Решетняк Богдан Викторович (Ф. И. О. учителя) 20 г. (год составления программы) пояснювальна записка Данная рабочая программа
Сторінка1/5
Дата конвертації31.08.2018
Розмір0,66 Mb.
  1   2   3   4   5
Государственное бюджетное образовательное учреждение

«Стахановская специализированная школа I ступени - гимназия № 8»

(полное наименование образовательного учреждения)
РАССМОТРЕНО СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ:

на заседании методического Зам. директора по УВР Директор УВК № 8

объединения учителей

украинского языка и литературы

УВК № 8

Протокол № _______ от _________/___________ ________/______________


«____» августа 20 г. «____» сентября 20 г. «____» сентября 20 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по украинскому языку

(предмет, курс, модуль)базовый уровень

(уровень программы)5,6,8,9 классы

(параллель (класс))


Составитель рабочей программы:

Решетняк Богдан Викторович

(Ф.И.О. учителя)___20___г.

(год составления программы)Пояснювальна записка

Данная рабочая программа разработана в соответствии с:  1. Приказом Министерства образования и науки Луганской Народной Республики от 26 декабря 2014 года №72 «Об утверждении и поэтапном переходе образовательных учреждений ЛНР на временный государственный образовательный стандарт (ВГОС)»;

  2. Приказом Министерства образования и науки Луганской Народной Республики от 26 июня 2015 года № 221 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию рабочих учебных планов образовательных учреждений Луганской Народной Республики на 2015-2016 учебный год»;

  3. Приказом Министерства образования и науки ЛНР от 30.07.2015 года №231 «Об организованном начале 2015-2016 учебного года в образовательных учреждениях Луганской Народной Республики»;

  4. Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН - http://www.dsesu.gov.ua/;

  5. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (5-9 классы), утвержденным приказом Министерства образования РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 – http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/prm1897-1.pdf


У 2015/2016 навчальному році викладання предмета «Українська мова» в закладах освіти Луганської Народної Республіки буде здійснюватися за наступними програмами:

ПРИМЕРНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО УКРАИНСКОМУ ЯЗЫКУ для 5  11 классов общеобразовательных учебных учреждений с преподаванием на русском языке /Гринева О.В.,Зобаренко В.А.,Кагукина И.Н, .Колесникова М.Н., Литинская А.Н., Мухина Е.В., Шевченко Т.Ф., Эсаулова Н. В., под общей редакциейСтуденикиной В.П. – Луганск, 2015.

Роль і місце української мови в структурі загальної середньої освіти визначаються особливостями мови як вагомого чинника формування особистості, як символа людського життя. На ній грунтується свідомість, мислення. З-поміж багатьох функцій мови в житті людини й суспільства основними є такі: комунікативна, або функція спілкування; номінативна, або функція називання; мислетвірна, або мислеоформлювальна; пізнавальна, або гносеологічна; експресивна, або виражальна; естетична; культурологічна, або культуроносна; ідентифікаційна; імпресивна, або апелятивна, контактивна, прагматична; міфологічна, або магічна. Знання української мови має бути достатнім для того, щоб з її допомогою випускник школи якнайповніше реалізував свої життєві потреби, плани і наміри в умовах зрослого попиту суспільства на мислячу, діяльну, творчу, грамотну особистість. В сучасних умовах, коли обсяг необхідних людині знань стрімко зростає, важливо вдосконалювати технології навчання, розвивати в учнів уміння самостійно поповнювати знання, орієнтуватися у всезростаючому інформаційному потоці. Цьому сприятимуть компетентнісний підхід у навчанні мови і впровадження здоров’язбережувальних освітніх технологій. Пріоритетом сучасної мовної освіти стає компетентність – результат освіти, представлений набором сформованих способів діяльності, які дають змогу людині ефективно діяти в різних ситуаціях, самостійно приймати рішення, оцінювати й удосконалювати свою діяльність, нести за неї відповідальність. На розв’язання саме цих завдань спрямована дана програма. За своєю концепцією, структурою і змістовим наповненням дана програма відповідає попередній1 . В оновленій програмі зміст окремих розділів розвантажено і скорочено шляхом спрощення поняттєвого і термінологічного апарату, усунення повторів, надмірної деталізації, вилучення другорядного матеріалу, послідовнішого врахування внутрішньопредметних та міжпредметних зв’язків.На етапі сьогодення в ЛНР відбувається становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження до євроазійського освітнього простору. Цей процес супроводжується суттєвими змінами у педагогічній теорії та практиці навчально-виховного процесу, що вимагають орієнтацію освіти не лише на засвоєння певної сукупності знань, але й на розвиток особистості учня, його когнітивних та творчих здібностей. Загальноосвітня школа має формувати цілісну систему універсальних знань, умінь і навичок, а також самостійної навчальної діяльності й особистої відповідальності школярів.

Мета вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах з російською мовою навчання полягає у становленні духовно багатої особистості, яка володіє уміннями й навичками щодо вільного, комунікативно доцільного користування виражальними засобами мови, її видами, типами, стилями, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності, вільно орієнтується у всезростаючому інформаційному потоці, вміє формувати й відстоювати власну думку, громадянську позицію щодо тих чи інших подій і явищ (у тому числі суспільних), давати їм адекватну оцінку, самонавчатися і самовдосконалюватися. Оскільки оволодіння мовою – важлива складова соціальнокультурної діяльності, мовна освіта повинна ставити за мету: а) навчити розуміння нової культури (міжкультурного взаєморозуміння); б) оволодіти міжкультурною комунікацією, тобто вмінням спілкуватися з носіями іншої культури. Сформульована мета потребує розв’язання таких завдань: 1) вироблення стійкої потреби у вивченні української мови; 2) розвиток умінь і навичок спілкування, вільного вираження думок і почуттів у різних сферах приватного й суспільного життя на основі засвоєння базових мовленнєвих знань, вироблення умінь і навичок комунікативно виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях під час сприймання, відтворення і створення висловлювань; оволодіння культурою мовлення; 3) формування в учнів базових орфоепічних, граматичних, лексичних, правописних, стилістичних умінь і навичок на основі засвоєння норм української літературної мови; 4) вироблення умінь сприймати мову як мистецьке явище, що має естетичну цінність; 6 5) формування гуманістичного світогляду, духовного світу учнів, моральних і естетичних переконань на основі засвоєння українських національних та загальнолюдських цінностей шляхом прилучення через мову до культурних надбань нашого народу в контексті культури світової. Відповідно до концептуальних засад, мети і завдань курсу в програмі визначено зміст навчання української мови для 5–9 класів, який структуровано за чотирма взаємозв’язаними лініями – мовленнєвою, мовною, соціокультурною і діяльнісною (стратегічною). .Мовленнєва змістова лінія забезпечує вироблення і вдосконалення умінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіюванні, читанні, говорінні, письмі); мовна – засвоєння учнями системних знань про мову як засіб вираження думок і почуттів людини та формування мовних умінь і навичок; соціокультурна – засвоєння українських та загальнолюдських культурних і духовних цінностей, норм, які регулюють стосунки в суспільстві, сприяють естетичному і морально-етичному розвиткові; діяльнісна (стратегічна) – формування загальнонавчальних умінь і навичок учнів, опанування різних стратегій. Зазначені змістові лінії формують мовленнєву, мовну, соціокультурну, діяльнісну (стратегічну) і загалом − комунікативну компетентність особистості. Основне призначення мовленнєвої змістової лінії полягає у визначенні змісту роботи щодо формування в учнів комунікативної компетентності, суть якої розкривається у формулюванні мети курсу. Комунікативний блок програми презентує функціональну систему мовлення, представлену мовленнєвою діяльністю в єдності чотирьох її складових – слухання, читання, говоріння і письма. Ця змістова лінія включає зміст навчальної мовленнєвої діяльності, куди входять відомості про мовлення та перелік основних видів робіт за кожним із видів мовленнєвої діяльності, а також навчальні досягнення учнів. Мовленнєва змістова лінія реалізується комплексно, інтегративно і передбачає взаємозв’язаний гармонійний розвиток умінь і навичок учнів у чотирьох видах мовленнєвої діяльності. У програмі знайшли відображення система роботи з аудіювання, читання, говоріння й письма, та вимоги до володіння цими видами мовленнєвої діяльності. Перелік необхідних знань і вмінь диференційовано за чотирма видами мовленнєвої діяльності. Оскільки зазначені вміння і навички формуються на кожному уроці, а не лише на спеціальних уроках розвитку мовлення, зміст і результати навчання аудіювання, читання, говоріння і письма подано окремими блоками, а не прив’язано до видів робіт (написання переказів, творів). Належну увагу приділено вдосконаленню змісту, структури та мовного оформлення усних і письмових висловлювань учнів. Мовна змістова лінія визначає особливості фонетичної, лексичної, словотвірної, граматичної та правописної систем української літературної мови. Вона включає актуальні питання функціонування української мови, теоретичні відомості про систему мови, її рівні й аспекти, ключові поняття фонетики, лексикології, фразеології, будови слова і словотвору, морфології, синтаксису, орфографії і пунктуації. Засвоєння системних знань про мову і формування на їх основі відповідних умінь забезпечує мовну компетентність особистості. Обсяг поданих у програмі теоретичних відомостей наближається до курсу української мови як рідної. Об’єктивною підставою для цього є спільність предмета вивчення (українська мова), близькість мов, високий рівень загального розвитку і мовленнєвих здібностей російськомовних учнів. Ефективність такого підходу підтверджена багаторічною шкільною практикою, результатом чого є належний рівень володіння українською мовою російськомовними учнями. Матеріал мовного змістового блоку систематизується на лінійній основі з деякими відступами (вони зумовлені необхідністю посилення функціонального підходу), зберігаючи в основному структуру теоретичної частини курсу української мови як рідної. У програмі збалансовано засвоєння мовної теорії та формування практичних умінь і навичок у різних видах мовленнєвої діяльності. Посилено увагу до стилістичних можливостей мовних одиниць різних рівнів. У кожному розділі лінгвістичного блоку програми курсивом виділено питання культури мовлення, де визначено зміст роботи над нормами української літературної мови, зокрема тими, які становлять труднощі для російськомовних учнів з огляду на вплив рідної мови. Мовна змістова лінія ґрунтується на вченні про мову як систему систем і передбачає відповідне пред’явлення теоретичного матеріалу, що сприяє оптимізації його засвоєння (факти, викладені в системі, запам’ятовуються краще, ніж набір розрізнених фактів). Комунікативна орієнтація навчання, у свою чергу, зумовлює необхідність поєднання різнорівневих та різноаспектних мовних явищ, оскільки у мовленні вони функціонують комплексно, в тісному взаємозв’язку. Реалізований у програмі текстоцентричний підхід до вивчення мовної теорії полягає в її засвоєнні на основі зв’язних текстів різної тематики, насичених виучуваними мовними явищами. Безперечні переваги такої системи в тому, що мовні одиниці подаються не абстраговано, ізольовано, а в їх природному мовному оточенні, безпосередньому функціонуванні у мовленні. Текст слугує відправним мотиваційним моментом для аналітичної роботи над знаходженням виучуваних мовних одиниць і явищ, з’ясуванням їх взаємозв’язків з іншими елементами мовної системи, спостереження над функціонуванням у мовленні та подальшої конструктивної і творчої роботи з відпрацювання відповідних мовних і мовленнєвих умінь і навичок. Система комплексних завдань на основі тексту дає змогу побіжно повторювати вивчений раніше теоретичний матеріал і вдосконалювати набуті на попередніх уроках практичні уміння й навички. Програмою передбачено, що впродовж усього періоду навчання в полі зору вчителя перебуватимуть факти і явища української мови, які мають істотні або несуттєві розбіжності з аналогами в рідній, а також специфічні, властиві лише виучуваній мові, питання культури мовлення, пов’язані з впливом російської мови. Опора на рідну мову учнів при вивченні української здійснюватиметься через словникову (в тому числі термінологічну) роботу, відповідне подання теорії, формулювання запитань і завдань, систему спеціальних вправ на спостереження, порівняння, переклад тощо. У програмі вказано на необхідність здійснення міжпредметних зв’язків, найприроднішими з яких є зв’язки курсу мови з літературою та образотворчим мистецтвом. Опора на вже відомі учням поняття дасть змогу уникнути дублювання, глибше усвідомити виучуваний матеріал. Соціокультурна змістова лінія програми втілює один з основних концептуальних підходів до мовної освіти. Вона стосується соціокультурних умов користування мовою і пов’язана зі знаннями та вміннями, необхідними для реалізації соціального аспекту використання мови. Ця змістова лінія ґрунтується на суспільній та культуроносній функціях мови, відображує взаємозалежний зв’язок: людина – суспільство – мова – культура і полягає у вивченні мови в контексті приватного і суспільного життя, представленої нею та відображеної у ній культури, системи цінностей, взаємозв’язків із культурними надбаннями народів світу. Соціокультурний блок програми включає відомості, які розкривають феномен людини, людства в їх самобутності і всепланетарності водночас (основні світоглядні ідеї, ідеали, морально-етичні уявлення, естетичні уподобання, особливості менталітету різних етносів, матеріали, пов’язані з історією, географією, екологією, матеріальною і духовною культурою тощо). Основні національні культурні й суспільні цінності, які сьогодні набувають універсального, загальнолюдського характеру, закладають інтеграційну основу навчання, виховання і розвитку учнів засобами української мови. Соціокультурна лінія, яка регламентує тематико-змістову основу розвитку і вдосконалення мовлення учнів (зміст), тісно пов’язана з мовною, яка визначає його формальний бік – мову (форму). Синтез цих змістових ліній здійснюється на основі тексту, 8 який становить єдність змісту і форми. Під час роботи над текстом інтегровано реалізуються також освітні завдання мовленнєвої та стратегічної змістових ліній. Діяльнісна, або стратегічна, змістова лінія забезпечує розвиток відповідної компетентності, що виявляється у вдосконаленні універсальних умінь – загальнопізнавальних, організаційних, контрольно-оцінних, творчих, а також в опануванні стратегій, що визначають оптимальність мовленнєвої діяльності та соціально-комунікативної поведінки учнів задля розв’язання навчальних завдань і життєвих проблем. Діяльнісна (стратегічна) змістова лінія становить багатомірну систему найважливіших інтелектуальних умінь і навичок, необхідних для формування загальної культури учнів, їх готовності до пізнавальної і творчої діяльності та саморозвитку. Становлення цих умінь, які є невід’ємною складовою мовних і мовленнєвих умінь і навичок, відбувається переважно на уроках рідної мови. У зв’язку з тим, що вироблення загальнонавчальних умінь і навичок здійснюється на уроках з інших предметів і, зокрема, з російської мови як рідної, їх перелік подано в узагальненому вигляді наприкінці кожного класу. Діяльнісна (стратегічна) змістова лінія реалізується в процесі опрацювання решти трьох змістових ліній і не потребує окремих годин. Охарактеризовані чотири змістові лінії охоплюють усі ключові й предметні компетентності. Мовленнєва і мовна лінії є основними. Вони визначають безпосередній предмет вивчення, його зміст, структуру, забезпечуються виділенням навчального часу на їх реалізацію і супроводжуються державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів. Соціокультурна і діяльнісна (стратегічна) змістові лінії як допоміжні є засобом реалізації основних і контролюються опосередковано через вимоги до засвоєння мовленнєвого і мовного компонентів змісту. Згідно з вимогами програми вивчення кожної теми, що становить органічну єдність мовної теорії та вираженого в тексті екстралінгвістичного змісту, відбувається в кілька етапів: 1) мотивація до вивчення матеріалу; 2) сприймання на слух (аудіювання), читання тексту, робота над його змістом, у процесі якої відбувається природне (а не привнесене ззовні) формування ціннісних орієнтацій та особистісних якостей учнів; 3) виокремлення й дослідження мовної форми, за допомогою якої виражено соціокультурний зміст, в аспекті виучуваної мовної теми; 4) опрацювання мовної теорії, виведеної на основі спостережень над мовним матеріалом, формування мовних і мовленнєвих умінь і навичок; 5) підбиття підсумків уроку, домашнє завдання з коментарем учителя щодо його виконання. У програмі подано орієнтовний розподіл навчального часу. Учителеві надається право у разі потреби вносити до нього необхідні корективи (скорочення кількості спеціальних уроків розвитку мовлення при цьому небажане). Резервний час учитель використовує на свій розсуд

Основна мета навчання української мови в школах ЛНР не стільки надати учням щонайбільший обсяг знань, скільки забезпечити їх загальнокультурний, особистісний і пізнавальний розвиток, озброїти навчальними вміннями.

Реалізація системно-діяльнісного підходу під час навчання української мови на практиці забезпечується системою дидактичних принципів.

Механізмами реалізації визначених підходів до навчання української мови стають: інформаційні і комунікативні технології, технологія проблемного навчання української мови, проектна технологія, технологія навчання української мови укрупненими дидактичними одиницями, технологія диференційованого навчання, технологія навчання на діяльнісній основі.

Перелік підручників


Класи

Рівень

Українська мова

5-ті класси

Базов.6 клас

Базов.

.8-мі класи

Базов.
9-ті класи

Базов.

Основний зміст програми

КЛАС 5

Предмет «Українська мова»

Навчальний план
Тема разділу

Кількість годин

1

РМ

16

2

Вступ

1

3

Повторення Частини мови

5

4

Синтаксис . Пунктуація

13

5

Фонетика. Графіка.Орфографія. Орфоепія

10

6

Лексика. Фразеологія

10

7

Будова слова. Словотвір. Орфографія

10

8

Повторення і узагальнення

3
Всього

68


Основний зміст програми

КЛАС 6

Предмет «Українська мова»

Навчальний план
Тема разділу

Кількість годин

1

РМ

14

2

Вступ

1

3

Повторення Словосполучення і речення

1

4

Морфологія. Орфографія

45

5

Повторення і узагальнення

1

6

Резерв

6
Всього

68Основний зміст програми

КЛАС 8

Предмет «Українська мова»

Навчальний план
Тема разділу

Кількість годин

1

РМ

14

2

Вступ

1

3

Повторення Частини мови

1

4

Синтаксис . Пунктуація

49

5

Повторення і узагальнення

1

6

Резерв

2
Всього

68Основний зміст програми

КЛАС 9

Предмет «Українська мова»

Навчальний план
Тема разділу

Кількість годин

1

РМ

10

2

Вступ

1

3

Повторенні Синтаксис

1

4

Синтаксис . Пунктуація. Складне речення

15

5

Лінгвістика тексту

2

8

Повторення і узагальнення вивченого в 5-9кл

5
Всього

34

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка