Робоча програма епідеміологія (назва навчальної дисципліни) 12010001. «Л ікувальна справа»Сторінка1/10
Дата конвертації01.03.2017
Розмір0.85 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Міністерство охорони здоров'я України

Івано-Франківський національний медичний університет

«Затверджую»

Перший проректор

Івано-Франківського національного

медичного університету

_______ професор Ерстенюк Г.М.

“_____”_____________ 2013 р.
РОБОЧА ПРОГРАМА

Епідеміологія

(назва навчальної дисципліни)


7.12010001. «Лікувальна справа»; 7.12010002 «Педіатрія»

(шифр, назва спеціальності)Факультет: медичний, підготовки іноземних громадян

Кафедра: інфекційних хвороб та епідеміології

Нормативні даніФорма навчання

Курс

Семестр

Кількість годин

Підсумко-

вий модульний контроль (тиждень)

Підсумок по дисци-пліні

(тиждень)

ВсьогоАудиторних

С

П

РС


Лекції

Практич-ні занят­тя

Лабора-торні заняття

Семінарські

заняття


Денна

5

9

45/1,5 кредиту ЕСТS

20

20

-

-

5

15-16

15-16

Вечірня

-
Заочна

-
Робочу програму склали: доц. Нікіфорова Т.О.

Івано-Франківськ - 2013

Робоча навчальна програма для студентів 5 курсу медичного факультету, складена відповідно типової “Програми з епідеміології для студентів вищих медичних закладів ІV рівня акредитації МОЗ України” (Київ, 2013р.), відповідно до Навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" кваліфікації "лікар" у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації МОЗ України за спеціальностями 7.110101 - лікувальна cправа, 7.110104 - педіатрія, (Наказ МОЗ України від 19.10.2009, № 649).
Робочу програму обговорено на засіданні кафедри ”13” травня 2013 р.
Протокол № 21

Зав. кафедри інфекційних хвороб

та епідеміології, професор Дикий Б.М.

Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії ” 17” травня 2013 р.


Протокол №7

Голова циклового терапевтичного методкомупрофесор Міщук В.Г.
ЗМІСТ
1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1. Робочий навчальний план . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. Тематичні плани . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1. Тематичний план лекцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2. Тематичний план практичних занять . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      1. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи . . . . . . . .

      2. Структура залікових кредитів модулів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3. Засоби контролю знань студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.1. Засоби проведення поточного контролю рівня знань. . . . . . . . .
1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань і його форми. . . . . . . . . .
1.4. Перелік навчально-методичної літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.1. Основна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
1.4.2. Додаткова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ . .
2.1. Загальні методичні матеріали. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1. Мета і завдання дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2. Аналіз зв’язків із суміжними дисциплінами. . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.3 Методи активації і інтенсифікації навчання. . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.4 Основні знання та вмінння. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1.5. Перелік обов’язкових практичних навичок . . . . . . . . . . . .


2.2. Методичні матеріали для викладачів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.1. Тези лекцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.2. Методичні розробки для викладачів до проведення практичних занять з студентами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3. Методичні матеріали для студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1. Методичні вказівки для студентів до практичних занять . . . . .
2.3.2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів . . . . . . . .
2.3.3. Теми індивідуальних занять і їх форми . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. . . . . . . . . . . . . . …………………………………………. .

Робоча навчальна програма.

1.1. РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН З ДИСЦИПЛІНИ “ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ”


Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Рік навчання

Вид

контролю

Всього


Аудиторних

СРС

Лекцій

Практичних занять
45

20

20

5

5-й
Кредитів ЕСТS

1,5
Модуль :

Змістових модулів 2

45/1,5 кредиту ЕСТS

20

20

5
Підсумковий модульний контроль

В тому числі, підсумковий модульний контроль засвоєння модулю

2 год./0,07

кредиту ЕСТS


Програма дисципліни структурована одним модулем, до складу якого входить два змістовних модулі:

Модуль. Епідеміологія

Змістовий модуль 1 « Загальна епідеміологія»

Змістовий модуль 2 «Спеціальна епідеміологія»

Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ЕСТS, які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними відповідного модулю (залікового кредиту).


1.2.Тематичні плани

1.2.1.Тематичний план лекцій

ТЕМА

Кількість годин

1.

Предмет епідеміології. Вчення про епідемічний процес. Напрями боротьби з інфекційними хворобами.

2

2.

Актуальні питання імунопрофілактики

2

3.

Епідеміологічний метод дослідження, його структура і зміст. Епідеміологічна діагностика. Система епідеміологічного нагляду

2

4.

Епідеміологічна характеристика групи інфекцій дихальних шляхів

2

5.

Епідеміологія туберкульозу

2

6.

Епідеміологічна характеристика групи кишкових інфекцій

2

7.

Епідеміологічна характеристика гемоконтактних інфекцій (ВІЛ-інфекція, гепатит В, гепатит С)

2

8.

Епідеміологічна характеристика інфекцій з трансмісивним механізмом передачі.

2

9.

Госпітальні інфекції. Профілактичні та протиепідемічні заходи. Система інфекційного контролю.

2

10

Санітарний захист території. Особливо небезпечні інфекції

2
РАЗОМ

20

ТЕМА

Количество часов

1.

Предмет эпидемиологии. Учение про эпидемический процесс. Направления борьбы с инфекционными болезнями.

2


2.

Актуальные вопросы иммунопрофилактики

2

3.

Эпидемиологический метод исследования, его структура и содержание. Эпидемиологическая диагностика. Система эпидемиологического надзора

2


4

Эпидемиологическая характеристика группы инфекций дыхательных путей .
5.

Эпидемиология туберкулёза

2

6.

Эпидемиологическая характеристика группы кишечных инфекций

2

7.

Эпидемиологическая характеристика гемоконтактных инфекций (ВИЧ- инфекция, гепатит В, гепатит С)

2

8.

Эпидемиологическая характеристика инфекций с трансмиссионным механизмом передачи.

2


9

Госпитальные инфекции. Профилактические и противоэпидемические мероприятия. Система инфекционного контроля.

2


10

Санитарная защита территории. Особо опасные инфекции.

2
ВСЕГО

20
THEME OF EMPLOYMENT

Academic hours

1.

A subject of epidemiology. Bases of studies about an epidemic process. Anti-epidemic measures.

2

2

Асtual quations immunоprophylaxis

2

3.

Epidemiological method of research, his structure and maintenance. Epiddiagnostis. System of epidemiology supervision. .

2

4.

Epidemiological description of infections with the aerogenic mechanism of transmission

2

5

Epidemiology tuberculosis
6.

Epidemiological description of infections with the fecal-oral mechanism of transmission. .

2

7.

Epidemiology description of infections with hemocontact mechanism of transmission (HIV-infection, hepatitis B, hepatitis C).

2

8.

Epidemiological description of infections with transmissible

2

9.

Nosocomial infections. Prophylactic and anti-epidemic measures. Infectious checking system

2

10.

Sanitary defense of territory. Especially dangerous infectionsIn all

201.2.2.Тематичний план практичних занятьТЕМА

Кількість годин
Змістовий модуль 1. Загальна епідеміологія
1.

Вчення про епідемічний процес. Протиепідемічні заходи в осередках інфекційних хвороб.

2

2.

Дератизація. Дезінсекція. Дезінфекція та стерилізація.

2

3.

Імунопрофілактика інфекційних хвороб. Календар профілактичних щеплень.

2

4.

Організація та проведення щеплень. Оцінка ефективності імунопрофілактики. Термінова імунопрофілактика.

2

5.

Епідеміологічний метод дослідження та його структура.

2

6.

Аналітичні та експериментальні методи в епідеміологічних дослідженнях.

2
Змістовий модуль 2. Спеціальна епідеміологія
7.

Протиепідемічні заходи в осередках інфекцій з фекально-оральним механізмом передачі (шигельози, черевний тиф і паратифи, гепатит А)

2

8.

Протиепідемічні заходи в осередках інфекцій з аерозольним механізмом передачі (дифтерія, менінгококова інфекція, кір)

2

9.

Протиепідемічні заходи в осередках інфекцій з трансмісивним (малярія, Лайм-бореліоз) та контактним механізмами передачі (ВІЛ-інфекція, гепатити В та С). Захист індивідуальної самостійної роботи.

2

10.

Підсумковий модульний контроль:

2
практичної підготовки

1
теоретичної підготовки

1
РАЗОМ

20

ТЕМА

Количество часов
Смысловой модуль 1. Общая эпидемиология
1.

Учение про эпидемический процесс. Противоэпидемические мероприятия в очагах инфекционных болезней.

2


2.

Дератизация. Дезинсекция. Дезинфекция и стерилизация.

2

3.

Иммунопрофилактика инфекционных болезней. Календарь профилактических прививок.

2


4.

Организация и проведение прививок. Оценка эффективности иммунопрофилактики. Эксренная иммунопрофилактика.

2


5.

Эпидемиологический метод исследования и его структура.

2

6.

Аналитические и экспериментальные методы в эпидемиологических исследованиях.

2
Смысловой модуль2. Специальная эпидемиология
7.

Противоэпидемические мероприятия в очагах инфекций с фекально-оральным механизмом передачи (шигеллезы, брюшной тиф и паратифы, гепатит А)

2


8.

Противоэпидемические мероприятия в очагах инфекций с аэрозольным механизмом передачи (дифтерия, менингококковая инфекция, корь).

2


9.

Противоэпидемические мероприятия в очагах инфекций с трансмиссионным (малярия, Лайм-боррелиоз) и контактным механизмами передачи (ВИЧ-инфекция, гепатиты В и С). Защита индивидуальной самостоятельной работы.

2


10.

Итоговый модульный контроль:

2
практической подготовки

1
теоретической подготовки

1
Всего

20

THEME OF IMPLOYMENT

Academic hours
Substantiv module1. Generale epidemiology
1

Studies about an epidemic process. Anti-epidemic measures in the focus of infectious disease.

2

2

Disinfection and sterilization. Deratisation. Disinsection.

2

3

Special prophylaxis of infectious diseases. Facilities of immunoprophylaxis. Planned inoculations.

2

4

Organization of inoculations. Estimation of efficiency of immunoprophylactic. Urgent immunoprophylaxis.

2

5

Epidemiology method of research and his structure.

2

6

Analytical and experimental methods are in epidemiology researches.

2
Substantiv module 2. Special epidemiology
7

Anti-epidemic measures are in the focus of infections with fecal-oral mechanism of transmission (shigelloses, typhoid, paratyphoids, viral hepatitis A)

2

8

Anti-epidemic measures are in the focus of infections of respiratory tracts (diphtheria, meningococcal infection, and measles).

2

9

Anti-epidemic measures are in the focus of infections with transmissible (malaria, Lyme diseases) and contact mechanisms of transmission (HIV-infection, viral hepatitis B and C).

Defense of individual independent work.2

10

Final module:

2
practical training

1
theoretical training

1
In all

20

Каталог: images -> Portal -> Kafedra infekcijnyh hvorob z kursom epidemiologii -> Medychnyj fakultet -> Specialnist pediatriya -> 5 kurs
5 kurs -> Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін
Portal -> Опорно-руховий апарат
5 kurs -> Робоча програма інфекційні хвороби (назва навчальної дисципліни) 12010001 лікувальна справа
Medychnyj fakultet -> Робоча програма «Попередження передачі віл від матері до дитини»
Medychnyj fakultet -> Робоча програма епідеміологія (назва навчальної дисципліни) 1 2 0101 01
Medychnyj fakultet -> Внутрішня медицина
Medychnyj fakultet -> Тема вчення про епідемічний процес. Протиепідемічні заходи в осередках інфекційних хвороб. Актуальність теми


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка