Рішення №55-5/16 15 лютого 2016 року смт. Глибока Про Порядок формування
Сторінка1/10
Дата конвертації30.09.2017
Розмір1,4 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


УКРАЇНА

Глибоцька СЕЛИЩНА рада

ГЛИБОЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Шевченка, 1, смт.Глибока, 60400, тел.2-11-73, тел. «факс» 2-11-73, sl_rada@bigmir.net


5 СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 55-5/16

15 лютого 2016 року смт. Глибока
Про Порядок формування,

фінансування та моніторингу

виконання селищних (комплексних)

програм


Керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою встановлення єдиних методологічних засад з формування, фінансування і контролю за виконанням селищних Програм та підвищення ефективності використання бюджетних коштів, враховуючи пропозиції постійних комісій селищної ради від 15.02.2016 р., селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок формування, фінансування та моніторингу виконання селищних (комплексних) Програм та включення їх до щорічних Програм соціально-економічного розвитку населених пунктів Глибоцької селищної об’єднаної територіальної громади (додається).

2. Рекомендувати розробникам селищних (комплексних) Програм, при їх складанні і внесенні змін до раніше прийнятих Програм, дотримуватись зазначеного Порядку та переглянути Програми, що не відповідають його вимогам.

3.Встановити, що програми, які не забезпечені реальними джерелами фінансування і не відповідають критеріям визначених Порядком, до розгляду не приймаються.

4. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань з фінансово-економічних питань та бюджету (Остафійчук А.Ф.)

Голова селищної ради Г.С.Ванзуряк


Додаток № 1

до рішення селищної ради

від 15.02.2016 року

№ 55-5/16Порядок формування, фінансування і моніторингу виконання селищних (комплексних) програм та включення їх до щорічних програм соціально-економічного розвитку населених пунктів Глибоцької селищної об’єднаної територіальної громади

Цей Порядок визначає засади формування, фінансування та моніторингу виконання селищних та комплексних програм.Метою цього Порядку є підвищення ефективності формування та реалізації селищних та комплексних програм, цільового та ефективного використання коштів, спрямованих на їх виконання, організації контролю та звітності про їх виконання.

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1. Селищна програма – це комплекс взаємопов'язаних завдань і заходів, які спрямовані на розв’язання найважливіших проблем розвитку селища або окремих галузей економіки селища, здійснюються з використанням коштів селищного бюджету (загального або спеціального фонду) та узгоджені за строками виконання, складом виконавців, ресурсним забезпеченням.

2. У випадку, якщо програма передбачає залучення коштів декількох місцевих бюджетів та/або передбачення виконання напрямків, які будуть фінансуватися за кількома кодами функціональної класифікації видатків бюджету, така програма вважається комплексною. Селищні програми, прийняті на виконання комплексної програми вважаються її складовими.

Селищна (комплексна) програма розробляється з метою вирішення проблем розвитку окремої галузі чи території, забезпечення концентрації фінансових, матеріально-технічних, інших ресурсів, а також координації діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій для розв'язання найважливіших проблем у випадку, якщо зазначені проблеми не можуть бути розв’язані у процесі їх поточної роботи.

2. Ініціаторами розроблення селищних (комплексних) програм можуть бути: органи місцевого самоврядування, виконавчі органи ради, підприємства, установи, організації.

3. Програма розробляється за сукупності таких умов:

- відповідності мети програми пріоритетним напрямам розвитку громади;

- існування проблеми, розв’язання якої неможливе у процесі поточної роботи та потребує вкладень бюджетних коштів, координації діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій;

- наявності реальної можливості місцевого бюджету забезпечити виконання програми.

4. Селищна (комплексна) програма не повинна мати аналогів, заходи програми не повинні дублюватися іншими селищними (комплексними) програмами.Розділ II. РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМ ТА ОСНОВНІ ЕТАПИ ЇХ ВИКОНАННЯ.

1. Ініціатор розроблення селищної (комплексної) програми готує пропозиції щодо необхідності розроблення програми з урахуванням пункту 3 розділу І цього Порядку та подає їх фінансовому відділу селищної ради, яке протягом 3 робочих днів готує висновки про доцільність розроблення проекту програми та можливість її виконання за рахунок селищного бюджету.

2. У разі отримання позитивного висновку ініціатор розроблення програми готує проект розпорядчого документу (розпорядження, тощо) про підготовку проекту програми, в якому визначаються розробник, відповідальний виконавець програми та терміни її підготовки. Підготовлений проект розпорядчого документу разом із висновком фінансового відділу ініціатор розроблення програми подає селищному голові на підпис.

Відповідальним виконавцем програми може бути тільки юридична особа, що має окремий рахунок та бухгалтерський баланс.

Ініціатором розроблення програми, її розробником та відповідальним виконавцем може бути як один і той же місцевий орган виконавчої влади, територіальний орган міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади, так і різні органи влади та місцевого самоврядування.

3. Розробник програми готує проект програми.

Відповідальний виконавець програми забезпечує виконання однієї або ряду селищних (комплексних) програм, обирає найраціональніший спосіб їх виконання і несе відповідальність за виконання програми (кінцевий результат).Учасниками програми є органи влади та місцевого самоврядування, їх територіальні підрозділи, підприємства, установи та організації які виконують один або декілька заходів програми.

4. Основними стадіями розроблення та виконання селищної програми є:

4.1. Розроблення проекту програми - визначення заходів і завдань, що пропонуються для включення до неї, результативних показників виконання програми (економічних, соціальних, екологічних тощо), обсягів і джерел фінансування.

4.2. Експертиза проекту програми.

4.3. Погодження та затвердження програми, визначення головного розпорядника коштів.

4.4. Подання бюджетних запитів, включення програми до щорічних програм соціально-економічного розвитку та селищного бюджету.

4.5. Організація виконання заходів і завдань програми, здійснення контролю за їх виконанням.

4.6. Підготовка та оцінка звітів про результати виконання програми. Здійснення обґрунтованої оцінки результатів виконання програми та розробка пропозицій щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення результативних показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання програми та окремих заходів і завдань.

4.7. Заслуховування звітів на сесіях селищної ради, погодження пропозицій щодо внесення змін до програм на спільних засіданнях відповідних галузевих постійних комісій селищної ради, затвердження погоджених пропозицій щодо внесення змін до програм на сесіях селищної ради.

4.8. Підготовка та опублікування в офіційних друкованих виданнях (у разі потреби) заключного звіту про результати виконання програми.

5. Основними стадіями розроблення та виконання комплексної програми є:

5.1. Розроблення проекту програми, визначення заходів і завдань, що пропонуються для включення до неї, результативних показників виконання програми (економічних, соціальних, екологічних тощо), в тому числі в розрізі відповідних територій, кошти місцевих бюджетів яких пропонується залучити на виконання програми, а також обсягів і джерел фінансування, в тому числі в розрізі місцевих бюджетів.

5.2. Доведення заходів і завдань, результативних показників та прогнозних показників залучення коштів місцевих бюджетів до підрозділів місцевих органів виконавчої влади, місцевих органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Районні програми проходять експертизу, затверджуються та погоджуються в порядку, установленому селищною радою.

Далі основні стадії погодження, затвердження та виконання комплексної програми відповідають пунктам 4.2 – 4.8 основних стадій розроблення та виконання селищної програми.Розділ ІІІ. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМ.

1. Розробник селищної (комплексної) програми готує спільно із зацікавленими сторонами проект програми, який повинен містити наступні розділи:

1.1. Загальна характеристика програми.

В цьому розділі у стислому вигляді викладаються основні дані (назва, розпорядження (тощо) про розроблення, відомості про розробника та перелік співрозробників програми, відповідальний виконавець та інші виконавці програми тощо).

Зазначений розділ готується за формою, встановленою додатком 1 до цього Положення.

1.2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма, аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання шляхом розроблення і виконання програми;

1.3. Мета програми.

Мета програми – це законодавчо визначені основні цілі, яких необхідно досягти в результаті виконання конкретної програми.

1.4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та етапи виконання програми.

В цьому розділі наводяться шляхи, методи і засоби розв’язання проблеми галузі або території, строки (етапи) виконання програми.

Програма вважається довгостроковою, якщо терміни її виконання розраховані більш як на 5 років. В такому випадку виконання програми поділяється на етапи.

1.5. Завдання програми та результативні показники.

Завдання програми - це конкретні напрямки та заходи, що повинні бути здійснені протягом певного періоду та мають забезпечувати досягнення цілей і передбачати конкретні дії, які можна оцінити за допомогою результативних показників.

Результативні показники програми – кількісні та якісні показники, які характеризують результати виконання програми (в цілому і поетапно) і підтверджуються статистичною, бухгалтерською та іншою звітністю і які дають можливість здійснити оцінку використання бюджетних коштів на виконання програми.

Застосування результативних показників дає змогу чітко показати ефективність використання бюджетних коштів, співвідношення досягнутих результатів та витрат, тривалість виконання програми, її необхідність і відповідність визначеній меті, а також порівнювати результати виконання програм у динаміці за роками, визначати найефективніші програми при розподілі бюджетних коштів.

Розробник програми (відповідальний виконавець) обирає показники, які комплексно і всебічно будуть оцінювати виконання програми. Важливою умовою формування системи показників – порівнянність у часі і просторі, необхідними як для відстеження динаміки процесів, так і для порівнянь показників.

Результативні показники наводяться диференційовано з розбивкою за роками. Якщо програма виконується не в один етап, результативні показники другого та третього етапів можуть визначатись без розбивки по роках.

Результативні показники поділяються на наступні групи:

1.5.1. Показники затрат (ресурсне забезпечення програми) – визначають обсяги і структуру ресурсів, що забезпечують виконання програми.

Зазначений розділ має містити орієнтовні обсяги фінансових витрат, необхідних для виконання програми в цілому і диференційовано за роками з визначенням джерел фінансування. Розрахунок фінансових витрат повинен бути економічно обґрунтованим.

Зазначена група показників для селищної і комплексних програм складається за формою, встановленою додатками відповідно 2.1 та 2.2 до цього Положення.

Крім того, на розсуд розробника показники затрат можуть включати також обсяги інших ресурсів, що залучаються на виконання програми (трудові, матеріальні).

1.5.2. Показники продукту – використовуються для оцінки досягнення поставлених цілей. Показником продукту є, зокрема, кількість користувачів товарами (роботами, послугами), виробленими в процесі виконання бюджетної програми.

1.5.3. Показники ефективності - визначаються як відношення кількості вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) до їх вартості у грошовому або людському вимірі (витрати ресурсів на одиницю показника продукту). Ці показники відображають на скільки державні послуги надаються за рахунок найменших витрат і висвітлюють зміни у витратах на одиницю продукції.

1.5.4. Показники якості - відображають якість вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг). Ці показники відображають на скільки послуга досягла своєї мети або виконала завдання.

В розділах щодо показників продукту, ефективності і якості вказуються вихідні дані на початок дії програми на останню звітну дату перед початком складання програми. Прогнозні показники на період дії програми розраховуються розробником виходячи з реальних можливостей за економічно обґрунтованими розрахунками і наводяться в цілому та диференційовано за роками.

Результативні показники наводяться стисло в тексті програми, а також в додатках до програми за формою, встановленою додатком 3 до цього Положення.

Розробники програм можуть наводити результативні показники за самостійно розробленими формами, однак в них обов’язково включаються дані, визначені в додатках №№ 2 та 3 до цього Положення.

1.6. Напрями діяльності і заходи програми.

Напрями діяльності програми - конкретні дії, спрямовані на виконання завдань програми, з визначенням шляхів витрачання бюджетних коштів. Напрями діяльності повинні відповідати завданням і функціям відповідального виконавця програми. Визначення напрямів діяльності забезпечує реалізацію програми у межах коштів, виділених на цю мету.

В цьому розділі наводяться дані щодо напрямів діяльності програми, в тому числі в розрізі їх заходів, строки виконання заходів (в цілому і поетапно) та їх виконавці, обсяги та джерела фінансування з розбивкою за роками, очікуваний результат від виконання конкретного заходу.

Напрями і заходи програми готуються за формою, встановленою додатком 4 до цього Положення, яка за потреби може бути доповнена розробником програми додатковими даними.

1.7. Система управління та контролю за ходом виконання програми.

В цьому розділі зазначається орган, що здійснює координацію і контроль за ходом виконання програми, визначається система взаємодії між її виконавцями, порядок взаємного інформування (із зазначенням конкретних термінів і строків), звітування тощо.Розділ ІV. ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ, ПОГОДЖЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОГРАМ

1. Підготовлений проект селищної (комплексної) програми надається фінансовому відділу селищної ради, які проводять його експертизу на предмет правильності визначення результативних показників, реальності та доцільності включених до неї заходів тощо. До здійснення експертизи можуть залучатися фахівці інших структурних підрозділів селищної ради, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Кожен з органів, що приймав участь в проведенні експертизи не пізніше ніж через 10 робочих днів надає розробнику (відповідальному виконавцю) програми висновок довільної форми в якому за наявності викладаються зауваження до проекту програми. При наявності зауважень розробник (відповідальний виконавець) програми доопрацьовує її та усуває усі недоліки, викладені у висновках.

Висновок повторної експертизи надається органами, що її проводили не пізніше ніж за 5 робочих днів з дня надання доопрацьованого проекту програми.

2. Після отримання позитивного висновку проект програми надається селищній раді та розглядається на засіданнях відповідних галузевих постійних комісій. Постійні комісії селищної ради надають висновок щодо погодження до розгляду на сесії селищної ради проекту програми або її повторного доопрацювання.

3. Погоджений на засіданнях постійних комісій селищної ради проект програми розглядається на черговій сесії селищної ради.

Проект рішення селищної ради про затвердження програми готує відповідальний виконавець. У проекті рішення обов’язково вказується головний розпорядник коштів та відповідальний виконавець програми, терміни та періодичність звітування про хід виконання програми на сесіях районної ради тощо.

Фінансування окремих програм (комплексних програм) може здійснюватися одночасно за декількома кодами функціональної класифікації видатків бюджету. В такому випадку за кожним кодом визначається головний розпорядник коштів.Розділ V. ЗАТВЕРДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ ПРИЗНАЧЕНЬ НА ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, ВКЛЮЧЕННЯ ПРОГРАМ ДО ПРОГРАМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ

1. Після затвердження селищною радою селищної (комплексної) програми головний розпорядник коштів до 15 листопада року, що передує плановому, надає фінансовому відділу селищної ради бюджетні запити щодо її фінансування за рахунок коштів седищного бюджету.

При необхідності невідкладного фінансування програми, бюджетні запити щодо її фінансування подаються фінансовому відділу для включення в проекти рішень селищної ради про внесення змін до селищного бюджету.

2. Фінансовий аналізує подані бюджетні запити відповідно до реальних можливостей бюджету івключає пропозиції до проекту селищного бюджету на відповідний рік (проекту внесення змін до бюджету).

3. Основні критерії, які впливатимуть на фінансування програми:

- відповідність програми стратегічним напрямам розвитку громади;

- очікуваний результат виконання заходів на прогнозний рік;

- позитивні тенденції щодо виконання результативних показників програми та ефективності реалізації програми у попередні бюджетні періоди;

- залучення додаткових коштів на виконання програми за рахунок інших джерел фінансування.

4. Перелік селищних (комплексних) програм, що фінансуються із залученням коштів селищного бюджету, включається окремим розділом до щорічної програми соціально-економічного розвитку населених пунктів Глибоцької селищної об’єднаної територіальної громади.

5. Фінансування програми здійснюється виключно за умови затвердження бюджетних призначень на її виконання рішенням селищної ради про селищний бюджет на відповідний рік (рішенням про внесення змін до селищного бюджету на відповідний рік) згідно з розписом селищного бюджету.

Видатки на виконання програми плануються у місцевому бюджеті за відповідними кодами функціональної класифікації видатків та за кодами економічної класифікації видатків бюджету 1171 „Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (районних) програм” та 1172 „Окремі заходи по реалізації державних (селищних) програм, не віднесені до заходів розвитку”Розділ VІ. ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ЇЇ ВИКОНАННЯМ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОГРАМ

1. Програма виконується шляхом здійснення її заходів і завдань виконавцями, передбаченими цією програмою.

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань програми, здійснює відповідальний виконавець, цільовим та ефективним використанням коштів - головний розпорядник коштів.

Зовнішній контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів здійснюють спеціально уповноважені органи державної влади відповідно до законодавчих та нормативно-правових актів України.

2. Відповідальний виконавець програми раз на рік до 1 березня подає селищній раді узагальнену інформацію про стан та результати її виконання. Інформація повинна містити дані про заплановані і фактичні обсяги та джерела фінансування програми, виконання результативних показників в динаміці з початку дії програми відповідно до форми, встановленої додатком 5 до цього Положення та пояснювальну записку про роботу учасників бюджетної програми з її виконання, у разі невиконання – обґрунтування причин невиконання.

Зазначена інформація використовується для аналізу стану ефективності виконання програми та надання пропозицій щодо доцільності продовження її фінансування та виконання.

3. Відповідальний виконавець програми щорічно здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання програми та при потребі розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання програми та окремих заходів і завдань тощо.

У разі потреби внесення змін до програми, проект змін до неї проходить експертизу, погоджується та затверджується відповідно до розділу V цього Порядку.

Відповідальний виконавець довгострокової програми після завершення І (ІІ) етапу дії програми готує пропозиції щодо уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, строків виконання програми та окремих заходів і завдань тощо на ІІ (ІІІ) етап програми. Проект змін до програми з уточненими показниками і заходами проходить експертизу, погоджується та затверджується відповідно до розділу V цього Порядку.

4. За потреби інформація відповідального виконавця про хід виконання програми та ефективність реалізації заходів заслуховується на сесіях селищної ради.

За ініціативою органу місцевого самоврядування або головного розпорядника коштів програми звіт про хід виконання програми, ефективність реалізації її завдань і заходів, досягнення проміжних цілей та ефективність використання коштів може розглядатися на сесіях селищної ради протягом року по мірі необхідності.

5. Виконання програми припиняється після закінчення встановленого строку. Відповідальний виконавець програми складає заключний звіт про результати виконання програми та подає його на розгляд сесії селищної ради разом з пояснювальною запискою про кінцеві результати виконання програми не пізніше ніж у двомісячний термін після закінчення встановленого строку виконання програми.

Пояснювальна записка до заключного звіту включає в себе наступні дані: досягнення мети програми, рівня виконання запланованих результативних показників, роботу учасників бюджетної програми з її виконання з обґрунтуванням причин не виконання або недосягнення очікуваних результатів програми.

6. У разі потреби відповідальний виконавець програми публікує основні досягнуті результати її реалізації у місцевій пресі.

7. Виконання програми припиняється достроково в разі:

- припинення фінансування заходів і завдань програми - за спільним поданням відповідального виконавця програми та фінансового відділу селищної ради;

- втрати актуальності головної мети програми - за спільним поданням відповідального виконавця програми та фінансового відділу селищної ради.

Рішення про дострокове припинення програми приймає селищна рада.


Глибоцький селищний голова Г.С. Ванзуряк
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка