Робоча програма дисципліни
Скачати 97,11 Kb.
Дата конвертації24.05.2018
Розмір97,11 Kb.
Навчальні матеріали дисциплін кафедри

Кафедра соціальної роботи та соціальної педагогіки

Спеціальність «Соціальна робота»

Основи акмеології

Робоча програма дисципліниМетою викладання навчальної дисципліни “Основи акмеології” є надання майбутнім фахівцям знань про розвиток індивідуальних, особистісних і суб’єкто діяльнісних характеристик людини в їх взаємозв’язку, про ступені зрілості, про досягнення вершин професіоналізму, компетентності, уявлення про творчість і т.п.

Основні завдання навчальної дисципліни “Основи акмеології:

 • окреслити предмет і завдання акмеології;

 • визначити поняття творча зрілість особистості та рівні досягнення акме;

 • обґрунтувати складові професіоналізму;

 • виокремити особливості формування професіоналізму в соціально-педагогічній роботі.

Плани семінарських занять
Змістовий модуль 1.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ АКМЕОЛОГІЇ

Семінарське заняття №1

ТЕМА 1.1. Предмет і завдання акмеології.

( д.ф.н. – 2 години; з.ф.н. – 2 годин )

Становлення амеології як науки. Предмет і завдання акмеології. Акмеологія і психологія. Акмеологія і соціальна психологія. Акмеологія і педагогіка. Стратегії розвитку системи акмеологічних наук.Література: Основна:1, 2.3.

Д.З. Скласти словник основних понять акмеології

Семінарське заняття №2

ТЕМА 1.2. Творча зрілість особистості і рівні досягнення акме ( д.ф.н. – 2 години; з.ф.н. – 0 годин )


Поняття про творчість, творчу особистість, творчу зрілість. Можливості досягнення мікроакме на різних вікових ступенях життя людини. Вплив макро - ; мезо - ; мікро соціумів на розвиток людини і творчого потенціалу. Творчий потенціал людини.

Література: Основна:1, 2.

Д.З.Проаналізувати основні елементи прояву творчого потенціалу людини.

Семінарське заняття №3

ТЕМА 1.3. Складові професіоналізму і творчої самореалізації людини.

( д.ф.н. – 2 години; з.ф.н. –0 годин )
Професійна спрямованість особистості. Якості особистості. Професійно важливі якості особистості соціального педагога. Професійна компетентність. Види професійної компетентності. Розвиток професійної компетентності соціального педагога. Творчість. Критерії визначення рівня професіоналізму

Література: Основна:1, 2.4.
Д.З. Проаналізувати особливості прояву професіоналізму в діяльності соціального педагога.

Змістовий модуль 2.

ШЛЯХИ І ЗАСОБИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЛЮДИНИ

Семінарське заняття №4

ТЕМА 2.1. Шляхи і засоби розвитку і самореалізації творчого потенціалу людини. ( д.ф.н. – 2 години; з.ф.н. – 2 годин )

Засоби самореалізації творчого потенціалу. Самовдосконалення людини як одна із основ досягнення вершин творчого потенціалу. Можливості професійного самовдосконалення соціальних педагогів. Об’єктивні і суб’єктивні фактори, які впливають на досягнення вершин професіоналізму. Особливості акмеологічного дослідження творчого потенціалу.

Література: Основна:1, 2.4.

Д.З. Комплексна психодіагностика якостей особистості як засіб визначення творчої індивідуальності.

Семінарське заняття №5

ТЕМА 2.2. Акмеологічні технології у підготовці і підвищенні професіоналізму фахівців( д.ф.н. – 2 години; з.ф.н. –0 годин )

Особистісно орієнтований комплекс методів стимуляції, організації та розвитку творчого потенціалу майбутніх соціальних педагогів. Методи активізації здібностей особистості щодо творчого спілкування та розвитку творчих рис характеру. Методи активізації та використання індивідуального творчого потенціалу самоусвідомлення, самоорганізації особистості. Методи активізації та реалізації творчого досвіду особистості. Дидактичні ігри як форма акмеологічних технологій. Особливості і класифікація дидактичних ігор. Система дидактичних ігор по формуванню загально-інтелектуальних умінь в процесі професійної підготовки соціальних педагогів. Умови ефективного проведення дидактичних ігор.

Література: Основна:1, 2.
Д.З.Розробити приклади дидактичних ігор, які застосовуються на різних етапах підготовки і підвищення кваліфікації соціальних педагогів.

Семінарське заняття №6

ТЕМА 2.3. Вершини творчості видатних людей

( д.ф.н. – 2 години; з.ф.н. – 0 годин )

Умови, що впливають на прояв творчого потенціалу людини. Особливості творчості видатних людей. Роль особистісних якостей в досягненні вершин творчого потенціалу. Від мікроакме до макроакме. Об’єктивні і суб’єктивні фактори реалізації творчого потенціалу. Літертура: Основна:1, 2.,4.


Д.З. Описати умови успішної творчої діяльності наукових колективів.

Навести приклади високої життє-організації творчих людей.САМОСТІЙНА РОБОТА
ТЕМА 1.1. Предмет і завдання акмеології.

 1. Визначіть роль і місце акмеології серед інших наук про людину.

 2. Охарактеризуйте основні етапи розвитку акмеології.

 3. Опишіть зв’язки акмеології з людинознавчими науками.

Обгунтуйте зв”язки акмеології із соціальною педагогікою.

Література: Основна:1, 2.3.ТЕМА 1.2. Творча зрілість особистості і рівні досягнення акме

 1. Розкрийте смислове значення поняття „творчий потенціал людини”.

 2. Охарактеризуйте зміст і основні характеристики феномена «акме»

3.Вкажіть на основні елементи прояву творчого потенціалу людини.

Література: Основна:1, 2.
ТЕМА 1.3. Складові професіоналізму і творчої самореалізації людини.


 1. Здійсніть самоаналіз і самооцінку сформованості будь-якої зі сторін професіоналізму у себе.


Література: Основна:1, 2.3,4.
ТЕМА 2.1. Шляхи і засоби розвитку і самореалізації творчого потенціалу людини

 1. Проаналізуйте ваше ставлення до основних світоглядних принципів(за Брайном Трейсі)

 2. Розробіть прогаму професійного самовдосконалення.


Література: Основна:1, 2.
ТЕМА 2.2. Акмеологічні технології у підготовці і підвищенні професіоналізму фахівців

 1. Назвіть і дайте характеристику рівням професіоналізму.

 2. Назвіть критерії ефективності професійної діяльності соціального працівника.

 3. Проблеми професійної придатності та індивідуального стилю діяльності професіонала.

Літертура: Основна:1, 2.,4.
ТЕМА 2.3. Вершини творчості видатних людей


 1. Охарактеризуйте умови, що впливають на прояв творчого потенціалу людини

2. Наведіть приклади високої самореалізації діяльності видатних людей.

Літертура: Основна:1, 2.,4.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Індивідуальні завдання є однією з форм організації навчального процесу у вищих навчальних закладах, виконується студентом під керівництвом викладача. Виконання індивідуальних завдань створює умови для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують у процесі навчання, а також застосування знань на практиці.

Індивідуальні завдання виконуються самостійно і не входять до тижневого аудиторного навантаження студента. Викладач контролює виконання індивідуального завдання на консультаціях, графік яких розробляється і затверджується завідувачем кафедрою на початку семестру.

До індивідуальних завдань належать: написання рефератів, есе, виконання розрахункових, графічних робіт, аналіз практичних, проблемних ситуацій, підготовка результатів власних досліджень до виступу на конференції, участь в олімпіадах тощо.
Реферативна робота

Оформлення лекції у вигляді опорного конспекту зі схемами

Розробка глосарію до модуля

Підбір літератури з теми модуля

Контрольна робота

Розробка соціально-педагогічних задач (10-15)


ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

1. Основні завдання і проблеми акмеологія.

2. Педагогічна акмеологія: досягнення і проблеми.

3. Психодіагностика в акмеології.

4. Стратегія розвитку системи акмеологічних наук.

5. Акмеологія в системі розвиваючого навчання у ВНЗі.

6. Психологічна характеристика творчої особистості.

7. Складові професіоналізму і творчої самореалізації людини.

8. Особливості прояву професіоналізму особистості і діяльності соціальних педагогів.

9. Самовдосконалення людини як одна із основ досягнення вершин творчого потенціалу.

10. Передовий досвід як результат і опора самореалізації творчого потенціалу фахівця.

11. Засоби самореалізації творчого потенціалу.

12. Акмеологічні аспекти управлінської діяльності.

13. Ідеали вітчизняної духовної культури 19 – поч. 20 ст. як фактор акмеологія соціального виховання.

14. Інформаційні потреби студентів як фактор професійного і особистісного розвитку.

15. Професійна компетентність. Професійно-педагогічна компетентність.ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ І ЗАЛІКУ
1.Поняття акме і акмеології. Становлення амеології як науки.

2.Предмет і завдання акмеології.

3.Зв’язок акмеології з іншими науками.

4.Стратегії розвитку системи акмеологічних наук.

5.Поняття про творчість, творчу особистість, творчу зрілість.

6.Досягнення людиною в розвитку вершин її особистісних, суб’єктивно-діяльнісних, творчих характеристик.

7.Можливості досягнення мікроакме на різних вікових ступенях життя людини.

8.Вплив макро - ; мезо - ; мікро соціумів на розвиток людини і творчого потенціалу.

9.Творчий потенціал людини. Основні елементи прояву творчого потенціалу людини.

10.Професіоналізм особистості соціального педагога і його складові. Професійна спрямованість особистості.

11.Якості особистості. Професійно важливі якості особистості соціального педагога.

12.Професійна компетентність. Види професійної компетентності. Розвиток професійної компетентності соціального педагога.

13.Творчість. Професійна творчість..

14.Особливості прояву професіоналізму в діяльності соціального педагога. Критерії визначення рівня професіоналізму.

15.Засоби самореалізації творчого потенціалу.

16.Самовдосконалення людини як одна із основ досягнення вершин творчого потенціалу.

17.Можливості професійного самовдосконалення соціальних педагогів.

18.Освітня система – сфера розвитку і самореалізації творчого потенціалу людини.

19.Роль особистісних якостей в досягненні вершин творчого потенціалу.

20.Об’єктивні і суб’єктивні фактори реалізації творчого потенціалу.

21.Акмеологічні технології в системі освіти.

22.Особистісно орієнтований комплекс методів стимуляції, організації та розвитку творчого потенціалу майбутніх соціальних педагогів.

23.Методи активізації здібностей особистості щодо творчого спілкування та розвитку творчих рис характеру.

24.Дидактичні ігри як форма акмеологічних технологій.


Рекомендована література

Базова

 1. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человековедения. – М., 1980.

 2. Архипова С.П. Основи акмеології: Навч. посібник. – Черкаси, 2009 – 125 с

 3. Бодалев А.А. Акмеология как научная дисциплина – М., 1993.

 4. Развитие и диагностика способностей / Отв. ред. В.Н. Дружинин, В.Д. Шадриков. – М., 1991.


Допоміжна:

 1. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человековедения. – М., 1980.

 2. Алфимов В.Н., Артемьев Н.А., Тимошко Г.В. Диагностика творческой личности. – Донецк, 1993.

 3. Архипова С.П. Основи акмеології: Навч. посібник. – Черкаси, 2004. – 125 с.

 4. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика личности. – К., 1990.

 5. Бодалев А.А. Акмеология как научная дисциплина – М., 1993.

 6. Бодалев А.А. Изучение зрелого человека – важная задача акмеологической науки // Высшая школа России: научные исследов. и передовой опыт. – М., 1993. – вып. 8.

 7. Бодалев А.А. О динамике «акме» и некоторых закономерностях его формирования и развития // Мир психологии и психология в мире – М., 1995 - №3.

 8. Гільбух Ю.З. Розумово обдарована дитина: Психологія, діагностика, педагогіка. – К., 1993.

 9. Гончаренко Н.В. Гений в исскустве и науке. – М., 1991.

 10. Деркач А.А., Кузьмина Н.В. Акмеология: пути достижения вершин профессионализма. – М., 1993.

 11. Климов Е.А. Развивающийся человек в мире профессий. – Обнинск, 1993.

 12. Кузьмина Н.В. Творческий потенциал специалиста. Акмеологические проблемы развития // Гуманизация образования – 1995. - №1.

 13. Кедров Б.М. О творчестве в науке и технике. – М., 1987.

 14. Маркова А.К. Психология профессионализма. – М., 1996.

 15. Моляко В.А. Творческая одаренность и воспитание творческой личности. – К., 1991.

 16. Орлов Ю.М. Восхождение к индивидуальности – М., 1991.

 17. Опыт компьютерной педагогической диагностики способностей / Науч. ред. В.И. Андреев. – Казань, 1989.

 18. Развитие и диагностика способностей / Отв. ред. В.Н. Дружинин, В.Д. Шадриков. – М., 1991.

 19. Рибалка В.В. Психологія розвитку творчої особистості – К., 1996.

 20. Ситников А.П. Акмеологический тренинг. Теория, методика, психотехнология. – М., 1996.

 21. Фурман А.В. Психодіагностика інтелекту в системі диференціації навчання: Кн. для вчителя. – К., 1993.

 22. Хозяинов Г.И. Основы акмеологии. – М., 2000.

 23. Эфроимсон В.П. Биосоциальные факторы повышенной умственной активности. – М., 1993.

 24. Якунин В.А. Психологические особенности развития студентов. – М., 1994.


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка