Рефератів до семінару № «Суспільство як соціальна система» Сутність понять: «суспільство»
Скачати 117,93 Kb.
Дата конвертації16.04.2017
Розмір117,93 Kb.
НОМЕР РЕФЕРАТУ ОБИРАЄТЬСЯ

ЗГІДНО СПИСКА ЖУРНАЛУ

АКАДЕМІЧНОЇ УСПІШНОСТІ ГРУПИ

- правила оформлення реферату див. додатки А,Б, В, Г,Д.
Тематика рефератів до семінару № 1.

«Суспільство як соціальна система»

1. Сутність понять: «суспільство», «країна», «держава».

2. Суспільство: «просте» та «складне», їх відмінності.

3. Системний підхід до розгляду суспільства, як міждисциплінарний метод пізнання.

4. Проблема типологізації суспільства.

5. Соціальні спільності, їх якісні та кількісні особливості.

6. Соціальні інститути, види та їх функції.

7. Типи, рівні та причини соціальних змін.

8. Соціальні відносини.

9. Соціальне явище, соціальний процес.

10. Соціальний контроль.

11. Характерні особливості постіндустріального суспільства.

12.Соціальний статус та його різновиди, соціальна роль.

13. Соціальна стратифікація.

14. Характерні особливості типу соціальної стратифікації – «рабство».

15. Характерні особливості типу соціальної стратифікації – «касти».

16. Характерні особливості типу соціальної стратифікації - «стани».

17. Характерні особливості типу соціальної стратифікації – «класи»

18. Соціальна мобільність та її види.

19. Соціальна структура сучасного українського суспільства.

20. Соціальні зміни в соціальній структурі селянства в Україні.

21. Процес маргіналізації в Україні.

22. Проблема «середнього класу» в Україні.

23. Політичні та економічні соціальні інститути, їх функції, види та взаємозв’язок з іншими соціальними інститутами.

24. Соціальні інститути у сфері сім’ї, функції та взаємозв’язок з іншими соціальними інститутами.

25. Характеристика типів суспільства за ціннісними критеріями.

26. Характеристика типів суспільства за головним способом здобуття засобів до існування.

27. Виховні та культурні соціальні інститути, види, їх функції та взаємозв’язок з іншими соціальними інститутами.

28. Еволюційні та революційні соціальні зміни.

29. Екзогенні та ендогенні причини соціальних змін.

30. Соціальні приписи та соціальні санкції.

Тематика рефератів до семінару № 2.

«Соціологія конфлікту»


 1. Стадії проходження конфлікту.

 2. Сучасні теорії конфлікту.

 3. Типи й види конфлікту.

 4. Особистість у ситуації конфлікту.

 5. Конфлікти в студентській групі.

 6. Конфлікти, які носять позитивний характер для розвитку суспільства.

 7. Роль «переоцінки цінностей» у стабілізації суспільних відносин.

 8. Відмінність понять «проблема» та «конфліктна ситуація».

 9. Причини та функції соціального конфлікту.

 10. Суб’єкти конфліктних відносин. Вирішення соціального конфлікту.

 11. Особливості перебігу та вирішення конфліктів в різних сферах діяльності на різних рівнях.

 12. Категорії та поняття конфлікту: суперництво, конкуренція, зіткнення, протест, соціальна напруга, боротьба, згода.

 13. Категорії та поняття конфлікту: переговори, договір, компроміс, конструктивність та деструктивність.

 14. Стимули, мотиви конфлікту та співробітництва: потреби, інтереси, цінності, цілі, стратегії.

 15. Елементи та стадії розвитку конфлікту на різних рівнях: особистість, група, соціальна мобільність.

 16. Внутрішньо особистісний конфлікт та внутрішньо особистісна гармонія.

 17. Міжособистісний конфлікт та консенсус.

 18. Багатообразність засобів врегулювання та вирішення конфлікту. Види компромісу.

 19. Конструктивний діалог та техніка ведення переговорів.

 20. Насильницькі засоби вирішення конфлікту. Динаміка мирного вирішення конфлікту.

 21. Контркультура. Конфлікт субкультур. Етнокультурні конфлікти.

 22. Конфлікт та потенціал конфліктності в економічній сфері.

 23. Конкуренція та конфлікт.

 24. Методи врегулювання економічних та трудових конфліктів.

 25. Влада як предмет конфлікту. Конкуренція політичних еліт. Предмет політичного конфлікту.

 26. Лідерство та вирішення конфлікту.

 27. Соціальний протест: фактори, репертуар дій.

 28. Посередництво у вирішенні відношень: мета, засоби та результати.

 29. Переговори як комунікація та соціальна дія.

 30. Конфлікт поколінь: соціокультурний контекст та регулювання.

Тематика рефератів до семінару №3.

«Соціологічні дослідження».


 1. Об’єкт, предмет конкретного соціологічного дослідження.

 2. Предмет аналізу конкретних соціологічних досліджень.

 3. В якій сфері використовуються результати конкретних соціологічних досліджень.

 4. Етапи конкретного соціологічного дослідження.

 5. Шлях отримання фактичних даних.

 6. Процес обробки даних соціологічного дослідження.

 7. Види та типи конкретних соціологічних досліджень.

 8. Опитування громадянської думки.

 9. Сутність видів повторювальних досліджень «когортні тренди» та «історичні тренди».

 10. В чому різниця пілотажного та польового соціологічних досліджень.

 11. Теоретико-методологічний розділ програми конкретного соціологічного дослідження.

 12. Організаційно-методичний розділ програми конкретного соціологічного дослідження.

 13. Функції програми соціологічного дослідження.

 14. Формулювання мети та завдань конкретного соціологічного дослідження.

 15. Інтерпретація основних понять які використовуються в соціологічному дослідження.

 16. Розробка робочих гіпотез.

 17. Розробка інструментарію соціологічного дослідження.

 18. Гіпотеза у конкретному соціологічному дослідження (вимоги та види гіпотез).

 19. Метод спостереження в соціологічному дослідження.

 20. Вимоги до побудови анкети у конкретному соціологічному дослідженні.

 21. Основні типи питань які використовуються в анкеті конкретного соціологічного дослідження.

 22. Генеральна та вибіркова сукупність у конкретному соціологічному дослідженні.

 23. Основні види та типи вибірки.

 24. Метод опитування та його різновиди в конкретному соціологічному дослідженні.

 25. Метод інтерв’ю в конкретному соціологічному дослідженні.

 26. Причини необ’єктивності отриманих даних.

 27. Метод аналізу документів у соціології.

 28. Експеримент у соціології.

 29. Етапи конкретного соціологічного дослідження.

 30. Неформалізовані (традиційні) та формалізовані (контент-аналіз) методи аналізу документів.


Додаток А

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ:

 1. Обсяг реферату визначає тема реферату. Звичайно обсяг реферату коливається від 5-20 друкованих сторінок. Оптимальним вважається обсяг 10-15 сторінок.

 2. Реферат повинен мати:

- титульний лист;

- зміст і стислий список використаної літератури.

Приклад оформлення титульного листа та змісту наведений у додатках(див.дод.А,Б). Список використаної літератури розміщується на останній сторінці рукопису реферату. На список літератури слід звернути особливу увагу. У всіх академічних роботах список літератури повинен відповідати правилам опису творів друку(див.дод.В).


 1. Реферат повинен бути написаний простою, доступною мовою, без претензій на «науково образність». Слід уникати складних граматичних зворотів, незвичних термінів та символів. Якщо такі терміни і символи приводяться, то необхідно пояснити їх значення при першому згадуванні у тексті. Це правило стосується всіх академічних робіт.

 2. Слід застерегти студентів від бездумного списування тексту першоджерел.

 3. Звичайно теми рефератів студенти обирають за рекомендацією викладача або самостійно. З цією метою у навчальному закладі наряду з навчальними планами і програмами розробляється перелік тем рефератів з відповідних дисциплін.

 4. Значно виграє реферат у тому випадку, коли він завершується висновками або стислими висновками з питання, яке розглядається. Цим студент показує свою ерудицію, вміння аналізувати й узагальнювати інформацію.

 5. Реферат слід друкувати на одній стороні аркуша формату А4 за допомогою комп’ютера з використанням шрифту Times New Roman текстового редактора Word розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом. Друкуючи текст роботи, необхідно залишати береги таких розмірів: лівий – 30 мм, правий – 10 мм, верхній – 25 мм, нижній – 20 мм. Реферат повинен бути грамотно написаний й охайно оформлений.

ЕТАПИ ВИКОНАННЯ РЕФЕРАТУ

Вибір теми. Вибравши тему, слід уважно перечитати літературу до неї, рекомендовану викладачем, щоб зрозуміти її смисл і основний результат, а також чітко визначити межі дослідження питання.Добір літератури. Необхідну літературу з теми дослідження можна знайти в бібліотеці та в електронній інформаційній мережі Інтернет. Вивчення літератури доцільно починати з праць загального, оглядового характеру: відповідних розділів підручників і навчальних посібників, у яких матеріал викладено в найбільш доступній формі. Такий підхід дає змогу спочатку ознайомитися з коротким і найбільш загальним викладом теми, зосередити увагу на основних питаннях.

Після того як опрацьовано літературні джерела можна братися до написання тексту. В теоретичному огляді слід повно і систематично відбити стан досліджуваного питання. При цьому, студент, прочитане в одному джерелі зіставляє з інформацією з інших джерел, доповнюючи та уточнюючи отримані знання.

Мова наукової праці свідчить про культуру писемного мовлення її автора, отже, слід подбати про те, щоб мова докладу повністю відповідала нормам сучасної української літературної мови і забезпечувала яскраве і водночас логічно точне вираження думок, суджень, визначень і доказів автора.

Написання висновків. Завершити аналітичний огляд питання бажано обґрунтуванням обраної теми, доведення її переваг, відмінностей та особливостей.

Оформлення списку використаних літературних джерел. Список складається тільки з тих праць з теми дослідження, на які є посилання в тексті реферату. Список використаних джерел укладається в алфавітному порядку прізвищ авторів або заголовків. Усі літературні джерела подаються тією мовою, якою вони написані.

Додаток Б

Зразок оформлення титульної сторінки рефератів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ ТЕХНІКУМ

ЛОЗІВСЬКА ФІЛІЯ


Відділення транспортних технологій


ЕКСПЕРИМЕНТ У СОЦІОЛОГІЇ

Р е ф е р а т

Виконав:

студент групи 22-Р

денної форми навчання

Іванов Іван Іванович

Перевірив:

викладач Овчиник Т.А.


м. Лозова - 2014 р.Додаток В

Зразок оформлення змісту рефератуЗ М І С Т
ВСТУП……………………………………………………………………………. 2


 1. Експеримент – загальнонауковий метод дослідження ………….…….3

 2. Експеримент в соціологічному дослідженні.…………………………...6


ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….10

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ………………...12

Додаток Г

Приклади оформлення опису літературних джерел

№ п/п

Назви підручників та посібників

1.

Добреньков В.І. Соціологія. В 3-х т./ В.І.Добреньков, А.І.Кравченко. – М., 2000.

2.

Овсянников В.Г. Методология и методика в прикладном социологическом исследовании-Л.,1989

3.

Соціологія: навч.посібник/під ред.. С.О.Макєєва. – К., 2005


Додаток Д

Мовні засоби, які використовуються при прямому та непрямому

цитуванні використаних джерел


Пряме цитування

Непряме цитування

(переказ, викладення думок авторів своїми словами)Послідовність викладу

по-перше, по-друге, по-третє; з одного боку, з іншого боку; насамперед, наостанку; передусім; почнемо з того, що; спочатку; також; тепер; далі, водночас; після того як…; нарешті, на закінчення.

Ступінь вірогідності повідомлення

очевидно; безумовно; без сумніву; безперечно; напевне; певно; певна річ, звичайно; (як) відомо, мабуть.

Послідовність у часі

спочатку, потім, тепер; насамперед; перш ніж; після того як…; одночасно, наприкінці.

Причина і наслідок, умова і наслідок

якщо.., то; оскільки; тому; (а) відтак; таким чином; внаслідок; завдяки тому, що …; у зв’язку з тим, що…; через те, що…; в результаті; це пов’язано з…; отже; зважаючи на те, що…; з огляду на те, що…; з огляду на викладене вище; це спричиняється тим, що…; це залежить від того, що…

Зіставлення протиставлення

так само, як і..; як…, так і; (а) проте; але; навпаки; в той самий час; однак, втім.

Доповнення, уточнення

водночас; зокрема; крім того; щоправда; наприклад; як-от; цебто; разом з тим; точніше, зауважмо.

Узагальнення, висновок

Отже; Таким чином; Відтак; Узагальнюючи сказане; З розглянутого можна зробити такі висновки; Зважаючи на викладене вище; Звідси; Звідси висновок; Підсумовуючи.

Ілюстрація до сказаного

наприклад; так; проілюструємо це на…; кілька прикладів; опишемо кілька випадків, коли…

Перехід до нової думки

Розгляньмо…; Перейдемо до …; Ще одне:…База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка