., Перевознікова Н.С. // Реєстрація, зберігання і обороб. даних. — 2003. — Т. 5, № 1. — С. 47–60. — рос.

Розглянуто питання синтезу компонентних структур цифрових об’єктів, які застосовуються для систем внутрішньосхемного діагностування. Розбивки цифрових схем виконано на основі композиційно-декомпозиційного підходу за рахунок тимчасової зміни засобами тестування внутрішніх зв’язків об’єктів. Запропоновано узагальнений алгоритм синтезу радіальних і ланцюгових підструктур схем, що дає можливість організовувати ефективні процедури тестового пошуку несправностей пристроїв в умовах їхнього виробництва. Іл.: 6. Табл.: 1. Бібліогр.: 6 назв.Ключевые слова: внутрисхемное диагностирование, декомпозиция, тестовый поиск неисправностей.

___________________________________________________________________________________УДК 620.179.15:681.3.06

Сравнительный анализ алгоритмов объемной реконструкции для различных схем сканирования / Закидальский А.И., Самбыкина Э.Е.

Порівняльний аналіз алгоритмів об’ємної реконструкції для різноманітних схем сканування / Закидальський А.І., Самбикіна Е.О. // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2003. — Т. 5, № 1. — С. 61–68. — рос.

Подано короткий огляд методів об’ємної реконструкції томографічних зображень. Проведено порівняльний аналіз алгоритмів об’ємної реконструкції при скануванні конусним пучком.Ключевые слова: компьютерная томография, промышленная томография, рентгеновский компьютерный томограф, источник излучения, детектор, зона восстановления, геометрия сканирования, веерная геометрия, спиральное сканирование.

___________________________________________________________________________________


УДК 519.68; 620.179.15; 681.3Исследование свойств изоморфизма квадриплексных и бикомплексных числовых систем / Калиновский Я.А.

Дослідження властивостей ізоморфізму квадриплексних та бікомплексних числових систем / Каліновський Я.О. // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2003. — Т. 5, № 1 — С. 69–73. — рос.

Розглянуто квадриплексні та бікомплексні числові системи, їх ізоморфізм, властивості ізоморфізму. Сформульовано геометричну інтерпретацію квадриплексного простору за допомогою ізоморфізму квадриплексних та бікомплексних просторів. Бібліогр.: 7 назвКлючевые слова: квадриплексные числа, бикомплексные числа, изоморфизм.

___________________________________________________________________________________


УДК 681.3:658.56

Поиск и анализ информации в Интернет / Азарова О.В.


Пошук і аналіз інформації в Інтернет / Азарова О.В. // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2003. — Т. 5, № 1. — С. 74–90. — рос.

Проаналізовано інформаційні джерела в середовищі глобальної мережі Інтернет, їх класифікацію та типологію. Показано логічний та інформаційний зв’язки між напрямками менеджменту, що отримали назву «управління знаннями» та конкурентної розвідки. Іл.: 7. Бібліогр.: 27 назв.Ключевые слова: аналитическая деятельность, бизнес-разведка, конкурентная разведка, управление знаниями, сетевые информационные источники, сетевой тренинг.

___________________________________________________________________________________

УДК 654.154.4

Статистические характеристики и математические модели центров обработки вызовов / Виноградов Н.А., Кармазин В.К.

Статистичні характеристики та математичні моделі центрів обробки викликів / Віноградов М.А., Кармазiн В.К. // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2003. — Т. 5, № 1. — С. 91–99. — рос.

Розглянуто вхідні статистичні дані для центрів обробки викликів (ЦОВ). Проаналізовано характеристики закону розподілення вхідного потоку викликів. Розглянуто щільність ймовірності часу обслуговування викликів. Наведено особливості клієнтів при їх обслуговуванні. Надано рекомендації щодо вибору математичної моделі центру як системи масового обслуговування. Табл.: 1. Іл.: 7. Бібліогр.: 9 назв.

Ключевые слова: входящий поток вызовов ЦОВ, закон распределения потока вызовов, интенсивность обслуживания, особенности клиентов ЦОВ, математическая модель ЦОВ.

___________________________________________________________________________________

УДК 621.396.9

О построении сложных неоднородных компьютерных сетей с использованием подвижных средств радиосвязи / Синьков М.В., Трубников П.В.


Про побудову складних неоднорідних комп’ютерних мереж із використанням рухомих засобів радіозв’язку / Сіньков М.В., Трубніков П.В. // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2003. — Т. 5, № 1. — С. 100–106. — рос.

Розглянуто задачу побудови неоднорідних комп’ютерних мереж і приділено увагу структурам частини мережі, що пов’язана з рухомими засобами радіозв’язку. Іл.: 1. Бібліогр.: 3 назв.Ключевые слова: неоднородные компьютерные сети, подвижные средства радиосвязи, стационарные станции.

___________________________________________________________________________________


УДК 621.396.6.019.3

Оценка показателей надежности информационно-управляющих систем с помощью кратчайших путей успешного функционирования / Додонов А.Г., Путятин В.Г., Валетчик В.А.

Оцінка показників надійності інформаційно-керуючих систем за допомогою найкоротших шляхів успішного функціонування / Додонов О.Г., Путятін В.Г., Валетчик В.О. // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2003. — Т. 5, № 1. — С. 107–118. — рос.

Розглянуто методику розрахунку показників надійності структурно-складних систем, що базується на теорії напівмарковських процесів та дозволяє провадити оцінку показників надійності системи, елементи якої мають довільний закон розподілення часу безвідмовної роботи та відновлення. Бібліогр.: 7 назв.

Ключевые слова: оценка, надежность, система, алгоритм, отказ, восстановление, множество.

___________________________________________________________________________________


УДК 681.3

Электромагнитные излучения компьютерных систем и защита информации / Чеховский С.А.


Електромагнітні випромінювання комп’ютерних систем і захист інформації / Чеховський С.А. // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2003. — Т. 5, № 1. — С. 119–132. — рос.

Розглянуто історію виникнення TEMPEST, основні методи та засоби протидії TEMPEST-атакам. Особливу увагу приділено питанням захисту від програмних TEMPEST-атак. Наведено хронологічну таблицю розвитку TEMPEST-технологій. Іл.: 2. Бібліогр.: 7 назв.Ключевые слова: TEMPEST, ПЭМИН, защита информации, программный TEMPEST, побочные излучения, утечка информации, компьютер.

___________________________________________________________________________________


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка