Робоча програма навчальної дисципліни " Проектний аналіз " напрям підготовки 0 3 0 5 0
Скачати 456,52 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації09.09.2018
Розмір456,52 Kb.
1   2   3

Таблиця 6 – Мета вивчення і засвоєння змістових модулів


Шифр

модулів

Мета діяльності і зміст уміння

Приміт-

ка

1

2

3

М1

Методологія проектного аналізу
ЗМ1

Опанувати методологією аналізу проектних рішень і набути практичних навичок розробки та обґрунтування проектів для задоволення суспільних та особистих потреб за умов обмеженості наявних ресурсів.
ЗМ2

З'ясувати сутність проекту, взаємозв’язок функціонування організації проекту. Формування характеристики проекту як системи, встановлення елементного складу, що дозволяє перейти до розгляду економічної залежності проектів. Вивчення класифікації проектів за різними ознаками. Вивчення складу активних і пасивних учасників проекту, визначення їх функцій, ролі відповідальності під час підготовки та реалізації проекту. Розгляд змісту основних фаз, стадій та етапів життєвого циклу проекту у послідовності їх здійснення. Визначення тривалості передінвестиційної фази для проектів різних видів, класів і масштабів та підходів до оцінки їх вартості.
ЗМ3

Визначити та врахувати всі можливості вигод та витрат від проекту протягом усього періоду його життєвого циклу, оскільки їх величина безпосередньо впливає на прийняття рішення щодо реалізації самого проекту. Вміння провести якісну характеристику вигід і витрат проекту. Ознайомитись з існуючими методами кількісної оцінки неявних вигід і витрат. Визначення цін товарів і послуг за допомогою споріднених ринків, дослідження товарів гіпотетичного ринку, максимально-мінімальної величини. Вивчення механізму застосування майбутньої і теперішньої вартості ануїтету в проектних розрахунках . Виокремлення основних чинників, що визначають вартість грошей у часі, підкреслення необхідності урахування при визначенні процентної ставки дохідності інвестицій, величини і темпів інфляції та ризику, пов’язаного з інвестиціями.
ЗМ4

Опанування методики розрахунку проектного грошового потоку. Вміння розв’язати проблему дисконтування проектних грошових потоків, яка полягає у виборі та обґрунтуванні ставки дисконтування. Розгляд принципів розрахунку проектного грошового потоку та опанування механізму їх впливу на величину останнього.
М2

Процедури прийняття рішень у проектному аналізі
ЗМ5

Знати сутність організації аналізу проектів і процесу прийняття управлінських рішень . Отримати знання по вивченню системи пріоритетів компанії, яка здійснює проектну діяльність та розгляду неформальних процедур відбору проектів. Вміння застосувати експертно-аналітичні методи: побудова дерева цілей, дерев проблем, аналіз достатності існуючих організаційних структур.
ЗМ6

Знати передумови аналізу беззбитковості і оцінки життєздатності проектів, прийняти рішення щодо принципової можливості реалізації проекту, що розглядається. Оволодіти показниками які дозволяють перейти до розгляду аналізу динамічності, який буде спрямований на визначення впливу най мінливіших параметрів проекту на його результати. Розглянути особливості прийняття рішень в умовах динамічних змін.
ЗМ7

Звернути увагу на аналіз проектних ризиків і закінчити їх оцінкою. Вміння розробити систему заходів спрямованих на зниження виявлених ризиків. Визначити методи зниження ризиків: розподіл ризику між учасниками проекту, зниження ризиків з позиції фінансування і страхування. Оволодіти вмінням розглядати сутність цих заходів про управлінні ризиком проекту.
М3

Функціональні аспекти проектного аналізу
ЗМ8

Вміння сконцентрувати увагу на сутнісній характеристиці всіх елементів плану маркетингу. З'ясувати чинники, що впливають на вибір маркетингової мети проекту, тактичних засобів маркетингу передумов використання тих чи інших методів та інструментарію стимулювання продажів. Оволодіти знаннями написання маркетингового плану для проектів.
ЗМ9

Знати сутність технічного аналізу, який передбачає розгляд такої важливої групи питань, як організація підготовки та здійснення проекту, що включає вибір проектувальників та укладання контрактів за результатами конкурсу, планування і виконання проектно конструкторських робіт, послуг, проектування та узгодження проектно-кошторисної документації.
ЗМ10

Оволодіти методикою оцінки впливу внутрішніх факторів на реалізацію проекту, оскільки його результативність значною мірою залежить від якості менеджменту проекту, рівня кваліфікації та досвіду персоналу, залученого до проекту. Знати сутність здійснення діагностики трудових ресурсів та організаційної структури, яка є одним з найскладніших етапів оцінки і вимагає фокусування уваги як на формальних, так і неформальних взаємозв’язках її елементів.
ЗМ11

Знати передумови проведення екологічного аналізу. Приділити увагу вибору методиці оцінки впливу проекту на довкілля. Визначення типів впливу проекту на навколишнє середовище, ознайомитись із класифікацією впливів за такими критеріями, як час дії, можливість усунення, спосіб впливу, охоплення території, походження, можливість акумулювання наслідків.
ЗМ12

Знати сутність проведення соціального аналізу, дослідження соціосередовища, ключовим моментом якого є характеристика населення проекту. Визначення ступеня участі мешканців регіону у проекті на всіх стадіях його життєвого циклу. З'ясувати міру впливу факторів на рівень активності населення.
ЗМ13

Оволодіти ти процедурами планування прибутку, прогнозування грошового потоку, розрахунку потреби в інвестиційних ресурсах, обґрунтування структури джерел фінансування, складання графіка обслуговування позичок, прогнозування бухгалтерського балансу . Ознайомитися з фінансовими розрахунками які виконані на прикладі конкретного проекту.
ЗМ14

Усвідомити принципову різницю між фінансовим аналізом проектів з позиції власників чи інвесторів проекту і економічною оцінкою проектних рішень з погляду національних інтересів, використання суспільних ресурсів. Визначити економічну цінність проекту, яка насамперед залежить від безпосереднього та опосередкованого впливу останнього на економіку і національний добробут країни.

3. Навчально-методичне забезпечення


 1. Беренс В., Хавранек П. Рукововодство по оценке эффективности инвестиций. – Москва, "ИНФРА" – М", 1995

 2. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов: Пер. с англ./Под ред. Белых Л.П. – М.: Банки и биржи , ЮНИТИ, 2001 – 631 с.

 3. Волков И.М., Грачева М.В. Проектний анализ. – М.: Банки и биржа; ЮНИТИ, 1999

 4. Воркут Т.А. Проектний аналіз: Навч. Посібник: - К.: Укр.. центр духовної культури, 2000. – С.378

 5. Волков И.М., Грачева М.В. Проектный анализ. – М.: ЮНИТИ, 2002

 6. Верба В.А., Загородніх О.А. Проектний аналіз: Підручник – К.: КНЕУ, 2000. – 322 с.

 7. Верба В.А., Гребешкова О.М., Востряков О.В. Проектний аналіз: Навч.-метод. Посібник для сам ост. Вивч.дисц. – К.: КНЕУ, 2002. – 297 с.

 8. Катасанов В.Ю., Морозов Д.С. Проектное финансирование: Организация, управление риском, страхование. – М: Анкил, 2000

 9. Липсиц И.В., Косов В.В. Инвестиционный проект: Методы подготовки и анализа: Учеб.пособие. – М.: Бек, 1999

 10. Проектний аналіз: Навч. Посіб./ Під ред.. С.О. Москвіна. – К.: Лібра, 1999

 11. Савчук В.П., Прилипко С.И., Величко Е.Г. Анализ ы разработка инвестиционных проектов: Учебное пособие – К.: Абсолют –В, Эльга, 1999

 12. Управление инвестициями: В 2-х т. – В.В.Шеремет, В.М.Павлюченко и др. – М.: Высшая шк., 1998


Розділ 4 Оцінювання знань студентів при вивченні дисципліни "Проектний аналіз"

4.1. Оцінювання знання студентів при вивченні дисципліни "Проектний аналіз"

Таблиця 6 – Система Оцінювання знань студентів

№ п/п

Види робіт, що контролюються

Максимальна кількість балів

1

2

3

1

Засвоєння модулів програмного матеріалу дисципліни:

М1

М2М3

10

1020


2

М1


Засвоєння змістовних модулів у відповідності до семінарських та практичних занять:

ЗМ1


ЗМ2

ЗМ3


ЗМ4

5

5


5

3

М2


ЗМ5

ЗМ6


ЗМ7

5

5


4


М3

ЗМ8

ЗМ9


ЗМ10

ЗМ11


ЗМ12

ЗМ13


ЗМ14

10

10


15
Р а з о м

100

Підсумкове оцінювання знань студентів в межах залікового кредиту по дисципліні здійснюється за рейтинговою системою оцінки та підсумковим тестуванням:Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

75-81

С

67-74

D

задовільно

60-66

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка